孕妇做梦梦见鸵鸟生下蛋,孕妇梦到鸵鸟蛋孵出小鸵鸟

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

zhōugōngjiěmèngcānkǎoxiàmèngjiàntuóniǎoshìhǎoshìyùnzuòmèngmèngjiàntuóniǎoshēngxiàdànxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùnmèngjiàntuóniǎoshìyùnzuòmèngmèngjiàntuóniǎoshēngxiàdànjiāngliǎncáitóngshíhuìmǒurénjìnxíngguāngcǎidetōngguǒmèngtuóniǎopāiyùnzuòmèngmèngjiàntuóniǎoshēngxiàdànlechìbǎngshìhěnkuàijiānggōngchéngmíngjiùmèngjiànzhuītuóniǎoshìdecáigòushàngchéngchūxíngderénmèngjiàntuóniǎodànjiàntiānyánwàichū 怀huáiyùnderénmèngjiàntuóniǎodànshìshēngnánshènfángdòngtāiyǐnshíxiǎoxīn liànàizhōngderénmèngjiàntuóniǎodànshuōmíngchéngxīnchéngxiāngdàihūnyīnchéng běnmìngniánderénmèngjiàntuóniǎodànwèizhezhūshìyǒuàishènfángsǔnshāngyǒuhéngxīn

zuòmèngmèngjiàntuóniǎodànshìshénmewèishénmehuìmèngdàotuóniǎodànjiěmèngxǐngjiāyǒushíhòumèngzhǎnxiàndebìngguāngshìshìdehǎohuàiháijiāngcóngxīnxuéjiǎochǎnshìmèngjiàntuóniǎodàndezhǒngzhǒngyīnyuánbìngzhēnshídeànjiěláibāngjiāfēnmèngdàotuóniǎodàndexiángjǐnhánmèngjiàntuóniǎodànshìshénmemenjīngchángxíngróngwèiwèisuōsuōderénwèituóniǎojiàntuóniǎobìngshìhàodebāomeguǒmèngjiàntuóniǎodehuàshìshénmewèinínjiěmèngguǒmèngjiàntuóniǎozǒngshìzàizhuīgǎndehuàéryǒuzhuīgǎndehuàmehuòzhěshìjiārénjiùyàoxiǎoxīnzuìjìndeshēnzhuàngkuàngyīnwèi

怀huáiyùnderénmèngjiàntuótuóniǎoshìshēngnányuèzhànshēngduōbǎozhòngchūxíngderénmèngjiàntuótuóniǎojiànshùnchūwàipíngānhuíláiliànàiderénmèngjiànwèituótuóniǎoàirénduìjiàotiēwēnróudànshìguòfēndebiérénjiàoměiréndegǎnqíngshìyàngdeduōduōliàngduìfāng

yùnmèngdàotuóniǎodànchūxiǎotuóniǎo

yùnmèngjiàntuóniǎoshìhǎoshìxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùnyùnmèngjiànzhuītuóniǎoshìdecáigòushàngchéngbìngqiějiāngzàizhōngshōuhuòfēngdezhīshíyùnmèngjiànxiàngtuóniǎokāiqiāngshìzàixǐngxiànzàidechùfāngshìnéngtàiguòjiǎndānbàozhèhuìràngméngshòuyánzhòngsǔnshīyùn

2nánrénmèngdàotuóniǎo ànshìjiāngdàoàncáiyǒunénghuìmǒuxìngpéngyǒuyǒuxiējiànguāngdeshìqínghuòjiāohuòliánqǐngzhùdeyánxíngzhǐ3mèngdàopāichìbǎngdetuóniǎo yǒuzhǎngdeshìmèngzhěyǒuhǎoyùnláichéngmíngshìyǒunéngde4mèngdàozhuīzhú

mèngjiànchéngduīdetuóniǎodànànshìshēngxìnglóngcáiyuán广guǎngjìnmèngjiàntuóniǎodànsuìleshìhuìdàocáichǎnjiūfēnshénzhìbèijuǎnguānzuòzhèmèngtóngshíxǐngyàoxiǎoxīnbǎodecáichǎnmèngjiàntuóniǎodànkāizhīhòuxiànbiànzhìleànshìnénghuìyīnwèiqīngxìnérshīwàngméngshòusǔnshī

jīngchánghuìyǒuwèishǒuwèijiǎoderénjiàozuòtuóniǎotuóniǎodewàixíngémiáofēichángxiāngshìguǒmèngjiàntuóniǎodehuàdàibiǎoshénmewèinínjiěmèngguǒmèngjiàntuóniǎochūxiànzàidejiāzhōngshuōmíngzuìjìnhěnyǒunénghuìbèibiérénpiànsuǒwèihàirénzhīxīnyǒufángrénzhīxīn使shǐ

rénmèngjiàntuóniǎodànérchūtōngchángzhǐmèngzhězàixiànshíshēnghuózhōngkàndàoguòtuóniǎodànsuǒcáiyǒumèngjìngrénmèngjiàntuóniǎofēiláileshìzhemèngzhězuìjìnyùnshìshàngshēngrénmèngjiàntuóniǎoshìzheshénmedexiōng chǔjiànjìngānránqínzhìjiāohuīérnéngcáimíngmíngshuāngshōu

yùnmèngjiàntuóniǎoxiàdànshìtāimèngma

zuòshēngderénmèngjiàntuóniǎodàndàibiǎoshùnguòfènxìnzàitóu怀huáiyùnderénmèngjiàntuóniǎodànshìshēngnánshènfángdòngtāiyǐnshíxiǎoxīnchūxíngderénmèngjiàndàotuóniǎodànjiànyǒubàntóngxíngchūfǒuyánhòuzàichūmèngjiàntuóniǎoshìbiǎoshìxiànzàidehěnxiǎng

yùnmèngjiànzhuītuóniǎoshìdecáigòushàngchéngbìngqiějiāngzàizhōngshōuhuòfēngdezhīshímèngjiàntuóniǎodàn mèngjiàntuóniǎodànxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùnmèngjiànchéngduīdetuóniǎodànànshìshēngxìnglóngcáiyuán广guǎngjìn mèngjiàntuóniǎo xīndehuǒbànhuìzàigōngzuòxuézhōngchūxiànmenjiéshí

huānyíngjiāyuècānkǎoyùnzuòmèngmèngjiàntuóniǎoshēngxiàdànzhōugōngjiěmèngmèngjiàntuóniǎoxiàngzhēngzhexìngdeláilínmèngjiànzhuīgǎntuóniǎohuìzāodàomèngjiàntuóniǎozhuīgǎnjiàngrénde`xiángzhàomèngjiànxiàngtuóniǎokāiqiāngwèizhejiǎndānbàodezuòràngzāoshòusǔnshī

mèngjiàntuóniǎoyǒushénme mèngjiàntuóniǎoshìshénmezuòmèngmèngjiàntuóniǎohǎohǎomèngjiàntuóniǎoyǒuxiànshídeyǐngxiǎngfǎnyīngyǒumèngzhědezhǔguānxiǎngxiàngxiàshìwèijiāzhěngmèngjiàntuóniǎoyǒushénmexiāngguānnèiróngwénzhāngwàngjiāhuānmèngdàotuóniǎode#39yùnshìàiqíngzhǐshù93%cáizhǐshù

rénmèngjiànlǎoyīngshìtāimèngmayùnmèngjiàntuóniǎoshìtāimèngma jīnzhōngwàirénlèiduìmèngdelejiěshǐzhōngdōushìmèngshìrénlèiqiánshíshídexiāngjiāoliúsuǒchǎnshēngchūláideqíngjǐngmèngshìzhǒngdexiànxiàngyǒushíhòumèngdàodexiàngshìmèngdànchǎngjǐngquèshìcéngxiāngshíjiùxiàngzhuāngzhōumèngdié

1mèngjiàntuóniǎoshìhǎoshìxiàngzhēngchénggōngyǒuhǎoyùn2mèngjiàntuóniǎoshìjiāngliǎncáitóngshíhuìmǒurénjìnxíngguāngcǎidetōngguǒmèngtuóniǎopāilechìbǎngshìhěnkuàijiānggōngchéngmíngjiù3mèngjiànzhuītuóniǎoshìdecáigòushàngchéngbìngqiě

mèngjiàntuóniǎotuóniǎoshìxiàndàilèizhōngzuìdezhǒnggāo3zuǒyòusuīránshìniǎolèidànquènéngfēishuōbèizhuīlejiùtóuzuānjìnshāziwèipíngānshìyǒutuóniǎodemèngshìchénggōngyùndexiàngzhēngzhùmendìngnéngshēngxìngdebǎobǎo

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~