广东汕头瑞丰鸵鸟养殖(广东汕头鸵鸟养殖基地)

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

 

 shízhèngyàodiǎn

 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxODI5OTU2Ng==&mid=208446293&idx=2&sn=af1427bdae9d5c763c81bb8181a7147e#rd

 qiángzàijīngzuòzhǎnzhībiǎoyǎnjiǎng 

 guóyuànzǒngqiángdāngshíjiān7yuè1shàngyīngyāozàijīngzuòzhǎnzhīzǒngbiǎozhǔzhǐyǎnjiǎng

 qiángbiǎoshì广guǎngdōngshàntóuruìfēngtuóniǎoyǎngzhízhōngguógǎi kāifàng30duōniánlái广guǎngdōngshàntóuruìfēngtuóniǎoyǎngzhíshǐzhōngzhǎnzuòwèiyàojīngshèhuìzhǎnshìzhǔdewěichéngjiùdànzhōngguóréngshìshìjièzuìzhǎnzhōngguójiāshí亿rénkǒudeguójiāyàoshíxiànxiàndàihuàzàirénlèishǐshàngméiyǒuxiānchūzhǎngjiāndemenqīngchǔrènshídàosuǒmiànlíndetiāozhànxiàzuìjuéxīnshíxiànběnshìzhōngdàozhōngděngguójiāshuǐpíngdexiàndàihuàbiāo

 qiángchūsāndiǎnkàn

 shìyàowéipíngzhǎnhuánjìngyàobèijiāzhēnláizhīdeshìjièfǎn西zhànzhēngshèngguǒshíjiānjuéhànwèiliánguóxiànzhāngdezōngzhǐyuánjiāndìngwéiliánguówèixīndezhànhòuguózhìlùnguòxiànzàiháishìjiāngláizhōngguódōushìshìjièpíngguózhìdejiāndìngwéizhějìnzhě

 èrshìyàojiākuàijiégòuxìnggǎidāokuòtuījìnjiégòuxìnggǎixiāochúzhìzhìzhàngàijǐnyǒumínzhòngdexìngchuàngzàoyǒugōngpíngfēnpèijìnbāoróngxìngzēngzhǎngshìyīngduìshìjièjīngxiàxíngtiāozhàndeyóuzhīzhōngguózhèngjìnniánláichàngdǎozhòngchuàngwànzhòngchuàngxīntuīdòngjiǎnzhèngfàngquánfàngguǎnjiéyōuhuàxīnzēngshìchǎngzhǔjǐngpēnshìzēngzhǎngqiěduōshùshìjiùróngliàngdexiǎowēizhōngguójīngzēngzhǎngsuīrányǒusuǒfànghuǎndànjiùjiǎnfǎnzēngérqiěqīngniánréndejiùwěndìngzēngjiākàodejiùshìgǎichuàngxīn

 sānshìkāizhǎnguóchǎnnéngzuòzhōngfāngyuànjiāngshēndezhuāngbèi zhǎnzhōngguójiādeqiúguójiādeyōushìjiéláituīdòngguóchǎnnéngzuòcǎiyòngguójiāxiānjìnshùshèbèimiànxiàngzhǎnzhōngguójiājiùshēngchǎnzhuāngpèiháijīnrónggòujìnxíngróngzuòxiàngquánqiúshìchǎnggōngměijiàliánjiénénghuánbǎodezhuāngbèichǎnnéngyǒubǎozhàngdejīnróngjǐnshēngzhǎnzhōngguójiāgōngshuǐpíngdàozhōngguózhuāngbèiděngchǎnshēngháidàidòngguójiāxīnshùchuàngchūkǒushíxiànsānyíng”。zhèshìjìnnánběizuònánnánzuòdexīnjìngshìyīngduìhòubiànhuàshìjièjīngdeliángfāng

 háijièshàoledāngqiánzhōngguójīngyùnxíngqíngkuànghóngguānjīngzhèngxiàngbìngjiùzhōngguótóngjīngzhīdeguāntuījìnguózhìděnghuílexiànchǎngtīngzhòngwènzǒngrénchénghóngjīngzhīshūzhǎngguózhèngguānyuánguózhùjīngzhīdàibiǎodāngzhīmíngzhuānjiāxuézhěděng500duōrénchūdāngtiānhuódòng

 yǎnjiǎngqiánqiánghuìjiànlejīngzhīshūzhǎngshuāngfānggòngtóngjiànzhènglexiāngguānzuòwénjiàndeqiānshǔ

 cāopán

 、7.3zhòngyàocáijīngjiǎnxùn

 zhōuxiǎochuānláoláoshǒuzhùshēngtǒngxìngjīnróngfēngxiǎn线xiàn

 xiǎnjiùshìshǒushēng广guǎngdōngshàntóuruìfēngtuóniǎoyǎngzhíhuáxiàrén寿shòujiàncāngbìngjiāngchíjiācāng

 gǎiwěiwéndōngběilǎogōngzhǎn nánjīngjiāngběixīnhuò

 jīngjīnchéngtiěwǎngjiāng3796gōngjīngtángjīngbīnchéngniánnèikāigōng

 shànghǎishíyóutiānrán jiāozhōngxīnshìyùnxíng zàoyóudìngjiàzhōngxīn

 qiángdāokuòtuījìnjiégòuxìnggǎi shíxiànjīngzēng7%

 zhèngjiānhuì:quànshāngzhǔquèdìngqiángpíng线xiànguīfànpèiwèishèshíjiānbiǎo

 yāngxíngjiāngjìnxíng350亿huígòu shǒukāizhǎn6yuèMLFcāozuò

 zhōngxìn:xìnyòngzhàngróngbǎozhèngjīnxiàdiào

 liúpéngděngjiàoshòutiáojiànyánjiùshì

 zhōuxiǎochuānwěnjiànhuòzhèngjīngjiànkāngzhǎn

 ménwéndōngběilǎogōngchuàngxīnchuàngzhǎn

 gǎiwěi26cuòshīdōngběizhǎn

 nánjīngjiāngběixīnshè

 广guǎngzhōuzhèngquànxuān7yuè2dāngróngqiángzhìpíngcāng

 zhǎngjiāngzhèngquànjīnliǎngróngbànzhǎn

 èryòngzēngchídeshíxíngdòngláibiǎomíngduìjiāgōngzhǎndexìnxīngōnghuìzǒng

 yíntàiyuándōnghuàzēngchígōngchāoguò1.5亿

 fànhǎikòngkòngdōngzēngchígōng281wàn

 jīnshídōngzēngchí185wàn zēngchí

 zōngfènshíkòngzhìrénzēngchígōng117wàn

 广guǎngdōng鸿hónghuòkòngdōngzēngchí100wàn

 huárùnwàndōngkòngdōngzēngchígōng39.5wàn

 guìzhōubǎilíngshíkòngzhìrénzēngchí50wàn zēngchí

 bǎoyīngfènhuòshíkòngrénzēngchí102wàn

 zhèbàochuánméikòngdōngfāngzēngchígōngyuē100wàn

 zhìyúnfènkòngdōngděngzēngchízhìduō70wàn

 hǎihóngkòngdōngzēngchígōng60wàn

 guìrénniǎokòngdōngzhìxíngdòngrénzēngchígōng50wàn

 liáohuòshíkòngzhìrénzēngchí60wàn

 shànghǎigāngliándǒngshìzhǎngzǒngjīngzēngchízhìduō5000wànyuán

 ruìmàotōngguǎnrényuánhuàzēngchígōngfènshǎo200wàn

 ōugāngwǎngwèigāoguǎnzēngchí4150wànyuán

 tiānguǎncéngshínèizēngchí218wàn

 shénzhōutàiyuèhuòsānwèigāoguǎnzēngchí 319wàn

 huájiākòngdōngdǒngshìzhǎngzēngchígōng100wàn

 tàidiànyuán zǒngcáizēngchízhìduō60wàn

 róngzhīliánhuògāoguǎnděngzēngchí15wàn

 zhōngyīnfènzǒngcáiqìnghuázēngchígōng5zhì10wàn

 zhǎngxìnzàihuòsānwèigāoguǎnzēngchí9.5wàn

 xīntiānhuògōngdǒngzēngchí5wàn

 fēiguóyuángōngchíhuà jìnliǎngmǎi508wàn

 zhèjiāngdǐngkòngdōngzēngchígōng6wàn

 sāngōnggàodāngzhōngjiǎnhuángjīn

 fènliánxiǎngqiāndìngchǎnpǐnyún shùkāixié

 fèn7yuè2wǎnjiāngōnggàochēnggōngjìnliánxiǎngběijīngyǒuxiàngōngjiǎnchēngběijīngliánxiǎng”)qiāndìngleguānVB10chǎnpǐnyúndekāixié》,běijīngliánxiǎngwěituōgōngjìnxíngzhìnéngshǒuhuánVB10chǎnpǐndeyúnkāiwéibāohándànxiànchǎnpǐndeyúncúnchǔyǒuqúntǒngxìntuīsòngzàichǎnpǐnshēngmìngzhōunèixīnzēngdeyúngōngnéngxiéyǒuxiàowèi5nián

 gōngbiǎoshìgāishùkāixiéshèrènjīnéduìgōngběnniánjīngyínghuìchǎnshēngzhòngyǐngxiǎngtóngshíduìwèilái2niánjīngyíngshìfǒuchǎnshēngyǐngxiǎngyǒuquèdìngxìng

 7yuè3gèngmíngwèiàotōngháng

 7yuè2wǎnjiāngōnggàochēngjīnggōngshēnqǐngbìngjīngshēnzhènzhèngquànjiāosuǒzhǔn2015nián7yuè3gōngzhèngquànjiǎnchēngyóubiàngèngwèiàotōngháng”,gōngzhèngquàndàibiànréngwèi“002260”。zhèngquànquánchēngyóu广guǎngdōngdiànfènyǒuxiàngōngbiàngèngwèiàotōngyònghángkōng fènyǒuxiàngōng”。

 gōngbiǎoshìqiángōngxiàngzhèngwěntuījìnzhōngwèigōngyuànjǐngzhànlüèděngshíqíngkuàngjìnshēngàozuòwèigōngtōngyònghángkōngshìqúndepǐnpáishíbiéjìntōngyònghángkōngdezhǎnjuédìngduìgōngmíngchēngzhèngquànjiǎnchēngjìnxíngbiàngèng

 shíxìnshuāngguǎnxià tuījìnāxíngzuòjìn

 shíxìn(002153)7yuè2wǎnjiāngōnggàoběijīngtàinéngruǎnjiànyǒuxiàngōngqiānshǔruǎnjiànshùzuòxiéshuāngfāngjiùgòumǎitàinéngruǎnjiànxiāngguānchǎnpǐnchàngliándàodeliánjiēduōfāngmiànjìnxíngzuòzǒnggòumǎijiàkuǎnzuòfèiyòngchāoguò5000wànyuán

 shíxìnbiǎoshìgōngtōngguòtàinéngruǎnjiànjìnxíngshùzuòtóngshíshōugòuwànkòng100%quánkuàijiāngtàinéngruǎnjiànxiànyǒudebiéshìxīngjiǔdiàntōngguòchàngliánāxíngjìnxíngliánjiēzhěngwànkòngyōngyǒudeqiānjiǔdiànxìntǒngdexiàngyuányǒuzhùtuījìngōngāxíngdezuòjìnjiākuàiāxíngjìnxíngguīshìchǎngzhǎndecóngérxíngchéngduōyíngdezuòmiàn

 广guǎngtiánfènshègōng jièzhuāngxiūrénshìchǎng

 广guǎngtiánfèn(002482)7yuè2wǎnjiāngōnggàowèijiākuàijiànzhùzhuāngshì xíngdezhuǎnxíng shēnggōngquánzigōng广guǎngtiánzhuāngshìtuánxiānggǎngyǒuxiàngōngshēnzhèn广guǎngtiántóukòngyǒuxiàngōngliúyúnhuīzhèngduānjiāngxīngòngtóngtóushè广guǎngtiánrényǒuxiàngōng

 广guǎngtiánfènbiǎoshìduìwàitóushèréngōngfāngmiànyǒuzhěnggōngyōushìyuánliúyúnhuījiàoshòuděngxíngdǐngjiānshùzhuānjiāzuòjièzhuāngxiūrénshìchǎngqièshíshēnggōngdepíngtáinénglìngfāngmiàngōngzuòwèijiànzhùzhuāngshìxínglóngtóuzhīédìngdānzǒngchéngbāodìngdānshùliàngzhúniánzēngjiāérgōngsuǒchùdejiànzhùzhuāngshìxíngmiànlínniánqīngláodòngzhěshùliàngxiàjiàngyònggōngchéngběnzēngzhǎngdeshìyīnyánjiànzhùzhuāngshìrénbìngchǎnhuàjiějuéxiànshíxíngkùnnán

 wǎnxīnchuánméi5亿zēngchuàngtóu jīn chóumóuwàiyánkuòzhāng

 qiāodìngwénhuàjīnróngróngdezhuǎnxíngshēnglüèhòuwǎnxīnchuánméi(601801)xiàngzhuǎnxíngliánwǎngpíngtáimàichūguānjiàngōng7yuè2wǎnjiāngōnggào使shǐyòngyǒujīn5亿yuánrèngòuwǎnxīnjīnzhìjiàochuàngtóuhuǒjiǎnchēngjiàochuàngtóu”)èr100%quánzhōngshǒushíjiǎochū2亿yuánrèngòuwánchénghòugōngjiāngxiǎngyǒuxīnzēngchūduìyīngxiàngdetóushōufēngxiǎn

 ōuliánzhōngyuàn kāiwèixīngshùyīngyòng

 ōu(300053)7yuè2wǎnjiāngōnggàogōngjìnzhōngguóxuéyuànshēnzhènxiānjìnshùyánjiūyuànqiāndìnglewèixīngshùyīngyòngliányánjiūzhōngxīnzuòxié》,bìngzàishēnzhènxíngleliányánjiūzhōngxīnguàpái

 míngpáizhūbǎo 3476wànruìfēngyínxíng

 míngpáizhūbǎo(002574)7yuè2wǎnjiāngōnggàogōngquánzigōngzhèjiāngmíngpáiluóshìpǐnyǒuxiàngōngshàoxìngxiànshēnhuāzhuāngshìpǐnyǒuxiàngōngzhèjiāngyǒngshùnchuāngshìcáiliàoyǒuxiàngōngxiǎopíngfēnbiéqiānshǔquánzhuǎnràngxiéshū》,míngpáiluójiāngàn6.2yuán/dejiàshòuràngzhèjiāngshàoxìngruìfēngnóngcūnshāngyínxíngfènyǒuxiàngōngjiǎnchēngruìfēngyínxíng”)560.62wànfènzhànruìfēngyínxíngzǒngběnde0.47%,jiāozǒngjià3475.83wànyuán

 chéngdiànzizhōngbiāoguówǎng7780wànyuánxiàng

 chéngdiànzi(002339)7yuè2wǎnjiāngōnggàogōngchéngwèiguójiādiàn wǎngsānzhāobiāoxiàngdezhōngbiāohòuxuǎnrénzhōngbiāojīnégòngyuē7780.95wànyuánzhàngōng2014niányíngshōude7.02%。

 zhōngbiāoxiàngwèiguójiādiànwǎnggōngbiàndiànxiàng2015niánsānhuòzhōngzhāobiāo35~110kVdiànbǎobiàndiànzhànsuànjiānkòngtǒngtōngxìnshèbèi chéngxīnjiàntōngxìnwǎngshèbèinóngwǎng35kVzhuāngpèishìbiàndiànzhàn

 quántōngjiàojiānghuòkòngdōng2亿yuánmiǎnjīnzhīchí

 quántōngjiào(300359)7yuè2wǎnjiāngōnggàogōngkòngdōngdǒngshìzhǎngchénchìchāngdǒngshìwānglínghuàzàiwèiláiniánnèigēngōngyíngyùnjīndeqiúwèigōnggōng2亿yuándejīnzhīchíjièkuǎnxiànjiāngchāoguò12yuèmiǎnshōu广guǎngdōngshàntóuruìfēngtuóniǎoyǎngzhíjièkuǎndàohòuruògōngjièjīnréngjiāngmiǎnshōubìngchéngnuòzàigōngyùnyíngjīnchūxiànkùnnánshíjiānggěigōngchōngfēndejīnzhīchí

 bāogāngfènhuòbāotóushìzhèngtiē2.21亿

 bāogāngfèn(600010)7yuè2wǎnjiāngōnggào,6yuè30gōngshōudàonèiméngzhìbāotóushìzhènggěidehuánjìngzhìtiējīngòng2.21亿yuángōngjiāngjìnxiāngguāngōngbiǎoshìgāizhùjīndejiāngduìgōng2015niánderùnchǎnshēngdìngyǐngxiǎng

 亿jīngguāngdiànxiànzhèngqiānxié zuòxīnnéngyuánlánbǎoshíxiàng

 亿jīngguāngdiàn(600537)7yuè2wǎnjiāngōnggàogōngquánzigōngchángzhōu亿jīngguāngdiànjìnxīnjiāngtáixiànzhèngqiānshǔlezhànlüèzuòkuāngjiàxiéshūjiùxiàngkāijiànzhànlüèzuòguān

 亿jīngguāngdiànbiǎoshìxiédeqiāndìngyǒugōngwèiláiniánkuàiyǒuxiàodezhǎntàiyángnéng gōngchéngdiànzhànlánbǎoshícáiliàoděngjìnzēngqiánggōngyíngnéng

 bàogāosòngzhuǎngōnghuìzǒng

 bǎirùnfènzhōngbào chāo tóngzēngchāosānbèi

 tōnghuàdōngbǎobànniánbào zēng70%-80%

 xīnbànniánbàozēng50%-100%

 xīndōuhuàgōng shàngdiàozhōngbào zēng4zhì6chéng

 míngxīngchénshàngdiàozhōngbào tóngniǔkuī

 tàiyàoshàngdiàozhōngbào zēng30%zhì45%

 hàoníngshàngdiàozhōngbào tóngzēng15bèi

 zhìnéngshàngbànniánjìngzēng145%zhì165%

 guóxìnzhèngquàngōng6yuèjìngjìn19亿 huánzēng16%

 yíngbànniánbàorùnfēnpèi10zhuǎn5

 jīnwénhuàbànniánbàorùnfēnpèi10zhuǎnzēng20

 zhìyàodōngzhōngbào10zhuǎnzēng15

 gāoxīnxìngkòngdōngzhōngbào10zhuǎnzēng14

 míntáng

 duìsuōliàngzhǎngtíngdeyánjiū

 fàngliàngzhǎngtíngsuōliàngzhǎngtíngdexíngchéngyuányīn

 fàngliàngzhǎngtíngshuōmíngzhètiānxíngchénglechóujiāohuànmenxiānjiǎdìngshìzhǔcáiyǒunéngtuīshēngzhǎngtíngzhǒngnéngshìsànchóumàigěilezhǔlìngzhǒngnéngshìzhǔchóumàigěilezhǔbāokuòlezhǔduìdàozhǔchóumàigěilelìngzhǔjiùshìliánzuòzhuāngzhèjiǎngdezhǔshìzhǐzàiduǎnnèinénggòumíngxiǎnyǐngxiǎngjiàzǒushìdezhuāngjiāsuōliàngzhǎngtíngjiùshìzhètiānchóujiāohuàndejiàoshǎoshìchǎngyuànzàizhèjiàwèimàichūderénduōyuányīnyǒuzhǒngnéngshìchǎngnèisànchóuhuòzhěshuōchóujiàoshǎofēndechóuzàizhǔshǒushàngzhǔzhǎngtíngmǎijiùméiyǒuduōshǎochéngjiāozàinéngshìjiādejiànfēichángtǒngrènwèihòushìháiyǒugènggāodejiàwèiyuànzàizhèjiàwèimàichūjìnshàngshìdexīnliánshíbǎnchéngjiāoshǎoméiyǒurényuànmàichūdǎozhìchéngjiāoshǎo

 èrpánsuǒchùwèizhìfēn

 pánfēnchéngsānzhǒngqíngkuàng

 1、cóngxióngshìkāishǐshàngzhǎngzhèshíyǒuhěnduōpiàokāishǐshàngzhǎngyǒuxiēpiàozàifàngliàngzhǎngtíng(xiāngduìliàngyǒuxiēpiàofàngleliàngzhīhòuxiàdiēshuōmíngshìchǎngpāozhòngxīnjìnchǎngdezhǔháixiǎngzàigèngdejiàwèimǎizhèzhǒngpiàomengēnjìnyīnwèizhīdàozàilìngzhǒngpiàofàngleliàngzhīhòuzàixiàdiēsuíhòuháiyǒusuōliàngshàngzhǎngdexiàngzhèzhǒngpiàoshìmenzhòngdiǎnguānchádeduìxiàngzhùzhèshízhǐnéngshìguānchámǎizhèshíqiángzhuāngchóuliúxiàdezuìmíngxiǎndexiàngzhèzhǔjīngzhèdāngchéngyuàngěibiéréndehuìsuíhòuzhèzhǒngpiàoyǒunéngzǒuchūpíngtáishìshàngzhǎnghuòzhělàngshìshàngzhǎngdejiégòumenzhǐyàozàisuōliànghuídiàozhìzhǎngtíngjiàjìncāngjiùleyóuchóujiǎnshǎoxiàzhǔjiùwǎnggènggāodejiàwèichóuguǒshuōguǒshuōzàichóubèilezhīhòuchūxiànsuōliàngyángshízhǎngtínggèngyàopànduànzhèshìduǎn线xiànzhuāngdehuàjiùyǒunéngdòngmenzhuīgāocāngchūxiànfàngliàngzhǎngtíngdeyuányīnshìchóushǎofàngliàngzhǎngtíngzhǐshìchūxiànguānchádehuìfàngliàngzhǎngtíngjiùchūxiànhuìérqiědeshìzuìqiángzhuāng

 2、pánzàiniúshìzhōngyùnxíngshàngzhǎnghòuzhuāngdòngyóushìchǎnghuánjìnghòuzhuānghuóyuèzhèshíchūxiàndefàngliàngzhǎngtíngtōngchángyàozhuīshìxiǎngchùxīngāojiēduànzhǎngtíngjiùhěnduōrénmǎizhǔyǒuméiyǒuzhèmeduōjīnjiùhěnnánjiǎngleyīnzhǐnéngguāncháfàngliàngzhīhòudezǒushìkànnéngfǒuchūxiànsuōliàngzhànwěnguǒchūxiànsuōliàngzhànwěnmeqiánmiàndezhǎngtíngbǎnjiùshìzhǔdexīnjìnchóuhòumiàndìngháihuìzhǎnggènggāo

 3、niúshìyùnxíngxiàdiēwěnhòuzhèshíchūxiàndefàngliàngzhǎngtíngsuōliàngzhǎngtíngfēnbiéyòushìshénmeneniúshìxiàdiēshuōmínghěnduōnéngjīngchūhuòyǒuxiējiēduànxìngjiǎncāngzhǔhuìdezàizuòzàizhèwèizhìchūxiànfàngliàngzhǎngtíngyàobiéxiǎoxīnqiānwànnéngyòngzhǎngtínglāodebànxiàngxiàcāngzhèzhǒngzàixiàdiēzhōngchūxiàndefàngliàngzhǎngtíngtōngchángzhǐnéngshìxiàdiēsuǒzhǐnéngguāncháliúxiànénggòuzhànwěnfàngliàngzhǎngtíngdepiàofàngxuǎnbǎnkuàizhōngtiānsuōdàoliàngzhànwěnyòuzhòngxīnzhànshàng5线xiànshízàimǎilìngwàizhǒngshìgēnběnméiyǒudiēdepiàochūxiànfàngliàngzhǎngtíngzhèzhǒngpiàoyàoyǐngāozhòngshìnénggòufàngliàngzhǎngtíngshìchóuwěndìngguǒpányǒuzǒushàngshēngshìdenéngzhèzhǒngzhuāngjiùdìnghuìzhǎng

 sānsuōliàngzhǎngtíngfēnshífēn

 1、zàizǎopánfēngzhǎngtíngbǎnzhèzhǒngpiàozuòmǎiyánjiūlìngzhǒngshìzàikāipánhòuméiyǒugāokāideqíngkuàngxiàzhǎngtíngzhèzhǒngpiàoyǒushìpándehánguǒqiánmiànchūxiàngēnxiǎoyīn线xiànpánzhèzhǒngpiàohuìshàngbàozǎopánfēnglezhǎngtíngshénzhìpánzhōngháiduǎnshíjiānnèikāilezhǎngtíngbǎnpánhuànchóushìtiāndeliàngquèqiánmiàndepánliàngchàduōzhǐnéngshuōmíngchóugāowěndìngjiāzhìxiàngshàngèrtiānzhuīzhǎngmǎiděngdàishēnghuòzhěpánzhèncāng

 2、wěipántóuzhǎngtíngtiāndōuzàiwèidàoleliǎngdiǎnbànhòukànpánhǎocáitóuzhǎngtíngdǎozhìfàngliàngzhèzhǒngpiàojiùyàobiéduìdài

 fàngliàngsuōliàngzhǎngtíngchūxiànhòumǎimǎilezhīhòuzěnmebàn

 1、fàngliàngzhǎngtíngjiùzhǐguǎnděngyōushìliàngnéngpíngtáixíngchéngzàikǎomǎi

 2、suōliàngyángzhǎngtíngzuìgāojiàncāngbānzhèzhǒngpiàodōushìgāokòngpánzhuānghuìchūxiàndàosāntiāndezhèncāngpánpándeliàngyuèyuèhǎoshuōmíngzhuīzhǎngderénduōzhǔténgchūlejīnwèihòumiàndeshēngténgchūlejīnsuōliàngzhǎngtíngzuìhǎochūxiànzàipánwèi5jūn线xiànshàngyùnxíngshíjiàohǎojìnméiyǒuchūxiànzhǎngshǔchūhuòzhèndàngjiānyīnwèizhuāngfēnhuìgēnsuípánshìzǒuhǎoshícāozuòdànshìdàndòng使shǐpándiēháiyǒunéngzhǎngtíngkāigōngméiyǒuhuítóujiàn

 suōliàngzhǎngtíngbānshìchūxiànzàigāowèiqiánjīngjiàoshàngzhǎngbānréngǎngēn使shǐgēnlehuìzàisuíhòudeliǎngsāntiānzhèncāngzhōngbèizhènxià

 3、suōliàngzhǎngtíngmǎihòuzhǐyíngzhǐsǔnzhèzhǒngpiàomǎihòutōngchánghuìzhèncāngfàngyīnliàngguǒhuíquēkǒuchíguǒlequēkǒuzàiguàzhǎngtíngjiàxiānjiǎnbàncāngyàoshìdiēzhǎngtíngjūnjià线xiànxiānchèchūděngzhǎngtíngjiàchūxiànshíxīngshímǎihuíbàncāngyàoshìdiēzhǎngtíngjiàzhǐsǔnchūkuīsǔnzài5dào10diǎnzhījiānguǒméiyǒuchūxiànchíliánshōuyángjiàn绿màiliánzhǎngtíngzhǎngtíngmài

 piàopèishàngzhùrénwèiyíng」,5000duōwèixìnlàidexuǎn,pèijīnéchāo亿yuán.「zhùrénwèiyíngzhízàiduàn,wèitóuzhěgōngānquánwěndìngdecái,rànggèngduōtóuzhěxìnlàimennínyàozhèngnéngliàngqǐngguānzhùwēixìngōngzhònghào:zr86666,wèinínzhǐmíngshìfāngxiàng

 

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~