鸵鸟妈妈孵化蛋需要多少天,鸵鸟妈妈孵化蛋需要多少天完成

鸵鸟蛋 8 0
播放语音朗读全文

2tuóniǎo23suìxìngchéngshútuóniǎohuàdànyàoduōshǎotiānjiāopèi1zhōuhòukāishǐchǎnluǎntuóniǎohuàdànyàoduōshǎotiān12tiānchǎn1méiluǎn3tuóniǎodàngāo15kuān12dànyuánrùnguānghuáchéngbáiyǒuxiàngbāndeguāng4édànzhòng225280biǎomiànguānghuáchéngbáizhìjiàowèicāozhǐtuóniǎoniánxiàtuóniǎotōngchángměitiānhuòzhěliǎngtiānchǎndàntuóniǎojiāngdànshēngzàitóngcháoxuézhōngdāngcháonèiyǒu12~16méiluǎnshíkāishǐhuàměizhǐniǎochǎnluǎn10~12méiměideluǎnshù25~30méituóniǎodàndehuàwèi40~42tiāntuóniǎoduōjiǔxiàdàn tuóniǎoshìshìjièshàngzuìde

báitiānniǎohuàwǎnxióngniǎochéngdānhuàwèi4042tiānchúniǎowèizǎochéngxìng3suìxìngchéngshú寿shòumìngwèi60niánfánzhíjiéshíxióngniǎojiāngdūnxiàláiduìzheniǎoshàndòngchìbǎngyòngtóuqiāobèiliǎngquānyǎngdetuóniǎojiàndàoyǒurénjiējìnshíjīngchángzuòzhèzhǒngdòngzuòháihuìxiàngshēngdàináng;3tuóniǎohuàtuóniǎodàngàishì4~5méihuàshíjiānyuēshì42tiānzuǒyòu4shíjiāndàotuóniǎohuàdànyàoduōshǎotiānlehòuhuàdexiǎotuóniǎojiùhuìérchūmenhuìzàituóniǎodedàilǐngxiàshí5xiànzàigèngchángyòngdeshìréngōnghuàdefāngréngōnghuàtōngchángshìyònghéngwēnyòngshuǐjiāhuòzhědiàn

tuóniǎoměi12tiānchǎndànyùntōngchánghuìshēngchǎn2040méidàndànchéngxiànhuángbáizàihuà4042tiānzuǒyòuchúniǎoshìzǎochéngxìngdòngzài23suìshíjiùnéngxìngchéngshúqiětuóniǎodeshēngāo28zhòngwèi150qiān寿shòumìngwèi60niánzhǔyàozhídejīngguǒshíwèi

tuóniǎohuàdànyàoduōshǎotiānwánchéng

tuóniǎobān23suìxìngchéngshújiāopèihòu1zhōuzuǒyòuniǎokāishǐxiàdàntōngchángměitiānhuòliǎngtiānchǎn1méiluǎndāngcháonèiyǒu1216méiluǎnshíkāishǐhuàyóuxióngniǎoniǎojiāojìnxíngbáitiānniǎohuàwǎnxióngniǎochéngdānhuàwèi4042tiāntuóniǎoduōjiǔxiàdàn 1tuóniǎo23suìxìngchéng

tuóniǎojiāopèihòuyuē1zhōuzuǒyòuniǎokāishǐchǎnluǎnměitiānhuòliǎngtiānchǎn1méiluǎnzhídàocháonèiyǒu1216méiluǎnshí便biànkāishǐlezhǎngshíjiāndehuàgōngzuòhuàshìyóuxióngtuóniǎotuóniǎojiāojìnxíngtuóniǎozàibáitiānluǎnxióngtuóniǎoshìzàijiānluǎnyīnwèizàiwǎnyàndeyán

tuóniǎodeluǎnbāndōuhěnyuēměiméidànzhòng05~1qiānyǒuhěnqiángdechéngshòunéngtuóniǎomenhuìshízhǐhuódòngmenwèilebǎochíluǎndedìngwēnháichángyòngshāshíjiāngdàngàizàihuàkuàiyàojiéshùdeshíhòutuóniǎohuìjiāngxiēdàntuīgǔndàobiānyuányǒutóng

měiniánhànjìnfánzhífánzhíyǒuzhànxíngwèiwèiduōpèiǒutǒngbān1zhǐxióngniǎopèi3dào4zhǐniǎofánzhíjiānxióngniǎochángchángzhēngdòuyíngcháomiànāoguànzhōngměisānyuèchǎnměichǎnluǎn12dào15méiluǎndànhuánghuòbáituǒyuánxínghuà42dào50tiānzǎo

èrtuóniǎodànshìdàndebèi 1tuóniǎodàndezòngjìnggàishìdànde3bèizuǒyòuyuēshìdànde27bèizuǒyòu2tuóniǎodànbānchénghuángbáidànjiàojiānyìngxiǎoyuēwèi152times203háozhòngliàngyuēwèi264jīnzuǒyòuhuàyuēwèi4042tiānxióngniǎowǎnshàngluǎn

tuóniǎohuàdànyàoduōshǎotiānchū

1、zhǒngdàndàndehuàshíjiān tuóniǎodàn 4tuóniǎodàn tuóniǎodehuàshíjiāngàizài42tiānzuǒyòudànshìxiāngdòngláishuōtuóniǎojiùjiàoxīnténgtuóniǎoleyīnwèimendedàndànshìhuàdebānqíngkuàngxiàdōushìtuóbáitiāntuówǎnshàngfēngōngháishìtǐngjūnyúndezhǒng

2、zuìjìndeyánjiūbiǎomíngwàiyǒuzhùdàndezhùcúnhuàguòchéngzhōngshuǐfēnsǔnshīdediàojiézàidànbiǎomiànyònghánshājūnderóngqīngnénghuìgǎibiànwàidechéngfēncóngérgǎibiànhuàhuòzhùcúnjiāndàndeshuǐfēnsǔnshīzàidàngāngcóngtuóniǎoshēngzhídàozhōngchǎnchūshídànbáidezhìliàngliánghǎo

3、1tuóniǎojiāopèihòudezhōujiùhuìchǎndànběnměi12tiānjiùhuìxià1méidànzhídàoshēngchǎn1216méidànshíniǎoxióngniǎohuìjiāohuàhuàwèi4042tiānkāichǎndetóuniánchǎndànshùliàngjiàoshǎobānwèi1020méizhīhòuchǎndànliànghuìzhújiànzēngjiābānzài7niánshídàochǎndàn

4、ránhuánjìngzhōngdetuóniǎoshǔqúnniǎolèifánzhíjiédàoláishíxióngniǎo便biànkāishǐjiàndecháoxuélǐngxióngniǎozhùdecháoyóuzhǐniǎoxiàdànqúnniǎozhōngyǒuzhǐniǎolǐngtóubáitiāndànxióngniǎobānwǎnshàngyǒushíshìzǎochénjìnxíngdàntuóniǎoshìshìjièshàngzuìdezhǒngniǎolèichéngniǎoshēngāo

5、tuóniǎodehuà45tiānzuǒyòugēnzhǒngdàndecúnfàngshíjiāntónghuàshíjiānyǒudìngdechà

6、huà42~50tiānbānyóuxióngniǎowánchénghuàchúyǒuniǎobáitiānhuàxióngniǎojiānhuàdeshuōzǎochéngxìngyòuchúcháoxíngzǒutuóniǎoniánchǎnduōshǎoméidàn kāichǎndeniánchǎndàn10~20suíhòuchǎndànliàngzhúniángāobìngzàiyuē7niánshídàochǎndàngāofēngniánchǎndàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~