鸵鸟故事文案老师讲课内容,鸵鸟故事文案老师讲课内容有哪些

鸵鸟蛋 27 0
播放语音朗读全文

jīnzhòngdiǎntuījiàntuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngtuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngyǒuxiēxiāngguāndenèiróngwàngduìwèiyǒusuǒbāngzhùyàowàngleshōucángběnzhànō

xiāngguānyuè

shì:tuóniǎo

1、chǔndetuóniǎoshìshìtuóniǎopǎolèilejiùnǎodàimáizàishāduīshīzijiùkànjiànlezuìhòushīzichīdiàoletuóniǎo”。tuóniǎorènwèizàimiànlínwēixiǎnshítóumáizàishāzijiùmiǎnwēixiǎnzhèxíngwèibèiyòngláigǎnmiànduìxiànshítáowènderén

2、māotóuyīngjiàohěnrènzhēnxiǎotuóniǎoxuéhěnzhīshénmeyuánxiǎotuóniǎojiùshìfēiláituóniǎojiànqíngjǐngèrhuàméishuōhuànshuàiqǐngláilexióngyīnglùnxióngyīngzěnyàngxúnxúnshànyòuxiǎotuóniǎohǎoxiàngcúnxīnzuòduìshìderéngránfēilái

3、”tīnglezhèhuàtuóniǎogènglezhèshízhǎnglǎozhòngxīnzhǎngdeduìtuóniǎoshuō:“háizirénbǎifēnzhīshíshìkàodeshídànlìngbànshìkàodezhìhuìyǒushízhìhuìdeliàngshí。”zhǎnglǎoshuōdehuàràngtuóniǎokǒuxīn

4、zhōngwèixíngzhěshùshuōlezàituóniǎoxīngshàngdejiànwénzàiyōuyuǎnxīnghǎizhīfāngxiàngdemǒuchùyǒutuóniǎoxīngqiúxīngqiú广guǎngmàodecǎoyuánshàngshēnghuózheqúnyòuqúntuóniǎo

níngméngjiǎngshì30——wèituóniǎo

xiǎowèizàishāshàngjiānnánzǒuzheshēnhòushìliánchuàndejiǎoyìnzhǐtuóniǎo

jiǎnggěiháizitīngdeshuìqiántónghuàxiǎoshìxiǎotuóniǎodefēixiángmèngxiǎng xiǎotuóniǎozhuósuìdànmànmànzuānchūsuìledetuóniǎodàntuóniǎokànzhedeháizixīnzhōngwàigāoxìngjīngxīnā

xiǎowèimángpǎoguòxiǎofēngjiùlexiàlái。 “xièxiènínxiǎowèixiānshēngnínzhēnhǎo!”xiǎofēngfēidàokōngzhōngwēixiàozheshuō。 “zhèshìyīnggāizuòde!”xiǎowèiwēixiàozheshuōtīngjiùkùndeshuìqiántónghuàshì piān10 huābànér chūntiānláiletáohuākāilexìnghuākāilehuākāile

hóukànzhelíngdehóngshēnjiànzhuàngdegǒuxiónggāoxìngshuō:“hǎoayǒumenliǎngwèizuòlínjiùzàileyǒushénmekùnnánqǐngmenbāngzhù!” wèizǒuguòláiduìhóushuō:“yàozàixiǎobiānzàoxīnfángmenzuòlín

xiǎowèitīnglekāixīnxiàoleláixiǎowèijiārénchīzhexiāngtiánkǒudepíngguǒkāixīnlexiǎopéngyǒumenshuōxiǎowèizuìhòudebàncōngmíngmaxiǎoxuéniándeshuìqiánshì lala——láila——”xiǎoxióngzhexīnmǎidejiǎochēgāoxìngzàilínjiānbiānwánshuǎ

tuóniǎodeyuànwàngjiǎngdeshìshénmeshì?

zituóniǎosāozhenǎodàituóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngxiàoláishuō:“tuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngwàngliánguòshēng。”“hǎodetuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngdeyuànwànghuìshíxiànde。” èrtiānniǎoérmenzǎoláiwèizituóniǎozhǔnbèishēngqìngzhùhuìyǒudemángzhezuòdàngāoyǒudemángzhezuòfēngzhēngháiyǒudemángzhezhìfángjiān

jiǎnggěiháizitīngdeshuìqiántónghuàxiǎoshìxiǎotuóniǎodefēixiángmèngxiǎng xiǎotuóniǎozhuósuìdànmànmànzuānchūsuìtuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngledetuóniǎodàntuóniǎokànzhedeháizixīnzhōngwàigāoxìngjīngxīnātuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróng

māotóuyīngjiàohěnrènzhēnxiǎotuóniǎoxuéhěnzhīshénmeyuánxiǎotuóniǎojiùshìfēiláituóniǎojiànqíngjǐngèrhuàméishuōhuànshuàiqǐngláilexióngyīnglùnxióngyīngzěnyàngxúnxúnshànyòuxiǎotuóniǎohǎoxiàngcúnxīnzuòduìshìderéngránfēilái

chǔndetuóniǎoshìshìtuóniǎopǎolèilejiùnǎodàimáizàishāduīshīzijiùkànjiànlezuìhòushīzichīdiàoletuóniǎo”。tuóniǎorènwèizàimiànlínwēixiǎnshítóumáizàishāzijiùmiǎnwēixiǎnzhèxíngwèibèiyòngláigǎnmiànduìxiànshítáowènderén

ràngréntīngleróngshuìjuédetónghuàshìtuóniǎosòngxìn xiǎoxióngxiǎo鹿xuějiébànshāzhōngxíngxiǎotuóniǎoxiǎnggēnmenxuěxiǎoxióngxiánxiǎotuóniǎozhǎngchǒuyuàntóngxíng

yǒushízhìhuìdeliàngshí。”zhǎnglǎoshuōdehuàràngtuóniǎokǒuxīncóngzhèhòutuóniǎozàiméiyǒujiāoàole……zhèshìgàolemenrénjǐnyàokàodeshíháiyàokàodezhìhuìguǒméiyǒuzhìhuìkùnzàishéngzidedòngjiùhuìtáotuōxiàlái

tuóniǎodeyòuéryuánjiàoàn

guānkànhuàmiànbìngxuétuóniǎozǒugēnjiàoshīxuéchàngbìngjìnxíngzhǒngxíngshìdeliànjiéjiànràngyòuér仿fǎngtuóniǎozǒuzàiràngyòuérxuéchàng

tōngguòzuòshēnyùndòngxuéér。◎jiàoshībiǎoyǎnérdòngdòngdedòngzuòqǐngyòuérshuōshuōgāngcáilǎoshīshēndexiēfāngzàidòng。◎qǐngyòuérxuǎnzuìhuāndedòngzuòjìnxíng仿fǎngzàiyòuér仿fǎngdòngzuòdeshíhòujiàoshījiāéryándeshì。◎yòuérbiānniànérbiāndòngdòngshēn

huìfēideniǎoyòuéryuánjiàoàn1 huódòngbiāo lejiěxiēhuìfēideniǎodexíngtàixìngchūzhīdàohuìfēideniǎodechìbǎng退tuìhuàshìshìyīngshēngcúnhuánjìngdejiéguǒpéiyǎngyòuérbǎohuánjìngàiniǎoniǎodeqínggǎn

yòuéryuánxiǎobānzhǔjiàoànxiǎodòngpiān1 shè huānxiǎodòngshìshìměiháizidetiānxìngyòuérwǎngwǎngshìzàiduìshēnbiāndezhíguāngǎndexiǎodòngdeguānchájiēchùzhōnggǎnzhīgòujiànduìdòngderènzhīcóngérxíngchéngduìdòngdeqínggǎntài

huódòngbiāoyùnyòngduìchēngjiǎnzhǐjiǎnchūliánwényàngbiǎoxiànderéntōngguòshǒushǒudexíngshìguānzhùshìjièpíngshì绿shìhuódòngzhǔnbèijiǎndāozhǎngfāngxíngcǎizhǐzhèngfāngxíngcǎizhǐshuāngmiànjiāotóuyǐng

xiàohuàduànziquán:tuóniǎodeshì_xiàodàoziténg_bàoxiàodòupéngyǒukāixīn

1、“hǎoshuǎnga!”xiǎomíngyòuwènjiějiějiějiězhèngzàiyuēhuìshuō:“qīnàidemenzǒuba!” èrtiānlǎoshīwènxiǎomíng:“1+1

2、zhèxiàohuàdeyōudiǎnzàitiàozǎowénzidezhīmenwèinéngxiàngzuòpéngyǒuquèzhīdàoyǒuduōmemiǎoxiǎoérxiàngdefǎnyīnghěnyǒubìngshìcháoxiàohuòzhěshānghàitiàozǎowénziérshìhěnnàijiěshìlexiànshíqíngkuàng

3、mǒuguāndānwèijiǎliǎngshìliáotiāndāngjiǎshìliáodàoshìdemǒutóngxuéfēihuángténggāoguānyǒuchéngshíshìtànshuō:“rénjiāshàngmiànyǒurén”。

4、bèijǐngpéngyǒuwàimiàngōngzhǎogōngzuòdàizhepéngyǒudele……wǎnshàngzhùbīnguǎnshíwèileshěngqiánlejiānfángzhāngchuángsānrénshuìfǎnzhèngzuìhòuxǐnglexiànpéngyǒuquèshìbàozhede

5、zhǎngzhēnchǒu------yīngzhīzhèzhǐdǒngmàodeniǎoshāfēichángfèndànhuítóuxiǎngsuànlezhǐniǎojiàoshājīngguòshāngdiànshíyīngyòuxiàngzhāoxiǎojiěqǐngděngxiàzhèyòuyǒushénmeshìshādèngzheyīng

chǔndetuóniǎoshìgàolemenshénmedào

1、yīntuóniǎodeshìshìyàogàorénmenyàoyǒnggǎnmiànduìkùnnántiāozhànyàotáoxiànshí

2、shìgàomenyàoduōdòngnǎoziduōkǎogèngyàodàokùnnánjiùduǒláiérshìpíngxīnqíngzhīhòumiànduìjiějué

3、xúnqiújiějuéfāngshìgēncháxúnbǎijiàoxìnxiǎnshìchǔndetuóniǎoshìgàorénmendedàoshìzàimiànduìwènkùnnánshítáoshìjiějuébànyàoyǒnggǎnmiànduìbìngxúnqiújiějuéfāngshì

4、tuóniǎoxīntàigàomendedàotuóniǎoxīntàishìzhǒngtáoxiànshídexīnshìzhǒnggǎnmiànduìwèndenuòruòxíngwèituóniǎoxīntàishìzhǒngtáoxiànshídexīnshìzhǒnggǎnmiànduìwèndenuòruòxíngwèi

tuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngdejièshàojiùliáodàozhèbagǎnxièhuāshíjiānyuèběnzhànnèirónggèngduōguāntuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngyǒuxiētuóniǎoshìwénànlǎoshījiǎngnèiróngdexìnbiéwànglezàiběnzhànjìnxíngcházhǎoō

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~