鸵鸟的主要运动方式是什么_鸵鸟的活动方式是什么

鸵鸟蛋 75 0
播放语音朗读全文

 

 1.shǔguójiālèibǎodòngdeshì——tiāné,

 2.zhòngshíyùndòngyuánwèishénmecuōbáifěn——shǒushàngdehàntuóniǎodezhǔyàoyùndòngfāngshìshìshénmechéngfēnliúsuānměi,

 3.fēizhōuguójiābiānjièànshénmehuàfēndezuìduō——jīng线xiànhuòwěi线xiàn,

 4.zhòngsàidebiéshìàn——ànzhònghuàfēn,

 5.cāngchǔchāoshìchāoshìzuìdetóngdiǎnshì——chǔshòuchǎng,

 6.18shìguóguìzhōngshōubìngdìngzhìzhǒngshùzuòdetóushū”,tóuzuòchéngdezimiànyòngshùzhìzuòzimiàndōu yòngláizhuāng——shùguǒshíděng,

 7.tuóniǎoshòudàojīngxiàhuòhàishínénghuì——jiāngtóuchuídàomiànpíngxíngmáoshù,

 8.zuìzǎozhìzàoxiāngshuǐpíngsuǒyòngdeyuánliàoshì——shígāo(gōngyuánqián4000niánāirén),

 9.chíyǒuzhǒngshāngcánzhèngshūzàichéngzuòhuǒchēshíxiǎngshòugòupiàojiǎnjiàdài——mìngshāngcánjūnrénzhèng,

 10.zuìzǎodechōngchéngnèirán(chōngchéngsuōchōngchéngzuògōngchōngchéngpáichōngchéng)yòngdeshìshénmeránliào——méi,

 11.xiàmiànzhǒngyùntàngdefāngshìzhèngquède?->jǐnnéngzhǎngshíjiānyùn,

 12.dòngchuāngshìyóufēnshòusǔnéryǐnde?->máoxuèguǎn,

 13.1978nián10yuèguójiābiāozhǔnzhìdìngbānde5dūnshàngzhuāngxiāngbiāozhǔnyǒu:(duōxuǎn)->30dūn,20dūn,10dūn,5dūn,

 14.shìjièshàngzuìdegōng殿diànshì:->gōng,

 15.guózhōngdexiāngshēngshì:->běifāngzhǒng,

 16.shìjièshàngzuìkàoběideshǒudōushì:->léiwèi,

 17.fǎnyìnglánzuòjiāxiàobāngshēngpíngdeměiguóyǐngpiànshì:->《nánwàng》,

 18.chúlìngyǒuguīdìnghuòtónglìngyǒuyuēdìngwàibǎoxiǎntóngchénghòushuíyǒuquánjiěchútóng?->tóubǎorén,

 19.guóàowěihuìwèigǎnxièlánduìàolínyùndòngdegòngxiànxíngtuóniǎodezhǔyàoyùndòngfāngshìshìshénmeleméimíngwèigǎnxièzhǔxiānshēngde: ->niànfēng,

 20.dàizichéngniánxíngshénme?->,

 21.gěizhézhīshāncháhuābǎoxiānyīnggāiyòngshénme?->dànyánshuǐ, zhāngnǎowándezhǔyàochéngfēnshì:->nài,

 22.《yǒngjūnjìnxíngnièěrtóngshuísuǒzuòdekàng?->tiánhànnièěr ,

 23.xiàlièxíngxīngzhōngliǎngxíngxīngméiyǒudetiānránwèixīng?(duōxuǎn)->jīnxīng,shuǐxīng,

 24.shēngyīnzàichuángèngkuài?->shuǐzhōng,

 25.nóngměiyuèchūjiàozuòshénme?->shuò,

 26.tiěguōtōngchángyòngzhǒngtiězhìchéng?->shēngtiě, xiāofángduìjiùhuǒ:->shōufèi,

 27.wénxuéshǐshànghuànxiànshízhǔliúpàidedàibiǎorénshì:->ěr,

 28.jiádiànyǐngjiézàiguóbàn?->guó,

 29.kǎoquányángkǎodeshì:->miányáng,

 30.zhǒngbìngrényǐnchá?->kuìyángbìng,

 31.yīnjièsuǒshuōdexiǎoshīláo:->shìziguān,

 32.yǎngsháowénhuàshìguóshǐshàngshídàizhōngdewénhuà?->xīnshí,

 33.guāshāshìguómínjiānchuántǒngdejiǎnzhìliáofāngduìma?->duì,

 34.xiǎoérshēngzhǎngzuìkuàideshíshì:->yīngér,

 35.gǎnguāngjiāopiànzhōngdequánpiànshìzhǒng:->hēibáigǎnguāngpiàn,

 36.chuántǒngcǎisāncǎizhīsuǒchēngshìyīnyòng:->hóng,

 37.“lóngjǐngchápǎoshuǐ”。pǎoquándeshuǐhěnyǒuzhuāngmǎnbēishuǐhòuqīngqīngfàngjìnxiǎoshízishuǐjiùhuìgāochūbēimiànshìquèchūláihǎoxiànggàizhexíngdebēigàiquánshuǐwèishénmechūlái? ->quánshuǐchúnshuǐdebiǎomiànzhāng,

 38.绿zhuāngyīngbèixiēdiǎn?(duōxuǎn)->tuì,huòhuánjìngbiāozhì,hánqiān,hángǒng,

 39.méngshǒudōulántuōdeshì:->hóngyīngxióng,

 40.zhàiquànpiàodebiéshìshénme?->zhàiquànfēngxiǎnxiǎoshōuwěndìngpiàofēngxiǎnshōugāo,

 41.huǒtuǐzhōngyǒunántuǐzhīchēngdeshì:->jīnhuáhuǒtuǐ,

 42.fángchǎnkāiyīngzàishāngpǐnfángjiāozhīduōshǎotiānnèijiāobànchǎnquánzhèngliào?->100tiān,

 43."liùshìshìshuídebiéhào?->ōuyángxiū,

 44."zheménfèngkànrénshíkàndàoderén:->yuánláiyàng,

 45.yǐngxiǎngdiànshìxiàngdezhǔyàorǎnyīnshì->diànshèrǎn,

 46.bāoxiǎoshífēnlièsān,9xiǎoshíróngzhuāngmǎnduōshǎoshíjiān使shǐfēnlièdebāozhuāngdàoróngde1/9。->7xiǎoshí,

 47.bānláishuōzàishēngtōnghuòpéngzhàngshíkàodìnggōngshēnghuóderén:->shēnghuóshuǐpínghuìxiàjiàng,

 48.yǒudeshìjièshàngfēixiángzuìyuǎndeshìshénmeniǎo?->běiyànōu,

 49.chéngzuòliǎngpáilúnzidexíngchēzuòzàizuìdiān ?->chēdǐng,

 50.chēngdehēiguǎnshìzhǒngguǎn?->dānhuángguǎn,

 51.shìjièshàngzuìzhǎngdeshānmàishì:->ānshān,

 52.《ěrtànàndelánchǎngzài:->yīngguó,

 53.xiàxiēguǒshíshìguǒ?->yīngtáo,

 54.dàibānshēnghuózài:->dànshuǐzhōng,

 55.māozàiguójiānèishòudàoyánbǎo?->āi,

 56.《běncǎogāngdezuòzhěshì->shízhēn,

 57.réndetuòshìshétóufēndeduìma?->cuò,

 58.shìyùnshǔguójiā?->āi,

 59.shìjièshàngliàngtuōchēzhǔyàocáiliàoshì:->tóu,

 60.xiāoànshìshípǐnzhōngzhìáideyīndànshìduōchīshénmeláizhìrénduìxiāoàndeshōuchéng?->báicài,

 61.“shānwàiqīngshānlóuwàilóuzàiyuánshīlínānzhōngdexiàshì:->西shíxiū,

 62.zhōngguózuìdefāngzài?->fānpén,

 63.shuǐzàishèshìduōshǎoshízuì?->4,

 64.tàiyángzhōngzuìdexíngxīngshì: ->xīng,

 65.zhùzàiméngnèiméngdemínliánbìngchēngméng”,shí?->chénghàn,

 66.“zhōuzuìzǎoyuán:->jiào,

 67.wěituōrénsuǒquèdìngdepāimàibiāodedebǎoliújiàshìchéngjiāodezuìgāojiàma?->shì,

 68.zhōngguójiànzhùxuédekāizhěshì:->liángchéng,

 69.juānniǎozuòdànxiàdàoniǎodeniǎocháoduìma?->duì,

 70.ōuqiáoōuzhōudezhōngdiǎnzhànshì:->鹿dān,

 71.kōngshǒudàodejìnshì:->chūchùduìfāngshēn,

 72.ànzhàogōngguīdìngfènyǒuxiàngōngréndefènzàigōngshèniánnèinéngzhuǎnràng?->3nián,

 73.zhòngsàizhōngzuìzhòngdegānglíngpiànshì:->hóngde,

 74.guóshìshénmeshíhòucǎiyònggōngde?->jiànguóqián, “zuìchūshìzhǐ:->guānmíng,

 75.guójiādeértóngchūshìjiùyàoshòudàoyántiāoxuǎnzhìruòdehuìbèipāozhīhuāng?->,

 76.chúnyángróngdehánróngliàngzài:->95%shàng,

 77.zhōngguódàixuépàidezhǔzhāng绿píngzhīdexiǎngxiāngjìn?->dàojiā,

 78.西yóuzhōng西tiānjīngdetángsāncángdezhēnmíngshì:->xuánzàng,

 79.xuèzhōngdehóngbāohuó:->120tiān,

 80.guótōngyòngdehánghǎiyòngjiébiǎoshìjiéwèi:->1.852gōng/xiǎoshí,

 81.diànchíshàngtōngchángbiāoyǒuR55、R5、děnghào,Rdàibiǎo:->diànchídexíngzhuàng,

 82.zàixiàlièniánInternetwǎngyánshēnzhōngguó?->94nián,

 83.jīnxīngshànghuìkàndào西shēngma?->duì,

 84.dōngàoyùnhuìsuànjiè?->4nián1shíbànshùsuàn,

 85.xiàliètiānzhōngqiúzuìjìndehéngxīngshì:->tàiyáng,

 86.qiúgōngzhuǎnwèiměimiǎo:->30gōng,

 87.rénshànggòngtóngfànzuìbèichēngwèigòngtóngfànzuì。->2,

 88.shìjièmínghuàpíngdechuàngzuòzhěshì->jiāsuǒ,

 89.《chūnqiūshìànshénmeshìde?->nián, àoyùnhuánzhōngde绿huándàibiǎo:->àozhōu,

 90.yòngwēizhǔbāodànshíyàoyòngqiānzàidànqīngdànhuángshàngzhākǒngzhǔyàoshìwèileshénme?->fángzhǐbàoliè,

 91.“péngshìmínde?->zhuàng,

 92.zhèngguīwéisàidepánxiǎoshì:->19chéng19,

 93.jǐngtàilándebiǎocéngyòngjīn,cǎiyòuzhuāngshì,yòngshénmezuòtāi?->tóng,

 94.yǒugāngqínshīrénzhīchēngdeshì:->xiàobāng, “zǒngjiǎozhījiāoshìzhǐ:->shǎoniánzhījiāo,

 95.tōngchángqíngkuàngxiàzhōngqiūjiéwǎnshàngdeyuèliàngzǒngshìèrtiānwǎnshàngdeyuèliàngliàngma?->shì,

 96.chádehánshuǐliànggāo8%huìdǎozhìshénmehòuguǒ?->shēngméibiàn,

 97.tóuqínshìguómíndexián?->méng,

 98.ziduànwèizhìzuìgāowèi:->jiǔduàn, xiàmiànzhǒngchuīduìrénjiànkāngzuìyǒu?->tiěguō,

 99.zàiláodòngtóngzhōngxiěyǒushēnggōngshāngshìrèndetiáokuǎnshìfǒuyǒuxiào?->méiyǒu,

 100.guōruòdeshīshì:->《shén》, guódàichēngshēngshénmewèinòng”?->hái,

 101.ànyǒuguānguīdìngjīngyíngzhěcóngshìdechōujiǎngshìyǒujiǎngxiāoshòuzuìgāojiǎngdejiǎngjīnédexiànshì:->qiānyuánrénmín,

 102.shuǐniángchūjiàhòuyàowánchéngdejiànshìshì:->tiāoshuǐ,

 103.yīngwénhuàyuánshìzhǐ:->gēngzuò,

 104.menchángdezhǔshíběnshàngshǔshénmeshí?->suānxìngshí,

 105.xiǎoérméijiùhuìzǒulehǎoma?->hǎo,

 106.xiàlièzhǒngrénzuìshìjiānchímànpǎo?->xīnzàngbìng,

 107.yònghòuzhǐzuòróngláishuǐshāokāima?->,

 108.tàiyángguāngjīngsānléngjìngzhéshèhòuxíngchéngdàijiāngwēndeshuǐyínpàohēifàngdàoguāngdàishàngcóngduānxiànghóngduāndòngwēnzhǐshìdewēnjiāngduàn:->shēnggāo,

 109.yùncángshíyóuzuìfēngdebàndǎoshì:->ābàndǎo,

 110.shòuwěituōdàixiāoshòufángdefángchǎnzhōngjiègòuchúyǒugōngshāngzhízhàowàiháiyīngyǒu:->zhìzhèngshū,

 111.xiàlièzhànzhōngbèichényuánshuàichēngzuòrénmínqúnzhòngyòngxiǎochētuīchūláideshì:->huáihǎizhàn,

 112.gōngyuánqián594niánshíxíngchūshuì”,ànshōushuìdeguójiāshì:->guó,

 113.zuìnàishàidezhīpǐnshìzhǒng?->jīnglún,

 114.duǒzhōngdeshìzhǐ:->miànjiá,

 115."huábiǎoyòujiàozuò ->biǎo,

 116.diéxiànhuākào:->qiánzhān,

 117.chǎnjiǎcénggòngtóngchūbànrénbǐngjiǎchūtóubǐngdecáichǎn:->yīngzuòwèichǎncáichǎn,

 118.dōngyǒngshízàixiàshuǐzhīqiányǐnyòngbáijiǔhánma?->,

 119.zǒufànmàiyùnshūzhìzàoduōshǎopǐnshìfànzuìxíngwèi?->lùnshùliàngduōshǎo,

 120.diànbiǎoshàngdediànbiǎoshìhàodiànliàngwèi:->1qiān*xiǎoshí,

 121.hàn廿niànshìbiǎoshì:->èrshí,

 122.guóàolínyóuliánhuìzàiguójiāchéng?->ruìshì,

 123.ōuzhōu使shǐyòngyìnshuādemínshì:->bīngdǎorén,

 124."zhī:->zhēnguìdeshì,

 125."shūdeshìshénme?->shēngchóng,

 126.zhōngguósuīránshìshuāngxìngguódànháishìyǒushǎoshuāngxìngqǐngwènxiàshìshuāngxìng?->sāntái,

 127.xíngshǐzàizhīde轿jiàochēAwèiràngxíngshǐzàigànde轿jiàochēBdǎozhìliǎngchēzàikǒuxiāngzhuàng:->轿jiàochēAquánrèn,

 128.zhàoxiāngnéngpāishèdàorényǎnkàndàodexīngxīngma?->duì,

 129.fángfēnglínyàodàozuìhǎodefángfēngxiàoguǒyīngyóu:->10xíngshàngshùchéng,

 130.kōngpǎoyǒujiànkāngma?->,

 131.《āshāndeniángshìshǎoshùmíndejiārén?->gāoshānmín,

 132.nányuèhéngshāndezuìgāofēngshì:->zhùróngfēng,

 133.xiàwèicéngbèichēngwèiyàowáng”? ->sūnmiǎo,

 134.guódeshīshèngzhǐdeshì:->,

 135.xiàzuòxīnshēngérgèngduōkàndàowán?->wánxuánguàzàiháizitóudezhèngshàngfāng,

 136,yīngtáobáilánshìyòngyīngtáozuòyuánliàoniàngzhìdeduìduì?->duì,

 137.xiǎomíngzhōngyāngyǒuyuánkǒngdetóngdiànpiànjiāxiànzhōngyāngdeyuánkǒng->biàn,

 138.qīngchúleyòngfèiwàiháiyòngshénmeguān?->,

 139.fǒujuéquánzuìchūdeshì:->jìnzhǐ,

 140.zuānshízuìdechǎnchūguóshì:->zhāěr,

 141.piànzhànzhēngshēngdeshíjiānshì:->1840nián6yuè,

 142,ànguójiāguīdìngguānxīnyòngdeběnshēngzàishìyòngběnyuègōngwèi:->330yuán,

 143.西fāngguójiāsuǒchēngdedìng”,zàizhōngguóbèichēngzuò:->gōudìng,

 144.xiàlièshìyòngchǎnpǐnzhìliàngdeyǒu:->jiànshègōngchéng,

 145.qīngjiédekōngzhōnghányǒuduōshǎoyǎng?->21%,

 146.20gōngshàngdejìngzǒusàibānměiduōshǎogōngshèzhìyǐnshígōnggěizhàn?->5gōng,

 147.xiàshìliánguóānhuìchángrènshìguózhī?->guó,

 148.shìjièshàngshēngchǎnzuìduōdeguójiāshì:->měiguó,

 149.shìjièzuìzǎodegōngyòngdiànhuàtíngshìzài:->diànhuàgōngnèi,

 150.shēngzàiběijīnggōuqiáodeshǐshìbiànmíngjiào?->shìbiàn,

 151.cháhuāshuídezuòpǐn?->wēiěr,

 152shìjièshàngjiājiāngguǎnzuòluòzài:->běn,

 153.fēngzhōngdefēngwángshì:->fēng,

 154.《shǐshì:->chuántōngshǐ,

 155.mántóushìshuímíngde?->zhūliàng,

 156.fángjǐngchuíbìngxiàlièzhǒngfāngshìcuòde?->shuìruǎnchuáng,

 157nüèdàiànjiànyīngshìshénmeménshòu:->rénmínyuàn,

 158.suítángshídeguānzhìzhōngshàngshūshěngfēnwèi,,,bīng,xíng,gōngliù,zhōngdeshìzhǎngguǎn:->zhǎngguǎnguójiādediǎnzhāng,,xuéxiào,jiēdàifāngbīnděngshì,

 159.guóxiàndejiānquánshǔ:->quánguórénchángwěihuì,

 160.zhǎngjǐng鹿dejǐngchuíshùgǒudejǐngchuíshùyàngduōma?->yàng,

 161.tángdàishīrénzhūqìngdezhuāngshēngwèn婿”,wèndeshì:->zhāng,

 162.bàodàozhōngyǒushíhuìkàndàoguān“UFO”debàodào,UFOshìzhǐmíngfēixíngduìma?->duì,

 163.menzàidiànjìntīngdàodewēngmíngshēngshì:->diàn线xiànchūde,

 164.gēnxiànguīdìng使shǐyòngquándeguīdìng:->zhuǎnràng,

 165.guódebīngchéngshìzhǐchéngshì?->ěrbīn,

 166,zàipíngguǒshùxiūjiǎndeqíngkuàngxiàguǒshízhezuìhǎodewèiyīngchù->shùnánshàngfāng,

 167.xíngchēdehóngwěidēngzhǐshìzhuāngshìpǐnma?->shì,

 168.shīyúndòngtíngtiānxiàshuǐyuèyángtiānxiàlóuyuèyánglóuzàizuòshàng?->dòngtíng,

 169.xiàlièyǐngpiànzhōngsòngshǎoshùmínxīnshēnghuówèicáideshì:->《deqīn》,

 170.“sānmíngzhìdemìngmíngshénmehuódòngyǒuguān?->pái,

 171.xiàmiàndetōngxùnshèshǔměiguó?->měiliánshè,

 172.tángmǐnshìfǒuyuèzhòngyuèhǎo?->shì,

 173.jiāozàizhífēnlèizhōngshìshǔ->jiā,

 174.měishùzuòpǐn<<kāiguódiǎn>> shì:->yóuhuà,

 175.xiàlièshūcàizhōnghántiězhìyíngyǎngdeshì:->cài,

 176.diànmánshìzhǒngmánma?->shì,

 177.shìjièzuìshēndeshì:->hǎi,

 178.ādelǎojiāshì:->jiāng,

 179.rénzǒushíbǎidòngshuāngzhǔyàoshìwèile:->pínghéngzǒu姿shì,

 180.shāyòngshénme?->sāi,

 181.zàijiāngzhèdàizuìliúxíngdefāngshì:->yuè,

 182.xiàlièjīngshǔ"sānguó"deshì:->《zhòufēng》,

 183.yīngérchūshēngshíwèizheyīngérkāishǐyǒu:->,

 184.zàiqiúshàngguāngshìgāowěiyǒudejǐngguānduìduì?->duì,

 185.bèichēngwèisāndeběisòngwénxuéjiāzizhōngdeqīnshì ->xún,

 186.shǎoniánhánhánzhōngxuéquèchūleběnjiàozuòsānzhòngméndeshūzhèběnshūdecáishì:->xiǎoshuō,

 187.zhōnghuìchūxiànrénjiānjiěyuánhuìyuánzhuàngyuándeliánzhōngsānyuán”,fēnbiéshìzàishénmekǎoshìzhōngde?->xiāngshìhuìshì殿diànshì,

 188.jiǔcàishìzhǒngshénmelèixíngdezhí?->duōniánshēngcǎoběn,

 189.shìjièshàngqiánchǎnliàngzuìyīngyòngzuì广guǎngfàndediànchíshì:->xīnměnggàndiànchí,

 190.guózuìzhemíngdeshuǐshì?->西cángyángjǐng,

 191.xīnjiājīngzhǎnjiàokuàidezhǔyàoyuányīnshì:->wèizhìyōuyuè,

 192.zuìzǎoshèdelúnyǒulúnzi?->sān,

 193.luòtuóyǒushuāngcéngyǎnjiémáo。->duì,

 194.xiàngzhēngzhǔshīdekāishānshì->àilüè,

 195.háncháojiāngzhìdeshíhòuzhīzhūhuì:->liàngjiéwǎng,

 196.guójiāgōngyuánzhìyuán?->yīngguówénguānzhì,

 197.wèishénmeérzhǐzhekuāngzishuōshìdeshū?->chàngguānchá,

 198."dōngchuángkuài婿yuánběnshìzhǐ:->wángzhī,

 199.diànyǐngjièbǎihuājiǎngdezhǔbàndānwèishì:->《zhòngdiànyǐngzhìshè,

 200.āshīshìguóyúnnánmínzàodeshùxíngxiàng?->,

 201.shuǐzhōngchǔliàngzuìdeshuǐshì:->bīngchuānshuǐ,

 202.měiguó1787niánxiànguīdìngjiěshìxiàndequánzài:->zuìgāoyuàn,

 203.duōkuàidecáinéng使shǐwèixīnghuánràoqiúyùnxíng?->7.9qiān/miǎoérxiǎo11.2qiān/miǎo,

 204.shìjièshàngshìzuìdeguójiāshì:->lán,

 205.zhōushǒubànàoyùnhuìshìjiè?->18jiè,

 206.zhōngguóguīdìngdòngchēkàobiāntíngchēshíyīng:->kāiyòuzhuǎnxiàngdēng,

 207.tòushèshìguójiādetōngxùnshè?->yīngguó,

 208.guójiāzhùzháidiànbiāozhǔnzhōngguīdìngliǎngshìdedìngchāzuòshùliàngwèi?->12,

 209.zhemíngdexiǎngwěishékōngduìkōngdǎodànshìcǎiyòng:->hóngwài线xiànzhìdǎotǒng,

 210.wángmǒumíngzhīmǒuzhìzàopǐndànréngwèigōngzhìzàopǐndeyuánliàoànzuìlùnchù?->zhìzàopǐnzuìdegòngfànlùnchù,

 211.wèishénmequèjīngchángzàishàngbèngláibèngéryànzihěnshǎoxiàhuódòng?->yànzizàikōngzhōngshí,

 212.shìguózuìdeshāngpǐnxìngdòuchūkǒudòushēngchǎn?->dōngběi,

 213.xiǎoqínyǒugēnxián?->4gēn,

 214.“xiūliáoběnshìxuéshùhòubèiyǐnlǐng?->jīng,

 215.guódezhuāngxiāngzhǎngkuāngāoshìdìngde?->kuān,

 216.“cùncǎochūnhuīshìēnqíngnánbàochūtángcháowèishīréndeshī?->mèngjiāo,

 217.guóxiépíngchūqiānniánqiúxiānshēngzhāngēnhuáshìshénmeshēnfènhuòzhèxiàngshūróngde?->hòuwèi,

 218.gōudìngzhōngjiàozhǎngdezhíjiǎobiānjiàozuò:->“”,

 219.ànzhàoguótóngdeguīdìngdāngshìrénduìtóngbiàngèngdenèiróngyuēdìngmíngquèshí:->tuīdìngwèiwèibiàngèng,

 220.huìfēidebiānshǔ:->shòulèi,

 221.chēngzhǎngshēngguǒshìzhǐ:->huāshēng,

 222.shìjièshàngbàozhàdeyuánzidàndemíngshì?->shòuzi,

 223.xiàlièxuǎnxiàngshǔguójiālǐngdeshì:->wàicéngkōngjiān,

 224.guóshāngxìngshètōngxùnwèixīngzuìduōdeyùnzàihuǒjiànshì:->zhǎngzhēngèrhàobǐng,

 225.nèiméngcǎoyuánshàngdecǎozuìgāo:->2,

 226.xióngmāodejiāopèiduōcǎiyòng:->duōduōzhì,

 227.zhèngshǔxiàndàishìchǎngjīngtiáojiànxiàdeshìchǎngzhǔma?->shǔ,

 228.tángdàiwénxuéjiāhánshīzhōngdezhùróngwànzhàngjiànjiànqīngyān。”shìzhǐ:->héngshān,

 229.jīnyànchūzuòdemenjiàozuò:->báiyàn,

 230.jīngzhōng4zhǐquánkòuxiàngzhǎngxīn,wéishēnzhízhǐdezhǐjiào:->yīngxióngzhǐ,

 231.zàochéngméizhōngdeshì:->yǎnghuàtàn,

 232.zàikuāzhúzhōng,“kuāshìzěnyàngzhuīzhútàiyángde?->bēnpǎo,

 233.shìjiànzhùdedàibiǎozuòshì:->shèngyuàn,

 234.guó1958niánzhìchūtáidiànziguǎnsuàndeyùnsuànwèiměimiǎo?->liǎngqiān,

 235.guózuìhòuxiūjiàntiědeshěngshì:->西cáng,

 236.néngyòngkāishuǐjiānzhōngyàodeyuányīnshì:->kāishuǐhuì使shǐdànbáizhìdiànfěnníngjié,

 237.gēnchǎn》,cānjiāzhàiquánrénhuìdequánchéngyuándōuxiǎngyǒubiǎojuéquánma?->shì,

 238.zuìzǎolěichūxiàn:->gōngtíng,

 239.guóguóduìguódeyǒutóngdeguīdìngguórénzàiwàiguójiéhūntóngshígāiguóguódezhōngguóguóhuìzěnyàng?->huìdòngsàngshī,

 240.zhàoxiànguīdìngzhōnghuárénmíngòngguózhǔ,zhǔdōuquēwèideshíhòuyóuquánguórénmíndàibiǎohuìxuǎnzàixuǎnqiányīngyóushuízànshídàizhǔzhíwèi?->quánguórénmíndàibiǎohuìchángwěiyuánhuìwěiyuánzhǎng,

 241.xiānjiǔjiùshìtōngchángsuǒshuōde:->shēngjiǔ,

 242.鱿yóuyòujiào->qiāngzéi,

 243.2002niánxuéshēngyùndònghuìdexiángshìzhǐ->yángziè,

 244.guóduìqīngmíngjiéyǒuduōzhǒngdechēngxiàlièzhǒngshìduìdechēng?->hánshíjié,

 245.2001nián1yuè8zài广guǎngshēn线xiàntóuzhèngshìyùnyíngdelánjiànlièchēdeshíshì:->200gōng,

 246.尿niàoxiǎoháitóngxiàngzuòluò->sāiěr,

 247.fángzhǔmǒusuīzhíziqiāndìngzhèngshìdefángzèngtóngzhízibìngzhùdànshàngwèibànguòshǒumǒunéngfǒushōuhuífáng?->néng,

 248."chūnfēngménguānshìshuídeshī?->wángzhīhuàn,

 249.xuéjiāshòuzhǒngdòngde,yánzhìchūnéng使shǐqiántǐngzhǎngshíjiānhángbīnghǎizhīxiàhòunéngbīngshàngdegòu?->jīng,

 250.guódeyuányóujiāgōngnéngshìjièwèi?->,

 251.shìjièshàngzuìzǎozhǒngzhímiánhuādeguójiāshì->yìn,

 252.“liùshūzhǐdeshì:->zàofāng,

 253.duǒxiàngkuíhuānéngjiéduōshǎokuíhuā?->,

 254.chǔcúnjiàozhǎngdejiǔshìzhǒngjiǔ?->shújiǔ,

 255.“chéngxiāobàixiāoshuōdeshìshuídejīng?->hánxìn,

 256.shīdezhìchēngwèifēngsòng”,zhōngsòngshìzhǐ:->zōngmiào,

 257.2002niánchūyuánzhǎngchénggōngdeCDMAbèijiāogěilejiāgōng?->zhōngguóliántōng,

 258.xiàzhǒngcàiyáoshìnánfēngwèi?->dōngānzi,

 259.cóngfēixíngyuándewèizhìláikànhónghángxíngdēngzǒngshìzhuāngzài->fēidezuǒjiān,

 260.西ōunóngméiyǒuxiàzhǒngquán?->dìngbīng,

 261.yòngláizhìzàoguōniǔhuòshāoguōdeshǒubǐngdeshì->diàn,

 262.guīdìngdeláodòngzhěsuíshítōngzhīyòngréndānwèijiěchúláodòngtóngdeqíngxíngbāokuò:->gōngzuòmǎn3niánde,

 263.féizàoyǒuruǎnyìngzhīfēnjué:->hánjiǎnliàng,

 264.shuìjuéshíruòwànggèngliángshuǎngyòng:->zhú,

 265.2000niánàoyùnhuìshàngchēng竿gāntiàogāosuǒyòng竿gāndezhìshì:->xiānwéi,

 266.zàiyúnnánguànshàngbèichēngwèi:->hǎi,

 267.guósuǒmínbàngāoděngjiàogòuniánjiàn?->1982,

 268.shédebānzhǎngzài:->shàngè,

 269.chéngzàichēliàngxíngshǐzhōngjiāngshénmeshēnchūchēwài->shēnderènfēn,

 270.māotóuyīngzàilièguòjìnshíwǎngwǎnghuìxiān:->wǎnghòuyuè,

 271.gēngōngjiāoguānxiūgǎidàojiāotōngshìděnghuàfēnbiāozhǔndetōngzhīguīdìngzhòngshāngsānrénshàngshírénxiàdeshìwèi?->zhòngshì,

 272.hóngshāocàiyáowèishénmefàngbáitáng?->chéngxiāng,

 273.zuìchūzàiwénxuézhōngsān:->zhǐyǒubēiméiyǒu,

 274.diànnǎoyìngpánshìpánháishìguāngpán?->pán,

 275.rénguǒdàozheshuǐ:->zhànzheshuǐxiàoguǒyàng,

 276.guǒshuāngxiéànxiànzàitǒngbiāozhǔnshì26hàoxiāngduìyīngdelǎoxiéhàoshì:->42,

 277.hǎimíngwēidexiǎoshuōsàngzhōngwèishuíérmíngshìzhànzhēngwèishǐbèijǐngde?->西bānnèizhàn,

 278.zhōngguómínjiānwèishénmeyàochīzhōu?->niànshìjiāmóu,

 279.shēngtàiwēirénlèideguànguānzuìqiè?->làngfèi,

 280.huāgǎngyánshǔlèiyánshí?->huǒchéngyán,

 281.“chǔjiùjiāoduōyòngláizhǐshēnfènérjiéjiāodepéngyǒuzhèdechǔjiùzàidàishìyòngláizuòshénmede?->dǎo,

 282.hǎoláiwèiměiguóshénmezhōu:->jiāzhōu,

 283.qīngguāngniánjiāncéngduìyóupiàoyǒuzhǒngfēichángshūdechēngwèiqǐngwèndāngshíjiàoshénme?->lǎoréntóu,

 284.“huàlóngdiǎnjīngdechuánshuōzhōngbèidiǎnjīngdelónghuì:->fēizǒu,

 285.shídàizhōnghǎi沿yánànzhǒngdòujiǎoshùshàngdefēnzuòwèiliànghuángjīnzhòngliàngdeliàngbiāozhǔnqǐngwènsuǒyòngdeshìdòujiǎoshùdefēn?->dòurén,

 286.gāodepàoshìyuèduōyuèhǎoma?->shì,

 287.shìjièshàngzuìshēndeshì: ->bèijiāěr,

 288.zhìliàngdānwèiqiānděngguóqiānyuándezhìliàngzhèyuányóu:->jīnzhìchéng,

 289.guózuìzǎochūchuàngjiànjiānderénshì:->gāotáo,

 290.“chūchūmáozhōngdemáoběnshìzhǐshuídedezhùchù?->zhūliàng,

 291.xiàlièzhōngduìshuǐzhōngdeyǎnghánliàngyàoqiúzuìgāodeshì:->hǎishuǐdài,

 292.wènkǒuwénhuàzhǐzàiguóde:->shāndōng,

 293.“wénguòshìfēizhōngwénshìzhǐ:->yǎnshì,

 294.xiǎowángjiāotōngwéizhāngmǎn12fēntōngguòxuéhòuyīngjiēshòu:->jiāoguīxiāngguānzhīshídàojiàshǐkǎoshì,

 295.bāntiāndebiànhuàshēngzài:->duìliúcéng,

 296.shèfènyǒuxiàngōngyīngyǒushàngrén?->2rénshàng200rénxiàzhōngyǒubànshùshàngderénzàizhōngguójìngnèiyǒuzhùsuǒ

 297.mǒuxiǎnshìfēnbiànwèi640*480,shuǐpíngfēnbiànwèi:->640diǎn,

 298.zǎorénlèijiātíngdejìnzhǒngshìguānzuìqiè?->zàofáng,

 299.tiāoxuǎnxiāshíyīngtiāoxuǎnshēn:->wānde,

 300.mǒuzàihūnhòuxiànqiánxiànzàizhùdefángshìzàihūnqiánmǎidehūnshímenfēndegòngtóngcáichǎnbìngbāokuòzhèsuǒfángzimǒuduìfáng:->xiàngyuànsòngzàifēngòngyǒucáichǎn,

 301.zhōngguónóngyínxíngxíngdexìnyòngshì:->jīnsuì,

 302.máodùnxiǎoshuōdedàibiǎozuòshì:->《zi 》,

 303.gēnyǒuguānguīdìngzhígōngdeshìyòngzuìzhǎngchāoguò:->6yuè,

 304.wánglíngzhǐyǒuzhǔshéndàobānxiūzàishuídelíngqián?->máizàngzhě,

 305.hányǒuhuāqīngdezhízichénghóngshìyònghuāqīngjìnxíngguāngzuòyòngdema?->shì,

 306.xiàlièshǔdòngdeshì?->biān,

 307.dòngchēliàngzàicǎoyuánshàngxíngshǐshí,yǒudìnggōng线xiànde,kāigōng线xiànxíngshǐduìma?->duì,

 308.zàiguópànyǒuméiyǒuyuēshù?->méiyǒu,

 309.《gāngtiěshìzěnyàngliànchéngdezuòzhěshìshuí?->àoluò,

 310.gōngdeniánjiǎnyànzàiměiniándeshíjìnxíng?->1yuè1zhì4yuè30,

 311.qǐngwènzuìzǎochūxiànshèhuì?->shèhuì,

 312.huìshīshìsuǒyàochéngwèiyǒuxiànrènderéntiáojiànzhīshìzhùběn:->shǎo30wànyuán,

 313.135zhàoxiāngde“135”zhǐdeshìshénme?->jiāojuǎnbiānhào,

 314.xiànguīdìnggōngmínyǒushòujiàode:->quán,

 315.ōuyuánshénmeshíhòuzhèngshìdànshēng?->1999nián1yuè1,

 316.ànsuǒzhōngdeběnzhǐdeshì:->,

 317.páoshìgēnmíndezhuāngzhǎnérláide?->mǎn,

 318.qiánguāndàodeqiúzuìjìndehéngxīngwèi:->bànrénzuò,

 319.zuǒnǎosǔnshāngnéngdǎozhì:->shīzhèng,

 320.xiàlièdiànyǐngzhōngshìyóuàiěrgòngtóngdǎoyǎnde:->āndegǒu,

 321.rénshuōdezhǐdeshìjīntiānde:->,

 322.bànguòxiààoyùnhuìshùzuìduōdeguójiāshìguójiā?->měiguó,

 323.běijīngyuánmíngyuányóusānyuángòuchéng?->yuánmíngzhǎngchūnwànchūn,

 323.“hóngxìngzhītóuchūnnàoshǔ:->tōnggǎn,

 324.suǒyǒudegōngzàishèshídōuyàojīngguòshěn->shì,

 325.línzàidōngbànqiúde?->wān,

 326.zhīsuǒziwèixiàngzhēngpíngānníngyuán:->shèngjīngshì,

 327.dāngmiàncháonánshízuǒmiànshì:->dōng,

 328.guóguófángtǒngzuìgāoxuéshìxiàlièsuǒxué?->guófángxué,

 329.shòucháohòuchǎnshēngdezhìáizhìshì:->huángméi,

 330.mínyòngguàsuǒdebǎoshìyóukāibiǎoshìdebānzuìgāochāoguò:->qiānfēnzhīsān,

 331.càidāoshēngxiùchúxiùdefāngzuìhǎoyòng:->yòngqièkāidecōngtóushì,

 332.xiàlièménchuāngzhōngbǎowēnnàihuǒfángshuǐfángyīnxiàoguǒzuìhǎodeshì:->gāngménchuāng,

 333.《xīnrénkǒulùndezuòzhěshìguórén?->zhōngguórén,

 334.1947niántáiwēiwènshìlezhèshìchuīyòngdemìngxiàlièduìwēidebiǎoshùcuòdeshì:->dewēishēngshìzhǒngjīngguǎn,

 335.xíngxīngdezuòyòngshì:->biǎoshìxíngxīngzàiguǐdàoshàngyùnxíngde,

 336.zàishénmetiáojiànxiàshìzicáijiébīng?->língshèshì,

 337.wèishénmebáizhǒngréndetóuduōshìjīnhuángde?->tóuzhōngtàiyuánduō,

 338.shìchǎngjīngtiáojiànxiàshìchǎngyùnxíngdebiāobānshìxíngchéng:->yǒuxiàndemǎifāngshìchǎng,

 339.chéngqínshī鹿zhōngde鹿shìzhǐshénme?->huángzhīwèi,

 340."fānyuǎnyǐngkōngjǐn"dexiàshìshénme?->wéijiànzhǎngjiāngtiānliú,

 341.rèntíngfàngchēliàngshǔxiàlièlèiwéizhāng?->chēliàngxíngshǐwéizhāng,

 342.“jīngwèifēnmíngzhǐdeshì:->jīngshuǐhùnwèishuǐqīng,

 343.shèrénzàowèixīngdeguójiāshì:->qiánlián,

 344.zhēngqíndexiángèngduō?->zhēng,

 345.běixīngchùtiānkōngzhōngde:->xiǎoxióngxīngzuò,

 346.lǎochúlechīdāiérziwàizhǐyǒuwàisūnzixiǎoqīnrénxiǎoyǒushànyǎngwàidedìngma?->yǒu,

 347.gǎngàohuíguīhòuwǎnggāixìnhánfèiyòngshìfǒuguónèixiāngtóng?->gāo,

 348.rénzuìnéngféipàngdewèishì:->zi,

 349.hónghóngdēngtiánchōngdeshì:->nǎi,

 350.xiàncúnguānzhǔchéngdezuìzǎodeguīchǎnshēng:->tángdài,

 351.shìjièshàngguódiànyǐngjiéshì:->wēidiànyǐngjié,

 352.bèichēngwèi"mìngyùnjiāoxiǎng"deshìbèiduōfēnde:->jiāoxiǎng,

 353.hánxiūcǎohuìkāihuāma?->huì,

 354.qīnjiétiānwèilebiǎoshìduìqīndejìngziyàopèidàishénmehuā:->kāngnǎixīn,

 355.shìjièshuǐshìtiān?->3yuè23,

 356.yǒurénrènwèixiāofèizhětōngchángyǒugòumǎiduòxìngzhǐyàochǎngshāngtuīxiāoxiāofèizhějiùhuìgòumǎihuòliànggòumǎizhèzhǒngguānniànhuì使shǐchǎngshāngzuòshénme? ->tuīxiāoyánjiū,

 357.cóngshìyǒuhàizuòdexiǎojiēshòuzhíxìngjiànkāngjiǎncháshízhànyònglegōngzuòshíjiānnéngfǒusuànzhèngchángchūqín?->néng,

 358.“rǎngshìshuíyòngláizhìshuǐdebǎo?->gǔn,

 359.yǒuxīnzàngma?->yǒu,

 360.shìjièshànggòngyǒuguózhōngzhīguóxiàshì?->tāngjiā,

 361.shuíshìzhōngshānzhuāngdechuàngshǐrén?->sūnzhōngshān,

 362.“qínshūhuàzhōngdezhǐ:->wéi,

 363.àiyīntǎnshuōdechénggōngjuéshì:x+y+z=A,Abiǎoshìchénggōng,xbiǎoshìjiānláodòng,ybiǎoshìzhèngquèfāng,zbiǎoshìshénme?->shǎoshuōkōnghuà,

 364.xiànderàotàiyángyùnxíngdehuìxīngyuēyǒuduōshǎo?->1600,

 365.yuèliàngjīnzuòluòzài?->西,

 366.《yángguānsāndiéshìshénmeshíhòudeqín?->suítáng,

 367.tóngdeliàochéngyǒuhěnchàdànzhǔyàoyuánliàodōushì:->chéngshùzhī,

 368.WNBAdàibiǎoshénme? ->měiguózizhílánqiúsài,

 369.běijīngděngyuàndeménbānshìkāizàijiǎoshàng?->dōngnánjiǎo,

 370.zuìzǎodezhǐyuán:->zhōngguó,

 371.chéngqiánzhìhòuxíngróngdeshìzhǒngdòng:->láng,

 372.zàitáishàngyǒudejiǎoshǒuzhíbiānxíngérshìxiàngzhēng:->qiānérxíng,

 373.hǎiguīshàngànchǎnluǎnhuìxuǎn:->xīnyuèhuòmǎnyuèdeshíhòu,

 374.rénguǒxiàngyínxíngchūshòujīnyínpǐnmàigěiyínxíng?->zhōngguórénmínyínxíng,

 375.“cáijīngmíngzhìgāoshìhónglóumèngzhōngduìshuídepàn?->tànchūn,

 376.hóngtángchéngxiànhóngshìyīnwèi:->yuántángwèituō,

 377.suàndeyùnsuànguòchéngshíshàngshìduìshùànzhàodìngdeluóguībìngjìnxíngpànduànzhuǎnhuàndeguòchéng?->liǎng,

 378.rénxiāohuàdàozhōngzuìzhǎngdeguānshì:->xiǎocháng,

 379.ānshēngtónghuàhǎideérxiǎoměirénbiànchéngrénshìwèilejiàndàoshuí?->wángzi,

 380.diāoxióngyòubèichēngwèifēixióng”。shìyīnwèishénme?->wěi,

 381.chéngshìbèichēngzuò"cǎoyuángāngchéng"?->bāotóu,

 382.jiǎowèishénmeyàotóudàishòumiàn?->yuánduìshòulièhuódòngde仿fǎng,

 383.《tiānyǎnlùnshìguójìndàiwèizhemíngdexiǎngjiāfānde?->yán,

 384.xiǎowángjiāng1500měiyuánxiànchāohuìdàoguówàiyòngláozhīchūyīng:->zhíjiēdàoyínxíngbàn,

 385.jièshìjièbēiqiúsàishìzàibànde?->guī,

 386.xiàjiànshìshìshuǐzhōngliángshānhǎohànsōngsuǒwèi?->zuìjiǎngménshén,

 387.zàishīzhòngqíngkuàngxiàzhúránshāoshídehuǒyànshì:->qiúxíng,

 388.xiāofángduìchúlemièhuǒzhīwàiháijiùyuángōngzuòxiàxiàngshǔmendegōngzuòfànwéi?->píngdìngsāoluàn,

 389.xiàlièchéngzhōngyǒucuòbiédeshì:->chénzhōu,

 390.bèichēngzuòdōngfāngwēideshì:->zhōu,

 391.guónéngshēngchǎnxuánchēma?->néng,

 392.diànyǐngliúsānjiěshìfǎnyìng-shénmemíndeshēnghuóshì?->zhuàng,

 393.hǎinándǎoshìguódedǎo?->èrdǎo,

 394.《zhìtiěbǐngzhěshìshénmeshídezuòpǐn?->shí,

 395.yìndeguóniǎoshì->绿kǒngquè,

 396.yīngérbānzàiduōshítiānjiāzhùshípǐnjiàohǎo?->5、6yuè,

 397.chǎnjiàndemíngcháshì->báichá,

 398.gōngzhìliànghéngzuìchūshìyóuguórénchūde?->guórén,

 399.yuèqiúqiúzhuǎnzhōuzhuǎnzhōudeshíjiānxiāng:->yàngzhǎng,

 400.《méilínshìmíndeshì?->méng,

 401.menyònggāoliángniàngzàojiǔma?->cuò,

 402.huǒshēnqǐngyíngzhízhàoshíxiàlièxiàngshìjiāode?->huǒrénchūzhèngmíng,

 403.guījiàoxiǎodeyǒuxiànrèngōngshèdǒngshìhuìma?->,

 404.“shíxìngshìshuíshuōde?->mèngzi,

 405.yǒuzūnqīngtóngjīnxiàngzàoxíngshìwèishǒuzhǎngjiànzàipándiànyǐngjiāopiànshàngdejiànměiyǒngshìshì:->àojīnxiàngjiǎng,

 406.réncāndezhǔyàochǎnzài:->dōngběi,

 407.“míngjìnggāoxuándeqiánshēnshì:->qínjìnggāoxuán,

 408.dàizhemíngdeshuǐgōngchéngdōujiāngyànshìshuíshède?->bīngzi,

 409.shǔjiāxiǎngdeshì->rénzhěàirén,

 410.guóchéngrènshuāngzhòngguóma?->chéngrèn,

 411.guóxiǎoshuōshǐshàngzhǎngpiānfěngxiǎoshuōshì:->línwàishǐ,

 412.èshìdòng。->duì,

 413.guózuìdenèixiánshuǐshì: ->qīnghǎi,

 414.kǎixuánméndejiànzàoshìwèileniàn:->lún,

 415.xiàlièyǐngpiànzhōngfǎnyìngkàngzhànzhēngshímìngdòuzhēngdeshì:->《huǒchūnfēngdòuchéng》(1943),

 416.nánzijìngcāoxiàngbāokuò:->gāogāng,

 417.“jīngtiāndòngzuòwèichéngyuánběnshìxíngróng:->báishīwéndeyǐngxiǎng,

 418.“huòxiāoqiángdexiāoqiángshìjiāzhōngdeqiáng?->ménqiáng,

 419.māoyòngshénmefāngshìliǎn?->yòngqiánjiǎozhànkǒushuǐ,

 420.shìjièshàngzuìhòujìnyuándàndeshì:->西qúndǎo,

 421.yānhuìyǐnxīnzàngbìngduìma?->cuò,

 422.xiǎowángmiànduìyuǎnchùzuòqiàogāohǎnshēng,1miǎozhōnghòutīngdàohuíshēngqǐngwènxiǎowángqiàoyǒuduōyuǎn?->170,

 423.zhēnnéngnéngzhāngnǎowánfàngzài?->néng,

 424.měiměijīnshuíderóngdiǎn?->měijīn,

 425.zhēngliújiǔyuánzhōngguódàide:->liàndānshù,

 426.tàiyángdeniánlíngyuēyǒuduō?->50亿suì,

 427.huǒchēchēdemíngzhěshì:->shǐfēnxùn,

 428.chéngbēizhōngzhǐdeshì:->yǎngxìng,

 429.guódàiyòngshēngtiěliàngāngzhǔyàocǎiyòngshēngtiětuōtànyàofǎnjiātóngshíyàosòngzhǒngshénme?->yǎng,

 430.boshēngcéngxiěguò:->《wánǒuzhījiā》,

 431.yīnshuìrénkòujiǎorénsuànděngcuòwèijiǎohuòshǎojiǎoshuìkuǎndeshuìguāndezhuīzhēngzuìzhǎngwèi:->10nián,

 432.“dōngtiāndàolechūntiānháihuìyuǎnmachū:->xuělái,

 433.táng尿niàobìngrénnéngcháma?->,

 434.jīnxiāngérwénmíngshìjièdeōuzhōuhuāyuánshì:->lán,

 435.“luóshùdedàibiǎohuàjiāshì->xiē,

 436.鹿bèichēngwèixiàng”。menzhōngdezhǒngxìngbiézhǎngyǒu鹿jiǎo?->liǎngzhǒngdōuzhǎng,

 437.“cānghǎisāngtiándecānghǎiyīngshì:->dōnghǎi,

 438.1903niánměiguóláixiōngjiàshǐzheshèzhìzàodefēijìnxínglehuàshídàidefēixíngchéngwèihángkōngshǐshàngdechéng->“fēixíngzhě”1hào,

 439.xiàlièduìqīngmíngliǎngdàixiāngshìkǎoshìdiǎnjiěshìzhèngquèdeshì:->zàishěngshěngchéng,

 440.guóyǒujuébīnlángdeguàn?->,

 441.jūnyǒuduōshǎoméizi?->50,

 442."fěnjiùshì->cuóchuāng,

 443.xiàshìlúndūnmíngshèng?->gōng,

 444.guódàiwèiwénxuéjiācéngliǎngdàohángzhōuzuòguān?->shì,

 445.xiàlièxíngxīngzhōngwèixīngzuìduōdeshì:->xīng,

 446.xiàguójiācéngzàinánběiměizhōudōuyōngyǒuzhímín?->táo,

 447.zhemíngyīngxióngshǐshījiāngěrshìguómíndezuòpǐn?->méng,

 448.rénlèizuìxiān使shǐyòngdezhìzàodejīnshǔshì:->tóng,

 449.rénnèiláoderòushì:->,

 450.xiàlièzhǒngzhínéngzàikuàiliánzhǒngzhí?->西guā,

 451.shìshījīngfēnlèifāngdeshì:->,

 452.kàngzhànshí,“jūnxiàxiá3shīzhíshǔduìliúchéngzài:->129shī,

 453.shuìrénsuǒzàiwèixiànchéngchéngshìwéijiànshèshuìdeshuìwèi:->5%,

 454.jiùcáiéryánzhèngshǐdōushì:->chuánshǐshū,

 455.táozishǔshénmezhǒnglèishuǐguǒ?->guǒlèi,

 456.huǒshānpēnshíliàngyánjiāngpēnyǒngérchūyánjiāngzuòyòngdeyuánshì:->shàngmàn,

 457.shuànyángròuyuán->yuáncháo,

 458.“jiǎhuòpéiyàojiāorénsuǒshuìma?->yào,

 459.shǒuxīntuǐxiānghànxiànjiàoduōdewèishì:->tuǐ,

 460.zhīzhūliàngjiéwǎngshìzhe:->tiānyàozhuǎnqíng,

 461.guózuìzǎodediǎnshì:->《shuōwénjiě》,

 462.qiánrénlèizhīdezuìruǎndeshítóushì:->huáshí,

 463.deshījiāngnánféngguīniánzhōngdeguīniánshìcháodàiderén?->tángcháo,

 464.língshǔdeshǔkuàishì->jīng,

 465.zhōngguózàiguóhuòjīnzhīzhōngshǔ:->zhèngshìchéngyuán,

 466.xiàmiànlèizhèngquàngōngcóngshìzhèngquànyíng?->zōnglèizhèngquàngōng,

 467.INTERNETdezhōngwénmíngchēngshì:->yīnwǎng,

 468.xiàlièshānmàizhōngshìshìjiēfēnjièyòushìshěngjiè线xiàndeshì:->shān,

 469.shìjièshàngzuìxiázhǎngdeguójiāshì:->zhì,

 470.《xiǎngzhěshìshuídediāozuòpǐn?->luódān,

 471.jiàomiàoqún——xuánkōngjiànzàizuòshānxià: ->héngshān,

 472."háoshìyòngshénmedòngdemáozuòchéngdemáo?->,

 473.hànbáishìshénme:->zhǒngmíngguìdeshítóu,

 474.zàigāogōngshàngxíngshǐdedòngchēliàngguǒdàonéngjiànxiǎo50dezuìgāoshíchāoguòduōshǎo?->20gōng,

 475.穿chuānshénmeyándederéngèngróngāiwénzidīng?->hēi,

 476.āshānshìzuòshānma?->fǒu,

 477.bàndexíngbāoguǒtuōyùntiěxíngfángyīnggāisònghuòshàngménma?->yīnggāi,

 478.biāozhìzhōngguózhìxiàngbànzhímínbànfēngjiànzhìguòquèdeshì:->《liùquánshū》,

 479.chēngwèiguólǐngnánmíngguǒzhīrénjiàozhǎngyāohuángguǒdeshì:->xiāngjiāo,

 480.“línfēngshūyìngshuǐzuòshuāngshēnmiáoxiědeshì:->qīngtíng,

 481.“jiānóngpàodejiānóngshìyīnwèi:->pào,

 482.menshénmeshíhòunéngkàndàogèngduōdeliúxīng?->xiàbàn,

 483.mǒurénniánmǎipiàodiēle20%,wènjīnniánshàngzhǎngduōshǎocáinéngbǎochíyuánzhí?->25%,

 484.yǒuhǎisānzhōuzhīzhīchēngdeshì->西,

 485.hǎiguīshì->xíngdòng,

 486.rénzuìdebāoshì:->luǎnbāo,

 487.xiàsānzhǒngcáiliàozhōngzuìnàishídeshì:->,

 488.jìnxíngjīngbiǎoyǎndeyuànzàiqīngcháozuìzǎojiào:->cháyuán,

 489.xiàxiēzhezuòquándebǎoshòuxiànzhì?(duōxuǎn)->shǔmíngquán,xiūgǎiquán,bǎozuòpǐnwánzhěngquán,

 490.gōngānjiāotōngguǎnménduìdòngchējiàshǐyuánshíshījiāotōngwéizhāngfēnguǎnbànshìyòngxiàlièxiàng?->quánguódedòngchējiàshǐyuán,

 491."sōngsàipǎoshìwèileniàngōngyuánqián490niánzhànshìfēipǎobàojiélèideshìqǐngwènbàojiépǎode线xiànshì?->cóngsōngdàodiǎn,

 492.xíngróngdòngdemíngjiàochángyòngbiǎoshìlángdejiàoshēngyīnggāiyòng:->háo,

 493.ISO14000rènzhèngshìfāngmiànderènzhèng?->huánbǎo,

 494.léihuìxīngdezuìzǎoshìguórénliúxiàde? ->zhōngguórén,

 495.biémíngzhānshìchēgōudehuǒchēdòngguàgōu:->shìzhāntiānyòumíngde,

 496.xiàlièguójiāzhōngzhǐyǒudesēnlíngàiméiyǒuchāoguò60% ?->zhōngguó,

 497.“àiàizhèdiǎnjiǎngdeshì西hàndezhōuchāng西jìndedèngàiliǎngrénshuōhuàshídeshénmemáobìng?->kǒuchī,

 498.hòuyángguāngxiàyǒushíhuìchūxiàncǎihónghòudeyuèguāngxià:->néngchūxiàncǎihóng,

 499.shāndōngshān西deshānshìzhǐ:->tàixíngshān,

 500.yǒudàowèicàijiàozuòqīngzhēngfēilóng”,fēilóngshìzhǐ:->huāwěizhēn,

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~