男生让女生学鸵鸟叫视频_男生让女生学鸵鸟叫视频教程

鸵鸟蛋 27 0
播放语音朗读全文

1、zhǐnéngshìzēngshāngbēiguǒnéngzhèyàngjiùyàoshìshìtàndenánpéngyǒuhuòzhělǎogōngèrnánshēngràngshēngxuétuóniǎojiàoshìpínfānkànnánpéngyǒuhuòzhělǎogōngdeshǒuliáotiānhuàshuōxiǎngzhīdàodeshìjiùyàoshìzhīdàodàoshìshēngzuòtuóniǎogǎnmiànduìxiànshíérshìrènréndōuhuìyǒuxiēnánshēngràngshēngxuétuóniǎojiàoshìpínjiùshuōyàodeháipiàoliàng jiùwénwénnánshēngràngshēngxuétuóniǎojiàoshìpíndezuǐzhuāngzheshuōhěnchòu zhèyàngháizikěndìnghuìjiàgěizuǐchòudenánháizisuǒshuānánshēngràngshēngxuétuóniǎojiàoshìpínlecáiyǒunéng xiǎoháizidejiàoyàojiāzhǎngdejiāzhǎngshìyàoxuéde yǒujiéjiàozuìqiángérshī shuōshìtuóniǎozhǔyàoshìzhǐtuóniǎoxīntàishìzhǒngtáoxiànshídexīnshìzhǒnggǎnmiànduìwèndenuòruòxíngwèiyuányīnshìqiánrénmenshuōtuóniǎodàowēixiǎndeshíhòuhuìdetóumáizàishāduīwèikàndàowēixiǎnjiùshìānquándeyòngxíngróngrénmentáoxiànshídexīntàixīnxuédāngshídeqíngkuàngshìjiàopíngdetuóniǎobìngméiyǒushānghàinánháizàikàndàonánháizhāobìnggōnghòujiùkāinánshēngràngshēngxuétuóniǎojiàoshìpínlenánháigǎnjǐnkāilehuídàolezimiànshìpínpāishèzhěshuōnánháizhīqiánbèituóniǎoyòngjiǎochuàiguòsuǒduìtuóniǎoshìjiàohàideránhuìzhèmedeguāinéngháixiǎng

2、sānlóuzhèngquèshìshàngfēngkuángdeèrcháizheshūlěizàirénkànnàoxìngfèngēnzhezhōuwéidenánshēngmenpāishǒujiàohǎo shūlěixīnshìsuǒyǒushuǐqiúzhōngbiāosuǒdìngshūlěishūlěiyàodūnxiàláidāngtuóniǎolequèbìngwèigǎnjuédàoshuǐqiúláikànláihòuguǎnzǎoháishìshuìjuézuìhǎoxiǎoxīndiǎnwèimiàonéngràngāfēikànchūshìbànnánzhuāngyǒuzhedexìngwēixiǎnshízhàohuànwénlánghuìfēidetuóniǎo tuóniǎoběnláijiùhuìzhǎnkāiquán hòugōngdòngmànnánnjiàohòugōngnnánjiàohòugōng zànguò cǎiguòlt;fēizhōutuóniǎoxuémíngStruthio camelusshǔtuóxíngtuóniǎoshìshìjièshàngzuìdezhǒngniǎolèichéngniǎoshēngāo25xióngtuóniǎozhòng150qiānxiàngshéyàngzhǎngdejǐngshàngzhīchēngzhehěnxiǎodetóushàngmiànyǒuzhāngduǎnérbiǎnpíngdefēizhōutuóniǎoshìtuóniǎozhōngwéide

3、biǎomiànshàngduìqièdōuzàishíshìzhòngguānxīnpéngyǒuderénduìdàiàiqíngshíèrfēndezhuānzhùzàiqīngméizhúdepéngyǒukāishíwèileràngānxīnkāiméiyǒudiàodiǎnyǎnlèizhídàolìngfèngǎnqíngbǎizàiyǎnqiánshíréngránnéngshì怀huái jīnróngjùn wàihàotuóniǎodàndenánshēngyǒushíàishuōxiēlěngxiàohuàbiétuóniǎonánshìzhǐshēngxìngnuòruònéngméiyǒudāndāngdenánrénshìzhǐxiāotáoxiànshídenánshēngjiùshìdàoshìqíngzhǐhuìduǒshìdàokùnnánjiùtáotóumáidàoshāzidenánréntuóniǎonándejiùshìméiyǒudāndāngdenánréndāngliǎngrénchūxiànwènshínánrénxuǎntáowèngǎnwēixìnliáotiānnándegěiháilezhāngtuóniǎodànméiyǒubiédejiùshìhǎowánshìèzuòdiàokǎnxiàhuóyuèhuóyuèfēnyàoduōxiǎngécéngjīnggěinántóngxuéwàihàotuóniǎoshìyīnwèisuīránzhǎnggāodànshìtuóbèiérqiědāngshíshìshēng穿chuānduǎnpǎoxùnliàndeyàngzituǐzhízhízhǎngzhǎngxiàngtuóniǎomeshǒuxiānyàokǎodeshìzhèshēngshìshìtuóbèinehuòzhěxiàngtuóniányànghuìtóumáijìnshāzitáoxiànshíneránhòuzhè

4、shēngbāndōuzhīdàonánshēngduìyǒuhǎogǎnzhèdiǎnshēngdōuhěnmǐnruìshénzhìhuìyǒudiǎnshénjīngzhìyǒushíhòugènghuìzhǒngmàobiànchéngshìduìyǒuhǎogǎndeànshìsuǒyǒuzhèdiǎndānxīnmenxīnmíngjìngpèngdàohuāndehuìnèixīnhuāchīpèngdàohuāndejiùhuìzhuāngshǎchōngléng

5、jiàolejiěnányǒushèxiǎngxiàhòuhuìgěishénmeziyuànyàozhèyàngdezimanéngxìngmashìshuōfēnshǒushìshuōjìngxiàxīnláixiǎngxiǎngshìfǒuyuànzhèyàngrénshēnghuóbèiziluóbobáicàiyǒusuǒàiyàoshìhuānyǒushuōdezhènánshēngshízěnmeshuōneyòngxíngrónghěnmènsāoxiǎngràngzàiquèyòuhuìyòngzhèngquèdeyánláibiǎozhèshìchéngshúnánháidetōngbìnghāihāisuīránshuōméichéngshúdàohǎoleyánguīzhèngjiùwèishénmezhèyàngshuōhuàyīnwèiyònglóushàngshuōdehuàhěnqíngkuàngshìzhènánháizihěnhuānháizidànshìnánháizihěnmiǎntiǎnhěnhàixiūyòuxiǎngràngjiāzhīdàoduìháiziyǒuhǎogǎnsuǒjiùcǎituóniǎozhèngzhetóuzǒuguòèrzhǒngqíngkuàngjiùjǐnjǐnshìhàixiūshuōmíngzhènánháizihěnmiǎntiǎndàoleshēngdōuhuìhǎo

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~