鸵鸟吃食无力怎么办视频,鸵鸟吃食无力怎么办视频讲解

鸵鸟蛋 30 0
播放语音朗读全文

jīnzhòngdiǎntuījiàntuóniǎochīshízěnmebànshìpíntuóniǎochīshízěnmebànshìpínjiǎngjiěxiāngguāndenèiróngwàngduìwèiyǒusuǒbāngzhùyàowàngleshōucángběnzhànō

xiāngguānyuè

gāngmǎidexiǎotuóniǎozěnmechīshuǐyǒushénmebàn

1、zhēnduìshàngyuányīncǎixiàcuòshīquèbǎoliàodexīnxiānyíngyǎngjūnhéngbǎochíshìdewēn湿shīmiǎntiānbiànhuàguòguāncháxiǎotuóniǎoshìfǒuyǒuchángzhèngzhuàngxièkùnnánděngguǒyǒuyīngshíjiù

2、gěishuǐxiǎoniǎoyàogòudeshuǐláibǎochíshēngmìnghuódòngguǒxiǎoniǎoyuànshuǐyòngguǎnhuòmiánhuābàngzhān湿shīdezuǐgōnggòudeshuǐfēnchíguāncháxiǎoniǎoyàoduànshíjiānláishìyīngxīnhuánjìng

3、(1) wèi wèiyǎngchútuóniǎozhǔyàozhùliàoyàoyōuzhìméilànbiànzhìdìngshídìngliàngfángzhǐbǎoyúnyǐnshuǐyàoqīngxīnyánjìnyǐnyòngjiéderǎnshuǐ

4、réngōngyǎngdetuóniǎoyòngchéngliàowèiyǎngtuóniǎozàichīshídeshíhòuzǒngshìyǒuxiēshāchījìnyīnwèituóniǎoxiāohuànéngchàchīxiēshābāngzhùsuìshíjìnxiāohuàqiěshāngwèi

5、tuóniǎochīshízǒuméiyǒujīngshényīnggāishìshēngbìnglewèixiējiǎxiāozuòméizhìliáoréngōngyǎngzhítuóniǎodìngyàozuòhǎochǎngxiāoshíyàowèishēng

tuóniǎomiáochīshíwèishénmeyào

1、huángpiànhuángpiànyòngláizhōngwèisuānliàojiàochǎnsuānfángzhǐsuānzhōngtuóniǎochīshíyònghuángpiàn

2、kāishíshíxiānwèihùnliàoyào湿shīwèiyòngshuǐfěnliàobànchéng湿shīliào,1zhōuhòuwèigěishìliàngliàoyàodìngshídìngliàngfǒuhuìyòu便biànhuòxièděngbìng

3、zhètuóniǎochīgěipiànpàisuānchīměisānchīliǎngtiānshìshìyīnwèiyàoxiāoyánxiānzhìchángdàozi

4、zàiyùnshūzhōngyīnggōnggěigòudeyǐnshuǐqīngliàojīngliàobiéláishítuóniǎojìnxíngrénwèiguànchētíngkàozhànyòngcānguòděngzhōngtíngchēshígèngyīngguānchániǎoqúnjiāqiángyǎngguǎnduìbiéruòdeniǎochōngnéngliàngdànbáizhìbáitángdàn)。

5、kǒuqiángméiměigōngjīnzhòngyuē0.05duìshuǐ1yàopǐnjiāshuǐ1gōngjīnguànměitiānliányòng3~5tiānkǒuméipiànměi3~10piànměi3lián3tiānzhù605zhùshèměigōngjīnzhòng0.1shēngměitiān

6、wèiliàngwèi120zhōngqīng绿liàopèijīngliàodepèiwèi3:1。yuèdetuóniǎomiáozěnmewèiyǎng tuóniǎodeliàozhǔyàoyǒuliǎnglèishìqīng绿liàoèrshìpèijīngliào

tuóniǎochīshízheláizěnmebàn,shìshénmeyuányīndǎozhìde

1、liàoyǒuwènbìngtuóniǎochīshíyǒutōngchángshìliàoyǒuwènyīngshígènghuànliàobìngzàiyǎngzhōngyàopèiliàoqīng绿liàowèizhǔjīngliàohuìshìbìngzàochéngtuóniǎochīshíyīngshízhǎoshòujìnxíngzhěnzhì

2、tiānyuányīntiānbiànhuàwēnchàguònénghuìyǐngxiǎngxiǎotuóniǎodeshíliàowènguǒliàoxīnxiānhuòméihuòzhěliàozhōngquēmǒuxiēyuándōunéngdǎozhìxiǎotuóniǎoàichīdōng西

3、guǒtuóniǎoshìzàizijiàndàotàiyánghěnnéngshìquēgàidǎozhìdeyīnggāiràngshàitàiyáng zhèzhǒngqíngkuàngháiyǒunéngshìxièquēgàihuòzhěshìqínliúgǎnsuǒzhì suǒjǐnkuàizhǎoshòuyàodānzhìliáo

wèituóniǎozěnmechīle

xiǎotuóniǎozěnmechīdōng西néngyǒuxiàzhǒngyuányīntiānyuányīntiānbiànhuàwēnchàguòtuóniǎochīshízěnmebànshìpínnénghuìyǐngxiǎngxiǎotuóniǎodeshíliàowènguǒliàoxīnxiānhuòméituóniǎochīshízěnmebànshìpínhuòzhěliàozhōngquēmǒuxiēyuándōunéngdǎozhìxiǎotuóniǎoàichīdōng西

réngōngyǎngdetuóniǎoyòngchéngliàowèiyǎngtuóniǎozàichīshídeshíhòuzǒngshìyǒuxiēshāchījìnyīnwèituóniǎoxiāohuànéngchàchīxiēshābāngzhùsuìshíjìnxiāohuàqiěshāngwèi

jiànkāngwèntuóniǎoyīnwèijiànkāngwènhuìdǎozhìshízhènbāokuòcúnzàixiāohuàwèngǎnrǎnhuòbìngyīngshíguānchátuóniǎodexíngwèizhēngbìngxúnshòujìnxíngjiǎnchá

bìngniǎoànzhàoxiàfāngjìnxíngzhìliáo: (1)kǒuméipiàn33-10piànliányòng3tiān。 (2)guànqiángméituóniǎo1qiānzhòngyòngyàoyuē0.05duìshuǐ1yàopǐnjiāshuǐ1qiān1liányòng3-5tiān

huángpiànláizhōngwèisuāndāngtuóniǎochūxiànchīshízhèzhǒngxiànxiàngshífángxiānyònghuángpiànláizhōngwèisuānliàojiàochǎnsuānfángzhǐsuānzhōng

xiǎotuóniǎochīshí,zǒushíméijīngshén

tiānyuányīntuóniǎochīshízěnmebànshìpíntiānbiànhuàwēnchàguòtuóniǎochīshízěnmebànshìpínnénghuìyǐngxiǎngxiǎotuóniǎodeshíliàowèntuóniǎochīshízěnmebànshìpínguǒliàoxīnxiānhuòméihuòzhěliàozhōngquēmǒuxiēyuándōunéngdǎozhìxiǎotuóniǎoàichīdōng西

liàoyǒuwènbìngtuóniǎochīshíyǒutōngchángshìliàoyǒuwènyīngshígènghuànliàobìngzàiyǎngzhōngyàopèiliàoqīng绿liàowèizhǔjīngliàohuìshìbìngzàochéngtuóniǎochīshíyīngshízhǎoshòujìnxíngzhěnzhì

shēngzhǎnghuánjìngshìtuóniǎomiáoyàowēnnuǎngànzàotōngfēngqiěgànjìngdeshēngzhǎnghuánjìngguǒhuánjìngcháo湿shīwēnguòhuòguògāohuòzhěquētōngfēngdōunéngdǎozhìtuóniǎomiáoméijīngshénsuōtóu

huángpiànláizhōngwèisuāndāngtuóniǎochūxiànchīshízhèzhǒngxiànxiàngshífángxiānyònghuángpiànláizhōngwèisuānliàojiàochǎnsuānfángzhǐsuānzhōng

duìshízhèndetuóniǎochángshìgěixiētáotángshuǐhuòhóngtángshuǐchōngxiēliàngwàiyàozhùgěituóniǎogōngchōngdeyǐnshuǐliàofángzhǐtuōshuǐhuòyíngyǎngliángshàngxìnjǐngōngcānkǎoguǒtuóniǎochūxiànzhèngzhuànghuòzhěbìngqíngjiāzhòngjiànshíliánshòujìnxíngzhìliáo

xiǎotuóniǎozěnmechīdōng西huíshì

1、liàoyǒuwènbìngtuóniǎochīshíyǒutōngchángshìliàoyǒuwèntuóniǎochīshízěnmebànshìpínyīngshígènghuànliàobìngzàiyǎngzhōngyàopèiliàoqīng绿liàowèizhǔjīngliàohuìshìbìngzàochéngtuóniǎochīshíyīngshízhǎoshòujìnxíngzhěnzhì

2、réngōngyǎngtuóniǎochīshízěnmebànshìpíndetuóniǎoyòngchéngliàowèiyǎngtuóniǎozàichīshítuóniǎochīshízěnmebànshìpíndeshíhòuzǒngshìyǒuxiēshāchījìnyīnwèituóniǎoxiāohuànéngchàchīxiēshābāngzhùsuìshíjìnxiāohuàqiěshāngwèi

3、jiànkāngwèntuóniǎochīshízěnmebànshìpíntuóniǎoyīnwèijiànkāngwènhuìdǎozhìshízhènbāokuòcúnzàixiāohuàwèngǎnrǎnhuòbìngyīngshíguānchátuóniǎodexíngwèizhēngbìngxúnshòujìnxíngjiǎnchá

4、guǒxiǎotuóniǎochīshuǐchángshìxiàfāngtuóniǎochīshízěnmebànshìpínjiǎncháshíshuǐzhìquèbǎogōnggěixiǎotuóniǎodeshíshuǐzhìshìqīngjiéxīnxiāndeduìgāngchūshēngdexiǎotuóniǎozuìhǎojiāngliàoshuǐfàngzàimenmiànqiánràngmenzhújiànshújìnshíyǐnshuǐdeguòchéng

tuóniǎochīshízěnmebànshìpíndejièshàojiùliáodàozhèbagǎnxièhuāshíjiānyuèběnzhànnèirónggèngduōguāntuóniǎochīshízěnmebànshìpínjiǎngjiětuóniǎochīshízěnmebànshìpíndexìnbiéwànglezàiběnzhànjìnxíngcházhǎoō

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~