鸵鸟会不会感冒发烧呢,鸵鸟会不会感冒发烧呢

鸵鸟蛋 28 0
播放语音朗读全文

 zhèliǎngtiāndìngbèixiǎopéngyǒudehuàshuāpíngtuóniǎohuìhuìgǎnmàoshāonele

 zǎoduìshuāpíngyànjuànderénmentuóniǎohuìhuìgǎnmàoshāone

 quèfēnfēnbiǎoshìzhèshìsuǒjīngguòde

 “zuìměishuāpíng”。

 zhèshìjiàozuòxiǎopéngyǒuhuàlángdegōngxiàngdiǎnkāiliànjiētuóniǎohuìhuìgǎnmàoshāonemiànshìměimiàodehuàzuòérzhèxiēhuàdezuòzhěshìzhènghuànzhěděngshūrénqún

 yòngsǎoshàngmiànèrwéigòumǎizhèxiēdiànzihuàzuòbāngzhùzhèxiēxiǎopéngyǒu”。dànzhègōngrénmenbìngfēishìchūtóngqíngérgèngduōdeshìyóuzhōngjīngtànzhèxiēshūxiǎopéngyǒuxiǎnchūdeshùbāo

 zhígāoxìngdeshìjièzhezhèyàngdexíngshìyòuxiānlejiāduìzhèqúnguānzhùdecháodànlìngfāngmiànzhònghuòhuìxíngchénglìngzhǒngjiězhènghuànzhědōuzhèmeyǒushùtiān

 lìngrénhànxiànshíbìngfēiguānzhùzhèqúnhěnzhòngyàodànyàozhènglàngmànhuà”。yàoxiǎngzhēnzhèngjiěbāngzhùzhènghuànzhějiāzhǎngyīnggāilejiědeháihěnduō

 1

 99%dezhèngbìngshìsuǒwèidetiāncái

 shēnwèijiāzhǎngběnnénghuìdānxīnháizigǎnmàoshāoduìháizidejiànkāngchōngmǎnjiāoquèwǎngwǎnglüèduìháizijīngshénjiànkāngdeguānzhùdànliàoxiǎnshìguódāngqiánzhènghuànzhěbìngyuēwèi1%,zǒngrénshùdàole1000wànzhōng0—14suìdeértónghuànbìngzhě200wàn

 tuóniǎohuìhuìgǎnmàoshāonemenyǒuyǒushīdànràngrénxīnsuāndemíngxīngxīngdeháizi”,shénzhìbèichēngwèidetiāncái”,shìmenmendejiātíngzàixìngzhēngzhāzhe

 △《hǎi》| jiélín,22suìzhèng

 juéduōshùdiànyǐngpiànzhōngchéngxiàndezhèngtiāncáiàndōuguòshìshǎoshùdelèirén》)。shíshàngduōshùzhènghuànzhěshìquēnéngdemennénghuìyǒujiāozhèngbìngyóujiāoyǐnshuìmiánzhàngàituóniǎohuìhuìgǎnmàoshāonenénghuìyǒuzhuàngqiángyǎoshǒuzhuātóuděngguòcánxíngwèi……

 menyàojiāzhǎngzhōngshēngpéibànzhègěijiātíngdàiláideshìfēichángdediànyǐnghǎiyángtiāntángkāitóuqīnshénzhìxiǎngdàizhezhèngérzishā

 yīngguózhèngxiéhuìcéngpāishèguòduànshìpínhuònéngbāngzhùshēnlejiězhènghuànzhědeshìjiè

 shìpínshízhǎngzhǐyǒufēnbàn↓↓↓

 △zhèshìpínlezhèngháizigēnguàngshāngchéngdegǎnshòu——menduìshēnbiāndeqièdōuhěnmǐngǎnbiéshìtīngjuéchùjuédiǎndiǎnshēngyīndōuhuìzàimendeshìjièxiànfàngérmentōngchánghuìfēngláixiǎngtīngxiǎngkàn

 guòliàngderàngháizimenjiāofánzàojǐnjǐnshìzhèyàngduǎnduǎndefēnbàndōunéngyàndàoshēnwèizhènghuànzhěwèirénzhīdetòng

 2

 shénmeyàngdeháizinéngshìzhèng

 kàndàozhèhuòyǒuxiējiāzhǎnghuìjǐnzhāngdeháiziyuànrénjiāodàoshìshìjiùyǒuzhèngdàoshénmeqíngkuànghuìdǎozhìháizi

 shíshàngzhèngdebìngyīnqiánréngshífēnmínglǎngdànyuèláiyuèduōdezhèngbiǎomíngxiāntiānnǎochángnǎoxiāngguāndeyīnbiànyǒuguānliánbìngqiějiāngshìbànsuíshēngqiězhuǎnde

 △《bèiyǐng》| yángjǐnróng,19suìzhèng

 guòguǒjiāzhènghǎoyǒuàishuōhuàdeháizibiézhebàojiāngpàndìngwèizhènghuànzhě

 zǒngéryánzhèngnénghuìyǒuzhèyàngxiēbiǎoxiàn

 1、shèhuìjiāowǎngzhàngài

 menhuìhuíyǎnshénjiāoliúnéngshēnbiānderénjiànzhèngchángdeguān

zàiyīngérhuànérhuíguāngjiēchùduìréndeshēngyīnquēxìngfǎnyīngméiyǒudàibèibàode姿shìhuòbàoshíshēnjiāngyìngyuànréntiējìn

zàiyòuérhuànérrénghuíguāngjiēchùzhīchángfǎnyīngduìchǎnshēngliànquētónglíngértóngjiāowǎnghuòwánshuǎdexìnghuìrénfēnxiǎngkuàidàokuàihuòshòudàoshānghàishíhuìxiàngrénxúnqiúānwèi

xuélínghòusuízheniánlíngzēngzhǎngbìngqínggǎishànhuànérduìtóngbāonéngbiànyǒuhǎoéryǒugǎnqíngdànréngmíngxiǎnquēzhǔdòngrénjiāowǎngdexìngxíngwèichéngniánhòuhuànérréngquējiāowǎngdexìngshèjiāodenéngnéngjiànliànàiguānjiéhūn

 2、jiāoliúzhàngài

 menàikāikǒujiǎnghuàfēnhuànzhěchángchángcúnzài仿fǎngyánbǎnzhòngduìfāngshuōguòdehuàdeqíngkuàngbìngqiěchángchángfēisuǒwèn

 tóngshímenchángchánghuìjiānjiàobiǎoshìmendeshūshìhuòyàobiǎoqíngtōngchángxiǎnhěnránhěnshǎoyòngdiǎntóuyáotóubǎishǒuděngdòngzuòláibiǎodeyuàn

 3、xìngxiázhǎibǎnzhòngdexíngwèifāngshì

 menduìbānértóngsuǒàidewányóuquēxìngérduìxiētōngchángzuòwèiwándepǐnquèbiégǎnxìngchēlúnpínggàiděngyuándexuánzhuǎndedōng西

 zhèngdexíngwèifāngshìhěnbǎnchángchūxiànbǎnzhòngdedòngzuòguàidexíngwèizhòngbèngtiàojiāngshǒufàngzàiyǎnqiánníngshìhuòyòngjiǎojiānzǒuděngtōngchánghuìyàoqiúbǎochíchánghuódòngchéngbiànshàngchuángshuìjuédeshíjiānsuǒgàidebèizidōuyàobǎochíbiànwàichūshíyàozǒuxiāngtóngde线xiànděngruòzhèxiēbèigǎibiànmenhuìbiǎoshìchūjiāofǎnkàng

 guǒháiziyǒushàngzhèxiēxíngwèideshíhòujiāzhǎng便biàngāizhòngshìjǐnzǎodàiháiziyuànjìnxíngzhěnduànyīnwèitàiwǎnquèzhěndehuàhuìgěikāngxùnliàndàiláihěndekùnnán。(zuìjiāgànwèi3dào6suì

 3

 mengāizhèngháizixiāngchù

 měishēngmìngdōuyǒucúnzàidejiàzhímenwàngzàishuāpíngyǐndejǐnjǐnshìduǎnzàndejīngtànhǎoxīnérshìwàngměiréndōunénghuādiǎndiǎnshíjiānlejiězhènglejiěmenmendàoyǒutóng

 zàilejiědechǔshàngmenzàitángāijiēbāngzhùmenshénzhìyīngǎibiànjǐnguǎnqiánduìzhèngránméiyǒuxiàozhìliáoshǒuduàndànmenzhìshǎoràngmenme

 mángjiāngtiāncáihuàhuòzhěmínghuàshídōushìfēizhèngchánghuàdetàiérmenxiǎngyàodehuòzhǐshìbèidāngzuòtōngrénkàndài

 △ 《dedòngpéngyǒu》| céngchéng,12suìzhèng

 dàogāizhèngháizixiāngchùzhèngjiàolǎoshīlǎo西céngjīngzàizhèngjiàolǎoshīshǒuzhōnggěichūguòzhèyàngxiējiàn

 ① guǒshìtōngrénderénjiǎbǐngdīng

 guǒméiyǒuguānzhùmendeyuàndehuàpíngděngkàndàijiùhǎosuǒwèipíngděngkàndàijiùshìmentōngértóngyàngkàndài

 guǒmenyánzhíguòrénzhǐméngjiùxiànghuāntōngértóngyànghuānmenguǒmenxiàngtōngxióngháiziyàngshǒuguīgǎohuàizhāoréntǎoyànfánmenxiàngtǎoyànbānxióngháiziyàngtǎoyànmen

 ② guǒshìtōngjiāzhǎng

 qǐngjiēshòushūértóngzhèqúnbìngxiǎozhègàiniàn

 shíguīgǎnliánghǎodeshūértóngjiāoliúràng 3 suìshàngdetōngértónghuògèngduōdebiǎohuìmenshìfēichánghuāndāngxiǎolǎoshīláibiǎosuǒshúzhīdeshìde

 guǒmenyǒuxiēxíngwèiwènyǐngxiǎngdàolemenqǐngzhíjiēgàomendejiāzhǎngwèibāoróngbìngnénggěirènfāngdàiláichù

 guǒnéngjiēshòuzhōuwéiyǒumendecúnzàiyīnggāishòudàorènréndezhǐ

 ③ guǒshìshūértóngdejiāzhǎng

 néngràngzhōuwéirénzhīdàoháizideqíngkuàngfǎnérshìgènghǎodexuǎnzuòzhǐtuóniǎoduìduìháiziduìjiādōuméiyǒurènde

 yǒuxiēshìshìgēnběnméicángdezhōuwéideshànyǒngyuǎngèngduōwèipiāntǎnzhǐhuìràngshuāngfāngdōushòudàoshānghàiháizidōuyàotǎnránmiànduìzhèqiè

 jǐnguǎnzhèngzhōngshēngzhìdàntōngguòshízhèngquèdexíngwèikāngxùnliànháizimenběndeshèhuìshēnghuónéng

 zhèngyuǎnméiyǒumensuǒxiǎngdezhèmelàngmàn

 dànměiréndōugěimengènghǎodeshìjiè

 wén |

 chéngdōuértóngtuán稿gǎojiànbǎnquánguīchéngdōushāngbàosuǒyǒu

 wèijīngyǔnqǐngzhuǎnzài

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~