我是浑身反骨的鸵鸟,我是浑身反骨的鸵鸟是什么歌

鸵鸟蛋 30 0
播放语音朗读全文

jīntiāngěiwèifēnxiǎngshìhúnshēnfǎndetuóniǎodezhīshízhōnghuìduìshìhúnshēnfǎndetuóniǎoshìshénmejìnxíngjiěshìguǒnéngpèngqiǎojiějuéxiànzàimiànlíndewènbiéwàngleguānzhùběnzhànxiànzàikāishǐba

xiāngguānyuè

hànzhǎocháwángfǎnzhīzěnmeguò

guòguānàn tiānshēngfǎnànshùnshìtiānshēngfǎndetuóniǎoshìshùshǒudàizǎideyánggāolěngqiāngàndāoqǐngfàngguòláijiàobiéduìjiàoxiāorènxìngxiāoyáoméiyǒuxiǎohàoáoshìtiānshēngfǎndetuóniǎoxiǎoxiǎozhòuchōngmǎnránliàoō

zhāngchāixièshènggōngzàiliúdeyòunuódàogōng便biànhuìshēngchénggōngzàifàngdàogōnghòubiānshàngshìshēnkōngxiǎobiānzhěngdehànzhǎocháwángquánguāntōngguānwéngōnglüèquánzhīdàojiāháihuānmagèngduōjīngcǎinèiróngshíshígèngxīn

hànzhǎocháwángjiùshìzhīguòguāngōnglüè rènyàoqiú zàiguīdìngshíjiānnèizhèngquèliánjiēzhōngjiùshìkāitóude rènqiǎo běnguānkǎoyànwánjiāduìzhèxiējiùshìkāitóudeshìfǒushúhuìdewánjiācānkǎogōnglüè

gōng:iPhone1iOS 1hànzhǎocháwáng0bǎnběntáoyuánjiéjiāngdesāndàoxiāngshàngbiànchéngsānzhīxiāngzuòjǐngguāntiāntiāndàorénshēnshàngrénjiùzuòchéngtiāntiānjiùbiànchéngrén

hànzhǎocháwánglián线xiànfǎnzhītōngguāngōnglüè

hànzhǎocháwángfǎnzhītōngguāngōnglüèzhèguānshìyóuzhōngjiàojīngdiǎndelián线xiànwánmenzhǐyàojiāngguānzhōngdeànzhàoshùnliánjiējiùxíngle

liànlèijīngyàn zuìhòuliànlèijīngyànshìtōngguānhànzhǎocháwángdeguānjiàntōngguòduànliànwánjiāshúzhǒngtónglèixíngdechádiǎngāodeguāncháxīnchéngtóngshílèijīngyànbāngzhùwánjiāgèngkuàishíbiébìngzhǎochūchá

hànzhǎocháwángquánguāngōnglüèxiàgōng:iPhone1iOS 1hànzhǎocháwáng0bǎnběntáoyuánjiéjiāngdesāndàoxiāngshàngbiànchéngsānzhīxiāngzuòjǐngguāntiāntiāndàorénshēnshàngrénjiùzuòchéngtiāntiānjiùbiànchéngrén

hànzhǎocháwángjiùshìzhīguòguāngōnglüè rènyàoqiú zàiguīdìngshíjiānnèizhèngquèliánjiēzhōngjiùshìkāitóude rènqiǎo běnguānkǎoyànwánjiāduìzhèxiējiùshìkāitóudeshìfǒushúhuìdewánjiācānkǎogōnglüè

hànzhǎocháwángquánàntáoyuánjiédesānhuàdòngdàoxiāngshàngbiànchéngsāngēnxiāngzuòjǐngguāntiāntiānmiàndeèrdòngdàorénshàngrénjiùbiānchéngletiāntiānjiùbiànchénglerén

hànzhǎocháwángtóngniándònghuàtōngguāngōnglüèzhèguānyàoqiúmenjiāngzhèngquèduìyīngdemíngliánshàng线xiànmendiǎnzàidiǎnmíngjiùlián线xiànle

tiānshēngfǎndetuóniǎoshìshénme

tuóniǎoshǔtuóxíngtuóniǎodeniǎolèishìshìjièshàngzuìdezhǒngniǎolèichéngniǎoshēngāo240~280zhòngyuē150qiānxiōngqiāngwèifǎnfāngxiàngshìwèilezàibēnpǎoshíjiǎnshǎokōngshēnghuóxìngyǒuguān

shìdōujīngjīngjiéjiǔèryǒnggǎnshàngtuóniǎobìngxiàngtuóniǎoshīzhǎnchūchéngxìngdechóu”——jǐnjǐnqiāzhùtuóniǎodezhǎngzirènpíngtuóniǎoténgchìbǎngjuéfàngsōngjiǔtuóniǎo便biàndàozàishàngzhēngzhā

fǎnkàngshìtiānshēngfǎndetuóniǎoshìshùshǒudàizǎideyánggāolěngqiāngàndāoqǐngfàngguòláijiàobiéduìjiàoxiāotiānshēngfǎndetuóniǎozhèshǒusuīránshìtuóniǎodànxiàngtōngtuóniǎoyànggǎnmiànduìxiànshíérshìshēnfǎnkěnxiàngmìngyùntóuyǒnggǎndefǎnkàng

shìtiānshàngsàndetuóniǎoshìchūtiānshēngfǎndetuóniǎo》。shìtiānshàngsàndetuóniǎozhèzhèngquèdeshìshìtiānshēngfǎndetuóniǎo

bìngjuétuóniǎogèngyōuyuèhuòzhěbiézhǐshìtiānshēngfǎndetuóniǎowàngnénggòujǐnqíngzhǎnxiànhuóchūderénshēngjié zàizhèshìjièshàngméiyǒurènliǎngshēngmìngdōushìwánquánxiāngtóngdemenměirénzàiderénshēngzhōngdōuyǒudejiàzhí使shǐmìng

shìshùshǒudàizǎideyánggāoshénme

shìtiānshàngsàndetuóniǎoshìchūtiānshēngfǎndetuóniǎo》。shìtiānshàngsàndetuóniǎozhèzhèngquèdeshìshìtiānshēngfǎndetuóniǎo

tiānshēngfǎndetuóniǎoshì2019niándejìnniányòuyóuguōzuǐ”、“máomáochādiànděngshǒuyǎnchàng

běnguānnánzhǐwánjiāzhīdàotiānshēngfǎnzhīdeshúdekàngōnglüèguòguānàn tiānshēngfǎnànshùnshìtiānshēngfǎndetuóniǎoshìshùshǒudàizǎideyánggāolěngqiāngàndāoqǐngfàngguòláijiàobiéduìjiàoxiāorènxìngxiāoyáo

shìtiānshēngfǎndetuóniǎoshìshùshǒudàizǎideyánggāolěngqiāngàndāoqǐngfàngguòláijiàobiéduìjiàoxiāotiānshēngfǎndetuóniǎozhèshǒusuīránshìtuóniǎodànxiàngtōngtuóniǎoyànggǎnmiànduìxiànshíérshìshēnfǎnkěnxiàngmìngyùntóuyǒnggǎndefǎnkàng

【《chāorényóugōnglüèquán】《chāorénfǎndetuóniǎotōngguāngōnglüèshìtiānshēngfǎndetuóniǎo】。【shìshùshǒudàizǎideyánggāo】。【lěngqiāngàndāoqǐngfàngguòláijiào】。【biéduìjiàoxiāorènxìngxiāoyáo】。【méiyǒuxiǎohàoó】。

guānshìhúnshēnfǎndetuóniǎoshìhúnshēnfǎndetuóniǎoshìshénmedejièshàodàojiùjiéshùlezhīdàocóngzhōngzhǎodàoyàodexìnlemaguǒháixiǎnglejiěgèngduōzhèfāngmiàndexìnshōucángguānzhùběnzhàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~