跑的很快的鸵鸟动画_鸵鸟奔跑的速度视频

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

 láiměidesāntiānpǎodehěnkuàidetuóniǎodònghuàyīnwèishíchàgōngzuòděngzhǒngzhǒngyuányīn

 zhèsāntiānlái,Sirdeshuìmiánshíjiānlèidàoxiǎoshí

 zuótiānzàihuánqiúyǐngchéngkàn4D《shǐlái》——dōushuìzhele

 

 shízàishìzuìguò

 wèilejuézài《007:yōulíngdǎngshēnshàngfàntóngyàngcuòjīntiānSirbānchūjiùbīng——mendelǎopéngyǒu@shuǐ5láng

 dònghuàzhuānchūshēndeduìgāilǐngdelejiětǎnbáishuōzàiSirqiánrènshíderénzhīzhōngméiguò

 jǐndǒngnéngshuōjiànpíngchángdexiǎoshìjīngguòdeshùdōunéngmiàohéngshēng——gèngbiéveryhǎowándedònghuàle

 dìngnéngcuòguòdezhèdònghuà——《mánrénluóěr》。

 zuòzhěshuǐ5láng

 wénwèishédiànyǐngjiāyuē稿gǎowèijīngzhuǎnzài

 dàodānmàijiānǎohǎichūxiàndeshìběiōufēngqínghǎilántiān

 ānshēngdetónghuàqīngchúndexiǎoměirén

 

 érdānmàidǎoyǎnzhídǎodediànyǐngyòuwǎngwǎngyǒuqiánglièdepànjīngshén

 《gǒuzhèn》、《hēiànzhōngdezhě》、《shòuliè》。

 

 menhēidòngháiyàohēiběngēndedōngtiānháiyàolěng

 dānmàidònghuàshìshàyàng

 zàinǎohǎiyuǎnzàiběiōudedānmàidònghuàyīnggāixiàngduǎnpiàndānmàishīrénmiáoshùdeyàngchúnqíngqiěměihǎoba

 

 《dānmàishīrénshìnuówēidònghuàdǎoyǎnzàijiāpāidedānmàiàiqíngshìhuòleměiguódeàodònghuàjiǎnghǎoràokǒu

 dànqièměihǎodehuànxiǎng……zàidàolezhè2011niánshàngyìngdedānmàidònghuàdiànyǐngshénzuò——《mánrénluóěrhòu

 dōusuìle!!!!!!

 

 xiāndàndìng!!

 shuōdìngzhǐshìhǎibàozhèmewěisuǒ!!

 huòzhěshìxíngcāodeshānzhàibǎnxúnlónggāoshǒu》!!

 dàndāngkāiyǎnjiùchūxiànlezhèzhǒnghuàmiàn!!

 

 

 àiqīngchūndexúnlónggāoshǒuwánquántóngpíndàoa

 

 kěndìngshìkāifāngshìyǒuwèn!!

 5lángdāngshíshìxuédònghuàdetóngxuémenkànde

 yuánxiānmendōuzhǐshìbàozhelièdexīntàikànyǎnyīnwèidānmàidònghuàshízàifēichángyǒu

 yóuháiránshìfēichánggōnghuàdedònghuàdiànyǐng——yīnwèiōuzhōuxiǎoguórénkǒufēnsànsuǒhěnnánzhīxíngdedònghuàdiànyǐngxiàng

 menxiǎngjìnxíngxuéshùyánjiūdàopǎodehěnkuàidetuóniǎodònghuàmenshìdàoshénmeshuǐpínglene?(hēngcáishìyīnwèihǎibàohěnxiéène!)

 jiéguǒmenkāijiùtíngxiàlái

 yīnwèizhēndechāodehǎokàn

 

 《mánrénluóěrsuīránwěisuǒdànzhèdiànyǐngsānguānchāozhèng”,húnshēnsànzhezhèngnéngliàng”!

 jiǎngshùdeshìàiqíngyǒuqíngqīnqíngruòxiǎodezhǔjiǎozàipéngyǒumendebāngzhùxiàbàilewángchuàngdedònghuàjiǎodebiǎoyǎnzàiqiānpiāndehǎoláidiànyǐngbāowéizhōngsònggěilemennándeqīngxīnzhī!(běnzhèngjīngshuōdào

 

 5lángjuéyǒuyàotuījiàngěijiā

 shíshìchāochāojiǎndān

 kāitóushìdàodehěnjiǔhěnjiǔqián”,hēiànzhōngdewángZamǒumǒumǒutǒngzhìzherénlèi

 

 rénlèiyīngxióngCranejiànglínzhěngjiùlejiā

 

 dǎoyǎndàoyǒuduōhuānjīnshǔquánpiànduōchūxiàn

 guòyīngxiónglechūdàijiàshēngle

 

 CranedexiānxuèliúletiānbèizhěngjiùderénlèileliúdexuèbiànCraneyàngqiángzhuàng

 zhèjiùshìCranezisūndemánrénBarbarendeyóulái

 mánrénshēnqiángzhuàngjīnzhōngzhàoshēnliánréndōunénggòuxiōngkǒusuìshí

 

 cāichūláilebānzhèyàngdeqíngkuàngxiàmendezhǔjiǎokěndìngchāocài——fǒujiùquánzhōngle

 guǒránzhǔjiǎoluóěrdēngchǎngyòushòuyòuxíngshǒuzhīliánluòderéndōuguò

 

 gèngdàoméideshìluóěrzhíqíndeshíhòufǎnpàiVolcazar(shénazhèmíngniàn!)gōngmánréncūn

 

 luóěryīnwèitàishòulechuīdòngjǐngdǎozhìhuǒbèituánmièsuǒyǒumánrénbèizhuāzǒu

 érluóěryīnwèitàicuòbèirénjiārènwèishìmánrénjiùzhèmetáoguòjié

 

 shūshūlínzhīqiánràngluóěrzhěngjiùrén

 

 shūshūwèiguàdeshíhòubiǎoqíngdōuzhèmegǎoxiào

 érfǎnpàiVolcazarzhuāzǒuquánmánréndedeshìwèilezhàohuànwángZmǒumǒu

 dāngshīzhàohuànshībàimencáixiànshǎozhuālezhǐ

 shìfǎnpàiyòukāishǐzhuāluóěr

 

 lìngbiānzàizhěngjiùmánréndeshàngluóěrdàolesānxiǎohuǒbàn

 chàngchāonántīngdewěisuǒyóuchàngtuánzhǔchàngAlibert。

 

 jiàchūdebàoshèngzhànshìZandra。

 

 shǐshàngzuìchīdeèrjīnglíngxiàngdǎoElric。

 

 jiùzhèyàngkànjiùkàoderénkāishǐlexúnzhǎobàiwángdeshèngjiàndechéng

 shìshíhěntàozhǒngxiàngzhǐhuánwáng》、《mánrénnánděngjīngdiǎn西fānghuànshìzhìjìngmíngmíngshìzhǒngfǎnjīngdiǎn+hēi)。

 hòumiàndemàoxiǎnjiāzhǎodiànyǐnghuì

 zhètiāoxiēliàngdiǎn——mendìnghuìhuān

 

 rénjīnglíngwángguótōukànshèngshūyóushǒubèisēnyánluóěrzhǔnbèiyòngyǐnshēnyàoshuǐqián

 

 guǒzhǐshìzhèyàngdehuàmánrénluóěrjiùzhǐzhìjìnglemāolǎoshǔ

 dànzhèdiànyǐngdehàizhīchùzài……jiàn——jiànzàishìbāo

 luóěrshàngyǐnxíngyàoshuǐjiéguǒjiādōukuángxiàolái

 

 yīnwèi——

 luóěryàoshuǐgòulequánshēnquèwàngzisūndài」!

 

 shìluóěrjiùmàozhebèiduànzijuésūndefēngxiǎnqiányíng

 

 dǎoyǎnzhēnshìwèilejiéyuēchéngběnmiǎnzuòbiǎoqíngdòngzuòzhīcáizuòlezhǐyǒudàndànjiànquánréndedònghuàma!!!

 

 zhèduànnǎodòngchāoyòujuéduìbàoxiàojiǎnzhíshìdònghuàshǐshàngqiánrénhòuláizhědechuàng

 měirénkànwánzhèdiànyǐngdōuhuìgǎnkǎizàixiàshūle

 

 háiyǒuduànmenbèizhuādàoérguó

 wǎnyángkǒu——

 

 bǎozhèngzhěngdiànyǐngméiyǒudiǎnhuángbàojìngtóuzhǐshìwěisuǒér……

 zhèzhǒngwěisuǒshénzhìchuánrǎngěifāndetóngxué

 mengěipèideshìtáishì:“tiānlínglínglínglíngshēngháizixíngxíng”。

 

 quánpiàndezhīyándònghuàbiǎoyǎnjiǎobiǎoqíngdōuchāofēng

 

 shuōzhēndeméixiǎngdàoběiōurénnéngzàidònghuàbiǎoyǎnshàngzuòmehǎo

 piànwěizuòshífēnyòngxīnyáogǔnzhòngjīnshǔlóufēichángzàn

 

 jiūjìngshìshàréncáinéngzuòchūzhèmewěisuǒyòuhǎokàndedònghuàpiàn

 怀huáizhehǎocháledǎoyǎnKresten Vestbjerg Andersen。

 mennéngzhīdàodònghuàpiànyǒuyǐncángguījiùshì——

 shuídǎoyǎndedònghuàjiǎozhǎngxiàngshuí

 érqiězhètiáoguījiǎnzhíshuíyǎngdemāogǒuxiàngshuíháiyàozhǔn

 shuōxiǎohuángrénlièdǎoyǎnPierre Coffin。

 

 zhǎngxiǎohuángrénzhēndeyànganánguàichuàngzuòchūxiǎohuángrénzhèyàngdezuòpǐn

 háiyǒuchāozhǎngméngǒuzhīNick Park。

 

 āiyadònghuàzhǔjiǎoWallacebǎnshéntàiyàngyàngde

 《bīngshìliándǎoyǎnChris Wedgepiànzhōngzuìzhemíngdeèrsōngshǔ

 

 怀huáimentuánduìjiùshìzhàozheyàngzitōutōuhuàde

 yángyánglièzhīhuángwěimíngxiàdehuītàiláng

 

 jiǎnzhíshìhuàxiàng

 suǒdāngkàndàománrénluóěrdǎoyǎnKresten Vestbjerg Andersendezhàopiànjiùháowàiwèishàhuìzuòzhèyàngdezuòpǐn

 

 dǎoyǎnzhēndezhǎngluóěryànga!!!!

 Kresten Vestbjerg Andersen(běiōuréndemíngzǒngshìniànláishìxuéchéngcáidedònghuàdǎoyǎn

 qiángànguòwǎngshè、3Dshèshīděngděngduīlínghuózuòzhǒng广guǎnggàopiàndiànshìpiànránhòuzuòzhezuòzhe,2004niánránxiǎng

 mendānmàiháiméiyǒu3Ddònghuàdiànyǐngmenyīnggāizuò

 suíhòujiùqúnxiǎohuǒbànmenzǎnchūledānmàidiànnǎodònghuàdiànyǐng——《xiàoyuánjīnghún》(Terkel i knibe)。

 

 yīnggāishuō,2004niándiànnǎodònghuàdiànyǐngháichùméngtànsuǒshídàiduōshùpiànzidōushìchúnshànliángàizhèngdexiǎodòngmàoxiǎnshì

 érxiàoyuánjīnghúnbāohánledònghuàkǒng、cultděngyuán

 suīránxiǎoxuéshēngwèicáidànchōngmǎnlekǒuxiōngshāqíngjié

 

 guòdiànyǐnghěngǎoxiào,IMDbpíngfēnchàchāoguò7fēn

 zhèshìKrestenxiǎndefēngwěisuǒ+gǎoxiàozàijiādiǎnfǎnjīngdiǎn

 lìngwàiháihěnkāixīnzhèchùzuònéngzàidiànnǎodònghuàdànshēngdeměiguóshàngyìng……guòshǒuzhōupiàofángzhǐyǒu300duōměiyuán

 cónghòuxiǎoxiǎodexīnlíngshòudàoleyánzhòngchuàngshāng

 FXXKměiguólǎoméiwénhuàyòuméiyōugǎn

 

 cónghòudǎoyǎndesuǒyǒudònghuàdiànyǐngzàiméizàiměiguóshàngyìngpǎo西fàngdōuméizàihuídàoměiguó

 zhèzhíjiēdǎozhìchéngwèiledònghuàdiànyǐngdǎoyǎnzhōngdecúnzài

 běnzàiyīngwǎngzhànshàngméishénmeliàochá

 Krestendediànyǐngchéngběndōugāo,《mánrénluóěrsuànzhǐyǒu1800wàndānmàilǎngzhé1600wànruǎnmèi)。

 zàirénchéngběnchāogāodeběiōuzhèzhēndesuànshìhěndezhìzuòchéngběn

 zàimánrénluóěrdebiǎoshàngdǎoyǎndexiǎohuǒbànThorbjørn Christoffersen(liándǎoyǎnliǎngréngànledǎoyǎnbiānshìbǎnpángbáishèxíngzhìzuòbǎngdìngdēngguāngshīdònghuàjiānhòuxiào、2Dshèhuìzhìtiēděngděngděngděnggōngzuòshénzhìháiqīnpèiyīn

 

 duìhǎoláidònghuàdiànyǐngměihuánjiédeháohuázhènróngzhèjiǎnzhíjiùshìcǎotáibānziliúxiàtóngqíngdelèishuǐ)。

 biéshuōdǎoyǎnleliándiànyǐnggōnglǎobǎnPhilip Einstein Lipski,dōubèiláidāngyǐngpiànhuánjiédezhìpiànrén

 yīnguǎnpèiyīnshìpèi

 jiùzhèyàngqīnpéngyǒushàngzhènmenránpiànzizuòchūláile

 shénzhìháihuòleshìjièshàngzuìhǎodedònghuàjié——guóáng西dònghuàjié(2012)zuìjiādònghuàdiànyǐngmíng

 

 shuōguǒshēnggèngyǒudiànyǐngxiāofèideguójiājìngrénkǒucáibǎiwàndedānmàinéngyǒuduōshǎopiàofángne),zhèzhītuánduìkěndìngjiāngyǒugèngzhǔdechéngjiù

 Krestenduìjiézòudekòngdònghuàbiǎoyǎnhěnyǒutiānzuòpǐnzhōngsuīránhuàmiànyàngdànshìdònghuàdiàodefēichángyòngxīnxiàodiǎnshēngyìngrónghuìguàntōngzàipiànzizhōng

 àidònghuà

 

 jiùzhèmeāāzàideběiōusānfēnzuòzhedewěisuǒzuòpǐn

 qiúmàiměidōunéngshōuzhīpínghéngràngměiniánzuòjiùxíng

 deshìqiánjiǔpǎodeshèjiāomiànxiàndexiǎohuǒbànzài2012niánjīngkāileyuánláizuòmánrénluóěrshíhòudediànyǐnggōngbìngshìchuàngjiāmíngjiào“We Love People”(menàijiādegōngmínghǎojiàn),bìngdānrènCGjiān

 

 érzhèjiā“We Love People”gōngshìjiā广guǎnggàogōng

 menzhǔshàngdezuòpǐndōushìgěijiǎfānggōngzuòde广guǎnggàopiàn

 

 ránxiàzijuéyǒudiǎnshānggǎnnánguàizài2011niánmánrénluóěrzhīhòudǎoyǎnzàiméiyǒuchūguòxīnpiànzi

 qiánshìhěnhěnyòngxīnměiliǎngsānniánjiùchūdònghuàdiànyǐnga

 

 

 2008niándexīngzhī

 zhīdàodǎoyǎnshìshìzàidānmàizuòdònghuàshízàizhuàndàoqiánhùnxiàzuìzhōngkāilezhèxíng——nánguàiwǎngshàngzhǎodàoguāndeshénmeliàocǎi访fǎng

 jìngzàixiànshízhōngshìměiluóěrdōunéngzhuàngyùnchéngwèiyīngxióng

 

 shuōzhèshìjiènéngyǒutiáojiànzuòdònghuàdiànyǐngdeguójiāzhēndeduō

 dònghuàdiànyǐngshìchēfēiděngzhònggōngyàngyàoguódexíngzàiyǒucáihuádedònghuàdǎoyǎnzàixiǎoguódōuhěnnányǒuhuìchíchuàngzuòshāngzuòpǐn

 suǒ5lángzhízàiqiángdiàozhōngguódònghuàyàozhēnyīnwèizhèqiúshàngyǒunéngzuòshāngdònghuàdiànyǐnggōngdeguójiāchāoguò10

 juéfēnguójiādōunéngyǒuhuìzhǎndònghuàxíng

 ér便biànzàishìjièdelěngdīngdejiǎoluòháiyǒuzhèmedǎoyǎncéngjīngzàishíxiàndemèngxiǎng

 

 zàihǎoláizhìdeshìjièxiàràngdānmàidònghuàdiànyǐngliúxiàledeyìn

 gǎnxiègěimendàiláilehuānlìngzhǒngfēng

 ràngyǐnxíngdedàndànyǒngyuǎnhuózàimendexīnzhōng

 

 lìng,《mánrénluóěrzàiyōushàngjiùyǒugāoqīngzài线xiàn,Sirjiùfàngliànjiēle

 

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~