鸵鸟蛋是啥味儿的(鸵鸟蛋是啥味儿的啊)

鸵鸟蛋 24 0
播放语音朗读全文

1、tuóniǎodànzhēndechòudedàndewèidàoběnchàduōguǒtuóniǎodànhuàibiànzhìledehuàtuóniǎodànshìshàwèiérdehuìchòude

2、tuóniǎodànshìdànlèizhīzuìbèichēngzuòbǎidànzhīwángtuóniǎodàndànqīngjīngyíngtòudànhuángjīnhuángyòurénkǒugǎnwèidàoxiānměiyíngyǎngfēngtuóniǎodàndedànbáizhìgàitiěděnghánliàngjūngāotuóniǎodànshìshàwèiérdedànlèiyíngyǎngxuéjiāchēngtuóniǎodànyíngyǎngjiàzhíwèiruǎnhuángjīnshìzēngqiángzhìgāomiǎndeshíshǒuxuǎn

3、yuánláituóniǎodànshìshàwèiérdedānwèitóngshìdàoténgtuóniǎodàndiāodechīguòchúlegēndànméishénmebiézuòchīguòchǎojiāntàizhǔlefāng便biànsuǒméizhǔguò

4、shìjuékàojìntuóniǎodezàikuàngdefānggèngméiyǒurénkàojìntuóniǎoyīnzàifēizhōu广guǎngmàodeshǎorénnénggòuzǒujìntuóniǎodàndefāngtuódànzàiquánqiúrénkǒuzhōngxiāngxìnzhǐyǒuwànfēnzhīhuòshénzhìgèngshǎoderényǒuhuìchángtuóniǎodàndewèi

5、jiùràngwèiéryuèláiyuègèngwèiměiwèihuòshìshìyòngjiānzhàjiāndefāngshì láizhìzuòchītuódànduōchīdànyàngpēngdànnénggòuhuāméncéngzàifēizhōuchīguòtuóniǎodàndeyángguǐziháishìzhīdàoyòujiānyòuchǎoruòshìluòzàizhōngguóréndeshǒushàngpēngtuóniǎodàndehuāshìháowènliàng

6、tuóniǎodànzàihuàguòchéngzhōnghuìliúchūxiēxīngchòuwèidechūláishìzěnmehuíshìdànmiànguǒyǒuliúchūláidehuàshuōmíngzhèdànjīngchūxiànlièlesǔndedànjiùhuìjìnjūnmiàndedànjiùhuìbiànzhìchòule

7、wàituóniǎodànshìdànlèizhīzuìbèichēngzuòbǎidànzhīwáng”,tuóniǎodàndànqīngjīngyíngtòudànhuángjīnhuángyòurénkǒugǎnwèidàoxiānměiyíngyǎngfēngtuóniǎodàndedànbáizhìgàitiěděnghánliàngjūngāodàn lèiyíngyǎngxuéjiāchēngtuóniǎodànyíngyǎngjiàzhíwèiruǎnhuángjīn”,shìzēngqiángzhì

8、érzàiguówàijiǔdiànbānzuòchéngdànbǐngdàndànhuángchīxiāngtuóniǎodànyòuhòuyòuyìng,80gōngjīnzhòngdenánshìzhànshànghuìzhèngyīnwèidànhòutuóniǎodànbǎozhìjiàozhǎnglěngcángèrsānyuèyǐngxiǎngshíyòngguòdànhuìchūxiàngchòudànyàngdewèidào

9、ànzhàozhōnglùndànlèidōushǔtuóniǎodànyīngdāngwàishìzhǐyíngyǎnghuòyǒuxìngbiéróngyòumǒuxiēbìngyóushìjiùbìng宿huòjiāzhòngbìngdeshíxiēyǒuguòmǐnzhìhuòzhěyǒuchuāngjiēděngxiāngguānmǒuxiēbìngderénshíyònghòucáihuìyòu

10、bānláishuōdàntuóniǎodàndeyánshìyàngdetōngdànzàichángwēnxiàfàngzhìxīngjiùhuìsànhuángdànhuángdànqīnghùnzàiértuóniǎodànduìzhùcángtiáojiànjiàobānláishuōchángwēnxiàzuìduōchǔcáng1xīngzuǒyòulóuzhǔdefàngle3xīngzàifàngjìnbīngxiāngjiù

11、zhèmeduōshuǐméipáidiào湿shītàileba

12、cónghuàshídeqíngkuàngkànzuìdedànjiùshìzhōngshēngdàixíngshícǎolèixíngdòngdedànzuìcóngzuìjìnwànniánnèidedòngkànzuìdeshìxiàngniǎodàncóngxiànzàiháicúnzàidedòngkànzuìdedànshìtuóniǎodànkǒnglóngdàn xiàngniǎodàn tuóniǎodàn

13、báideshìfēizhōutuóniǎodàn绿deshìàozhōutuóniǎodàn

14、5tuóniǎozàicháozhōngdànshíhuì沿yánzhemiànshēnzhǎnjǐngyòngláihuòshòuèrtuóniǎodànshìshénmeyándeyǒuduōzhòng 1tuóniǎodànbānchéngbáihuòhuángbáidàndezhòngliànggàiyǒu264jīnzuǒyòuzhíjìngdànzhǎnggàiyǒu1520zuǒyòugāogàiyǒu15zuǒyòu

15、tuóniǎozhǒngdàndexuǎn zhǒngdàncǎijuéduōshùtuóniǎozàixià36shíchǎndànbiéchǎnshànghuòjiāntuóniǎochǎndànhòuyàoshíjiǎndànjiǎnshǎosǔnrǎnxióngtuóniǎoyǒubǎotuóniǎoniǎodàndeběnnéngjiǎnshíyào2rénpèi,1rénjiāngniǎogǎnkāi,1réndànjiǎnzǒujiǎndànshíyīngjiāngshǒu

16、néngzàishìchǎngshàngjiàoróngmǎidàobìngqiěyòngláichīdedànzuìguìdeyīnggāishìtuóniǎodàntuóniǎodànbānzàizàishìchǎngshàngdejiàshìliǎngbǎikuàiqiántuóniǎodànshìtuóniǎoxiàdedànshìshìjièshàngzuìdedàntuóniǎodànbāngāo15kuān12zhòng1zhì15gōngjīntuóniǎodàndànde

17、tuóniǎodànshìshìjièshàngzuìdedàntuóniǎodànbāngāo15kuān12zhòngliàng1zhì15gōngjīndànzòngjìngzhǎngyuē15~16héngjìngzhǎngyuē11~13yuánrùnguāngjiébáiyǒuxiàngbāndeguāngtuóniǎodàndànqīngtòumíngdànhuánglüèbáituóniǎodànkǒugǎndàn

18、tuóniǎodànméiyǒu绿deérshìbáiyǒuxiàngbāndeguāngtuóniǎozhíjìngdànzhǎng1520zhòng1400shìniǎodànzhōngzuìzhěluǎnshénjiānyìngchéngshòuzhùréndezhòngliànghuàérchéngdeyòuniǎozàixíngshàngjiāxiāngchàbìngqiěshàngjiùnéngxuéhuìxíngzǒudàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~