非洲鸵鸟适合在东北养吗,非洲鸵鸟适合在东北养吗为什么

鸵鸟蛋 8 0
播放语音朗读全文

1、chúlefēizhōufēizhōutuóniǎoshìzàidōngběiyǎngmaguójiāyǒuyǐnjìntuóniǎojìnxíngyǎngfēizhōutuóniǎoshìzàidōngběiyǎngmadeqíngkuàngzhōngàoshìshìjièshàngzuìdetuóniǎoyǎngzhíguójiāzhīnán西dōngběiděngshìtuóniǎodeshēngzhǎngwàizàiměiguó西yìnzhōngguóděngguójiāyǒutuóniǎoyǎngzhídeàntuóniǎodewàixíngzhēngtuóniǎoshì

2、dōngběihēilóngjiāngshìyǎngzhítuóniǎodehēilóngjiānglínshìjīnyuàntuóniǎoyǎngzhíjiùshìzàidōngběiérqiěháishìzhōngguótuóniǎoyǎngzhíkāixiéhuìzhǐdìngdezhōngguóhántuóniǎoyǎngzhíshìfàntuóniǎoběnshēnshìyīngnéngqiángnéngshìyīnglíngxià40dàolíngshàng40dewēnyīnwèituóniǎoyuánchǎnshìfēizhōufēizhōushādemíngxiǎnzhēngshìwēnchà

3、dōngběiyīnggāinéngyǎngtuóniǎoshìnàihánnàidedòngzhīdàodezhǐshìduìyǒuyàoqiúyàoqiúshìshāyàoránduìjiǎosǔnshāngjiàojīnniántuóniǎojiàháishìxiāngduìjiàogāodeérqiětuóniǎoduìqíngdekàngnéngtōngqínlèiyàogāozhǐyàozhùqínliúgǎnxīnchéngjiùxíngletuóniǎofēizhōuzhǒng

4、yòuniǎonéngrěnshòulěngtiāndànshìzàidōngzuìhǎoháishìgōnghóngwài线xiàndēngbǎowēnzhōngchéngniǎoyǎngyuèzhīhòutuóniǎojiàoróngyǎngshénmeshūfāngzhǔyàoshìměifàngliàoshízhùshíliàngshìfǒuzhèngchángzhùpái便biànshìfǒuzhèngchángguǒzhèngchángjiùzhàoliào

5、tuóniǎoshìzàishénmehuánjìnghòuxiàyǎngzhítuóniǎoběnláishìdàidòngzàifēizhōutuóniǎoshìzàidōngběiyǎngmaguódōngběidechénggōngyǎngzhízhèngmíngdòngxiàngrényàngdeshìyīngtàikāigāowēntàilěngdàojiàonuǎndefāngtuóniǎozuìshìdewēnshì25zhì30,33,34jiùshìwēnzuìyàokòngzhìzài15

6、tuóniǎonéngfǒuzàigāohǎifàngyǎnggēntuóniǎodeyuánshǐláikàntuóniǎoshìshēnghuózàifēizhōucǎoyuánshàngmiàndezhǒngshànbēnpǎodexíngniǎolèiyīnbìngwèichūxiànzàisānqiānshàngdegēnzhèxiànshíqíngkuàngtuóniǎoshìzàigāohǎifàngyǎng

7、běifāngnéngyǎngtuóniǎotuóniǎoshìyīngqiángyǎngkàngbìngqiángnàinàihánniǎoshìxiàndàiniǎolèizhōngxíngzuìdegāo3jǐngzhǎngtóuxiǎozuǐbiǎnpíngduǎnxiǎonéngfēituǐzhǎngjiǎoyǒushànzǒuniǎohuīxióngniǎodewěiyǒubáimáoshēnghuózàifēizhōu

8、fēizhōutuóniǎodeyǎngchǎngyàoxuǎnpáishuǐliánghǎodeshāzhìdài,1015depíngtǎnshàngwéilányǎngzàijiāotōngyàodàokàojìnchǎngtiěbiānchǎngzhōuwéitiěwǎnglánxiāngyǒudànxìnglángāoyuē2miǎnfēizhōutuóniǎoshòujīnghuòzǒushízhuàngshàngwéilánshòushāngtuóniǎofēnfànwéi

9、zhǐtuóniǎoniánchǎnxià5060 méidànzhèshēngyǒudezuòbatuóniǎoshìfēizhōuláidedànlěnghǎoyǎngdōngběiwēnmeyǎngláidōuméiwèntuóniǎonàidòngyǎngzhíláijiàoláituóniǎodànyǒuxìngjiùshìbiéjiānyìngliǎngbǎijīndedōng西zàishàngmiàn

10、yǎngzhíchǎngsuǒjiànzàixiāngduìānjìngshòuwàijiègànrǎodefāngzuìhǎoshìshìpíngtǎndeshāzhìcǎoyòngláiwèishítuóniǎodeliàoyǒuxuhóngsānzhùhuācǎoxiàngcǎohuángcǎogānshǔténgmǎicàiděngyǎngzhíshíyàofángtuóniǎodàogǎnrǎnruǎnjiǎobìngděngbìngtuóniǎoshì

11、èrtuóniǎoshìzàishénmehuánjìngzhōngshēngcún 1tuóniǎozhǔyàohuāngcǎoyuánguàncóngděngdài2zhōngsuǒzhǒngyǒushíjìnnóngdejīngguàncóngzhōngzài西nánfēizhōushénzhìháijiàndǒuqiàodeshízhìgāoyuánshàng3guónèiyǎngzhímiànzuìhǎoyòngshuǐshàngshādōngfánzhíchúshí

12、yǒuliǎngzhǐtóngqīngyǎnyàngdeyǎnjīngjiǒngjiǒngyǒushéngànduǎnxiōngbiǎnpíngméiyǒulóng2shìyīnghuánjìngfēizhōutuóniǎozhǔyàohuāngcǎoyuánguàncóngděngdàisuǒzhǒngyǒushíjìnnóngdejīngguàncóngzhōngzài西nánfēizhōushénzhìháijiàndǒuqiàodeshízhìgāoyuánshàng

13、tuóniǎo广guǎngfànfēnzàifēizhōujiàngliàngdegànzàozàixīnshēngdàisānshítuóniǎocéng广guǎngfànfēnōuzàiguózhemíngdeběijīngrénchǎnzhōukǒudiànjǐnxiànguòtuóniǎodànhuàshíháixiànyǒutuǐhuàshíjìndàicéngfēnfēizhōuābàndǎodànxiànjīnā

14、3zuìhòudàodānggōngshāngménbànhuòyíngjīngyíngzhèng 4guǒshìxiǎngyǎngtuóniǎoyòngchūshòuháiyàodàoxiāngguānchùménbàndòngfángzhèngèrtuóniǎoshìzàizhōngguódeshénmefāngyǎng 1shì tuóniǎoyǎngzhízàiguófēndōujìnxíngméi

15、2shí tuóniǎodejiànzhuàngyùndòngliàngjiàoduìshídeqiújiàogāoyǎngzhíshíyàowèigōngchōngdeqīngliàoguāguǒlèishūcàilèishígànjìngdeshuǐyuánwéichítuóniǎodeshēngzhǎngqiětuóniǎodejiàoshícáoshuǐcáoyīnggāi使shǐyòngjiāncáiliàozhìchéng3guāngzhào tuóniǎoshìshēngzhǎngzài

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~