积木鸵鸟拼图教案中班语言,鸵鸟乐高搭建图片大全

鸵鸟蛋 22 0
播放语音朗读全文

 

 biānzhě

 běnwénjiùméngtáisuōjiàowánduìértóngchéngzhǎngdezuòyòngyǐngxiǎngzuòlexiángdefēnyánjiūtuóniǎopīnjiàoànzhōngbānyánzhǐzàibāngzhùjiāzhǎngzhějiēkāiértóngzàiwányóufāngmiàncúnzàidehuòwénzhōngfēnbiǎomíngduì0-6suìdeyòuéréryánguòduōdewányóuhuódònghuìfēnsànértóngdetiānxīnlàngfèishénzhìcuòguòértóngjīngshéngòujiànwánshàndezuìjiāshízhèjiāngdǎozhìértóngdexīnzhǎnpiānzhèngchánghuàdeguǐdàobìngyóuchǎnshēnglièdexīnpiānchàwénzhōngmíngquèzhǐchūméngtáisuōjiàosuǒgōngdegōngzuòcáishìértóngshíxiànzhǔjiàobìngdàozhèngchánghuàdezuìjiāfāngànzhī

 

 ⊙yǐnyán

 ⊙wánzàochéngértóngdexīnpiānchà

 ⊙méngtáisuōjiàowándebié

 ⊙fāngcuòshī

 ⊙jiàodezuòyòng

 yǐnyán

zàidāngjīnshèhuìrénmendeyǎnzhōngwányóubiàndezhòngyàozhìtuóniǎopīnjiàoànzhōngbānyánmenrènwèizhèjìnértóngzhìnéngdezhǎnshénzhìháibàozheyǒuhǎodetàiduōchéngrénwèiwánshìértóngshìfàngnéngliàngdewéijìngértónghuìzàiwánzhōngzhǎodàoxìngkuàisuǒmenàiháizidefāngshìjiùgěiháizimǎiwánwányóumenshénzhìtiānzhēnwèiduōwánwánnénggòupéiyǎngháizidexiǎngxiàngchuàngzào

 

 shíduōshùjiāzhǎngràngértóngwánwányóudezhǔyàoyuányīnshìzàimendeshízhōngrènwèiràngértóngcāndàochéngréndegōngzuòzhōnghuìqiānchědàomentàiduōdejīngmendānxīnértónghuìrǎomendegōngzuòshēnghuóhuìyǐngxiǎngsuǒwèideshìzhǎn”。chéngrénjiùshìzhèyàngzǒngshìzhuānzhùdegōngzuòshēnghuóyuànwèiháizizuòchūgǎibiànyīngěiértóngmǎiwánwányóubiànchéngrénkòngzhìértóngdezhǒngshǒuduànértóngyīnbèiyǐn

 cóngmendeshēnbiānkàndàoxiējiāzhǎngjǐnsuǒnéngwèiháizigòumǎiwánbiéshìxiējiātíngjīngjiàodejiāzhǎnggèngshìjiāxuǎnmǎnháiziduìwándesuǒyǒuwànggòumǎileliàngdewányóuhuòdònghuàpiànzhǐyàomenxīnguānchájiùnánxiànértóngduìdàiwánhuòyóudexìngchángchángzhǐhuìchíxiǎohuìérmenduìdàoshǒudewánhěnkuàijiùhuìchǎnshēngyànfányòuxiǎngyàoxīndewán

 duōniándejīngyàngàomentuóniǎopīnjiàoànzhōngbānyánjiāzhǎngzhèyàngzuòjǐnméiyǒudàodexiàoguǒfǎnérràngértóngyuèláiyuèbàozàonánguǎnwángěiértóngdezhèngchánghuàzhǎnshèzhìlezhòngzhòngzhàngàiràngértónghuòduōhuòshǎochūxiànlejīngzhōngdexiànxiàng使shǐmenzhuānzhùduìzhǎnyǒudegōngzuògèngshùnwánchéngzhǔjiàojīngdeliǎngliánzhǎnjiēduànjiùshìshuōértóngcóngwánzhōnghuògòudejīngshényíngyǎngzhèyàngjiùyánzhòngyǐngxiǎngleértóngzhìxiédiàoxìngxìngzhìgǎnshèhuìxìngděngfāngmiàndexiédiàozhǎnzuìzhōngchūxiànértóngnénghuìzhūhǎnjiàorènxìnghùnluànlǎnduòhuànsàntānlánshuōhuǎngyōuyuègǎnzhànyǒuhuànjuéshényóuděngzhèngchánghuàdexìngpiānchàyánzhòngzhěnéngzàochéngzhùquēxiànhuódòngguòchōngdònghǎodòurènzhīzhàngàixuékùnnánshénzhìchūxiànshénjīngtǒngchángxíngwèipǐnxíngwènděngduōdòngzhèngzhèngzhuàng(Attention Deficit Hyperactivity Disorder,ADHD)。

 

 wèishénmehuìzhèyàngneméngtáisuōzhǐchū,“zàiértóngdeshēnghuózhōngwányóuzhǐzhànhěnxiǎodefēnliàngzhǐshìyóuméiyǒugènghǎodeshìqíngzuòmencáiwánzhèxiēdōng西dāngértóngjuéyǒugèngzhòngyàodeshìqíngzuòshíshìhuìzuòxiēzàikànláishìsuǒsuìdehuódòngértóngzuòwányóujiùxiàngchéngrénxiàxiànghuòqiáopáiyàngzhǐshìxiánxiáshídezhǒngxiāoqiǎnér。”jiùshìshuō,0-6suìdeértóngběnyīnggāizàirénshēngzhèbǎoguìdeshíjiāncóngshìgèngzhòngyàodeshìqíngéryīnggāishíguānglàngfèizàiwánzhèxiēdewányóushàngshíértóngfēichángmíngbáizhèdiǎnzàidenèixīnyǒuzhǒngchéngzhǎngdejǐngǎnsuǒhuānnéng使shǐxīnzhìzhǎndegōngfǎnérhuìchùwánjiǎngpǐntángguǒzhīlèidedōng西

 jiànméngtáisuōshífēnfǎnduìyóuwánrènwèimenhuìfēnsànértóngtiāndexīn使shǐértóngxiànshényóuzhīzhōngjiāzhǎngràngháiziwánwánwányóukàndiànshìděngdànhuìzēngjiāháizidezhìfǎnérhuìàiháizizhìdezhǎnmenzhīdào,0-6suìértóngdezhǎnnéngwánquántuōsuǒzàidehuánjìngmekāisuǒzàidehuánjìngjiùnéngbèizàochéngzhèhuánjìngzhōngdefènziértóngzhǐyǒuzhēnshídehuánjìngdòngcáinénggòujiànwánwányóukàndònghuàpiànhuòdiànshìděngděngdōunéngràngértóngzhēnshíhuánjìngjiànguānliánérshìràngmenzhíchùzhǒnghuàndezhuàngtàixiàzhèyàngjiùhuìdǎozhìértóngxīndezhèngchánghuàzhǎndàozhàngàichǎnshēnglexīnpiānchà

 ránérjiùxiàngméngtáisuōsuǒshù,“miànduìxīnshīdiàoértóngdesànmànshǒuguīdexíngwèiguǎnchéngrénchéngháishìnàixīnróngrěnmenshíshàngshìzànchéngértónghuànxiǎngdebìngzhèzhǒnghuànxiǎngshìwèiértóngdezhǒngchuàngzàoxìngqīngxiàng。”xiǎnránzhèshìzhǒngzhīdekàn

 

 méngtáisuōxiànzhǐyàoértóngzhōngjīngzuòjiànyǒudeshìqíngshēnshàngdesuǒyǒupiānchàhuòquēxiànjiùhuìsuízhīxiāoshīqiánguīdebiànyǒuguīleqiánbèidòngdebiànzhǔdòngleqiánwándeháizibiàndǒngshìlezhèxiànxiànggàomenháizizhījiānshíméiyǒutàidetóngértóngdeshàngshùpiānchàshìhòutiānxíngchéngdeérshìtiānshēngdesuǒyǒuzhèxiēzhèngchángxiànxiàngdōuyuányuányīnjiùshìértóngdexīnshēnghuóméiyǒudàochōngfēndeyǎng

 “guǒértóngzàichéngzhǎngdeguòchéngzhōngméiyǒuànzhàozhèngchánghuàzhǎndeyàoqiúdàoyīngyǒudezhàomezàimenzhǎngchéngrénzhīhòujiùnénghuìshēngxīnpiānchàshénzhìhuìbàoshèhuìzhèshìrénlèisuǒmiànlíndewēixiǎn!”

 méngtáisuōcónggōngzuòzhōngdeértónggōngzuòzhīhòudeértóngshēnshàngxiànlexíngchéngréndeértóngzhèngchánghuàértóngdexíngxiàngxiǎnrán使shǐértóngzhèngchánghuàshìmenzhìértóngjiàodebiāosuǒzàizhèngchánghuàshìxíngchéngjiànquánréndeqiántiáojiànshìwèiláijiàozhèngquèshíshībìngchéngjiàozuìzhōngbiāodewéijìngméngtáisuōjiàoràngértóngyǒunéngxíngránrénlèideshuāngzhòng使shǐmìngchuàngzàochuàngzàoxié

 

 mentōngguòguāncháxiànzhèngchánghuàshìértóngtōngguòquánshénguànzhùgōngzuòérshíxiàndejiùshìshuōzhōngzhùdegōngzuò使shǐértóngzhèngchánghuàyīnzhōngzhùsuǒchūxiàndezhèngchánghuàshìqièjiàodeguānjiàn”,shìjiějuésuǒyǒujiàowèndeyàoshi”。suǒzuòwèijiàozhěmenyīngzhùfàngzàixiànháizirénlèiqiánnéngdejiàngòugōngchéngshàng

 shìshíshàngméngtáisuōzàiqiángdiàodezhuānzhùèrjiùshìmenjīntiānchángchángdàodeyòngxīnhuòrènzhēn”。menzhīdàoyòngxīngōngzuòchīnàiláoshìshìchénggōngdezhòngyàoyīnzuòshìyòngxīnderénkěndìngjiāngshìchéngmenhuíxiǎngxiàzhōuwéidechénggōngrénshì,“rènzhēnyánjiūxiàmendejiānchuàngchéng,“yòngxīnhuìxiàméngtáisuōzhuānzhùdejiàoniànjiùnánjiěwèishénmeméngtáisuōbǎozhǎnértóngdezhuānzhùzuòwèiyòuérjiàodechūdiǎnle

 wánzàochéngértóngdexīnpiānchà

 

yóuchéngrénméiyǒugěiértónggōnggòudehuòchéngjiùdegōngzuòhuìérdàizhīdeshìgěimengòumǎixiēángguìdewánràngmenchénmiǎnfánhuòrǎoshūzhīguǒqiángértóngzhǎngshíjiānwánwánhuòzuòyóumenjiùhuìgǎndàotòngyīnwèimengēnběnjiùhuānxiàngwányàngluànzhāngdedōng西chéngréngěiértóngdesuǒwèidezhìnéngwán”,juéduōshùbìngnéngmǎnértóngdezhǎnyàoyīnwèimenshíxiànértóngzhēnshíshìjièdeyǒuxiàoliánjiēzhèbānzhèxiēwánjiùhuìchéngwèiértóngcuòbàigǎndeláiyuánsuǒjiùgēnběnzhǎngshíjiānyǐnmendezhùyòuzěnmenéngràngértóngshíxiànzhǔjiàodezuìhuà

 fǒurènduōshùchéngrénràngértóngwánwánhuòyóudezàiértóng沿yánzhezhèxiēfāngxiàngzhǎnxiǎngxiàng。“chéngrénjiàoértóngguāncháyòngchéngdechéngbǎohuòhuǒchēzhèyàngértóngdexiǎngxiàngjiùgěirènzhǒngdànshìzhèzàidexīnlíngzhōngchǎnshēnglezhǒnghuànxiǎngzhǐménshǒubiànchénglezibiànchénglebǎozuòkuàishítóubiànchénglejiàfēi。”

 

 ránérchéngrénwánsònggěiháiziràngmenwánháizihuānwánshǒuzhōngdewándànzhèxiēwánzhǐnéngràngháizichǎnshēngzhǒngzhǒnghuànjuéquèwèinénggōnggěimenxiànshíxiāngguāndezhēnshíbìngyǒujiànshèxìngdehuánjìng。“zhèzhǒnghuánjìngzhǐnéng使shǐértóngchǎnshēnghuànjuéérnéngdàigěiértóngrènzhēnzhèngshàngdejīngshénzhōngzhèxiēwánsuīránnéngértónghuódòngdànmenjiùxiàngzhènwēifēngchuīlejìnzhōngdehuǒxīngérhuǒxīnghěnkuàijiùmièle’,wánhěnkuàijiùbèirēngdiàole。”

 jǐnguǎnértónghěnkuàijiùyànjuànledewánbìngmennònghuàidànchéngréndexiǎngránméiyǒugǎibiàndāngchéngrénháolìnwánsònggěiháizishíhuìrènwèishìàikāngkǎidewánwánshìzhèshìjièértóngzàitóngniánwéideyóudànértóngběnyīnggāizàizhèbǎoguìdeshíwèijiāngláigèngměihǎodeshēnghuóxiàchǔzhèzhǒngfēnlièdeértóngchángchángbèidāngzuòshìshífēncōngmíngderén使shǐmenyǒuzhèngchángxiédiàodebiǎoxiàn

 méngtáisuōzhǐchūértóngshìkàozhǒngtiāndeběnnénghuòshēngmìngdechōngdòngláigòujiànbìngyǒushíshōuhuánjìngzhōngqièshìdenéngméngtáisuōmenchēngzhīwèiértóngshēngzhǎngzhǎndeyuándònghuòzhěxīnnéngliàngshì使shǐértóngnèizàizhǎndeběnyàozhìzhèxiēshēngmìngdeyuándòng使shǐlezhuānzhùxiànxiàngdechǎnshēngnǎoxuézhèngmíngértóngzhǐyǒuzàizhuānzhùdezhuàngtàixiàtōngguòyǒudegōngzuòhuódòngyàncáinénghuògòudejīngshényíngyǎngzhǎnwánchéngchuàngzàochuàngzàoxiéshuāngzhòng使shǐmìngdenéngértóngtōngguòzhuānzhùmǒuxiē使shǐxiànshíhuánjìngxiāngjiēchùdehuódòngcáinéng使shǐzhèxiēxīnnéngliàngdàoshíhuàzhǐyǒuzhèyàngcáinéngshíxiàntǒngshēngmìngderén

 

 ránérguǒértóngzàichéngzhǎngdeguòchéngzhōngguǎnshìyóuchéngrénzhànlezhīpèiwèiháishìyóuértóngzàihuánjìngzhōngquēhuóxīnnéngyùndòngzhèliǎngchéngyīnjiùhuìzhǎnmezàiértóng0-3suìjīngshénpēitāi3-6suìxìnggòujiànjiùnénghuòzhèzhǒngtǒngzhèyàngrénjiùbèifēnlièle”。ànzhàozhìmiènéngliàngshǒuhéngdìngméiyǒuyàngdōng西huìbèichuàngzàohuòxiāomièsuǒértóngdexīnruòshìànyīngyǒudefāngshìzhǎnjiùshìxiàngzhecuòdefāngxiàngzhǎndāngzhèxiēxīnnéngshīlegēnérháodemànyóushíjiùhuìchénjìnzàihuànxiǎngzhīzhōngchǎnshēngpiānzhèngguǐdexiànxiàng

 “dāngyóudìngdexīnlíngzhǎodàogōngzuòdeduìxiàngshíjiùhuìbèixiànghàosuǒyǐndǎozhìxīnshīhéngbiǎoxiànchūláidezhèngzhuàngshìbǎoshòuxīnshīdiàozhédeértóngmenjiùhuìzuòānhuòchùluàndòngmenkànláixiàngchōngmǎnhuódànquèháodezhùfēnsànmengāngzheshǒuzuòjiànshìméiguòduōjiǔjiùdiūxiàleyīnwèimendexīnfēnsànzàiduōtóngdeshìqíngshàngérnéngzhōngmǒuduìxiàngshàng。”xīnxuéjiāzhèzhǒngzhèngchángzhǎndexiǎngxiàngguòfēnzhōngyóudexīnchēngwèixīndeshényóu

 shí,“shényóushìzhǒngshídefáng使shǐtáotònghuòwēixiǎnyǐncángzàimiànzhīhòuzhèshìzhǒngduìxiànshídetáodeshìzàiyóuhuòhuànxiǎngdeshìjièzhōngyǎncángjīngfēnlièledexīnzhǎndejiéguǒjiùshìértóngbiànyuèláiyuèzhèngcháng

 

 menjīngchángxiànxiēbiǎomiànshàngxiǎngxiàngfēichángfēngdeértóngbìngméiyǒuchéngwèibānzuìyōuxiùdexuéshēngzhǎnghòuméiyǒushénmechénggōngxiāngfǎnmensuǒhuòshénshǎohuòsuǒhuòjǐnguǎncúnzàizhezhèshìshídànhàndeshìréngméiyǒurén怀huáizhèxiēértóngdexīnjīngpiānlezhèngguǐrénmenhuìrènwèishìdechuàngzào使shǐmennéngzhuānxīnshíshì

 shìshíshàngxiǎngpiānzhèngguǐdeértóngshìkòngzhìdexiǎngxíngwèidezhèngchángzhǎndezhìshénzhìháihuìyǐnxiēzhèngchángdeshēngxíngwèipiānshíyànshíduōniánde线xiànjiàoxuéguānchámíngxiǎnbiǎomíngxīnshēngbiàndeértóngzhìbìnggāomenguòbìngkuàicéngjīngyǒu5suìdenánháicóngxiǎozàiguòduōwándexiàchéngxiànchūdiǎnxíngdeshényóuzhèngzhuàngjiéguǒdeshùxuéxīnzhìháidào3suìzhèngchángértóngdeshuǐpíngzhèlèiértóngdexīnlíngchénzàihuànxiǎngshìjièzhōngérqiěquēshǎozhímiànshēnghuódeyǒngyǒudeértóngshénzhìshìfēngláiyīnwèiértónghuānzhèyàngdehuǒbànshénzhìhuān

 bānláishuō,”zhèngchánghuàértóngdezhìxiāngzhèlèiértóngdepíngjūnzhìshuǐzhǔnjiàotóngshíyóumendexīn使shǐyòngdāngmenjiùxiàngzhédeértóngyàngyàoxiǎnghuījiànkāngjiùdàoshūdezhìliáoxiànshízhuàngkuàngshìyóuhuòjiàoshīdezhīzhèxiēértóngdànméiyǒudàojīngxīndeāzhìliáoláihuīmenxīndeshīdiàojìnérjìnmenzhìdezhǎnxiāngfǎnquèchángchángshòudàowēixiékǒngxià。”

 

 méngtáisuōgàomenpiānzhèngguǐdexīnlíngshìjīngqiángzhìderènrénxiǎngzhèyàngdezuòláijiūzhèngértóngdōujiāngdǎozhìértóngdefǎnpànxìngfǎnyīngbìngshìmentōngchángsuǒkàndàozhǒngguānxīncóngdexīnbiǎoxiànérshìzhǒngwánquánkòngzhìdexīnfánghuìshíàiértóngjiēshòujiěláiwàijièdeshìguānniànxīnxuéjiāzhèzhǒngxiànxiàngchēngwèixīnzhàngài”,jiùxiànglóngzhàozàiértóngxīnshàngdecéngbáoshā使shǐértóngdexīnfǎnyīngyuèláiyuèxiāotōngguòzhèzhǒngfángzhìértóngxīnlínghuìshíshuō:“shuōdànshìtīngduànzhòngdànshìjiùdāngméitīngjiànyīnwèizhèngmángzhejiànzàozuòqiángzhīqiángwàifǒujiùgòujiàndeshìjiè。”

 zhèzhǒngbèizēngqiángdefánghuì使shǐértóng使shǐyòngdetiānběnnéngzàidetóunǎozhōngjiùzàiyǒuzhìhǎohuàideguānniànyánjiūtóngyàngxiànbǎoshòuxīnzhàngàizhéértóngdezhìbiànpíngjūnshuǐpíngmennéngzhǎngzhūsuànshùpīnxiězhīlèidenéngmenkāishǐhuìchùmǒuxuémànmànshénzhìhuìchùxuéxiàolǎoshītóngbànzhèyàngdeértóngxīnzhōngjiùhěnnányǒuàiyǒushànlezuìhòuhuìhàixuéxiàobìngqiěkāishǐtáoxué

 értóngxīndepiānchàyuán0-6suìdeyòuérshíjiùshìzuìhùnxiáoshìfēideshízuìdeyuányīnshìértóngdejīngshénshēnghuóbiànhuàérqiězhèshídeértóngyǒuróngshòudàowàiláishìyǐngxiǎngdezhēngyóushìzàidehuánjìngtiáojiànzhīxiàmenhěnnánkànchūyǒuxiànxiàngdecúnzàidànshìzuòwèijiāzhǎnglǎoshīmenchéngrènzhèyàngdeshìshíbìngshígěigāozhòngshìzhìliáofǒuzhèxiēértónghuìdàizhezhèxiēxíngchéngdexīnzhàngàizhōngshēngbèishòuzhé

 

 duōchéngrénkànshìyōngyǒufēngdexiǎngxiàngshímenduìhuánjìngzhǐyǒudegǎnjuébìngqiěshìshòugǎnjuéyìnxiàngdezhīpèimenyóuquēzhìgǎnsuǒzhǐshìtiānkōngyánhuāduǒfēngjǐngyīnděngshídeqíngzànměizhědànduìsuǒzànměideqièbìngméiyǒushēnlejiěguòjiùnéngzhēnzhèngàimenzuìzhòngyàodeshìmennéngzhǎngshíjiānjiāngzhùzhōngnénggěimenlínggǎndeshìshàngcóngérhuòzuìyàodezhīshímensuīyǒushùjiādezhìdànyóuquēnàixīnhuòrènnéngjiùchuàngzàochūrènzuòpǐn

 mentōngchángzhīdàoyòngshǒuzuòshénmebǎochíānjìnggèngnéng使shǐtóudàogōngzuòzhōngmenhuìshénjīngzhìpèngdōng西bìngchángdōng西suìmenháikòngzhìdeqínghěnróngrénchǎnshēngchōngmenhuìxīnzàiyānxiēmenzànměiguòdehuāduǒhuòzhěsuíshǒusǔnhuàijiànzhēnguìdepǐnmennéngchuàngzàorènměihǎodedōng西néng使shǐshēnghuógèngxìngyīnwèimenzhīdàoxiànzhèshìjièdeshīqínghuà

 méngtáisuōjiàowándebié

méngtáisuōgōngzuòcáiliào(Montessori Materials),méngtáisuōjiàogěiyòuérgōnglezhǒngjīngshénzhìxiāngjiédezuìjiāfāngshìshìjiànzàiduìyòuérderènzhēnguānchákǎodechǔzhīshàngchuàngzàochūláideměijiànjiàodeshèzhìzuòdōujiàngxīnméngtáisuōjiàoshìgōnglǎoshīshòu使shǐyòngdegōngérshìgōnggěiyòuérzuòchéngzhǎnggōngzuòshísuǒ使shǐyòngdecáiliào”,menbìngshìzhùlǎoshīshàngdepǐnérshìràngyòuérjìnxíngzhǔjiàotànsuǒdeméijièméngtáisuōjiàotōngdewánshìjiérántóngdezhǔyàoxiànzàixiàfāngmiàn

 

 () detóng

 méngtáisuōjiàofàngzhìzàizhǔnbèidegōngzuòshìyǒuyánde使shǐyòngguīyǒudìngdejiàonénggòubāngzhùértóngshēngmìngderánchéngzhǎngxīnzhìdejiàngòushíxiàntǒngdegǎnguānxùnliànbìngjìnròugōngnéngdexiédiàozhǎnràngértóngzàicāozuòguòchéngzhōnghuòjīngshényíngyǎngshíxiànzhǔjiàozhǎndeqiánnéng

 wánshìyíngértóngdehǎowèidebèijiàoértóngsuíxīnsuǒwánshuǎyīnwánbèipéiyǎngértóngdezhuānzhùzhìxìngděnggōngnéngduìértóngdexīnzhìzhǎnnéngchǎnshēngxìngdezuòyòng

 (èr) xíngshìtóng

 méngtáisuōjiàodōuyuánshēnghuózhōngháizishúdedōng西lùnshìcáizhìháishìzàoxíngdōunénggěiháizizhǒngzhēnshígǎnqīnqiègǎnràngértónggǎnshòudàoránjièdejièxiànwánměijiàodechǐcùnshèshìértóng使shǐyòngwèizhǔnchōngfēnzūnzhòngleyòuérshēngxīndezhǎnzhēngjìnchéng

 wánshì仿fǎngxiànshíwèizhǔcáizhìxiǎodōuzhēnshíjiànxiāngchàshényuǎnqiězàishèshàngméiyǒutǒngdebiāozhǔnyánxíngzhuàngfēnbiéshìduìxiàndàideyòngxiēdiàndòngwányóudònghuàpiànróngleshìyòuérdeguāngdiànshēngděngxiàoguǒlìngértóngyǎnhuāliáoluàntiānxíngkōngzhùfēnsàn

 (sān) zhēngtóng

 méngtáisuōjiàodeshèshùnyīngyòuérdemǐngǎnwèichǔchōngfēnkǎoleshìyòngdeniánlíngfànwéiyǒucéngxìngluóxìng使shǐyòuérzàicāozuòguòchéngzhōngzhǔshíxiànqiánnéngkāibìngdàoxúnjiànjìnzhǎndedetóngshízàitónglèijiàojiānyǒumíngxiǎndeguòtǒngxìnghěnqiángzhǐyǒuzàiyòuérshúliànzhǎngleshàngjiēduàndejiàocāozuòdechǔshàngcáinéngxiàjiēduànzhèyàngnénggòubāngzhùyòuérxiāngguānnéngdegǒnggāo

 

 wánběnshēnjiùméiyǒutǒngxìngéryándecāozuòfānggèngshìsuíjiǎndānnénggěiháizitǒngdexùnliànjiùhěnnánbāngzhùháiziwěnzhǎnzhìnéngshíxiàngòujiàn

 chángshēnghuóliànwèigǎnjuéjiàochǔérgǎnjuéjiàoyòujǐnzhǎnháizidegǎnzhīnéngwèideháishìgènggāocéngdeshùxuéyánxuéwénhuàshùjiàodechǔ

 méngtáisuōjiàozhèngshìgēnháizidemǐngǎnérshèshìtǒngérwánzhěngderénlèixīnzhìzhǎndeguīquèbǎoyòuérjiàotǒngérwánshànshíshīzhèshìwánhuòjiàozuòdàodezhèngméngtáisuōsuǒyán,“mendejiào使shǐzhǔjiàochéngwèinéngérqiěyǔnjìnxíngtǒngdegǎnjuéxùnliànzhèzhǒngxùnliànshìkàojiàoshīdenéngérshìkàojiàotǒngjiàoshǒuxiāngōnglenéngyǐnértóngzhùdezhìshítóngshíbāohánlededěng。”

 () xiàoguǒtóng

 méngtáisuōjiàoyǒucuòkòngzhìdegōngnéngzhè使shǐyòuérzàicāozuòguòchéngzhōngnénggòuxíngxiàncuòjìnxínggèngzhèngyàorénzàipángbiāndiédiéxiūzhǐdǎozhàokàncóngérquèbǎoyòuérzhǔjiàoguòchéngdeshùnjìnxíng使shǐjiàogōngdezuìchéngyòuérdezhuānzhùtóngshíyóuméngtáisuōjiàodecāozuòguīxìngqiángyàoqiúyòuérzūnzhòngjiàozhèjuéjiùgāoleyòuérduìzhōuwéihuánjìngderèngǎnxìngdeshíbāngzhùértóngshíxiànlerènzhī

 

 wányǒucuòkòngzhìdegōngnéngbānméiyǒuguīfàndecāozuòzhòuxúnzhǐnéngkàoértóngdexiǎngxiàngdànshìzhèzhǒngyóuwánéryǐndexiǎngxiàngshìluànzhāngdeméiyǒumíngquèdejiàodedeyīnérxiàoguǒjiùxiǎnxiàntóngshíyóuwánzàiyīngyòngguòchéngzhōngértóngsuíxīnsuǒsuísuǒhǎosuí便biàn使shǐyònghuòpāozhèfēichángértóngduìzhōuwéihuánjìngderèngǎnxìngdepéiyǎng

 () tóng

 méngtáisuōjiàocāozuònéngpéiyǎngháizinèizàiwàizàidezhìgǎnzhèzhǒnggōngnéngjǐnxiànzàijiàoběnshēnguāndàowàiwéideqièzàijiàodecāozuòguòchéngzhōng使shǐyòngzhěyǒuzhìdexiàjiàoyǒuzhìguīwèizūnzhòngwéiguǒliǎngxiǎopéngyǒudōuláixuǎntóngjiànjiàomezhōngwèijiùnàixīnděnghòubiérényòngwánzhīhòuzài使shǐyòngnéngzhēngqiǎngzhèxiēguīdejiànyǒuzhùháizixíngchéngzūnzhòngrěnnàiràngděngrénréngòngcúnsuǒyàodeshèhuìxìngdepéiyǎnglìngwàiméngtáisuōjiàodecāozuòbìngfēizǒngshìréndānjìnxíngyǒushíshìyàoxiǎohuǒbàncáinéngjìnxíngmeháizizàirénzuòwánchénggōngzuòshídeshèhuìxìngpǐnréndegǎnshòuzhìxìngxiédiàonéngdàirényǒushànzhùrénwèiděnghuìyóuyǎngchéng

 

 wánquèméibànzuòdàozhèdiǎnfēnwánhuòwányóudōushìháizirénzàizuòháizizài使shǐyòngzhīhòuwǎngwǎnghuìhěnsuí便biànjiāngsuǒyǒudelíngjiànhùnzhuāngzàiyǒudehuìràngdàishōushíwánsuǒquēdezhèngshìràngháiziyǎngchéngliánghǎoguàndexìngjìnérhuàileértóngzuòshìdehuàxìngtǒngxìnggǎnshèhuìxìng

 fāngcuòshī

rénmenhuìwènshényóuxīnzhàngàizhèliǎngzhǒngxiǎngpiānzhèngguǐdeqíngkuàngzhǒnggèngyánzhòngzhèhěnnánhuízhǔyàojuéértóngdeniánlíngzhōuwéihuánjìngmenxiàndànshíxiànzhèngchánghuàdehuánjìngbǎozhànglexiēchénjìnyóuhuòhuànxiǎngdeshényóujiùjiàoróngzhìjiùtóngértóngéryánniánlíngyuèxiǎoyuèróngzhìzhèjiùhǎoréntáolemǒufāngshìyīnwèizàiméiyǒuzhǎodàoyàodedōng西guǒfāngdehuánjìngshēnglebiànhuàyǒuleyàodedōng西háihuí

 

 menjīngchángkàndàodezhǒngxiànxiàngshìxiēxīnshīdiàoduāndeháizizhòuránshēnglezhuǎnbiànmenshìshùnjiānjiùcóngyáoyuǎndeguóhuíláilejǐngǎibiànlezhìdegōngzuòguànérqiězàiyōngyǒulepíngjìngmǎnhòuháiyǒulegèngshēncéngdezhuǎnbiànpiānzhèngguǐdexīnránérránxiāoshīlezhèxiēértóngjīnglezhǒngrándezhuǎnbiànyòuhuídàolezhèngguǐ

 xīnzhàngàishìhěnróngde使shǐzàiyòuérshēnshàngshìxīnzhàngàijiùxiàngdàokāihuòyǐncángjīngshénshìjièdeqiángyòngláibǎoshòuwàijièqīnfànjiāngértóngdexīnshìjiānměihǎodeshìxiāngzhèxiēértóngràngláihěnnánhuòxìngkuàizhǐnéngzàifēngdetáishàngchàngjiǎoderénqiúzhītànsuǒxīnshǎngdōushìwèichóu”。

 gèngràngrénjiūjiédeshìdāngértóngtiāndenéngbèiyǐnshíhuìduìsuǒyǒunénggǎnxìngàidedōng西dōushìérjiànzhèshíxuéfǎnérdǎozhìértóngduìshìjièchǎnshēngyànjuànchùxīnjiùnéngchéngwèimóushēngdegōng

 zàiméngtáisuōhuánjìngyǒufēngdejiàoyǒudehuódòngzhèduìértóngyǒuzhǒngdeyǐndāngzhèxiēpiānchàdeértóngzhútóudàomǒuxiēgōngzuòzhōngdeshíhòumendòngdehuànxiǎngzuòāndedòngzuòjiùhuìxiāoshīmenhuìpíngjìngmiànduìxiànshíkāishǐtōngguògōngzuòwánshànzhújiànchéngwèizhèngchánghuàdeértóngmendedexíngdòngbiànyǒufāngxiàngleshēnzhīnénggòuchéngwèixiǎngdegōngbìnglejiěrènshízhōuwéihuánjìngzhōngdexiànshíqíngxíngzuìzhōngduìzhīshídetànjiūdàilemenháodedehǎo

 

 yīnméngtáisuōjiāngjiàoxuédezhòngdiǎnfàngzàizhuānzhùdezhǎntiáojiànshàngbānjiàoxuéxiānggèngzhòngshìhuánjìngjiàodezhòngyàoxìnghuánjìngjiàoshījiàozhèsānyīnshìwèiyòuérchǎnshēngzhuānzhùdewàizàiyīnérjiāngyóuxuǎnfǎnliàndòngzuòdeluófēnhuòduìcuòdedìngzhèngduìjìngdeyàoqiúshìwèinèizàiyīnméngtáisuōjiàodezhēnzhèngdezàiwèiyòuérgōngzhuānxīngōngzuòdeduìxiàngràngértóng沿yánzheránguǐdàochéngzhǎngshíxiànyòuérdegòujiànxīnzhìzhǎn

 jiàodezuòyòng

yīnggāipéibànháizidechéngzhǎngdànwèiyàoyòngwánzhànháizidetóngniánérshìcǎiyònggèngjiāyǒudexíngshìméngtáisuōjiàohuódòngwèiràngmencāndàoshíshēnghuózhōngláine

 yǒuxiērénrènwèiméiyǒuméngtáisuōjiàojìnxíngméngtáisuōjiàomenbìngfǒurènzhèdiǎnyīnwèiméngtáisuōjiàoniànjīngshēnshèntòudàodejiàoxuéniànzhōngdànshìyàoshíshīchúncuìdeméngtáisuōjiàoméiyǒujiàoshìxíngde

 

 méngtáisuōrènwèiyòuérjièyóuwàizàideláinèizàideshēngmìngyóudāngyòuérchùzhǒngmǐngǎnshíxiāngyīngdexiàoguǒgèngwèimíngxiǎnzhèngshìméngtáisuōjiàojiāngzhǒngdiǎnyùnhánzhōngmenzhīdàomǒuguāndenéngnéngdezhǎnyǒulàiguāndehuódòngzhǐyàozàinéngdemǐngǎnnèigěishìdāngdejiùhuìchǎnshēngduìyīngdehuódòngzàizhèshíhòuértóngtòuguòshēngláideshōuxìngxīnzhìdezuòyòngnénggòuhěnqīngdezhǎngnéngnéngguòzhèzhǒngmǐngǎnshìduǎnzàndexiànxiàngchíduànshíjiānhòu便biànhuìxiāoshìyīnmenzàimǐngǎnshàngwèixiāoshìzhīqiángěi

 meyǒushénmebànnénggòuzuòdàozhèdiǎnneànjiùshìgōngzuò”!gōngzuòjiùyǒugōngjiàozhèxiējiàoràngyòuérshíxiànlezhǔjiàotànsuǒdedebèichēngwèiyòuérchéngzhǎnghuánjìngzhōngdezhòngyàochéngfēnbèishìwèiyòuérchéngzhǎngdezhòngyàoméijiè”。

 menzhīdàoxiàndàiwénmíngshūyuǎnlerénrándeguān使shǐértóngcóngránzhōngzhǎodàoshìdegōngzuòhuògōngzhèyàngmenchéngrénjiùwèiértónggōngnénggòudàozhēnduìxìngjiàogōngzuòdehuánjìngràngértóngláicóngshìgōngzuòwánshànérzhèhuánjìngdezhōngxīnjiùshìméngtáisuōjiào

 cóngértóngdenèixīnjiǎoláikànmenyàojìnxíngzhǔjiàomendeqiúmǐngǎnqiánglièyòumíngxiǎnmenduìzuòchūfǎnyīnggěiértónggōngsuǒyàodejiàocáiliàofǒujiùshíxiànzhǔjiàodezuìhuàértóngjiùshìzhèyàngmendànwánchéngnèixīndechéngshújiùhuìyàoqiúxīndejiào”“xīndehuódòngnèiróng”,mendìngyàodàozhèxiējiějuédeqièyào

 

 “jiàoyīngdāngyǒuduànxiàngshàngdezuòyòngyòngbāngzhùértóngtáijiētáijiēshàngshēngshìyīngértóngxīnzhǎndeqiúshàngshēngdeměitáijiēdōuyàobèiwénhuànèihángènggāodexíngchéngshǒuduànsuǒértóngměidexīnhuódòngdōuyàotōngguòduàngèngxīndejiàocáiliàoláichéngwèiledàozhèdejiùyàozhǔnbèizhǒngxīnyǐngxíngzhuànggèngwèidejiàoláiyǐnháizidezhù使shǐmenzàiliànzhōngzhǎnzhìnàixīnzhǎnchōuxiàngnéngchuàngzàozàiértóngzhǎndeèrjiēduànmenkàndàoértóngzàihuódòngzhōngchǎnshēnglezhǒngjǐnyàozàinǎozhōngjiàoxíngxiàngérqiěháiyàoxùnhuòzhīshídeyuànwàng。”

 zhèngshǐtǎndīngsuǒshuō:“méngtáisuōjiàodejiàzhíduìértóngláishuōsuīránjiàoshìzhíguāndedànshìjǐngrányǒudefāngbāngzhùértóngrènshídàowàijièdezhìbìngxiàngértóngzhǎnshìwàishìjièdeběnzhì……shì使shǐértóngnénggòurènshízhòuzhēndeguānjiàn。……huànyánzhīwèile使shǐzhǎnfāngxiàngshàngwèiwěndìngdeměiyòuérnéngchōngfēnhuīnéngbìngjǐnnéngkāirénxìngyàoyǒudìngdejiào。”

 zuìhòumenbìngfǒurènwánduìértóngshēnghuóde,dànduì0-6suìdeyòuérwántàiduōhuòguòduōchénjìnyóudònghuàpiàndōuhuìduìxīndezhèngchánghuàzhǎnchǎnshēngdeyǐngxiǎngdequèyǒuxiēméngtáisuōjiàodezhìzuòyuánzhēngdezhìwánérqiěyǒudeháiyǒumínránérjǐnguǎnzhèyàngdezhìwánnénghuìyǐnháizidexìngshénzhìkāiháizidezhìdànzhǐzhàndàoméngtáisuōjiàogōngnéngzhīduìértóngchéngtǒngxìngdejiàozhèjiùyàoqiúméngtáisuōjiàoshījiāzhǎngmenyōngyǒushuānghuǒyǎnjīnjīng”,biànbiéxiēláidāngzuògōngzuòcáiliào”,xiēfàngzàimǒulèijiàozhōngjiānchōngdāngzhǒngguòhuòyánshēnfēngméngtáisuōjiàodenèiróngmǎnháizitànsuǒxiàndeyuànwàng使shǐháizidenéngzhǎngèngwèipínghéng

 

 biézhǐchūdeshì使shǐshìméngtáisuōjiàodìngyàoxiǎoxīnjiàoliàngtàiduōshìdejiàoguòduōhuìfēnsànértóngdezhùdǎozhìértóngduìjiàode使shǐyòngbiànwèixièshìdecāozuò使shǐértóngcuòguòlexīnzhǎndezuìjiājiēduàn。“zàimengānggāngyàozhǎnshíquèbèizhèxiējiàobànzhùleàilehěnmíngxiǎnshìbèizhèxiējiàoàilezhǎnértóngdàoxīnjiàoshízhùdejiǎnruòwěndìngyīnérchǎnshēngdejuàndōubiǎoxiànzàiértóngnèixīnhuódòngshòudàomíngxiǎndeértóngdexíngwèiyīnbiànhěnzāogāomenchénjìnshēngdexuānnàodezhǐlǎnduòdexíngwèizhīzhōngmenyàolexīnjiàojiēzheyòuyàolìngyīnwèimenxiànleháochùdehuáguàiquānzhōngmenzàimǐngǎnzhǐwàngjiǎnqīngláogǎnjiùxiàngxiēfànlelèishìcuòdeshēnghuóhùnluàndechéngrénmenruǎnruòháoxiūyǎng,‘zhèngchùzàihuǐmièdewēixiǎnzhuàngtài’。guǒméiyǒurénbāngzhùháizixiēháochùdejiàocóngshēnbiānzǒubìnggěizhǐchūchūdehuàzhèháiziméiyǒunéng使shǐcóngzhèzhǒngzhuàngtàizhōngjiětuōchūlái。”

 

 zuòzhějiǎnjiè

 01

 lánxiǎo

 

 zhōngguóméngtáisuōxiéhuì(CMS)jiàoxuézǒngjiānzhōngguóméngtáisuōxiéhuì(CMS)jiàoxuéyuànyuànzhǎngqīngdǎoméngtáisuōjiàoyánjiūyuànyánjiūyuánzhōngguóméngtáisuōxiéhuì(CMS)rènzhènggāojiǎngshīměiguóméngtáisuōxiéhuì(AMS)3-6suìrènzhèngjiàoshī,20duōniándeyòuérjiàojīngyànduìháizimǎnxīndeguānài怀huáibàoduìméngtáisuōjiàodemǎnqiāngchéncéngliúxuéměiguóxuéméngtáisuōjiàohuòméngtáisuōzǎojiàoshuòshìxuéwèi

 2003niáncóngshìméngtáisuōjiàodejiàoxuéshíjiànguǎnhuódòngjiàoxuéguǎnchéngguǒxiǎnzhexiānhòurènméngtáisuōyòuéryuánzhǔjiǎngjiàoshījiàobǎozhǔrènjiàoxuéyuánzhǎngyuánzhǎngděngzhítuóniǎopīnjiàoànzhōngbānyánduōniánláicānméngtáisuōjiàodeyángōngzuòbiānzhechūbǎnméngtáisuōértóngxīnxué》、《méngtáisuōyánjiào》、《méngtáisuōshùxuéjiàoděngduōméngtáisuōyòuérjiàozhuānzhebìngzàizhuānzhìshàngbiǎoduōpiānxuéqiánjiàoxuéshùlùnwén

 02

 duànyún

 

 qīngdǎoxuéjiàoshòuzhōngguóméngtáisuōxiéhuì(CMS)huìzhǎngqīngdǎoméngtáisuōjiàoyánjiūyuànyánjiūyuánměiguóméngtáisuōxuéhuì(AMI)yòujiàozhuānjiā

 1993niánchūguóliúxuéxiānhòugōngfēnzixuéxuéshìxuéwèisuànxuégōngxuéshìxuéwèiérhòuzàiměiguóběnjiācóngshìshìhòuyánjiūgōngzuòcéngrènjiālúnxuéyánjiūyuánzhōngguóhǎiyángxuéjiàoshòuzhǔyàocóngshìfēnzixuésuànxuéfāngmiàndeyángōngzuòzàiguózhemíngxuéshùkānbiǎolùnwén100piān

 chúránxuéwàiháifēichángàijiàoshìbiézhōngyòuérjiàomínbànjiào,2003niánhuíguózhígēnzhōngguóxuéqiánjiàoshíyǐnjìn西fāngxiānjìnxuédeyòuérjiàoniànméngtáisuōjiàokāishǐcóngshìméngtáisuōyòuérjiàodeyánjiàoxuéshíjiàngōngzuòzhìtuīdòngméngtáisuōjiàodezhōngguóběnhuà”。

 jīnchūbǎnméngtáisuōyòuérjiàoguǎnzhezuòjìnèrshíbiǎoduōpiānjiàolèixuéshùlùnwén

 xuǎnguóxuéshùzhìzhōngguóméngtáisuō22

 

 yuánwénláiyuánzhōngguóméngtáisuōxiéhuìguānfāngwǎngzhànzhuǎnzàiqǐngzhùmíngzuòzhěchūchù

 

 

zhǎngànpiànshíbiézhōngèrwéiguānzhùmenó

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~