猫咪吃鸵鸟蛋绘画教案(为什么要给猫吃鸵鸟肉)

鸵鸟蛋 37 0
播放语音朗读全文

jīntiāngěiwèifēnxiǎngmāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoàndezhīshízhōnghuìduìwèishénmeyàogěimāochītuóniǎoròujìnxíngjiěshìguǒnéngpèngqiǎojiějuéxiànzàimiànlíndewènbiéwàngleguānzhùběnzhànxiànzàikāishǐba

xiāngguānyuè

zàituóniǎodànshànghuìhuà?

shuǐfěn-gànhòuróngshuǐmāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoànsuǒyàozuòfángshuǐchùshàngqīngyóuhuàmāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoàndànshìgànzàoshíjiānzhǎngtǎnpéidàncǎishìxiǎngmāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoàndecáiliàoyòngshényánliàozàidànshànghuàhuàzuìhǎomāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoànbǐngyánliào-yòngshuǐdiàomāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoàngàngànhòuróngshuǐ

tuóniǎodàntuóniǎoxiàdedànshìshìshàngzuìdedàntuóniǎodànbāngāo15kuān12zhòng1zhì5gōngjīnwàirénmenzàituóniǎodànshàngtōngguòcǎihuìdiāoděngshùshǒuzhìzuòchéngxiāngyīngdeshùpǐnsuǒwèidetuóniǎodàngōngpǐn”,yǒuhěngāodeguānshǎngshōucángjiàzhí

hěnnánchádiàodehuìzhěngdàndōurǎnleyòngbáideliàohuòzhēgàiqiángdebáihuìhuàyánliàogàigànzàohòuzhòngxīnchuàngzuò

yǒudedàndiāoháihuìyǒudàozhuāngshìdegōngxiàngtuóniǎodànédànzhèxiējiàodedàndiāoyǒudehuìzàiwàimiànxiāngshàngjīnyín线xiànqiànshàngbǎoshíděngděngtuóniǎodàndàn tuóniǎodàndànzhìjiàojiānyìnghěnduōshùjiādōuyòngláijìnxíngdiāohuìhuàděngshùchuàngzuò

zhǔnbèihuìzhìgōngcáiliàobāokuòhuàyánliàohuàbǎnděngquèdìngdàndeyánxuǎndànfěndànhuángdànlánděngróudeyánzuòwèiběnzàihuàbǎnshànghuàchūdàndetóushēnlúnkuò使shǐyònghēihuòshēnlánzuòwèilúnkuòdeyán

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn piān1 shè fànchīhǎohòuqǐngyòuérfàngwǎnshídejīngxiàn

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn piān1 huódòngbiāoxuéhuìguāncháxiànshídezhēngmāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoànbìngnénggēnshídegòngtóngzhēngjìnxíngfēnlèiyòngyóudefāngpéiyǎngyòuérxuéshùxuédexìngmāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoànyànfēnlèihuódòngdàiláidekuài

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn piān1 huódòngbiāoràngyòuérchángshì使shǐyòngkuàiziyòuérdòngshǒuzuòshìdeyuànwàngpéiyǎngyòuércānhuódòngdexìngzhǎnyòuérdedòngshǒunénghuódòngzhǔnbèikuàizipánzitánghóng绿liǎngzhǒngyánderuògàn

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn piān1 huódòngbiāo gǎnshòuxuéyòngluóxuán线xiànbiǎoxiànbàngbàngtángtōngguòqiānràomáogēndejīngyànchángshìbiǎoxiànbàngbàngtángluóxuánzhuàngdehuāwényànwèitángguǒdiànzhìzuòbàngbàngtángdekuàihuódòngzhǔnbèi yòuérguāncháguòzhǒngbàngbàngtángshíbàngbàngtáng(zuìhàode)。

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn piān1 biāozhīdàoshuǐguǒyǒuduōzhǒngchīchángshìyòngshuǐguǒzuòshāyànyòngduōzhǒngshuǐguǒzàichǎnshēngdeměizhǔnbèiyòuéryǒuzàijiāzuòguòshādejīngyànjiàoshīxiānqièhǎoxiēshuǐguǒdīngbìngbèiyǒujìngdexiāngjiāopíngguǒziděng

yòuéryuánxiǎobānjiàoàn piān1 huódòngjiàoàn huódòngxuéshùyánhuódòngmíngchēng:《māochītuóniǎodànhuìhuàjiàoànhuāndechēhuódòngbānxiǎobān huódòngbiāoyòuértóngbànjiāoliúfēnxiǎngdexìngbāngzhùyòuérhuòběndejiāoliújīngyàn

yòuéryuánjiàoàn

1、yòuéryuánjiàoàn piān1 shèxíngzàiháizimenxiànshíshēnghuózhōngdàochùjiànshìjièshàngzhǒngdōushìyóuzhǒngxíngzhuàngmendebiànérgòuchéngxiǎobāndeshíhòuháizimenjiùrènshíleyuánxíngsānjiǎoxíngzhèngfāngxíngzhǎngfāngxíng

2、yòuéryuánjiàoàn piān1 huódòngbiāojiětónghuàdeqíngjiézhīdàoxiǎozhūqínláohānhòujiǎohuálǎnduòtōngguòqīngtīngshìtǎolùndefāngshìchángshìgēnshìqíngjiédezhǎnbiānshìzhīdàotōngguòláodòngcáinénghuòxiǎngyàodōng西huódòngzhǔnbèiyòuhóngyǒudepiàoliàngpíngguǒ

3、yòuéryuánjiàoxuéhuódòngjiàoànpiān1 huódòngbiāoyǐndǎoyòuéryùnyòngzhǒnggǎnguānrènshíchábìngguānchápàocháshíchádebiànhuàyòuértànsuǒwàngtōngguòjiànlejiězhōngguódecháwénhuàpéiyǎngyòuérduìzhōngguówénhuàdeqīnjìngǎn

4、yòuéryuányōuxiùjiàoàn piān1 huódòngbiāo使shǐyòuérchūrènshíshù3。 ràngyòuérnéngyòngshíláibiǎoshì3。 ràngyòuérhuānshàngshùxuéhuānshùxuédefēnwéihuódòngzhǔnbèitōngshù1——3。

5、zuòwèimínglǎoshītōngchánghuìbèiyàoqiúbiānxiějiàoànbiānxiějiàoànzhùlèijiàoxuéjīngyànduàngāojiàoxuézhìliàngjiàoànyīnggāizěnmexiěnexiàmiànshìwèijiāzhěngdeyòuéryuányōuxiùjiàoàn6piānhuānyíngyuèshōucáng

6、yòuéryuányōuxiùjiàoàn piān1 huódòngbiāoguānchálejiězhǒngyàngdezhōngbiǎozhīdàomendetóngwàixíngzhēngrénmenshēnghuódeguāntànsuǒlèizhōngbiǎodegòuzàoduìlèizhōngbiǎodedòngláiyuángǎnxìngnéngbiǎotànsuǒdejiéguǒbìngyántànsuǒdexìng

bānjiàoàn

bānjiàoàn piān1 huódòngbiāozàikànkànshuōshuōzuòzuòdeguòchéngzhōngràngyòuérgǎnzhīdeláiyòngchùnéngzàizhōngdǎnjiǎngshùdegǎnshòubìngtóngbànfēnxiǎng使shǐyòuérdǒngàiliángshícóngérmenzūnzhòngláodòngrénmíndeqínggǎnyǐndǎoyòuérduìchǎnshēngxìng

bānjiàoàn piān1 huódòngbiāoràngháizimenzhīdàozhōngdeqiūyǒuxiējiézhēngràngháizimenzhīdàoshùdechéngzhǎngguòchénglejiěshùgěilemenxiēbāngzhù

bānjiàoàn piān1 huódòngbiāozàikuàideyóuqíngjìngzhōngzhǎnshuāngjiǎodānjiǎokuàtuōdedòngzuòzūnshǒuyóuguīxuéhuìzuòwánchéngrènhuódòngzhǔnbèiruògànniúnǎixiāngzhǐxiāngshízhuāngshànghuòhuòchēliànghuódòngguòchéngkāishǐfēn (1)shēnyùndòng

bānjiàoàn piān1 huódòngbiāochuàngshèwénhuàhuánjìngyòuérduìlèihuódòngdexìngchūrènshízhǒngjiǎndāndǒngdelèiyóuhuānwánlèiyóuchūyànzàilèihuódòngzhōngdekuàitōngguòjiāotōngláizēngjiāyòuérdezūnshǒujiāotōngguīdeshí

xiǎolóngxiāzěnmeyǎng

1、yǎngxiǎolóngxiādeyǎngzhífāngshìmiáozhǒngfàngyǎngjiànzàochítángchítángqīngfángtáoshèzhìshuǐcǎozhǒngzhíděngděngmiáozhǒngfàngyǎng xiǎolóngxiāfàngyǎngyàoshìshuǐshìshuǐānquánhòucáifàngxiā

2、yǎnghǎoshuǐcǎo:“ruòxiǎngxiāzhǒnghǎozhǒngshuǐcǎo”,yōuliángránshēngtàihuánjìngfēngduōyàngdeshuǐcǎowǎngluòyuánshìyǎngchénggōngdeshíshuǐcǎoshìxiǎolóngxiādejīngliàoyòujiùshìtuìdefāng

3、ǒutiányǎngxiǎolóngxiābānxuǎnzàiměinián6yuèdào8yuèchūjiāntóufàngxiāmiáoshìfàngyǎngyòumiáohòuxiǎolóngxiānéngfánzhí),fàngyǎngqiányòng3%-4%deshíyánshuǐ10fēnzhōngxiāo

4、róngyǎngxiǎolóngxiāyòngliàopénzhěngxiānghuòzhěgāngděngzhùrónggāoyàoxiǎolóngxiāshēnzhǎngfángzhǐtáotuō

5、yǎngzhílóngxiāshíshuǐzhìdeguǎnhěnzhòngyàoshuǐzhìguāndàolóngxiādejiànkāngshēngzhǎngzàiyǎngshíyǎngzhílóngxiādeshuǐzhìphzhízuìhǎozài5-5zhījiāntòumíngyàozài30cmzuǒyòuzàilóngxiāfàngmiáoqiánměishīyǒuféi100-200qiānpéiyóushēngzuòtiānráněrliào

6、yǎngguǎn (1)tóuěrdàotiányǎngxiāyàodìngshídìngwèidìngliàngdìngzhìtóuěrzǎoměitiānfēnshàngxiàtóuwèihòuzàibàngwǎn6diǎnduōtóuwèitóuwèiěrliàopǐnzhǒngduōwèixiǎoluóròubàngròuqiūyǐndòngnèizàngcányǒngpèiwèixiǎomàimàifěn

māochītuóniǎodànhuìhuàjiàoàndejièshàojiùliáodàozhèbagǎnxièhuāshíjiānyuèběnzhànnèirónggèngduōguānwèishénmeyàogěimāochītuóniǎoròumāochītuóniǎodànhuìhuàjiàoàndexìnbiéwànglezàiběnzhànjìnxíngcházhǎoō

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~