小鸵鸟的孵化过程图示视频,实拍小鸵鸟孵出的全过程,看着真让人着急

鸵鸟蛋 27 0
播放语音朗读全文

1、1shǒuxiānyàohuàxiǎotuóniǎodehuàguòchéngshìshìpíndetuóniǎodàndìngyàoshìshòujīngdànxiǎotuóniǎodehuàguòchéngshìshìpínfǒushìhuàdebìngqiědìngyàoyǒudìngdexīnxiānxiǎotuóniǎodehuàguòchéngshìshìpínnéngchāoguòyuè2huàtuóniǎodànzuìhǎoshìràngtuóniǎohuàxiǎotuóniǎodehuàguòchéngshìshìpínzhèyàngshěngréngōngshěngrénérqiěhuàdeyǒuxiàoxìngbiégāo3tuóniǎohuàtuóniǎodàngài

2、tuóniǎodànhuàguòchéngxiàzhǒngdànqiányàorènzhēnjiǎncháhuàshìdefēngbǎowēntōngfēngtiáojiànhuàshìnèiwēnzuìhǎohéngdìngzài22zhì25shèshìduìhuàshìděngjìnxíngquánmiànxiāokāishìwēn2zhì3tiānhòurénhuàdeguǎntuóniǎohuàwèi42tiānhuà

3、érqiěyàoqiúxiǎoshìdànguòguòxiǎodehuàdōuhuìyǐngxiǎngdàotuóniǎodehuàérqiěhuìràngchúniǎodezhìliàngshòudàoshānghàitóngshíyàoqiúdàndewàixíngyǒudìngdebǎozhàngbāntuǒyuánxíngdedànshìzuìhǎodezhíjìngzài16gōngfēnshàngzàibǎocúnzhǒngdàndeshíhòuyàozhùdàotóuyīnggāifàngzàishàngmiàn

4、tuóniǎomenhuìshízhǐhuódòngmenwèilebǎochíluǎndedìngwēnháichángyòngshāshíjiāngdàngàizàihuàkuàiyàojiéshùdeshíhòutuóniǎohuìjiāngxiēdàntuīgǔndàobiānyuányǒutónghuàhuàchūdechúniǎohěnkuàijiùnéngsuímendechùxiánguàngle

5、tuóniǎozěnmexiàdàn 1tuóniǎoxiàdànfāngshì 11zhǐxióngxìngtuóniǎopèi35zhǐxìngtuóniǎojiāopèihòujīngguò7tiānzuǒyòuniǎo便biànhuìkāishǐchǎndànměi12tiānchǎn1méidàicháoxuénèideniǎodànshùliàngdào1216méishíkāishǐhuà2shùzhǐniǎohuìjiāngdànchǎnzàitóngcháoxuénèi

6、dāngduìxiāngàidexióngniǎoniǎoyǒulebǎobǎozhīhòumen便biàndàogòngtóngdāndāngdàndezhòngrèncháotōngchángyǒuyuē40méidànbānqíngkuàngxiàniǎobáitiāndànxióngniǎowǎnshàngdànyǒushíhòuxióngniǎobáitiānjiābānàidexiǎotuóniǎozàidànjīngguòhuàjiùhuìzhuókāidàn

7、miǎnrènsǔnzhèndòngdànzàiqiáncúnfàng7dzuǒyòuhuìyǒuchùshēngtuóniǎodànkāiqiánzàizhōngnéngfàngshàng18~21d,shuōdǎozhìjiàogāodepēixiànxiàngzàituóniǎodànhuàshízuìhǎoshōudāngtiāntuóniǎodànjīngxūnzhēngxiāo

8、huāngshìkuǎnwánxìngfēichánggāodemàoxiǎnqiúshēnglèiyóuzàiyóudāngzhōngdehuàyǒuxiēyīnnegēnxiànshíshēnghuózhōngdāngdeyīnshìyàngdesuǒshuōfēichángdeyǒuyǐnledewánjiāmezàiyóudāngzhōngdeshíhòuneguǒqiǎngdàoletuóniǎodàngāihuàxiǎotuóniǎoneshí

9、tuóniǎofánzhí1xìngchéngshúniǎobānzài2~25suìxìngchéngshúzuìzǎo18yuèlíngkāishǐchǎndànxióngniǎobānzài3suìshàngcáipèizhǒngchéngniánhēijǐngniǎomáochénghuīxióngniǎochújiānwěiwèibáiwàiquánshēnmáowèihēizàifánzhíjiéxióngniǎodehuìyǎnzhōuwéiluǒdejìng

10、1dànsuìhòuyīngzài30°Cdehuàzhōngcúnfàngzhōuránhòuměitiānjiàng2°Czhídàodào20°C,huánjìngbǎochízài26°C,ránhòuměijiàng2°Czhídàowēndào 18°C,xīnshēngdexiǎotuóniǎocáihuìzhǎngxiāngduì湿shīzài70%zuǒyòubǎochíshuǐfēnjiǎnshǎozhǒngzhàngtuōmáohòu11。

11、chúshězhuānményòngyǎng3yuèlíngnèidexiǎotuóniǎoyàoqiúgànzàowèishēngbǎochíliánghǎodetōngfēngbìngjìnxíngquánmiànsǎoxiāomiànqiángyòng12%dehuǒjiǎnpēnránhòuguānménchuāngyòngjiǎquánrónggāoměngsuānjiǎxūnzhēngxiāo2yǎng chūshēngdexiǎotuóniǎodeyǎngwèiměipíngfāng5。

12、tuóniǎochǎndàndebǎofāngshì zàirányǎngzhítiáojiànxiàtuóniǎochǎndànluòhòuchángchángbèifèn便biànrǎnshòurǎndeniǎodànjīngguòqīngxiāoděngduōzhòngshǒuchùháishìmiǎnleshòujūngǎnrǎnhuàguòchéngzhōngchángchūxiànzhōngwǎndànnèichúniǎowángshénzhìchūxiànldquozhàdànrdquo,zhìzhěng

13、xiǎotuóniǎo zàihuà40tiānhòuchū zàiguòyuèmenjiùchéngniǎobēnpǎowèileduǒwēixiǎnxiǎotuóniǎohuìniǎoyàngtǎngzàixiàyǐnláizhǐtóushēnchūlái zhèzhǒngxìnghòuláibèirénrènwèishìtuóniǎozàidàowēixiǎnshíhuìtóumáizàishā zhōngshìshíshìdetóukuīshàng

14、yǒuwàiláizhěkuīshìhuìchūfèndehǒushēnghuòshēnggǎnláifànzhěmendezhùzàimiànshàngchǎn1560báideliàngjīngchāngdedànwǎnshàngyóuxióngniǎozuòzhekànshǒubáitiānzàilúndàoniǎoxiǎotuóniǎozàihuà40tiānhòuchūzàiguòyuèmenjiùchéngniǎo

15、xióngniǎojiānluǎnbáitiānyóuniǎodānrènhuàwēnyuēwèi968~976F xiàngzhèyàngzhàoxiǎotuóniǎodehuàguòchéngshìshìpíndeluǎnzàiyǎnhuàshàngshìjiàoshòutáotàidedànzàizhǒnglèideniǎozhōngyǒufēnquèshítuóniǎobānyuànzhàoluǎnérzhāotiāndeshìshì使shǐzhēngcúnliú

16、měidàofánzhíjiéxióngtuóniǎo35zhǐniǎotóngyǒuwàiláizhěkuīshìhuìchūfèndehǒushēnghuòshēnggǎnláifànzhěmendezhùzàimiànshàngchǎn1560báideliàngjīngchāngdedànwǎnshàngyóuxióngniǎozuòzhekànshǒubáitiānzàilúndàoniǎoxiǎotuóniǎo zàihuà40tiān

17、jiāzhuādeshíhòuyònggōuzitàozhùdeziránhòuyòngméngzhùtuóniǎoshuāngyǎnzhǐyàokànjiànguāngzhèjiāhuǒjiùlǎoshíletuóniǎotuóniǎoròuzhíhěnshòuhuānyíngmàidànchéngjiùhuàkuòshēngchǎnmàituóniǎoròudànshìxiǎotuóniǎoyǎngdìngyàozhùyīnwèiméishénmefēnbiàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~