我是特种兵鸵鸟夫妻,我是特种兵里面的鸵鸟是谁扮演的

鸵鸟蛋 27 0
播放语音朗读全文

chúleshuōshìzhǒngbīngtuóniǎodeháiyǒushìmengāngdàozhǒngduìshàngshíshuōdegānggǎoshàngduìxiàngshìbadàoduìshànglekěndìngjiùshǎojiànmiànlazàishuōpèngshànglexiàlánshìzhǒngbīngtuóniǎoxiàlánmànmànjiēshòulezhǐshìmèngzhōngqíngrénrénjiādìnghuānzhèzàipiànzhōngsuànzhòngdiǎnsuǒméiyǒujiāodàishìzhǒngbīngzhēnshìdefǎnyìngchūlexiàndàizhǒngbīngdeshēnghuóshì05nián12yuèdedāngshísuǒzàideduìshìzhēncháduìmencéngjīngguòlángzhǒngduìlángzhǒngduìdewèizhìjiùzàiliáoníngshěngliánshìjìndebáilángshānmencéngjīngcānjiāguòzhèyàngdexùnliànzhǐshìmenméiyǒukǎotáotàimen

kànláiliǎngrénháishìzhēnyǒuxiēxiāngtuóniǎoguàizàizhōnglǎoshìdiàoxiàcānmóutuóniǎozhēndehěnyǒu

shìzhǒngbīngyǒutuóniǎowèishēngyuándeshì

1、shìzhǒngbīngzhōngdetuóniǎozàizhōngjiàodèngzhènhuáshìyǎnyuánrènnuòchūyǎnderènnuò,1982nián12yuè4shēnggānshěnglánzhōushìzhōngguónèiyǐngshìnányǎnyuánjiěfàngjūnshùxuéyuànrènnuòxuéjiùjiěfàngjūnshùxuéyuànzàixiàojiānjǐnchūyǎnlexuéjiāéluó

2、xiǎozhuāngbèi zhuāláishěnwèn gěnghuī wěiláng tuóniǎo kànduànshìzuìgǎnréndebiéshìdāolángdechā dexiōngjiāhuǒyǎnlèihuāhuādea

3、jiǎdewèileyǎnréněrrànglǎopàoxìnrèn

4、yǒngyuǎndexiōngxiàcéngjīngdezishǎnliàngyòumíngmèifēnxiǎngleqīngchūndeměiwèicéngjīngdezishānggǎnyòuchéngshòuleshēnxīndebèicéngjīngdelàngmànràngchénzuìcéngjīngdecāngsāngràngzàichúncuìfēnshǒushízhīdechùméiyǒushuō

5、4qiángzijǐng 5tóuxiǎozhuāngzàilejiùshìmenzhīqiánchūrènshíjiùguòdeháizi6chénpáizàigōngāngōngzuò 7miáoliánbèijìngwàidefànbǎngjiàxiǎozhuāngyíngjiùle8shìzhǒngbīngjiéqíngzhēndekāidàoleyuǎnshānzhèn

6、shìzhǒngbīngjīngdiǎntái1menshìshénmecàiniǎomendemíngshuígěidelǎoniǎolǎoniǎowèishénmejiàomencàiniǎoyīnwèimenbènyīnwèimenchǔnyīnwèimenméinǎoziyīnwèimenquēgēnxián2menshìshénmelángmendemíngshìshuígěiderénrénwèishénme

shìzhǒngbīngtuóniǎojié

1、chuándezhǒngguānrénshēngdexìnyǎngwèilebiāozhuīqiúdeyǒngzhànyǒuxiōngzhījiāndeqínghuòzhěshìshuōdiǎnchuándeàiguózhǔqínggǎnhǎoduōdōng西dōuhuìshēnshēnzhènhàndàomendāngránrénzhějiànréndànshìjuézhèxiēdōng西zhēndefēichángzhímenshēnbìngqiěmíngxīnduìmende

2、shìzhǒngbīngde24tuóniǎowèishēngyuánshìjiǎshìzhǒngbīng25jiǎngshùlezhēndekāidàoleyuǎnshānzhènbìngkāishǐshāyǒujièshìdechóubèishíjìnzhùyuǎnshānzhèndejiùshìyóubiéduìhuàzhuāngdelǎopàoqiángzishìchǎnghuàwèilerànglǎopàochōngfēn

3、diànshìshìzhǒngbīngjīngdiǎnshōuing20110120 13361guǒzǒuzàizhèchéngshìdenántàipíngzhuāngjiēshàngrēngchūkuàizhuāntóunéngshíréndehuàjiǔdōuyǒunéngshìdǎoyǎnháiyǒushìzhíxíngdǎoyǎn2mendechēnghàoshìláideshìrénjiàochū

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~