企鹅和鸵鸟的视频大全高清(企鹅鸵鸟信天翁鸬鹚)

鸵鸟蛋 25 0
播放语音朗读全文

 

běnwénwèihángzhōujiāotōng91.8zōng

láiyuánétuóniǎodeshìpínquángāoqīngshūàicáo(dashuaitucao),huòshòuquánzhuǎnzài

zōngténgxùnshìpín

bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu

 shìzhǐxióngxìngéqiějiàozhàng”,20wànmíngtónglèishēnghuózàizhèměidehǎitān……

 

 zhǐyīnliǎngqíngxiāngyuè,“zhàngdàolexīnàidezi”,jiànlejiātíngěrbìndiàoqínhuàméishuāng宿shuāngfēihǎokuàihuó

 

 dànzhèqièránjiùgǎibiànleétuóniǎodeshìpínquángāoqīng

 zhètiān,“zhàngguīláiquèxiànjiàndeàicháo.....zizhèngjiānzàimiáoshù

 

 duózhīhèngòngdàitiān!“zhàngméiyǒurènyóuchūshǒushìyàodàojiānbàotóushǔcuànwèizhǐ

 

 niǎotóngétóushìshíxīnérfēizhōngkōngmenhuìfēidànliàngquèhěnxiàngqiúbàngyàngchūyǒudegōng

 

 xiāngwèiyōuyuèdeliǎngxíngzǒudòngédequánkuàiduōdàoměimiǎo8

 chìwèibànghuìwèijiànshuāngfāngshēnshàngxùnguàcǎiérzixiùshǒupángguān

 dòngdòng

 

 yǎnkànnánjiěnánfēn,“zhàngjiāntóngshíyǐnjǐngzhǎngxiàozhàohuànziláizuòxuǎn

 dòng

 

 ránér,“zixuǎnlejiān”!

 dòng

 

 hǎishìshānméngdebànxīnzàodeàicháoxìngtiándewèiláijiùzhèyàngwánlema?“zhàngjiēshòuzhèxiànshíjǐngēnzhejiānyín

 dòng

 

 zàicéngjīngdejiāzhōngzàixiānlechǎngzhàn

 dòng

 

 zhèshuāngfāngzhǔyàodeqièhuànchénglejiānhuìgōngdebiāoshìyǎnjīng

 dòng

 

 menzhǐshìguàcǎigēnběnshìxuè

 dòng

 

 shēnqiángzhuàngdejiānzuìzhōngledàoxìngdeyōushì

 dòng

 

 “zhàng退tuìchūcháowàibēishēnghuànwàngzitīngdàonénggòuhuíxīnzhuǎnzhèshìzuìhòudehuì

 dòng

 

 ránér,“ziyǒukōngláicǎishībàizhěne

 dòng

 

 qièdōujiéshùbiànlínshāngdezhàngzhǐnéngànránkāilìngchùtiǎnshìshāngkǒu

 dòng

 

 hěnnánshuōdemìngyùnhuìzěnyàngjìngshòushāngdeéshìniǎoshídeshǒuyàobiāo

 érhǎitānránjìngměiyóushénmedōuméishēngguòyàng.....

 dòng

 

 xiàwèiyuánbǎnshìpínfāntàilèile):

 

 shìpínláiguójiāpíndàojīngyǒujìn30wànréndiǎnzàn

 duōrénshuōméixiǎngdàoméngméngdeézhèzhǒngfāngshìxiàngmenzhǎnshìleránlěngqíngdemiàn

 

 tiānméiyǒuxiǎngdàodòngdeshìjiècán

 bèizhènjīngleyǒutónggǎndeqīnmenruòruòchuōxiàxiàfāngzhǐ

 

 diǎndiǎnzhìdǐngmen

 menměitiāndōujiànmiànla

 

 888wēnshāngdiàopín ? wēnzhōujīng广guǎng

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~