怎么评价鸵鸟哥的社交力,怎么评价鸵鸟哥的社交力很强

鸵鸟蛋 31 0
播放语音朗读全文

tuóniǎowàijiāoshìyuànzhèngshìxiànshízěnmepíngjiàtuóniǎodeshèjiāobàozhùchénjiùzěnmepíngjiàtuóniǎodeshèjiāodeguānniànzuòfàngdewàijiāozhèngtuóniǎozàizāodàowàizhuīgǎnnéngtáotuōshíjiùhuìtóuzuānjìnshāwèishénmedōukànjiànjiùhuìtàipíngtuóniǎowàijiāoyuánfēizhōuzuìchūjiàn1891nián9yuè1yīngguódejiākānshànghòuláidāngshídeqíngkuàngshìjiàopíngdetuóniǎobìngméiyǒushānghàinánháizàikàndàonánháizhāobìnggōnghòujiùkāilenánháigǎnjǐnkāilehuídàolezimiànshìpínpāishèzhěshuōnánháizhīqiánbèituóniǎoyòngjiǎochuàiguòsuǒduìtuóniǎoshìjiàohàideránhuìzhèmedeguāinéngháixiǎngkàndepéngyǒu hěnduōrénshuōréndeshèjiāonéngkànzhèrényǒuduōshǎopéngyǒutàirèntóngshùliàngdàibiǎozhìliàng,“péngyǒuzàijīngzàiduōmengèngduōshíhòuyīnggāikànpéngyǒudewèirénmenxiāngchùdeshìzhèrénzàijiāopéngyǒudeshíhòushìshìshēnglěngduōduōshànháishìyǒu

xiàngtuóniǎoyàngméiyǒuchìbǎngzuòshìdōuyàokàoliǎngzhǐjiǎodànyòuzěnyàngtuóniǎojiùshìshìjièshàngzuìdeniǎoxiāngxìnnéngchéngwèiqiángderénhuānguòduōyánqíngxiǎoshuōdenánzhǔjiǎoguǎnshìmànxiàqīngjùnzhìdexiàonàiháishìdīngshūyǐnrěnshēnqíngdehánchénmendōuyǒuzhechūde;3tuóniǎoshìniǎolèizhōngdeshìshìjièshàngzuìdeniǎolèituóniǎodexíngfēichánggāochéngniánzhīhòudetuóniǎozhòngdàoqiānqiānshàngshēngāodàoèrdiǎn4tuóniǎoyǒuliǎngtiáozhuàngyǒudezhǎngtuǐquèshìniǎolèishàngdedezhǎngtuǐjiùnéngkuà2~3yuǎnzàisuǒtuóniǎoshèjiāoshìzhǐxiēyuànzhèngshìxiànshíbàozhùchénjiùdeguānniànzuòfàngdeshèjiāofāngháimánàidejiùzhèyàngkànshàngpíngpíngshénzhìshuōdànpiānpiānyǐnzhòngduōzhǔ仿fǎngdǒuyīngěnggānggāngzàibiānkàndàozěnmepíngjiàtuóniǎodeshèjiāochūgānggāngzàibiānkàndàowèishìshíxiàzuìwèihuǒdegěngjiùxiǎobiānlejiěgāigěngyuánduǎnshìpínzhǔtuóniǎodeshèjiāode

@tuóniǎodeshèjiāozàishēnzhènshìjièzhīchuāngzuòjiētóucǎi访fǎngdeshíhòudàoleliǎngxiǎojiějiěshìyòngguīpángbiāndeháimánàidezhèhuàzhōngshēngshànkǒuyīnguàixiàngshìyàochàngrapyàngtóngshídàizhezhǒngwèishìdeshuàiràngzhěngshìpíndōuhěngānhòuzàiháizidechéngzhǎngguòchéngzhōngrénjiāowǎngshìfēichángzhòngyàoderénjiāowǎngnéngshìzhǒngkòngzhìshēnghuógāodenéngduìháiziwèiláiréndexíngchéngfēichángzhòngyàoyīnzàiháiziháixiǎodeshíhòuyīnggāizhùzhòngpéiyǎngháiziderénjiāowǎngnéngràngháizimenlejiěxuéyīngdexuéyīngshìzàiértóngjiāonéngbiāozhǔnxiàjiāzhǎngpéiyǎnghéngliàngértóngjiāonéngdebiāozhǔnyǒuyàomenzhìdeqíngshēngdehuánjìngnéngxùnshìyīngxīnhuánjìngértóngbànchéngxiébìngzàizhǒnghuódòngyóuzhōngchénggōngzuòdenéngshìértóngzàishèhuìjiāowǎngguòchéngzhōng使shǐyòngdezhèmeàicáixiànmaguīpángbiāndeyǒudiǎnài”,chūdǒuyīnduǎnshìpínzhǔ@tuóniǎodeshèjiāoyīnggāihuízhèmeàicáixiànmazuìhòukànrénshèjiāonénghǎohǎoshìjiǎndānshuōkànpéngyǒuduōduōguānyàokànpéngyǒudezhìliàngyàokànzàishìfēimiànqiándeyuánshèjiāonéngshìjiǎndāndexiāngyòngshìwèilezǒuhòuménguānéryònggèngzhòngyàodeshìkànnéngwèiyíngzàojiànkāng;10 tuóniǎoyǒuliǎngtiáozhuàngyǒudezhǎngtuǐquèshìniǎolèishàngdedezhǎngtuǐjiùnéngkuà2~3yuǎnzàiwàngdàobiāndeshānéngfēikuàipǎoláipǎoměixiǎoshípǎoliùshígōng11 tuóniǎozàishùnfēngkuàipǎoshíjièzhùcǎoyuánshàngqiángjìndefēngzhǎnkāifēngfānshìde

2shēnghuánjìnghěnkuàishìyīngxīnhuánjìng3xiǎohuǒbànxiāngchùxiénéngzàixiànghuódòngyóuzhōngzuòchénggōng4yǒunénghuānlàibiérén5shànbāngzhùrénbìngnéngqiānràng6yǒuzhīnéngzàiyóuxuézhōngnéngdàoxiǎolǐngxiùdedàitóuzuòyòngbānwèishénmegēntuóniǎoshìhǎopéngyǒu bāndeshēnshàng线xiàntiáofēnmíngguānghuádebānwénfēichángpiàoliàngzhèxiēhēibáixiāngjiāndetiáowénshìzhǒngshìyīnghuánjìngdebǎozhèzhǒngtiáowénkànshàngxiàngshìhuàshàngdeyàngzàiyángguāngdezhàoshèxiàshēnghuīrénmenzǒnghuìdānxīnbāndehuāwéntàizhāyǎnzhèyàngdehuāwénshì

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~