宁夏鸵鸟快跑有限公司(鸵鸟快跑跑腿)

鸵鸟蛋 9 0
播放语音朗读全文

yínchuānzhījiā

jiēér | cáo | yǒuqíng怀huái | zuìsāo

 wén/yínchuānzhījiātuánduì

 miǎnfèizhāopìnxìnqǐngànxiàshìsòngzhìyínchuānzhījiāwēixìngōnggòngpíngtái

 zhāopìnzhíwèizhāopìnzhíwèi

 xīndàixīndài

 gōngzuòdiǎngōngzuòdiǎn

 liánfāngshìliánfāngshì

 liánrén:( liánrén :)

 qǐngjiāngkuòhàonèixìntiánxiěwánzhěngzàisòngfǒucǎiyòngníngxiàtuóniǎokuàipǎoyǒuxiàngōng

yínchuānzuìxīnzhāopìnxìnhuìzǒng

 zhāopìnzhíwèidìngzhìjiāshèshīhuòshèxué

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngjǐngjiēhóngxīngměikǎilóngsānlóuC8007hào

 liánfāngshì

 18695168499

 zhāopìnzhíwèichénshìzhùdiànxiāoshòu

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānyínchuānchénshìdiàn西xià jīnfèng xìngqìng zhōng shízuǐshān

 liánfāngshì

 18209501020

 zhāopìnzhíwèibàngōngwényuán+jiǎngjīn+péixùn+zhùxiǎnjīn

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēxīnhuájiējīntàishàAzuò12lóu10hào

 liánfāngshì

 17711802350/0951-6073961

 zhāopìnzhíwèirényuán西xià

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuān西xiàběijīng西línyuán29—9yíngfáng

 liánfāngshì

 15296977724

 zhāopìnzhíwèicáichū

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngběiānxiàngqīngfēngyuángōng22lóu

 liánfāngshì

 17709507987

 zhāopìnzhíwèizhāopìnchū2míng

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngníngxiàtuóniǎokuàipǎoyǒuxiàngōngxìngqìngshāngguóshāngmàochéng24-107

 liánfāngshì

 15121910083

 zhāopìnzhíwèiquánzhíchū

 xīndài:1000-2000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìnglóuběijiē52hào

 liánfāngshì

 15909604933/18309608003

 zhāopìnzhíwèichū

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngguóchēchéngběiména6-16

 liánfāngshì

 15695081100

 zhāopìnzhíwèichūjiānwényuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānyínchuānshènggōngyuányuánjiē3hàohuìjiā

 liánfāngshì

 15378968118

 zhāopìnzhíwèicānyǐnshōuyínyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngkāngpíngjǐntàihuāyuánnánmén西

 liánfāngshì

 13995200853

 zhāopìnzhíwèijiǔménchuántǒnglǎopáihuǒguōdiàn

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngzhǎngchénghuāyuánnán28hàolóu18shì

 liánfāngshì

 13469598194/15509519501

 zhāopìnzhíwèiliúguǎn

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēzhǎngzhèngzhènmíngcuìchuàngyuán49hào

 liánfāngshì

 0951-6081388

 zhāopìnzhíwèikuàiyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuān西xiàběijīng西línyuán29—9yíngfáng

 liánfāngshì

 15296977724

 zhāopìnzhíwèipèisòngyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngzhèngyuánjiēliángtiánzhōubiān

 liánfāngshì

 15825311328

 zhāopìnzhíwèishèshī

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānyǒngníngwàngyuǎnyǒngníngxiànwàngyuǎnfēngzhuāngshìcáiliàoshìchǎngběimén

 liánfāngshì

 15121815488/0951-8936888

 zhāopìnzhíwèixiāoshòuzhù

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngběijīngzhōng608hào

 liánfāngshì

 13519281804

 zhāopìnzhíwèidiànshāngzhuānyuánjiāngēndānyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngníngāndōngxiàngzūnyuánbiéshù84hàolóu

 liánfāngshì

 0951-5670456

 zhāopìnzhíwèijīng

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngzhōngxīnxiàngzhōngfángchéngAzuò807.

 liánfāngshì

 18295379300

 zhāopìnzhíwèichēshī

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjiěfàngjiēgōngyuánjiēkǒuběi30níngxiàyínxíngběibiān

 liánfāngshì

 13099519350

 zhāopìnzhíwèichēwéixiūxué

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānyínchuānshìxìngqìngzhǎngzhèngzhèn

 liánfāngshì

 18295614222

 zhāopìnzhíwèiqiántáijiēdài

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuádōngjiējīnmàojiàncáichéngB30-1

 liánfāngshì

 18695180231

 zhāopìnzhíwèirénshìzhù

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānlóushùchéng5lóu

 liánfāngshì

 5595015357

 zhāopìnzhíwèirényuán西xià

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuān西xiàběijīng西línyuán29—9yíngfáng

 liánfāngshì

 15296977724

 zhāopìnzhíwèishāngmàogōnghuì

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngjiěfàng西jiējiěfàng西jiēlǎolóuxiělóu

 liánfāngshì

 0951-6023222-608

 zhāopìnzhíwèihuìzhù

 xīndài:1000-2000

 gōngzuòdiǎnyínchuānlánhóngqiáojiēhǎiliàngguóshè

 liánfāngshì

 18169095257

 zhāopìnzhíwèichū

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngběihuánshìchǎngtiāntiānxiāncàilánzilěngliànliúyǒuxiàngōng

 liánfāngshì

 15296930392

 zhāopìnzhíwèixīnnéngyuánzhāopìnjiàshǐyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngjīnfèngzhōubiānguómàoxīntiānazuò18lóu

 liánfāngshì

 13409593858

 zhāopìnzhíwèiliǎngniánzhìjùnzhǎobān

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānlánshíjiēkǒuyǒngtàihuāyuán

 liánfāngshì

 18795171444

 zhāopìnzhíwèichádàochéngpìnmiànbāoshī

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngtiānpíngjiēshànghǎijiāochākǒuhǎibǎoxīngyuàndōngmén

 liánfāngshì

 13709598990

 zhāopìnzhíwèipíngmiànshè

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngyínchuānshìjiěfàngdōngjiējǐngjiējiāochākǒuxiàngdōng500

 liánfāngshì

 18195008770

 zhāopìnzhíwèiměigōng

 xīndài:2000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuádōngjiēlóngxīnyuànA1A-608

 liánrén

 liánfāngshì

 13995191666

 zhāopìnzhíwèidàngāozàoxíngshīhuòzhěxué

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnjīnfèngtōngnánjiēróngjǐnyuànxiǎo

 liánrénrènjīng

 liánfāngshì

 18995180789

 zhāopìnzhíwèidiànxíng cóngshìdiànxíng9nián zhǔyàodiàoshìzhuāngpèigāoguì 线xiàn

 xīndài:4000-4500

 gōngzuòdiǎnyínchuān

 liánrénzhāngguāng

 liánfāngshì

 15809513714

 zhāopìnzhíwèiqīngzhēnshípǐnyǒuxiàngōngxiànzhāopìnshìchǎngdài

 xīndàigōngxīn+quánqín+chē+fàn+huà+chéngchéngfēndǐng5000

 gōngzuòdiǎnjīnfèngwànpángjiǔgōng1702

 liánfāngshì

 18709523077

 zhāopìnzhíwèigāoxīnzhù

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngqīnshuǐjiēwànzhōngxīnAzuò1405

 liánfāngshì

 17395031076

 zhāopìnzhíwèiqiántáijiēdài

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngshènggōngyuánjīnshèngguójiājiàncáiguǎn4lóu

 liánfāngshì

 18395068787

 zhāopìnzhíwèiyīnghuāhūnshāshèyǐngchéngpìnjiēdānménshì

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìnglóunánjiē3hàolóu301hào

 liánfāngshì

 15769570113

 zhāopìnzhíwèiqìngfēngchǎnchéngpìnzōngwéixiū

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānyǒngníngwàngyuǎnxiānnóngmàoshìchǎng

 liánfāngshì

 0951-8429888/0951-4068123

 zhāopìnzhíwèirényuán西xià

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuān西xiàběijīng西línyuán29—9yíngfáng

 liánfāngshì

 15296977724

 zhāopìnzhíwèi

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēxīnhuádōngjiē307hào

 liánfāngshì

 5033333-8915

 zhāopìnzhíwèi

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngshànghǎi西tàikāngjiējiāohuìchùpàishèngshà11lóu

 liánfāngshì

 18295011678

 zhāopìnzhíwèicáizhù

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxìngqìngmínjiēzhǎngchéngjiāochākǒuguāng耀yàoshà

 liánfāngshì

 15719590625

 zhāopìnzhíwèihuìzhù

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānrónghéngshà4lóuchóubèi5

 liánfāngshì

 17395056039

 zhāopìnzhíwèiníngxiàróngyuánměijiǔzhuāngchéngpìnhuì

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēlóngxīnyuànA2A-702shì

 liánfāngshì

 0951-6035565

 zhāopìnzhíwèihuì/chū/cái

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngfènghuángběijiēlánshānjiāochākǒufēngnèi

 liánfāngshì

 0951-5615111/17711808151

 zhāopìnzhíwèiquánchálóu

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuāntàiyángdōushìhuāyuándōngménshuāngruìxiàngquán

 liánfāngshì

 18209511111

 zhāopìnzhíwèiyōuxiùrényuán

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìnghóngxīngměikǎilónglóu

 liánfāngshì

 13895636868

 zhāopìnzhíwèituángòuyuán

 xīndài:8000-12000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngzhèngyuánběijiēyuèhǎixīntiān3hàolóu2204shì

 liánfāngshì

 13723372223

 zhāopìnzhíwèichējiāncāozuògōng

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuān西xiàyínchuānjīngshùkāixiángdōng85hào

 liánfāngshì

 2045086

 zhāopìnzhíwèizhìlěngxuégōng

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìnglínshāngmàochéng24-1

 liánfāngshì

 18695108210

 zhāopìnzhíwèidiànxíng cóngshìdiànxíng9nián zhǔyàodiàoshìzhuāngpèigāoguì 线xiàn

 xīndài:4000-4500

 gōngzuòdiǎnyínchuān

 liánrénzhāngguāng

 liánfāngshì

 15809513714

 zhāopìnzhíwèishìchǎngdàiqīngzhēnshípǐnyǒuxiàngōng

 xīndàixīn+quánqín+chē+fàn+huà+chéngchéngfēndǐng5000

 gōngzuòdiǎnjīnfèngwànpángjiǔgōng1702

 zhāopìnzhíwèixīnhuábǎoxiǎnzhùwàiqín

 xīndài:2000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānshìjìnníngběijiē

 liánrénmáopíng

 liánfāngshì

 15109505006

 zhāopìnzhíwèibàngōngshìwényuán/zǒngjīngzhù

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngjǐngběijiējǐngjiēshāngmàochéng24hàoshāng126hào

 liánfāngshì

 13995476987

 zhāopìnzhíwèirénshìnèiqínxiāoshòu

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngrónghéngshà

 liánfāngshì

 18295283653

 zhāopìnzhíwèiliàoguǎnyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngrénmín广guǎngchǎngchēshìjièshāng广guǎngchǎngAzuò14lóu

 liánfāngshì

 13995406951

 zhāopìnzhíwèiqiántáijiēdài5míng

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngshānshuǐwényuànběiménjīnyuèchēwéixiūzhōngxīn

 liánfāngshì

 18295382221

 zhāopìnzhíwèirénshìzhuānyuán

 xīndài:1000-2000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēxīnhuádōngjiējiànchéngshìhuāyuán

 liánfāngshì

 13895647581

 zhāopìnzhíwèirényuán西xià

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuān西xiàběijīng西línyuán29—9yíngfáng

 liánfāngshì

 15296977724

 zhāopìnzhíwèixiànchǎngchū

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnzhōngwèihǎiyuánníngxiàshěngzhōngwèishìhǎiyuánxiànchéng

 liánfāngshì

 0951-4095518/18095475260

 zhāopìnzhíwèipíngmiànshè

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānlánshènggōngyuánfēngqìng8hào

 liánfāngshì

 0951-8072068

 zhāopìnzhíwèidàngànguǎnyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngzhǎngchéngmínjiējiāochākǒuguāng耀yàoshà

 liánfāngshì

 18095279865

 zhāopìnzhíwèibǎoānyuán10míng

 xīndàigōng2100----2600yuán

 gōngzuòdiǎn::xìngqìngjīnfèngguóyǒuyínxíngxiǎocháojiǔwǎnbāndōngnuǎnxiàliángyàoqiúgōngwéiluànxíngwèizhèngmíngnán,22----45suì22----35suìshànggǎnghòugòumǎiwàishānghàibǎoxiǎngàndehǎoyǒujiǎngyǒuxiūyuèxiūtiānféngniánguòjiéyínxíngxiūxiǎngshòudàixīnxiūxiǎngshòuliǎngfènxièxiè

 liánfāngshì

 13649513999

 zhāopìnzhíwèixīnhuábǎoxiǎnzhùwàiqín

 xīndài:2000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānshìjìnníngběijiē

 liánfāngshì

 15109505006

 zhāopìnzhíwèi

 xīndài:4000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuān

 liánrénxiǎozhōu

 liánfāngshì

 18209671193

 zhāopìnzhíwèiguāshādiàoshī

 xīndài:1500--3000yuán

 gōngzuòdiǎnlánxiànyín西258hào

 liánréngāoshì

 liánfāngshì

 15009609427

 zhāopìnzhíwèishòuhòuzhuānyuán

 xīndài:2000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānshìjīnfèngběijīngzhōng608hàoxīnhuábǎoxiǎn(xīnchéngzhōnggǎnglóu)

 liánfāngshì

 15595503940

 zhāopìnzhíwèirénshìzhù

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngshànghǎi西tàikāngjiējiāohuìchùpàishèngshà11lóu

 liánfāngshì

 18995011678

 zhāopìnzhíwèixíngzhèngnèiqín

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānlánlánxiànyuán---

 liánfāngshì

 15769505985

 zhāopìnzhíwèijīngyànwényuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānlánshènggōngyuánxīnshèng西běi3hào

 liánfāngshì

 0951-7821999

 zhāopìnzhíwèiquánzhíwényuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìnghóngxīngměikǎilónglóu

 liánfāngshì

 13895636868

 zhāopìnzhíwèidiànshū

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngzhǎngchéngzhōng206hàozhèngyuánjiēzhǎngchéngjiāohuìkǒuwǎng西200nán

 liánfāngshì

 0951-7602926

 zhāopìnzhíwèihuàzhuāngpǐngōngwényuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānyínchuānshìxìngqìngběijīngdōngshàngdōngjǐnghuāyuán10—1—601

 liánfāngshì

 13209681561

 zhāopìnzhíwèizhuānyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngběijīngdōngbǎiyuèjiǔdiànduìmiànrónghéngshà5lóushíliù

 liánfāngshì

 18295283653

 zhāopìnzhíwèibàngōngshìwényuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngníngānnánjiēxīnchāngdōng39hàozhōngguóyínxíngníngxiàfēnxíng12lóu

 liánfāngshì

 18309673700

 zhāopìnzhíwèizhāotóubiāowényuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānlánshènggōngyuányǒngshèng西3hàoníngxiàěrkāngcáiyǒuxiàngōng

 liánfāngshì

 18161512533

 zhāopìnzhíwèirénshìzhù

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngběijīngdōngrónghéngshà6lóu

 liánfāngshì

 13619591912

 zhāopìnzhíwèizhuānyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngwànzhōngxīnCzuò2223

 liánfāngshì

 17709531666/0951-3895920

 zhāopìnzhíwèishòuhòuzhuānyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēxīnhuádōngjiējiànjiāshìjièshāng广guǎngchǎng6hàolóu5céng6hào

 liánfāngshì

 18295673022

 zhāopìnzhíwèizhuānyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngyínchuānshìxìngqìngzhōngshānběijiē17hàodiànxìnshāngchéng 2lóu

 liánfāngshì

 18195576622/18095498917

 zhāopìnzhíwèichū

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngtiědōngchuàngyuánA36hàochǎng

 liánfāngshì

 18009531333

 zhāopìnzhíwèishōuyínchūdiànhuàyuán

 xīndài

 gōngzuòdiǎnyínchuānshìtiānéxiǎozhèndōngfáng

 liánfāngshì

 18295198029/18209506619

 zhāopìnzhíwèiyǒuchēchēshāng

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngjǐngjiēlínshāngmàochéngběiménguóchēxiāoshòuzhōngxīn

 liánfāngshì

 15729507878

 zhāopìnzhíwèijiàshǐyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngjīnfèngzhōubiānguómàoxīntiānazuò18lóu

 liánfāngshì

 13409593858

 zhāopìnzhíwèinàizhāopìnyuèchéng

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngníngxiàyínchuānjīnfèngwángjǐngyuèchéng

 liánfāngshì

 021-36804800

 zhāopìnzhíwèiměiwèn

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiēyínchuānshìxīnhuájiēsēnlíngōngyuánxīngyuèchéngzhōngshāngōngyuánjìnquánshìfànwéi

 liánfāngshì

 13895379803

 zhāopìnzhíwèizhígōngshítángyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngníngānběijiēcánliánkāngyuànèrlóuzhígōngcān

 liánfāngshì

 18629597277

 zhāopìnzhíwèijiànkāngjiǎngshī

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxìngqìngxīnhuádōngjiēāngōng

 liánfāngshì

 18295270653/13239513566

 zhāopìnzhíwèiníngxiàxiànjīng

 xīndài:5000-8000

 gōngzuòdiǎn西níngníngxià xiànshì

 liánfāngshì

 18919896628

 zhāopìnzhíwèirénshìzhuānyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuádōngjiējīntàishàA705

 liánfāngshì

 18095277183

 zhāopìnzhíwèirénshìzhuānyuánmíng

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuádōngjiēlóngxīnyuànA1A-608

 liánfāngshì

 13995191666

 zhāopìnzhíwèishòuhòuzhuānyuán

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxìngqìngmínjiēzhǎngchéngjiāochākǒuguāng耀yàoshà807

 liánfāngshì

 18295401314

 zhāopìnzhíwèidiànhuà

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngwénhuàjiēguómàozhōngxīnBzuò1106

 liánfāngshì

 13389589201

 zhāopìnzhíwèichūwényuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngxīnhuájiējīnmàojiàncáichéngB711hào

 liánfāngshì

 13995479046

 zhāopìnzhíwèichū/huì

 xīndàimiàn

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngběijīngdōngrónghéngshà4lóu

 liánfāngshì

 18809577722/15595007251

 zhāopìnzhíwèicái

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngjīnghuāshāngzhōngxīnBzuò2002

 liánfāngshì

 17737711250

 zhāopìnzhíwèiyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānxìngqìngjiěfàng西jiē33hào

 liánfāngshì

 15548271937/13119137910

 zhāopìnzhíwèi西cānyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngtàikāngjiē9hào

 liánfāngshì

 0951-5678888-77301/13723388066

 zhāopìnzhíwèihuǒguōdiànyuán

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānkāngpíngfènghuángjiējiāochākǒuxiàng西100

 liánfāngshì

 18295275872/15595296819

 zhāopìnzhíwèiyuánfēnglóucānyǐnlǐngbān

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngkāngpíngjǐntàihuāyuánnánmén西

 liánfāngshì

 13995200853

 zhāopìnzhíwèibǎoānbānzhǎng

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngwànzhōngxīnCzuò2223

 liánfāngshì

 17709531666/0951-3895920

 zhāopìnzhíwèiyuèhǎiwànjiābǎoān

 xīndài:2000-3000

 gōngzuòdiǎnyínchuānjīnfèngníngxiàjīnshālóngbǎoānyǒuxiàngōng

 liánfāngshì

 18195232367/5967766

 zhāopìnzhíwèishōuyínyuán,lǐngbān

 xīndài:3000-5000

 gōngzuòdiǎnyínchuānwànhuárùnwànjiāchāoshì

 liánfāngshì

 15909613444

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~