石家庄鸵鸟哪里有卖的,石家庄鸵鸟交易市场

鸵鸟蛋 29 0
播放语音朗读全文

 

nǎojīnzhuǎnwānshíjiāzhuāngtuóniǎoyǒumàide

kǎokǎoháizishíjiāzhuāngtuóniǎoyǒumàide

jīntiānshìèrshìzuìhòu

chákànshàngchuōzhè

 

 

 

 

 116、yuánshuàijiāngjūngāoděngshénmeshíhòuyuánshuàijiāngjūnpíngděng

 ànxiàxiàng

 117、shénmedōng西diàojìnshuǐhuì湿shī

 ànyǐngzi

 118、xiǎowángshìyǒutiānkāichēchūshíjiāzhuāngtuóniǎoyǒumàidelechēhuòdāngjǐngchágǎndàoshíxiànchēshàngyǒurénxiǎowángquèshuōguǎnshíjiāzhuāngtuóniǎoyǒumàidedeshìwèishénme

 ànxiǎowángkāideshìlíngchē

 119、shénmedòngtiāntiānáo

 ànxióngmāoáoyǎnquāndōuhēile

 120、tóuxiǎozhūmài200yuánwèishénmeliǎngtóuxiǎozhūquèmàiwànyuánrénmín

 ànyīnwèizhǎngleliǎngtóudexiǎozhūshízàihǎnjiàn

 121、rén,zhǐchuán,zhǐgǒu,zhǐzi,báicài,zhèrényàozhèsānyàngdōng西,yùndào biān,xiānsòngliǎng

 ànxiānsònggǒubáicài

 122、shénmerénzuìhuānbiérénjiàoshíjiāzhuāngtuóniǎoyǒumàidegǔn

 ànjiānderén

 123、yòngshénmetuōzuìgànjìng?

 ànyòng

 124、rénwèishénmehuānwǎngshàng

 ànyīnwèirénshìhóuzibiànde

 125、xiàngdezhǎngzishìzěnmezhǎngchéngde

 ànchūshēngshíjiùyǒu

 126、sōuchuánzuìduōnéngchéngshòu50rénxiànzàijīngzuòle49rénleyòuláilerénsōu chuánquèchénlewèishénme

 ànyīnwèishìqiánshuǐtǐng

 127、zhuōzishàngyǒuzhúméiyóudēngqǐngwènxiāndiǎn

 ànhuǒchái

 128、dòngyuándexiàngle,wèishénmeguǎnyuánhuólái?

 ànyīnwèixiǎngdàozhèmedekēng,nénghuìlèi.

 129、wèishénmexiànzàidehóuziyuèláiyuèshǎole

 àndōubiànchéngrénle

 130、xiǎomíngzhěngtiānshuōtíngwèishénmejīntiānhuàshuōle

 ànyīnwèisǎngzile

 131、wèishénmexīnmǎideziyǒuliǎngdòng

 ànyàoránzěnme穿chuān

 132、xiǎodōngshàngshuìjuélǎoshīquèshuōwèishén

 ànlǎoshīméikànjiàn

 133、wèishénmeqīngdiàojìnfànwǎnyānle

 ànzhǐdechēng

 134、zhuādàoshénmezéihòushàngchùxíng

 ànzéi

 135、zhǐmáomáochóngzhǐjiǎozǒushàngduīniúfènxiàhòuquèxiànzhǐyǒuliùzhǐjiǎoyìnwèi shénme

 ànniúfènhěnchòuliǎngzhǐjiǎoniēzhùzile

 136、yànwèishénmexiàngnánfēi

 ànwèizǒudetàimànlejiùfēia

 137、yǒuzuòqiáozhǐnéngchéngzhòng70gōngjīnrénzhòng65gōngjīnyàodàiliǎngfēnbiézhòng2.6gōngjīn deqiúguòqiáo,méijièyòngrèndōng西jiùcóngqiáoshàngliǎngqiúdàileguò,shìzěnmeguò?

 ànpāoqiú,dàiyàoluòxiàdeshíhòulìngpāo.

 138、píngshíchīwǎnfàndōushìwǎnjīntiānwèishénmechīwánfànquèwǎn

 ànjīntiānzàifànguǎnchīdefàn

 139、yǒuzhǐmáomáochóngyàoguòqiánmiànméiyǒuqiáowènshìzěnmeguòde

 ànbiànchéngdiéfēiguò

 140、shénmedònglequèliúledexuè

 ànwénzi

 141、gēnshēngxiùdexiùhuāzhēnzài7yuè77shí7fēn7miǎohàoyuèdāngkōngzhīshírēngdàoyúnnáněrhǎizhōngjiānghuìshēngshénmefǎnyīng

 àndiàodàohǎi

 142、shénmejīnshānglenéngtiēgāoyào

 ànshāngnǎojīn

 143、miàodeguān zàixiéshàngyǒuliǎngréntuīchēyíngmiànzǒuguòláirénwènqiánmiànderén:“hòubiān derénshìdeérzima?”rénshuō:“shì!”yòuwènhòumiànderén: “qiánmiànderénshìdema?”quèshuō:“shì!”qǐngwènzhèshìshénmeguān

 ànziguān

 144、leshénmerénréndōujiàohǎo

 ànshìjiè

 145、réndiàodàohǎiwèishénmedetóuméiyǒu湿shī

 ànyīnwèishìguāngtóu

 146、shénmedōng西rénmendōuxiǎngyào

 ànbìng

 147、sēnlínzhōngyǒushízhǐniǎoxiǎomíngkāiqiānglezhǐjiǔzhǐquèdōuméiyǒufēizǒuwèishén me

 àntuóniǎo

 148、měitiāndōunéngkànjiàndezuìdeyǐngzishìshénme?

 ànhēi,qiúdeyǐngzi

 149、dàoleyàozhòngfángzidàoleyàozěnyàng

 ànyàotáomìng

 150、xióngwèishénmedōngmiánshíhuìshuìzhèmejiǔ

 ànyīnwèiméiréngǎnjiàochuáng

 151yǒuxiǎoyuánkǒngdezhíjìngzhǐyǒu1érzhǒng100fāngdequènéngshùn tōngguòzhè ànxiǎokǒngmeshìshénmene

 ànànshìshuǐcáidàolema

 152、xiǎomíngcóngliùlóuxiàngxiàtiàowèishénmeháiméiyǒushòushāng

 ànzhuǎnshēnxiàngfángjiāntiàode

 153、shàngshílǎoshīwèntóngxué:“méiyǒurénlèidòngzhùdeqiúshìshénmene?”xiǎomínghěn kuài便biànduìlezhīdàodeànshìshénmema

 ànqiú

 154、shénmefāngshèngchǎnānmáo

 ànānshēnshàng

 155、wèishénmejīnkànshànglǎoshìshǎde

 ànnǎodàiguànshuǐle

 156、lǎoyàoguòqiáoqiánmiànshìlánghòumiànshìlǎogāizěnme bàn

 ànyūnguò

 157、deérzidedededexiǎodeshūshūdegēnshìshénguān?

 ànqīn!

 158、zhǎngfāngzi,yǒu8jiǎo,8tiáobiān,qǐngwènzhèzhǎngfāngzicóngzhōngjiǎnqièkāi,háishèng jiǎo,tiáobiān?

 ànháiyǒu8jiǎo,8tiáobiān!

 159、niándedōngdōngméiyǒuxuéguòwàiwénwèishénmehuìxiěwàiguó

 ànxiědeshìāshù

 160、shìhēihàiháishìbáihài

 ànhēiyīnwèihēihuìxiàbáidànbáihuìxiàhēidàn

 161、wèishénmelǎoshīkàndàoxiǎobǎojiùzhīdàoshìzuǒpiēzi

 ànyīnwèideyòuliǎnshàngyǒudàohén

 162、ledòng,wèishénmeliúdeshìdexuè.

 ànyīnwèilezhǐzhèngzàixuèdewénzi

 163、yǒudōng西néngyòngzuǒshǒunéngyòngyòushǒuzhèdōng西shìshénme

 àndeyòushǒu

 164、tánglángqǐnggōngdàojiāzhōngzuòshāocàideshíhòuxiànjiàngyóuméile饿ègōnggào fènyǒngchūmǎiquèjiǔjiǔwèihuìjiūjìngshēngleshénmeshì

 ànkāiménhòuxiàngōngháizuòzàiménkǒu穿chuānxié

 165、shénmerénzhòngláitóu

 ànshàng

 166、zhǐgǒuzhǐqīngsàiyóuyǒngpíngchángdōushìqīngyóudekuài,wèishénmezàisàizhōnggǒu yíngle?

 ànyīnwèidāngshídesàiguīshìzhīyònggǒupáo,yòngyǒng!

 167、xiǎowěideshūbāocángzhedànwèishénmekěnchūláijiāogěizuòcài

 ànànshìkǎojuǎnshàngdedàn

 168、rénlewèishényàoyǎnjīng

 ànyīnwèizhēngzheyǎnjīnghuìxiàrénde

 169、hēishǒudǎngwèishénmehuāndàibáishǒutào

 ànyīnwèishǒutàihēi

 170、guógòngyǒu

 ànliǎng

 171、kuàitiānrándehēishízàiyuèrēngtàipíngyánghuìshēngshénmǐn

 ànshíchéntàipíngyáng

 172、yǒu5zhǐxiǎoměizhǐxiǎodōushuōshēnhòuháiyǒu1zhǐxiǎowèishénme

 ànyǒuzhǐxiǎozàishuōhuǎng

 173、shénmeniúchīcǎo

 ànniú

 174、lǎoshīshuō:“mendeshēnyǒu106kuàitóu”,shìxiǎomíngshuō:“shēnyǒu 107kuàitóu”,zhèshìwèishénme

 ànyīnwèixiǎomíngxiǎoxīnchīxiàkuàitóu

 175、shénmeshūméiyǒuzuòzhě,méirénnéngdǒng?

 àndāngránshìtiānshūla!

 176、rénniánzhōngtiānshuìjuéshíjiānzuìzhǎng

 ànniánzhōngdezuìhòutiānyīnwèikuàyuèdàoèrnián

 177、shùshàng"qi"hóu,xià"yi"hóu,gònghóu?

 ànliǎnghóu.

 178、zhǎochīdefāngshìér

 ànyàofáng

 179、jiānláofángguānleliǎngfànrénzhōngyīntōuqièyàoguānniánlìngshìqiángdàoshārénfàn quèzhǐguānliǎngxīngwèishénme

 ànqiángdàoshārénfànbèichūqiāngla

 180、zěnyàngcáinéngdezuǒshǒuquánfàngshēnshàngyòubiāndedàinèiértóngshíyòudeyòu shǒuquánfàngzuǒbiāndedàinèi

 ànziqiánhòufǎnzhe穿chuān

 5zhǐ5tiānshēngle5dàn。100tiānnèiyào100dànyàoduōshǎozhǐ

 ànréngránjǐn5zhǐ

 182、shénmedōng西yuèjiǎnyuè

 àndòng

 183、wǎngshìyòngshénmezuòchéngde

 ànyòngdòngzuòchéngde

 184、méiwánchéngzuòzěnmebàn

 ànwènlǎoshīazuòshìlǎoshīliúde。。

 185、shì shīzhǔchíguòzhǒngyàngdeshìshìyǒuzhǒngquèshìzhǔchídeqǐngwènshìshén me

 àndezàng

 186、kǎoshì zàijiāncháyándekǎoshìzhōngyǒuliǎngxuéshēngjiāoleyàngdekǎojuǎnzhǔkǎoguān xiànhòuquèbìngméiyǒurènwèimenzuòzhèshìshénmeyuányīn

 ànmendōujiāodebáijuǎn

 187、chīcǎo cǎoshànghuàlezhíjìngshídeyuánquānnèiyǒuniútóuyuánquānzhōngxīnchālegēnzhuāngniúbèigēnzhǎngdeshéngzishuānzheguǒduànshéngzijiěkāishéngzimeniú néngfǒuchīdàoquānwàidecǎo

 ànnéngyīnwèizhōngbìngméishuōniúbèishuānzàizhuāngshàng

 188、zhīdàowèishénmezhǐshēnghuózàishuǐérshēnghuózàishàngma

 ànshàngyǒumāo

 189、yǒuliǎngyìngshìjiǎofēnzhōngshìjiǎoshìliǎngyìng

 ànjiùshìjiǎofēnjiǎodāngránshìfēnla

 190、zhīdàofànguìháishìshāobǐngguì

 ànfànwèiguì

 191、shénmeshíhòushìzhāipíngguǒdezuìhǎoshí

 ànpíngguǒshúledeshíhòu

 192、yǒurénkǒudàiyǒuyuánqián,diàoleyuánqiánkǒudàiháishèngxiàshénmedōng西

 àndòng

 193、shénmedeshìshàngshuǐmiànde

 àn

 194、xiǎomíngjīnnián12suìwèishénmezhǐguòlesānshēng

 shēngshì2yuè29

 195wèishénmerényàotóuzhuàngdòu?àn:

 ànyīnwèidòuhuìzhuàngtóu

 196、xiǎomíngměitiāndōuchīshī,shìguàishòuma

 ànchīkāngshīma!

 197、xiǎowángshuālezǎoshàngdekǒu,wèishénbiérénháishìshuōkǒuchòu

 ànyīnwèixiǎowángàirén,suǒbiérénshuōkǒuchòu

 198、xiǎodànrēngdào2duōchùháiméisuìwèishénme

 ànyīnwèidànbèirēngdào2duōchùdeshíhòuháiméiluò

 199、liǎngrénjiānwǎnshàngshuìzàizhàngpéngjiǔzhōngrénxǐngláijiàoxǐnglìng rénwènkàndàotiānshàngdexīngxīnghuìxiǎngdàoshénme

 ànzhàngpéngbèiréntōuzǒule

 200、gēnzhǎnggùnzi(zhǔnnòngduàn),zěnyàngcáinéng使shǐbiànduǎn?

 àngēngèngzhǎngdegùnzijiùduǎnlema.

 201、wèishénmexiānkànjiànshǎnhòutīngjiànléiàn

 ànyīnwèiyǎnjīngzhǎngzàiqiánmiàn

 202、shénmerénmenzuìgǎnzǒu?

 ànjué

 203、shénmeréngǎnzàihuángdetóushàngzuòfēiwèi

 ànshī

 204、shénmeguān,gōng,quèyàogěibiérénqián,háiyàopéixiàoliǎn

 ànxīnlángguān

 205、hǎodezhǎng6kuān7gāo8dekēngyǒuduōshǎo

 ànjīnghǎosuǒméiyǒu

 206、zàizhōngguócūnzhuāngzuì

 ànshíjiāzhuāng

 207、zàituǐnéngzǒu

 ànxiàngpánshàng

 208、měiguózǒngtǒngshìzěnmejìnhuánggōngde?

 àncóngménjìnde

 209、shùdiàoshǒuwèishì13,diàowèishì40.qǐngwènzhèshùshì?

 ànshísān

 210、mendōuzhīdàozhǐxiàngfàngjìnbīngxiāngfēnsān:1bīngxiāngménkāi;2xiàngfàngjìn ;3bīngxiāngménguānshàngmeqǐngzhǎngjǐng鹿fàngjìnbīngxiāngfēn

 àn:1bīngxiāngménkāi;2xiàngchūlái;3zhǎngjǐng鹿fàngjìn;4bīngxiāngménguānshàng

 211yǒutiānlǎozhāngshìmǎixiǎozhuǎnlebàntiānmǎile10zhǐgōng10zhǐhuíjiādeshàngzhīdàoxiǎngleshénme gǎnjǐnyǒupǎodàoshìshàngmǎile5zhǐgōng5zhǐwèishénme

 ànwèixiǎoa

 212、shénmeyàngdedīngzizuì

 ànyǎnzhōngdīng

 213、jiépǎodezuìkuài,wèishénmedezhǎngguānháiyàopíng.

 àntáopǎo

 214、qióngrénrénzàishénmefāngméiyǒubié

 ànshì

 215、xiǎofēnduìxiǎofāngshuō:“hòutiāndeqiántiāndehòutiānjiùshìzuótiāndezuótiāndehòutiān shìdeshēngqǐngláicānjiādeshēnghuì。”xiǎofāngyīnggāishénmeshíhòuyuēne

 ànshìmíngtiānyuē

 216、réngǎnjuéqiúzàizhàndòngwèishénme

 ànzuìjiǔle

 217、cóngqiányǒusānrénshìluóguōshìyáotóushìquétuǐyǒutiānmensān guòzuòqiáozhèràngluóguō.yáotóu.quétuǐ,zhèsānréndebìngguò,bāngmenxiǎng bànràngmenguò

 luóguōxiānfàngránhòuluóguōshuōyáotóujiùzàiyàotóushuō:“nene?”zuìhòuquétuǐshuōàn:“zhènezhène?”

 218、shénmerénhuāntiāntiānxià

 ànzhìzàosǎnshāng

 219、zuòqiáonéngkāichēnéngzǒurén

 ànzhèngbǎnqiáo

 220、yǒurénshuō'chīmiǎnhuànjìnshìyǎn',wèishénme?

 ànkànguòmāodàiyǎnjìngma?

 221、shuāngxiémài16yuánzhǐxiémàiduōshǎoqián

 ànmài

 222、gǒudiàowěizuìxiàngshénmedòngshuìjuéqiányàozuòshénmeshì

 àngǒu shàngyǎnjīng

 223、xiǎohuádeyǒu7érziměiérziyòuyǒumèimèiqǐngwènxiǎohuáde yǒuduōshǎoér

 àn: 8érshìzuìxiǎode

 224、shàngdiàolezhāng5yuándezhāng50yuándechāopiàokànjiànlehuìjiǎnzhāng

 ànliǎngzhāngdōujiǎn

 225、jiāngjūnwèishénmeyòngchūchéngzuòzhàn

 ànzàixiàxiàng

 226、shìjièshàngshuídetóuzuì

 ànhuǒchētóu

 227、shénmedōng西zuìnéngràngrénmǎn

 ànzi

 228、dòngyuányǒuzhǐàidexióngmāowèishénmerénmendōugǎnjiējìn

 ànyóuwèigàn

 229、qīnggǒusàiyóuyǒngwèishénmegǒuyíngle

 ànyīnwèimensàideshìgǒupáoshìyóuyǒng

 230、tiānzuìdǐngshàngshìshénme

 ànshì

 

 

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~