捡鸵鸟蛋去山里_捡鸵鸟蛋去山里好不好

鸵鸟蛋 52 0
播放语音朗读全文

yǒukǎojièàozhīchēngjiǎntuóniǎodànshānde“2016niánquánguóshíkǎoxīnxiànzhōngpínghuìjīnzàiběijīngxíngzài25xiàngwéidekǎoxiàngzhōnggòngyǒushíxiàngzuìzhōngchūzhòngwéizuìzhōngxuǎn

2016niánquánguóshíkǎoxīnxiàn

níngxiàqīngtóngxiázishānzhǐ

 guìzhōuguìānxīnniúdòngdòngxuézhǐ

 

 běitiān

 ménshí

 jiā

 zhǐ

 jiànyǒngchūnzhàikēngyuánshǐqīngyáozhǐ

 shǎn西fèngxiángyōngshānxuèchíqínhànzhǐ

 běijīngtōngzhōuhàndàixiànchéngzhǐ

 zhèjiāngshànglínhòuàotángdàiyáozhǐ

 shànghǎiqīngqīnglóngzhènzhǐ

 shān西jīnzhènsòngjīnyáozhǐ

 nánguìyángtónglǐngkuàngzhǐ

quánguóshíkǎoxīnxiànpíngxuǎnbèiwèizhōngguókǎojièdeàojiǎng”,huìzhōngzhǎnshìguòniánzhōngguókǎozuìxīnchéngguǒhuìchéngxiànzhōngguókǎoxīnniànfāngshù

píngxuǎnquánguóshíkǎoxīnxiàndebiāozhǔnyàozūnzhàozhōnghuárénmíngòngguówénbǎozhōnghuárénmíngòngguówénbǎoshíshītiáo》,měixiàngkǎojuéxíngbàoshǒuguójiāwénzhǔnzàijuéguòchéngzhōngzhàoguójiāwénbāndetiánkǎogōngzuòguīchéngjìnxíngkǎojuébǎozhèngkǎojuédexuézhìliàng

kǎoxīnxiàndenèiróngpíngxuǎnbiāozhǔnshìyàoyǒushǐshùxuéjiàzhíjiǎntuóniǎodànshānsuǒwèixīnxiànshìzhǐdezhèxiàngkǎoxiànchúyǒushǐshùxuéjiàzhízhīwàiháiyàozàizhōngguókǎoxuézhǎnshàngyǒuxīndenèiróngxìnxīnderènshí

“2016niánquánguóshíkǎoxīnxiànyóuzhōngguówénbàoshèzhōngguókǎoxuéhuìzhǔbànjīnzàiběijīngjiēxiǎolexuǎnjiéguǒ

 níngxiàqīngtóngxiázishānzhǐ

juédānwèiníngxiàwénkǎoyánjiūsuǒ zhōngguóxuéyuànchuídòngrénlèiyánjiūsuǒ qīngtóngxiáshìwénguǎnsuǒ

xiàngrénpéngfēi

 

rénlèihuódònghén

 

chūguǎnzhuàngshí

 

rénlèihuódòngzhǐ

 

chūpán

 

tuóniǎodànzhuāngshìpǐn

níngxiàzishānzhǐchùténgshādōngnányuándehuāngzhōngzishānzhǐ2014-2016niánjué

1、shǒuzài西běishābiānyuánjiànlejīnyuē1.2wànnián-5qiānniánwǎngèngxīnshì-quánxīnshìzǎozhōngdewénhuàyǎnhuàliè

2、zàizishānzhǐxiànleyuánmáicángdepánbàngdiǎnxíngdeliǎngmiànjiānzhuàngmíngquèlezhèlèiyǒuzhòngyàowénhuàzhēngdedeshídàishǔxìng

3、chūxuǎncánliúhuòlexiēzhícúnzhèduìyánjiūgāiwǎngèngxīnshìrénlèiduìzhíyuándeqiánghuàyòngnǎizhìgāidenóngyuándōuyǒuzhòngyào

4、chūleshùjiànzhíjìngchāoguò2mmdetuóniǎodànzhuāngshìpǐnshìjīntóngshídàixiànzuìxiǎodetónglèixíngxīnlejiǎntuóniǎodànshānmenduìwànniánqiánrénlèirènzhīshuǐpíngshùnéngderènshí

5、shùshíchùjiégòuxìnghuǒtángshìjiànzhùwèiyánjiūrénlèishēngcúnshìshēngnéngduìhòushìyīngxíngwèizhǐkōngjiānyònggōnglezhòngyàocáiliàozhōngxiàndeshìjiànzhùnéngshìguóxiàndezuìzǎotónglèixíngnéngshìrénlèibīnshuǐérjiànfēngdecún

6、zhǐzhōngwénhuàcéngchùlěngshìjiàn——xīnxiānduìyánjiūrénlèizàizhèshūdānyuánduìhuánjìngduānshìjiàndeshìyīngwénhuàzhēngyǒuhěngāoxuéshùjiàzhí

 guìzhōuguìānxīnniúdòngdòngxuézhǐ

juédānwèizhōngguóshèhuìxuéyuànkǎoyánjiūsuǒ guìzhōushěngwénkǎoyánjiūsuǒ guìānxīnshèhuìshìguǎn

xiàngrénchénxīngcàn

 

 ▲Bdòngjìnjǐng

 

 ▲èrzàng

 

 ▲yònghuǒ

 

 ▲kǎnshí

 

 ▲táo

niúdòngzhǐwèiguìzhōuguìānxīnchǎngzhènpíngzhàicūnyuánpíngxiànqiánxiànhuīkēng7zuòyònghuǒ10chùzàng7zuòhuódòngmiànliǎngchùděngxiànleliàngcéngguānmíngquèdewénhuàzhōnglèixíngzhìshízhìpǐnjìn10wànjiànyuē100jiàntáopiàn100piàn

niúdòngzhǐdejuéyánjiūshǒuzàiqiánzhōngjiànlecóngjiùshíshídàiwǎndàochūnqiūzhànguóshídeniándàilièwèijìntuīdònggāixīnshíshídàikǎoxuéyánjiūgōnglezhòngyàoliàozhǐzhōngxiàndewánzhěngzàngtiánleguìzhōushǐqiándòngxuézhǐzhōngjiànzàngdekōngbáiwèiyánjiūgāishǐqiánrénlèizhìzhēnggōnglezhòngyào线xiànsuǒ

shǒuzàiguìzhōunèidexiǎozhìshízhìpǐnwèizhǔyàonèihándexīnshíshídàizhǐzhōngshíbiéchūshízhìpǐnwèitànsuǒguó西nánshígōngdechūxiànfēntǎolùnguìzhōushǐqiánrénlèideshēngcúnshìgōngxīndeyánjiūfāngxiàng

 běitiānménshíjiāzhǐ

juédānwèiběishěngwénkǎoyánjiūsuǒ běijīngxuékǎowénxuéyuàn tiānménshìguǎn

xiàngrénmènghuápíng

 

tánjiālǐngchéngyuánchéngháo

tánjiālǐngW9lòukōngpèi

tánjiālǐngW9réntóuxiàng

tánjiālǐngW9liánshuāngrénjué

tánjiālǐngW8zuòshuāngyīng

 ▲sānfángwānzhǐfèihóngtáobēi

běitiānménshíjiāzhǐshìzhǎngjiāngzhōngyóuxiànmiànzuìyánshíjiānzuìzhǎngděngzuìgāodeshǐqiánluòqún。2014-2016niánběishěngwénkǎoyánjiūsuǒběijīngxuékǎowénxuéyuànduìgāizhǐxīnjìnxíngkāntànbìngjuézhōngdeyìnxìntáitánjiālǐngsānfángwānděngzhǐxīnchéngguǒ

xīnxiàndetánjiālǐngchéngpíngmiànchéngyuánjiǎofāngxíngchéngyuánnèizǒngmiàn17wànpíngfāngniándàiwǎnjiālǐngwénhuàzǎoshìtóngshíguóxiànguīzuìdeshǐqiánchéngzhǐshìshíjiāchéngxíngchéngdezhòngyàochǔ

yìnxìntáizhǐjiēshìderéngōngduīzhùdexíngtái沿yántáibiānyuánfēndewèngguānlèicúntáizhījiāntiánmáiliàngdepáilièyǒuxiāngtàojiēdetàogāngduīděngxiǎnshìzhèshìshíjiāwénhuàwǎnduōjìnxínghuódòngdeshūchǎngsuǒshìzhǎngjiāngzhōngyóuxiànguīzuìdeshǐqiánchǎngsuǒ

sānfángwānzhǐjiēshìdetáoyáohuángduīhuángkēngchíshuǐgāngshùwàndehóngtáobēicánjiànyǒudiǎnxíngdezhìtáozuòfāngzhēngshìchùshíjiāwénhuàwǎnzhìhòushíjiāwénhuàshíshāozhìhóngtáobēiwèizhǔdezhuānyáochǎngfēngleshíjiāchénggōngnéngfēndenèiróng

tánjiālǐngzhǐxīnxiàndeshénréntóuxiàngshuāngrénliántóuxiàngjuézuòshuāngyīngshìpáishìxíngguānshìděnghòushíjiāwénhuàshídejǐnlèixíngfēngzàoxíngshēngdòngérqiěshùjīngzhànbiàn使shǐyòngdeyuándiāotòudiāojiǎnyángděnggōngdàibiǎoleshǐqiánzhōngguójiāgōnggōngdezuìgāoshuǐpíng

 jiànyǒngchūnzhàikēngyuánshǐqīngyáozhǐ

juédānwèijiànyuàn quánzhōushìguǎn yǒngchūnxiànguǎn

xiàngrényánglín

quánjǐng

▲Y2yáo

yuánshǐqīngzūncánpiàn

▲Y5yáo

yuánshǐqīngquān

yǒuhéndepiàn

yǒngchūnzhàikēngyuánshǐqīngyáozhǐwèiquánzhōushìyǒngchūnxiànjièxiāngměicūn西nánmiàndāngrénchēngzhàikēngdezuòshānshànghuàsānbānzhènjiērǎnghǎigāoyuē674gòngcǎi6jiàntànyàngběnsòngběijīngxuéjiāzhìshíyànshìjìnxíngniándàidìngwèigōngyuánqián14shìzhìgōngyuánqián18shìzhōngxiāngdāngzhōngyuánshídeshāngdàizhōngzhìxiàdàizhōng

chǎnpǐnzhǔyàoyǒuguànzūnděngyuánshǐqīngdezhuāngshìwénshìyìnwéntáoxiāngtóngcǎiyònghuàpāiyìnchuōyìnduītiēlòukōngděngshǒuwénshìyǒuxiánwénlíngwénfāngwénzhítiáowényuánquānwén齿chǐwénléngwénděngfēnwàijūnyǒuwénshìpāiyìnfāngwénlíngwénzhítiáowénwèizhǔjiānchuōyìnyuánquānwénzhuīwénbìngjiānxiánwén齿chǐwénděngfēndiànbǐngpāiyìnyǒuzhítiáowénshǎoliàngfāngwénlíngwén

zhàikēngyáozhǐshìguóqiánzhīshāozàozuìzǎoyuánshǐqīngdeyáozhǐzhèjiāngxiàshāngshídeyuánshǐqīngyáozhǐxiāngliǎngzhělùnshìyáoshùháishìchǎnpǐnjūnyǒujiàochàbiéyīngshǔliǎngyáoshùtǒngyīnzhàikēngyáozhǐduìtàntǎoguóyuánshǐqīngyìnwényìngtáodeguānyuányǒuzhezhòngyào

 shǎn西fèngxiángyōngshānxuèchíqínhànzhǐ

juédānwèishǎn西shěngkǎoyánjiūyuàn zhōngguóguójiāguǎn bǎoshìkǎoyánjiūsuǒ fèngxiángxiànwényóu fèngxiángxiànguǎn bǎoxiānqínlíngyuánguǎn

xiàngréntián

xuèchízhǐmàohuánjìngjiégòu

jīngjiěpōujuédetánchǎngjiégòu

wénxiànzàidegāoshānzhīxiàxiǎoshānzhīshàngfēngwèitánchúwèichǎngwèitánsāngāizhītánchǎngmàozhēng

shíyòngyuánchēzhǎngfāngxíngshēnshùxuékēng

mínghuàyuánchēèrzhǎngfāngxíngshùxuékēng

chéngxiànguīde

wèiqíndōuyōngchéngjiāowàideyōngshānxuèchízhǐmiàn470wànpíngfāngjìnniánsuízhechíkǎogōngzuòzhúquèrènchūgāizhǐshǒuxiànyóutánwěichǎngdàojiànzhùkēngděnglèiérchéngdezhìwénhuàcúnzhèshìwénxiànzàiwěnshídàizuìzǎoguīzuìxìngzhìmíngquèchíshíjiānzuìzhǎngqiěgōngnéngjiégòuwánzhěngdeqínhànshíguójiāxíngzhǐ

kǎoxiànshíwénhuànèihányìnzhèngleqínhànshíguójiāzàizhècéngxíngzuìgāotiāndeshǐtiánchōnglewǎngzàiyōngchéngzhǐzhōngwéiquējiāowàizhìtiānxiāngguāncúndekōngbáiérqínhànshíchuàngzhìdechéngtàozhìjǐnyùnhánzhezhèngzhìniànzhéxuéxiǎngxíngmàochuántǒngguīkānérqiěduìdàizhìyǎnbiàndàolechéngqiánhòudezuòyòng

xuèchízhǐjǐnzhèngshǐzàizhīzuǒzhèngérqiěchéngwèidōngzhōuzhūhóuguódàoqínhàntǒngguójiāhuódòngdezuìzhòngyàozhìzàixiàncóngtòujiànréndejiǎokǎojuéchūdeshíliàoduìshēnhuàqínhànzhìyánjiūyǒuzhòngyàodexuéshùjiàzhí

 běijīngtōngzhōuhàndàixiànchéngzhǐ

juédānwèiběijīngshìwényánjiūsuǒ tōngzhōuwénhuàwěiyuánhuì

xiàngrénsūnměng

xiànchéngchéngzhǐpíngmiànshì

zhuāngcūnzàngqúnhángpāiquánjǐng

nánchéngqiángnánpōumiànhāngcéng

táodòu

dāng

wèipèiběijīngchéngshìzhōngxīnjiànshè,2016niánběijīngshìwényánjiūsuǒzàitōngzhōuchéngzhènkāizhǎnleguīkǎogōngzuòkāntàn122wànpíngfāngjué4wànpíngfāngxiànhàndàixiànchéngchéngzhǐzhōubiāndezàngqún

hàndàixiànchéngwèichéngzhènchéngcūngāichéngzhǐpíngmiànchéngjìnshìfāngxíngzǒngmiànyuē35wànpíngfāngzàichéngzhǐnèiběiqīngchūmíngqīngliáojīnhàndàidedàocúntiáoyǒumíngxiǎndediéguānchūpànduànwèichéngnèidenánběixiàngzhǔgàndàochéngqiángzhǐwàiyǒuchéngháocúnkuānyuē30zàinánchéngháocúnwàixiànchùmiàndehàndàiwénhuàcúnzàinánchéngqiángzhǐwàidedōngqīngchūchéngháogōudàofángzhǐzàohuīkēngwèngguānděngshǐliàozàigāichéngzhǐshìliǎnghànshíxiàndezhìsuǒ

chéngzhǐwèizhōngxīnzài2gōngdebànjìngfànwéinèiqīnglezhànguózhìmíngqīngshídezàng1146zuòzhōngzhànguó-西hànzàng163zuòdōnghàn-wèijìnzàng724zuòzhànguóhànwèishídezànglèixíngfēngbāokuòkēngzhuānshìwèngguānzàngshìděngzhuānshìdeshùliàngzhòngduōxíngzhìduōyàngfēnwèidānshìshuāngshìduōshìděngguīzuìdeshìshuāngdàoshì

hàndàixiànchéngchéngzhǐbǎocúnjiàowèiwánzhěngjiānghuìtiánhàndàixiànchéngzhǐkǎodexuéshùkōngbáixiànchéngchéngzhǐwèizhōngxīnchénghuánzhuàngfēndezàngshíjiānyánxìngqiángshìzōngyánjiūgāichéngzhǐdezhòngyàoliào。2017nián1yuè9běijīngshìzhèngzhèngshìzhǔnduìhàndàixiànchéngchéngzhǐjìnxíngyuánzhǐbǎojiànzhǐgōngyuánguǎnzhèjiāngtuīdòngběijīngnǎizhìquánguókǎowénbǎoshìdeshēnzhǎn

 zhèjiāngshànglínhòuàotángdàiyáozhǐ

juédānwèizhèjiāngshěngwénkǎoyánjiūsuǒ guójiāwénshuǐxiàwénhuàchǎnbǎozhōngxīn níngshìwénkǎoyánjiūsuǒ shìwénguǎnwěiyuánhuìbàngōngshì

xiàngrénshěnyuèmíng zhèngjiànmíng

shànglínhòuàoyáozhǐyuǎnjǐng

yáozhǐhángpāiquánjǐng

yáozhǐjuéxiànchǎngguāngsānwéisǎomiáo

xūn

zhǎnzhǎntuō

jìngpíngzhuāngshāoxiá

hòuàowèishànglínyuèyáozhǐzuìxīnjuédehòuàoyáozhǐbiānhàowèiY66,qīngdeduīcéngzhǔyàowèiyáode西shídàishàngzhǔyàozhōngwǎntángdàishíběnjuézhǔyàoshōuhuòyǒu

shǒuqīngtángdàishízuìgāozhìliàngyuèyáoqīngyáochǎngběn

èrshǒuquèrènlewǎntángdàishídeběnmiànmào

sānshǒuquèrèndeshēngchǎngōngxìngshèngguòchéng

běnyáozhǐchūdechǎnpǐnzàitángdàiméngōngdàiyuèguóqiánshìjiāzhōngjūnyǒuxiàntóngshíběnyáozhǐxiànduōguānkuǎndexiá。1971niánzàiyáozhǐběibiāndejiādàichūyǒuguānghuàsānniánzhìguànjiànnèiyǒubìndāngbǎogòngyáozhīběishānděngnèiróngběnyáozhǐwèizhìànyīnquèdìnghòuàoshìwǎntángdàishíshāozàogōngtíngyòngdezhǔyàoyáochǎngdàibiǎolezhèshídezuìgāozhìshuǐpíngkāichuàngdetiānqīngwèizhēngdechǎnpǐnjǐnshìzhìshǐshàngdefēiyuètóngshíchénglehòugāoděngqīngdedàimíngyǐngxiǎngdàohòudàibāokuòyáonánsòngguānyáolóngquányáogāoqīngděngmíngyáoshēngchǎnzhěngshèhuìdeshěnměixiàng

 shànghǎiqīngqīnglóngzhènzhǐ

juédānwèishànghǎiguǎn

xiàngrénchénjié

lóngpínghángpāizhàoshàngwèiběi

tángdàizhǎngshāyáoqīngyòucǎizhí

lóngpínggōngnán-běi

qiāntiējīnāwáng

tiējīnshìjiāmóunièpánxiàng

qīnglóngzhènwèijīnshànghǎishìqīngbáizhènwèishànghǎizuìzǎodemàogǎngkǒushénzhìběnxīnluó广guǎngnánděngguóhǎichuánměiniándōuyàodàoqīnglóngzhènjìnxíngmàonánsòngshíqīnglóngzhènháizhuānshèshìguǎnduìwàimàokǎozhèngmíngqīnglóngzhènshìshànghǎichéngzhènzhǎnshǐshàngzhòngyàodehuánzàitángsòngshíshìzhènkǎozhōngyǒudiǎnfàn

lóngpínggōngdexiànshìqīnglóngzhènzhǐjìnniánláikǎogōngzuòdezhòngyàochéngguǒwénxiànzàilóngpíngshǐjiànběisòngtiānshèngniánjiān(1023-1032),wèipíngmiànchéngjiǎoxínglóngpínggōngyóuzhuānérchéngzhōngfàngzhìhánhánwàizuǒyòuyǒuzuòāwángmǎnliàngshídàiqiángòngwànméihánwèizhòngtàohánzuìnèizhòngyínguāngōngfèngyǒutiējīnshìjiāmóunièpánxiàngzhònghánnèiháizhuāngcángyǒuyínzhùtóngliújīnshiyínchāiyínliújīnguī线xiànxiàngtóngjìngshuǐjīngniànzhūděng37jiàngōngyǎngpǐnwèiyánjiūběisòngshíshěmáizhìgōnglezhòngyàodecáiliào

qīnglóngzhènzhǐkǎoxiànleliàngláitóngyáokǒudeyuányuēyǒu6000jiànmenzhǔyàoláinánfāngyáokǒuwénxiànzàilóngpíngháiyǒuhángbiāodegōngnéngwàihángyùnmàoxiāngguāndeháiyǒupiànduītóuděngzhèxiēkǎoxiànwénxiànxiāngyìnzhèngquèzhèngleqīnglóngzhènshìshànghǎizuìzǎodeduìwàimàogǎngkǒuwèihǎishàngchóuzhīkǎoyánjiūgōnglexīndecáiliào

 shān西jīnzhènsòngjīnyáozhǐ

juédānwèishān西shěngkǎoyánjiūsuǒ jīnshìwén

xiàngrénwángxiǎo

 

zhènyáozhǐwèizhì

 

▲Y1、sānhàozuòfāngshìsānwéixíng

hàozuòfāngpōushìpíngpōumiàn

▲ Y1píngpōumiàn

shāohuākǒuzhǎngjǐngpíng

báihuàhuācǎowénjiāwǎngōngkuǎnwǎn

báiyòuhuātiánhēichánzhīdānwénjiǎozhěn

zhènyáozhǐwèijīnshìfáncūnzhènzhèncūnzhēběidōngàntáishàngchùliángshānnán西línhuángnányíngfénshuǐménkǒuyuē9gōngdiàocháyáozhǐjìnshānfēnyǒudeméitànyuánwèiyáodeshāozàogōnglechōngdeyuánliàoránliào

zhènyáozhǐdejuézhòngyàoxiànshìshān西nǎizhìquánguótáokǎodezhòngyàoxiàndezhìzuòfāngyáotiánleshān西xiāngguānzhìdekōngbáicóngyuánliàozhìbèidàozhuāngshāochéngdezhěngzhìchǎnliànbǎocúnxiāngduìwánzhěngwèiyánjiūběifāngdàizhìgōnggōnglefēngdeliàobiéshìxiàndeběisòngyáoY1,yānshìjìnzhànzhěngyáomiàndebànzhèzhǒngdejiégòuzàiguónèishàngshǔshǒugāiyáoyǒunéngzhǎngyòngyáowēnjìnxíngliàngshāozhìxiádeguānjiànshùwèizhìgōngchéngshùshǐdeyánjiūgōnglezhòngyàodexīncáiliào

chǎnpǐnzhōngběisòngdejiǎnyuējīndàiduō姿duōcǎideshùbiǎoxiànshǒuxíngchéngxiānmíngduìchōngfēnxiànlesòngjīnzhìfēngdebiànfēnwèitáokǎoměixuéyánjiūzhùlexīndeduìcáiliàochūdeběisòngbáitāizhìgāoyòumiànyíngrùnguāngyúnměixíngdìngbáichūdejīndàizhěnzàizàoxíngzhuāngshìshàngjūnshùzhìtǒngquánguósòngjīnzhěnzhōngdàozhēnguìwénbiédeyǒu1786jiànzhōngyǒu168jiànwèijīnyáochǎnpǐnyuēzhàn9%,guówàiyǒuduōguǎnjiāngshìwèishùpǐnzhēncángzhènyáozhǐdejuémíngquèlelèizhěndeshāozàoyáochǎng

 nánguìyángtónglǐngkuàngzhǐ

juédānwèinánshěngwénkǎoyánjiūsuǒ běijīngxuékǎowénxuéyuàn guìyángxiànwénguǎnsuǒ

xiàngrénlínhéng

tónglǐngzhǐquánjǐngzhàoyóunánxiàngběi

tónglǐngzhǐgōngnéngfēnyóuběixiàngnán

cáoxíng1liànzuòfāng(yóunánxiàngběipāishè)

èrliàndānyuánfēn

cáoxíngliàngōngyuán

chuángshàngshìkuàngcáo

tónglǐngzhǐwèiguìyángxiànrénzhènfāngcūnhàotángzhèntónglǐngcūnjiāojièchùzhǐmiànyuē11wànpíngfāngzhǐzhōngxīndeshānpíngtáishàngchéngpǐnxíngfēnsāndegōngnéngdānyuányòngbèishāoliǎngshìliànyòngdekuàngliàoxiānjīngbèishāohòuzàifēnsòngliànměiliànzuòfāngcáoxíngwèizhǔfēnzhechǔliàokēngkēngjiǎobànkēngyuánliàoduījīngliànzàozhùdònghuánxíngwéisuìliàofángzhǐděng

zhǐchūlièjiàowèiwánzhěngdeliàngōngbìngchūqīnghuātáoqiánděngshēnghuóyòngpǐnzōngjuéqíngkuàngbìngtōngguòjiǎnfēntuīduànzhèshìchùliànxīnwèizhǔjiānliànqiāntóngyíndeduōjīnshǔliànzhǐchūtuīzhǐkāishǐmíngqīngchūfèiqīngdàizhōngwǎn

zhōngguóshìzuìzǎozhǎngliànxīnshùdeguójiāzhīběnxiàndeliànxīncúndàibiǎodāngshízuìxiānjìndeliànxīnshùjuéchūdeduōchéngpáiyuánxíngbèishāotiánleguóliànxīnshùshǐyánjiūdexiàngkōngbáicáoxíngliànshìguónèijīnbǎocúnzuìwèiwánzhěngdedàiliànxīncúnduìwánzhěngyuándàiliànxīnshùjiāngdàofēichángguānjiàndezuòyòngduìyánjiūguódàiliànxīnshùdeyuánzhǎnchuányǒuzhòngyào

 

1990niánquánguóshíkǎoxīnxiànjīngbànle27jiègòngyǒu270xiàngkǎoxiànzuìzhōngxuǎnwéidànhànméiyǒuxuǎndegèngshìduōshùqiānxiàngzhèxiēkǎoxīnxiànchōngfēnzhǎnxiànlezhōngguóshǐwénhuàdeyuányuǎnliúzhǎngfēngnèihánzàiquánguóguóshàngchǎnshēnglezhòngdeyǐngxiǎng

zhè27jiède270xiàngkǎoxīnxiànruòshídàiláihuàfēndehuà

jiùshíshídàizhàn21xiàngxīnshíshídàizhàn59xiàngxiānqínshídàizhàn61xiàngqínhànshízhàn45xiàngwèijìnnánběicháoshízhàn19xiàngsuítángdàizhàn22xiàngsòngyuánmíngqīngzhàn40xiàngniándàixiángdezhàn3xiàng

1990——2016shíkǎoxīnxiàn

 niándài

 shùliàng

 jiùshíshídài

 21

 xīnshíshídài

 59

xiānqínshídài

 61

 qínhànshí

 45

 wèijìnnánběicháoshí

 19

 suítángdài

 22

 sòngyuánmíngqīng

 40

 niándàixiáng

 3

 270

ruòláihuàfēnnánshěngzhànbǎngshǒuzhàndàojiāngshǎn西shāndōngzhèjiāngjǐnsuíhòu

1990——2016niánshíkǎoxīnxiàn

 nán

 41

 jiāng

 20

 shǎn西

 20

 shāndōng

 18

 zhèjiāng

 18

 shān西

 14

 nán

 12

chuān

 11

 nèiméng

 10

 běi

 10

 běi

 9

 广guǎngdōng

 9

liáoníng

 9

 jiāng西

 9

 ānhuī

 7

 xīnjiāng

 7

 yúnnán

 6

 guìzhōu

 6

 zhòngqìng

 5

 jiàn

 5

gān

 4

 hēilóngjiāng

 3

 běijīng

 3

lín

 2

 西cáng

 2

 广guǎng西

 2

 qīnghǎi

 2

 shànghǎi

 2

níngxià

 2

hǎinán

 1

 xiānggǎng

 1

zuìhòushàngniánquánguóshíkǎoxīnxiànwánzhěngmíngdānràngmentónghuíniánláikǎoxuéjièdeàoyǐngyǐnghòumen

2015

 1、yúnnánjiāngchuāngāntángqìngjiùshízhǐ

2、jiāngxìnghuàdōngtáijiǎngzhuāngzhǐ

3、zhèjiānghángliángzhǔchéngwàiwéixíngshuǐgōngchéng

4、hǎinándōngnán沿yánhǎixīnshíshídàicún

5、shǎn西bǎozhōuyuánzhǐ

6、běitóng绿shānfāngtángzhǐzàng

7、jiāng西nánchāng西hànhǎihūnhóuliú

8、nánluòyánghànwèiluòyángchéngtài殿diànzhǐ

9、nèiméngduōlúnliáodàiguìfēijiāzàng

10、liáoníngdāndōnghàoqīngdàichénchuánzhìyuǎnjiànshuǐxiàkǎo

2014

1、广guǎngdōngnándāoshānzhǐnánjiāngjiùshídiǎnqún

2、nánzhèngzhōudōngzhàozhǐ

3、běizǎoyángguōjiāmiàocéngguó

4、yúnnánxiángyún

5、zhèjiāngshàngjìnshānzǎoyuèyáozhǐ

6、西cángājiǎ

7、nèiméngzhèngxiāngbáinàoěrqún

8、nánsuídàihuíluòcāngyángcāngliángshícāngchǔzhǐ

9、běijīngyánqìngzhuāngliáodàikuàngzhǐqún

10、guìzhōuzūnxīnzhōuyángshì

2013

1、shǎn西bǎoshíshānshāngzhōu

2、běisuízhōuwénfēngdōngzhōucéngguó

3、shāndōngshuǐwángchūnqiūzàng

4、nányángzishānzhǐ

5、chuānchéngdōulǎoguānshān西hànguǒ

6、nánluòyángxīnānhànhánguānzhǐ

7、shǎn西西ān西hànzhǎngānchéngwèiqiáozhǐ

8、jiāngyángzhōucáozhuāngsuítángsuíyáng

9、chuānshífānshídàishí

10、jiāng西jǐngzhènnányáotángdàiyáozhǐ

2012

1、nánluánchuānsūnjiādòngjiùshízhǐ

2、jiānghóngshùnshānxīnshíshídàizhǐ

3、chuānjīnchuānliújiāzhàixīnshíshídàizhǐ

4、shǎn西shénshímǎozhǐ

5、xīnjiāngwēnquánādūnqiáozhǐ

6、shāndōngdìngtáolíngshènghàn

7、běinèiqiūxíngyáozhǐ

8、nèiméngliáoshàngjīnghuángchéng西shānzhǐ

9、zhòngqìngzhōnglǎolóushǔzhǐ

10、guìzhōuzūnhǎilóngdùnzhǐ

2011

 1、nánzhèngzhōulǎonǎinǎimiàojiùshí

 shídàizhǐ

2、jiànzhāngpíngdòngzhǐ

3、zhèjiānghángjiàshānshǐqiánluòzhǐ

4、nèiméngtōngliáomínshǐqiánluòzhǐ

5、chuānbīnshízhùzhǐ

6、běisuízhōujiāshān西zhōuzǎocénghóu

7、liáoníngjiànchāngdōngzhàngzizhànguó

8、jiāngyúnshānjiāngdōuwánglíng

9、shān西tóngyúngāngshídǐngběiwèiliáojīnjiàoyuànzhǐ

10、shāndōngjīnghángyùntóuqiáozhánánwàngfēnshuǐshūniǔ

2010

1、nánxīnzhèngwàngjīnglóuxiàshāngshíchéngzhǐ

2、shāndōngnánxīnzhuāngshāngdàizhǐ

3、shān西chéngkǒu西zhōu

4、jiāngzhōuchéngzhǐ

5、shǎn西西ānfèngyuán西hànjiā

6、xīnjiāngshànshàngōushíqúnzhǐ

7、shǎn西lántiánběisòngshìjiāyuán

8、nányǒngshùnlǎochéngzhǐ

9、jiāngnánjīngbàoēnzhǐ

10、广guǎngdōngshàntóunánàoIhàomíngdàichénchuánzhǐ

2009

1、nánxīnjiāgōujiùshíxīnshíguòjiēduànzhǐ

2、ānhuīzhèngāixiàwènkǒuwénhuàzhǐ

3、jiāngzhāngjiāgǎngdōngshāncūnzhǐ

4、nèiméngchìfēngèrdàojǐngzixiàjiādiànxiàcéngwénhuàluòzhǐ

5、shāndōnggāoqīngchénzhuāng西zhōuchéngzhǐ

6、shǎn西xiànqínzhídàozhǐ

7、shǎn西西hànlíngkǎodiàochájué

8、nánānyáng西gāoxuécáocāogāolíng

9、běiyángjiàncūndìngyáozhǐ

10、jiāng西gāoānhuálínzàozhǐzuòfāngzhǐ

2008

1、shǎn西gāolíngyángguānzhàizhǐ

2、gānlíntángōujiāwénhuà

3、shāndōng寿shòuguāngshuāngwángchéngyánzhǐqún

4、shǎn西shānzhōugōngmiàozhǐ

5、yúnnánjiànchuānhǎiménkǒuzhǐ

6、jiāngchéngzhǐ

7、nánxíngyángniángniángzhàizhǐ

8、ānhuībàngshuāngdūnhàochūnqiū

9、nánxīnzhèngzhuāng

10、chuānchéngdōujiāngnánguǎnjiētángsòngjiēfāngzhǐ

2007

1、nánchānglíngjǐngjiùshízhǐ

2、nánxīnzhèngtángzhǐ

 3、zhèjiānghángliángzhǔwénhuàchéngzhǐ

4、běiyúnxiànliáodiànzizhǐ

5、nánxíngyángguānmiàozhǐ

6、jiāng西jìngānzhōuàodōngzhōuzàng

7、xīnjiāngkūndōnghēigōuzhǐ

8、nánluòyángyǎnshīdōnghànlíngluòyángmángshānqún

9、xīnjiāngchēyǒujìnshíliùguóshízhuānshì

10、běixiàndōngwèiyuánnánānyángàndōngwèiběi

2006

1、yúnnányuánjiùshídòngxuézhǐ

2、广guǎngdōngshēnzhènxiántóulǐngxīnshíshídàizhǐ

3、nánlíngbǎo西xīnshíshídàixíng

4、广guǎngdōnggāomíngbèiqiūzhǐ

5、shān西liǔlíngāohóngshāngdàizhǐ

6、jiànchéngguǎnjiǔcūndūn

7、gānzhāngjiāchuānjiāyuánzhànguó

8、gānxiànbǎozishānzhǐ

9、ānhuīliùānshuāngdūn

10、shànghǎizhìdānyuànyuándàishuǐzházhǐ

2005

1、zhèjiāngshèngzhōuxiǎohuángshānzhǐ

2、nánhóngjiānggāomiàozhǐ

3、nánliúzhuāngzhǐ

4、jiànchéngmāoěrnòngshānshāngdàiyáoqún

5、guìzhōuwēiníngzhōngshuǐzhǐ

6、shān西jiàngxiànhéngshuǐ西zhōu

7、jiāngróngjīntánzhōudàidūnqún

8、nánnèihuángsānyángzhuānghàndàiluòzhǐ

9、shǎn西hánchéngliángdàicūnliǎngzhōuzhǐ

10、shān西tóngshālǐngběiwèihuà

2004

 1、广guǎngdōng广guǎngzhōuxuéchéngnánhànèrlíng

 2、běixiànběishǐqiánzhǐ

 3、yǎnshīèrtóuzhǐgōng殿diàn

 4、nánníngxiāngtàn西zhōuchéngzhǐ

 5、jiāng鸿hóngshānyuèguóguì

 6、liáoníngcháoyángshíliùguósānyànlóngchénggōngchéngnánménzhǐ

 7、shān西ruìchéngqīngliáng

 8、chuānmiánzhúchéngguānzhènjiànnánchūnjiǔfāngzhǐ

 9、xīnjiāngluóxiǎo

 10、zhèjiānghángzhōuyánguānxiàngnánsòngjiēzhǐ

2003

 1、liáonínglíngyuánniúliángxīnshíshídàizhǐ

 2、nánzhèngzhōushīxiàdàichéngzhǐ

 3、shǎn西méixiànyángjiācūn西zhōuqīngtóngjiàocáng

 4、shǎn西fēngzhōuyuánjiā西zhōuzhùtóngzuòfāngzhǐ

 5、shāndōngzhāngqiūwēishānhàndàizàngpéizàngkēngtáoyáo

 6、shāndōnglínyànchíjìn

 7、shǎn西tángzhāolíngběiménzhǐ

 8、nèiméngtōngliáoěrshānliáo

 9、nèiméngníngchéngzhǐ

 10、jiāng西jǐngzhènzhūshānmíngqīngyáozhǐ

2002

 1、广guǎng西bǎixīnqiáoshíshídàishíjiāgōngchǎng

 zhǐ

 2、nánchéngchūqínjiǎn

 3、shāndōngzhàohǎihàndài

 4、běilínzhāngchéngzhǐ

 5、shān西tàiyuánwángjiāfēngběixiǎnxiù

 6、běidōngjiùxiànpíngzhǐ

 7、línyánbiān西chéngchéngzhǐtánghǎi

 8、hēilóngjiāngāchéngliúxiùtúnjīndàixínggōng殿diànzhǐ

 9、jiāng西yuándàishāojiǔzuòfāngzhǐ

 10、zhèjiāngníngyuándàiqìngyuányǒngfēngzhǐ

2001

1、xiànshìzitānjiùshíshídàizhǐ

2、zhèjiāngxiāoshānkuàqiáoxīnshíshídàizhǐ

3、qīnghǎimínjiājiāwénhuàzhǐ

4、广guǎngdōngshēnzhènbèilǐngshāngdàizhǐ

5、chuānchéngdōujīnshāshāngzhōuzhǐ

6、guìzhōuzhāngzhǐzàng

7、zhèjiānghángzhōuléifēngzhǐ

8、nánzhōushénzhènjūnyáozhǐ

9、zhèjiānghángzhōulǎodòngnánsòngyáozhǐ

10、zhèjiānghángzhōunánsònggōngshèngrénlièhuánghòuzháizhǐ

2000

1、jiànsānmíngwàn寿shòuyánjiùshízhǐ

2、nánxīnchéngzhàilóngshānshídàichéng

3、běiqiánjiānglóngwāngōng殿diànzhǐ

4、jiāngnánjīngzhōngshānliùcháotánlèijiànzhùzhǐ

5、nánbǎofēngqīngliángguānyáozhǐ

6、jiāngliányúngǎngténghuāluòlóngshānshídàizhǐ

7、广guǎngdōngluóhénglǐngshānxiānqín

8、chuānchéngdōushǔguóxíngchuánguānguānzàngzhǐ

9、zhèjiānghángzhōunánsònglínānzhìzhǐ

10、shāndōngzhāngqiūluòzhuānghànpéizàngkēngkēngzhǐ

1999

 1、jiāngjiāngyīngāochéngdūnzhǐ

 2、nánjiāozuòchéngshāngdàizǎozhǐ

 3、nánhàohàn

 4、yúnnánkūnmíngyángtóu

 5、líntōnghuàwànzizhǐ

 6、liáonínghuánrénshānshānchéngzhǐ

 7、shān西tàiyuánhóng

 8、ānhuīhuáiběiliǔsuítángyùnzhǐ

 9、běiyuánzhōngdōuzhǐ

 10、chuānchéngdōushuǐjǐngjiējiǔfāngzhǐ

1998

 1、běiwānpényángyuánjiāgōuzhǐ

 2、ānhuīhánshānlíngjiātānxīnshíshídàitán

 3、jiāngjīntánsānxīngcūnxīnshíshídàizhǐ

 4、zhòngqìngzhōngxiànzhōngzhǐ

 5、liáoníngběipiàokāngjiātúnchéngzhǐ

 6、zhèjiāngshàoxìngyìnshānyuèguówánglíng

 7、zhòngqìngsānxiáyúnyángjiāzhǐ

 8、nánxiǎolàngshuǐdōnghàncáoyùnjiànzhùzhǐhuángzhàndào

 9、jiāngnánjīngxiānguānxiàngshāndōngjìnguì

 10、zhèjiāngshànglínlóngkǒuyuèyáoyáozhǐ

1997

 1、shǎn西luònánpénjiùshídiǎnqún

 2、shāndōngzhāngqiū西qiǎnzhǐ

 3、广guǎng西yōngníngdǐngshānqiǎnzhǐ

 4、nánxiànchéngtóushānwénhuàchéngqiángtāngjiāgǎngwénhuàshuǐdàotián

 5、xiānggǎngdōngwānběiqiǎnzhǐ

 6、nányǎnshīshāngchéngxiǎochéng

 7、nánxīnzhèngzhènghánchéngzhèngguózhǐ

 8、liáoníngsuízhōngshíbēiqiǎnzhǐ

 9、广guǎngdōng广guǎngzhōunányuèguóyuànqiǎn

 10、xīnjiāngwèiyíngpánhànjìn

1996

 1、zhòngqìngfēngdōuyāndūnbǎozhǐ

 2、nánmèngjīnzhóuxīnshíshídàiluòzhǐ

 3、chuānchéngdōupíngyuánshǐqiánchéngzhǐqún

 4、nánpíngdǐngshānyīngguó

 5、shāndōngzhǎngqīngshuāngshān西hànběiwánglíng

 6、nánzhǎngshāzǒulóusānguóniánjiǎn

 7、liáoníngběipiàomadòngxiānbēiguì

 8、shāndōngqīngzhōulóngxìngjiàozàoxiàngjiàocáng

 9、qīnghǎidōulánfānqúndejué

 10、chuānhuáyíngnánsòngānbǐngjiā

1995

 1、jiāng西wànniánxiānréndòngdiàotǒnghuánzhǐ

 2、nánchányánzhǐ

 3、nánzhèngzhōu西shānyǎngsháowénhuàchéngzhǐ

 4、nánzhèngzhōuxiǎoshuāngqiáozhǐ

 5、shāndōngzhǎngqīngxiānréntáishīguóguì

 6、jiāngzhōushīzishān西hànchǔwánglíng

 7、xīnjiāngmínfēngzhǐ

 8、广guǎngdōngnányuèguógōngshǔyuàn

 9、hēilóngjiāngníngānhóngzūnchǎnghǎiguóqúnzhǐ

 10、zhèjiāngzhàoshìtàimiàozhǐ

1994

 1、

 jiāngnánjīngtāngshānrénlèitóuhuàshí

 2、zhòngqìngsānxiágōngchéngyānméikǎodiàochá

 3、nángǎngxīnshíshídàiluòzhǐ

 4、ānhuīwèichíxīnshíshídàiluòzhǐ

 5、nánhuīxiànmèngzhuāngzhǐ

 6、shāndōngténg

 zhōuqiánzhǎng

 shāngzhōuguì

 7、nányǒngchéng西hànliángguówánglíngqǐnyuán

 8、shǎn西西ānsuítángqiáozhǐ

 9、shǎn西suírén寿shòugōngtángjiǔchénggōng37hào殿diànzhǐ

 10、nèiméngbǎoshānliáodàihuàguì

1993

 1、guìzhōupánxiàndòngzhǐ

 2、jiānggāoyóulóngqiúzhuāngzhǐ

 3、zhèjiānghángjiǎoshānliángzhǔzhǐxíngjiànzhùzhǐ

 4、shān西tóngjìnhóubāngrén

 5、nánzhǎngshāguówánghòuyáng

 6、shān西tóngyúngāngshísānzhǐ

 7、jiāngyángzhōutángchéngzhǐ

 8、jiāng西fēngchénghóngzhōuyáoyáozhǐ

 9、běixuānhuàxiàliáodàihuàqún

 10、liáoníngsuízhōngyuándàichénchuánshuǐxiàkǎodiàochá

1992

 1、běigōngshānzhǐ

 2、nèiméngxìnglóngyuánshǐluòzhǐ

 3、nánxiànchéngtóushānjiālǐngwénhuàchéngzhǐ

 4、jiāngzhàolíngshānliángzhǔwénhuàzhǐ

 5、shān西jìnhóudexiànyánjiū

 6、nándānjiāngkǒushuǐchǔguóguì

 7、ānhuītiānzhǎngsānjiǎowéihànqún

 8、yúnnánjiāngchuānjiāshānqún

 9、nèiméngliáodàizhī

 10、nánluòyángběisòngshǔtíngyuánzhǐ

1991

 1、shāndōngzōupíngdīnggōnglóngshānwénhuàchéngzhǐ

 2、zhèjiānghánghuìguānshānliángzhǔwénhuàtánzhǐ

 3、西cánggòngzhǐ

 4、nányīnhuāyuánzhuāngshāngdàijiǎjiàocáng

 5、běidìngzhōushāngdàifāngguóguìzàng

 6、jiāng西ruìchāngtónglǐngshāngzhōutóngkuàngkuàngzhǐ

 7、nánsānménxiáshàngcūnlǐng西zhōuguózhòng

 8、gāndūnhuánghànxuánquánzhìzhǐ

 9、nányǒngchéngmángdàngshānhànliángxiàowángwánghòu

 10、hēilóngjiānghǎiguówánglíngxíngshíshìhuà

1990

 1、běiyúnxiànréntóuhuàshí

 2、shāndōngchéngzilóngshānyuèshíwénhuàzhǐ

 3、nányīnguōjiāzhuāng160hào

 4、nánsānménxiáshàngcūnlǐngzhōudàiguó

 5、shāndōnghòuchūnqiūchēkēngdiàn2hàozhànguó

 6、shǎn西hànjǐngyánglíngcóngzàngkēngcǎihuìtáoyǒng

 7、shǎn西hànzhǎngānchéngtáoyǒngguānyáoyáozhǐ

 8、nánsuítángluòyángchéngyīngtiānméndōngquēzhǐ

 9、níngxiàhóngtiāngōng西xiàwén

 10、běijīngjīnzhōngdōushuǐguānzhǐ

piànyóuzhōngguówénbàoshègōng

guǎnkànzhǎnlǎn wénzhōngguó

míngxiè

 End

 huíshù1—70,yuègèngduōyuánchuàngnèiróng

 【1】kànkàn西zhōuguódàoyǒuduōme

 【2】guóbǎoqīngtóngzhòngjiāngpánzhuāngěiǎnqīnérzào

 【3】jìnguóguǎncángzhexiēchūbǎobèi

 【11】shān西dàihuàzhīcuìyuán.300

 【16】《jīnpíngméizuìzǎobǎnběnchūxiànzàishān西?

 【18】shān西wángyánshānbǎichuānxiānshēngzhījīngxuǎn

 【19】zhāngdetōngtiānjiàojièxiūdexiānshénlóu

 【20】péngguóqínbīngyǒngmíngdejīngshìxiàn

 【21】diéjiélóngquántángjīnguānyīnwèikāi

 【22】jìnyángchéngbèiyānméidezhōngguópángbèichéng

 【23】dānréncángzàiyīngxiànshìjiādebǎo

 【24】130píngfānggōngdedōngyánguǎn

 【25】měilìngmendōuxuànyūndeshān西dàiliú

 【26】shǎolíntuōguǎnde寿shòuyǒushénme

 【27】jīngtónglàntiějiǎnchūlái3200jiànwén

 【28】101suìgāosēngmèngcānzuòguòdemèng

 【29】qīngliángbàoshídàidewénmíngwēiguāng

 【30】tóngzūnxiàngniúzhūniǎo

 【31】húnyuánwǎngshìzuìhòujuéchùféngshēng

 【32】táishānxiànhuángjīnzhìchúnhuàyuánbǎozhīshǐ

 【33】rénchūméidàizhetáotáojiǔ

 【34】shān西shìběiwèishíchóuzhīdediǎn

 【35】zhǎngchéngxiàndejǐnnángzhuāng49méiyín

 【36】yuèshìrénzhìzàoshùdàishān西

 【37】shénshíbèihòudeyánshānghuāhuāyángzhōu

 【38】yángshéshàngdejìnguó67niánnèizhànàihènqíngchóu

 【39】63hàode shǎoyángguódemièwáng

 【40】niǎozhuàntóngsānguódechándòudàiyāo

 【41】qīngtóngmíngjiàngànjiāngjīnānzài shǎohuánghuáng

 【42】qīngtóngmíngjiànjìnzhùtóngbīng huǒyànshēnglěngshuāng

 【43】qīngtóngmíngjiànziguàjiànchù wánghóujǐnběiwàng

 【44】bāojīnqiàndàigōuzhītàn shìshàngzàiwèiwénhóu

 【45】yúngānghàn 300zàoxiàngliúshījǐnyǎnhuíguī

 【46】kāngtōngbǎobèihòudeměihuánghòuxiāoguānyīnzhī

 【47】shān西huázhī bèisònghuòhǎndeyán

 【48】guóguójūndehuánghūnguómièfāngzhīchún齿chǐhán

 【49】huángbiānshāngdàichūdǐngbèidāngjīndǐngzhījiě

 【50】quántánzhēngāojiàndezuìhòu

 【51】běiyǒngjiānglánbǎojīnjièshàngdelēi

 【52】tiānxiàjìnjiēcónghánchūnándǎngwángguó

 【53】ruìguójīnzhēnwèizàiruìchéng

 【54】jiētiānlǎodiēbǎidūnshíbēichénxiànzhī

 【55】kūnshānfènghuángyánxiànjìnguóyǔnluòjìnguó

 【56】tángjìnyóuhuàyòubēifènyǐnxiàngjìng

 【57】qiūtiānshàngàndecǎi

 【58】shānshuānghóngkāndàilíngāoshǒucángshū

 【59】táishānqīngshuǐwèijuéshénzhōngshānguó

 【60】jiǎzhāngkànfēizǒudetiěyànxiāoshīdeliú

 【61】yàndēngzhàoliànghūnkuìdehǎihūnhóudenèixīn

 【62】rénwèishìgēnyóuérkuángdeqīngténg

 【63】tóngzhījìnghuǒshānshìxiàngdezhǐwén

 【64】jiànxiǎngdàodehúnróngrénqīngyíngdebēi

 【65】nánnièshuǐshízhīmínjiānyuánchuàngzàodeyǒngshēng

 【66】yuèrénshǒuyòuchēshàngyàndeyóuzhīxīn

 【67】xúnlóngguóqīngtóngmáicángmíngtiáogǎngshàngde

 【68】tángtàiyuánqīngnián西nánchuàngbǎiniánwángcháo

 【69】shān西wángyánshānzhīfēnjiùhuíguīshān西

 【70】jīngtànyòuzhǐyīnshìzhuāngmǎnshāndeliángcāng

 yuánchuànggōnghào

 qǐngànxiàmiànzhǐwénguānzhù

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~