我是特种兵鸵鸟狡辩_我是特种兵鸵鸟狡辩是第几集

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

jīntiāngěiwèifēnxiǎngshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiàndezhīshízhōnghuìduìshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànshìjìnxíngjiěshìguǒnéngpèngqiǎojiějuéxiànzàimiànlíndewènbiéwàngleguānzhùběnzhànxiànzàikāishǐba

xiāngguānyuè

shìzhǒngbīngdejīngdiǎn

1、dānbīngzuòzhànnéngqiángshìzàizhǒngèliètiáojiànxiàwánchéngzuòzhànrènwǎngwǎngshìzhànzhēngzhōngjuédìngzhànshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiàndezhòngyàoyīnzhǒngbīngyuánguóèrshìjièzhànshíshǒuchūxiànjīngdiǎndezhǒngbīngyǐngshìzuòpǐnyǒushìbīng》《fǎnkǒngjǐngduì》《měizǒngcáizhǒngbīngděng

2、qǐngrànggèngduōderénzǒuxiàngshādezhànchǎngràngshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiàndexīntiàozàilántiānshàngxiěchūyǒngyuǎnxiǔdezhāngdiànshìshìzhǒngbīng》:《shìzhǒngbīng》,yuánmíngzidànshàngtáng》。

3、《shìzhǒngbīng》 4《fēicháng90hòu》 4《chūyǒu》 4《menchùānfàngdeqīngchūn》 4《běifēngchuī》 4《shìbīng》 50、《guófángshēng》 80hòuzuòjiājīngdiǎn shēngmìngshìshùduàndiǎndeliánzàixiēduàndiǎnshàngmenzhùdìngzàijiénántáo

4、diànshìàishàngzhǒngbīngjīngdiǎntái zǒuzàiqiánmiànqiánmiànjiùshìfāngxiànggēnzhezǒuxīncáihuìhuāng。——liáng gǎndǎngzàimenqiánmiànshìyīnwèizhīdàomenjiùzàideshēnhòu

shìzhǒngbīngjīngdiǎntái-shìxiōngjīngdiǎntái

1、shuōzàixiànghǎohǎodāizhechéngtiānpǎoshèhuìshàngxiāhùnshénmeya。(yīngzi)1shìliúmángshìliúmánglǎojǐnggàobiézàijiēshàngzàidòngshǒuagàoyòngshǐpénzikòunǎodàishàngbiékòunǎodàishàng

2、jiùduìrénhuàiduìbiéréndōuhuàizhèjiùjiàohuānhuāntiāntiāndōuxiǎngzhebǎoréndāndāndeshìérdànshìnándeshìérdànshìdedāngrányàobǎolóubèizidōuyàobǎo

3、zàizhèéryǒuhuàxuéfǎnyīngjiùshìcuīhuàjiàzhílederénshēngjiùyǒuhěn

4、“dānrènzhǒngbīngjiùyàoyǒuzhǒngdeyǒngrèngǎn。” “kànzhǔnlebiāojiùyàojiāndìngmàichūměi。” “menderènshìbǎoguójiārénmíndeānquánwèiyàochūjiānxīnde。” “zàizhǒngbīngdeshìjièdǎnxiǎonuòruòshìshēngcúnde

5、shìxiōngjīngdiǎntái jiùduìrénhuàiduìbiéréndōuhuàizhèjiùjiàohuān!(lǎoyuánláijuézàitiānshànggāopānxiǎnggòugòuzhexiànzàijuéchéngzhejiàngluòsǎnzhíjiēluòshàngle

shìzhǒngbīngwèishénmezhèmejīngdiǎn?

1、zàidiànyǐngjièshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànzhǒngbīngchéngwèilebèishòuzhuīpěngshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiàndecáishìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànzhǒngzhǒngbīngwèizhǔdediànyǐngcéngchūqióngzhōngzuìwèijīngdiǎndelièdiànyǐngzhījiùshìshìzhǒngbīng》。

2、fēnbiéwèishìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànshìzhǒngbīngzhīláng》、èrshìzhǒngbīngzhīrènchūqiào》、sānshìzhǒngbīngzhīhuǒfènghuáng》、shìzhǒngbīngzhīhuǒ》。tóngdeshì线xiànchuándejūnrénjiānrèndejīngshéndōushìzhìde

3、《shìzhǒngbīnghuǒzhīhòuzhìpiànfāngyòuliántuīchūlehěnduōyǎnshēngshìzhǒngbīngzhīrènchūqiào》、《shìzhǒngbīngzhīhuǒfènghuángděngdàndōujīngdiǎn

4、wèishìshuíyaěrzhuāngamenzhèchēnghàoláideshìrénjiàochūláidelǎopàobīng bīngjiàoméitīngjiànnexiǎozhuāngyǒumíngzhīdàojiàobīngzhǒngduìjiùshìbiéshǎdeduì

5、ràngmenkāishǐzhēnxiànzàimenháizàideyǒubìngduànjiāmendeyǒuràngmendepéngyǒuxiàngmendexiōngyàngzàimenyǒurènkùnnándeshíhòudōutǐngshēnérchūbāngzhùmenzǒuchūkùnjìng

6、zhěngdiànshìxiǎngqiánsāndòuchǎngmiànmeduōlefēnshíjiānshìxùnliànsuīránzhōngjiānyǒuduànshìzhènjiùzāidechǎngjǐngzhèduànzhēndeshìràngrényǎnqiánliàngkàndeshìxīnqíngpēngpài

zài2011nián1yuè27hàoqián,xiěchūshìzhǒngbīngměideguānhòugǎn!

gèngjiànqīngyánfàngshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànderénshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànméiyǒurénshēngxiǎngfèndòubiāoshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànshénzhìjīngchángbàoyuànshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànderénkànzhèyīnwèi,《shìzhǒngbīnghuìgàodàoshénmeshìshēngmìngshénmeshìyīnggāizuòdeshénmeshìyīnggāijiānchídeshénmeshìyīnggāifàngde

zhīqiánkànguòshēng线xiàn》,shíjiùshēnshēndebèizhōngguózhǒngbīngsuǒyǐnjīntiānkànshìzhǒngbīng》,gèngjiājiāshēnleduìzhōngguójūnréndelejiě

zuìjìnxīnxuèláicháodekāilezhè11niánshàngyìngdeshìzhǒngbīngkàndàole13shízàishìkàndenánshòurěnzhùqiánmiànrànghěnnánfèijiědecáo

zàikànwánzuòpǐnhòuzhèguānkànràngxīnzhōngyǒushénmegǎnxiǎngnezhèshíhòushífēnyǒuyàoxiěpiānguānhòugǎnlekuàiláicānkǎoguānhòugǎnshìzěnmexiědebaxiàshìzhěngdezhǒngbīngguānhòugǎnwàngnénggòubāngzhùdàojiā

shìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiàndejièshàojiùliáodàozhèbagǎnxièhuāshíjiānyuèběnzhànnèirónggèngduōguānshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiànshìshìzhǒngbīngtuóniǎojiǎobiàndexìnbiéwànglezàiběnzhànjìnxíngcházhǎoō

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~