鸵鸟定律咋用到借贷败诉上,鸵鸟效应是真的吗

鸵鸟蛋 18 0
播放语音朗读全文

jīntiāngěiwèifēnxiǎngtuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngdezhīshízhōnghuìduìtuóniǎoxiàoyīngshìzhēndemajìnxíngjiěshìguǒnéngpèngqiǎojiějuéxiànzàimiànlíndewènbiéwàngleguānzhùběnzhànxiànzàikāishǐba

xiāngguānyuè

shìshíxiāngfǎnshìshénmedìng

1、fēidìngshìshíérshēngtuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngtuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngdeshìnéngshìxiǎogàiwēixiǎnshìjiàn yóuxiǎogàishìjiànzàishíyànhuòhuódòngzhōngshēngdenéngxìnghěnxiǎotuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngyīnjiùgěirénmenzhǒngcuòdejiězài huódòngzhōnghuìshēng

2、shìshíxiāngfǎnzhèngshìyóuzhèzhǒngcuòjuétuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishànglerénmendeānquánshízòngguānshùdexiǎoshìyuányīnchūjiélùn:“rènwèixiǎogàishìjiànhuìshēngshìdǎozhìjiǎoxìngxīnxiǎngdegēnběnyuányīn

3、zhèngquèrènshífēidìng lüèxiǎogàiwēixiǎnshìjiàn yóuxiǎogàishìjiànzàishíyànhuòhuódòngzhōngshēngdenéngxìnghěnxiǎoyīnjiùgěirénmenzhǒngcuòdejiězàihuódòngzhōnghuìshēng

10zhāojiàoténghuāndenánrén

 yòngdeqiánjiànshēnmǎihuàzhuāngpǐnzàiyǎnzhìshǎozàiměiniánlíngduàndōushàngxiàyǒuérzhèdiǎnzhǐyàoyuànxiūshìshìhěnróngzuòdàodenánrénwèizideměimǎidān

měitiāngěiziyōngbàoměitiānzǎochénshōushítíngdāngchūménzhīqiányàozhuǎnhuíshēnshuōshēngguāilǎoláibàobào

rényàoxuéhuìnánrénjiāo使shǐmèiràngxiàngháizibāndeshùtǎngzàide怀huáihuòshìzàidejiāntóuyòngqiàodebiǎoqíngàidezhǐláiwēnnuǎnnánrényuènánréngǎnhuànánrén

tuóniǎoxīntàituóniǎozhèng,shìzhìtàopànxiàdehuàgòu

zhemíngdexíngwèixiàoyīngtuóniǎoxīntàituóniǎozhèngbǎibǎituóniǎoxīntàishìzhǒngtáoxiànshídexīnshìzhǒnggǎnmiànduìwèndenuòruòxíngwèi

tuóniǎozào-yòngtuóniǎozào

(5)tuóniǎodexìngzhǐshìduīshāzi。 (6)menhuóxiàngzhàngéryàoxiàngcángtóuwěidetuóniǎo。 (7)quèzhànzàituóniǎomiànqiánzhǐnéngwàngyángxìngtàn

tuóniǎodezàoyǒuquèzhànzàituóniǎomiànqiánzhǐnéngwàngyángxìngtàntuóniǎozàidàowēixiǎndeshíhòuzhǐhuìtóucángláishēnwèilòuzàiwàimiànsuǒjiātuóniǎobèndàn

tuóniǎodezàoyǒuérqiězhèjiànjuémiàojīngzhìpǐndemàoyánzhōuwéiháizhuāngshìzheyángyángshìdetuóniǎomáonehěnbàoqiànwèinéngshàngquántàoyàngběndànzhūètuóniǎoděngdōushìtóngyàngyōuzhìshàngchéngde

(6) tuóniǎo dexìngzhǐshìduīshāzi。 (7) quèzhànzài tuóniǎo miànqiánzhǐnéngwàngyángxìngtàn

zàoxiàmiànjiùshìjīngqièhǎodezi*dàishānhóngdiǎnshízhěngkànláishìdàndàndeyīnghuāfěn*)detuóniǎoshìxiémiànhuǒ*detuóniǎoshìxiégēnsuīránzhèháikànláituóniǎodehěnhǎodànshìtuóniǎogōng*qiángérwénmíngbìngqiěmenqiángyǒudezhǎozishìzhìmìngde

tuóniǎodeliàngshìbānshìyòngzhǐláixíngróngtuóniǎozhǐtuóniǎo

shìjièshàngzuìshénde60jīngdiǎndìngshū

yīnwèishìzhēnzhèngdewénxuéjīngdiǎn”! shū piān4 ǒurándeyuántuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngyǒuxìngdàotuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngle——sōngzhídexìngdezhǒngzi》。jiùxiàng...shìjièshàngzuìwěidedǎoshītuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngyōngyǒuàidezhēntóngzhēndeshànrándeměiyǐnzǒuxiàngxīnlíngdeshēnchùjìnghuàxīnlíngdediǎn

zhèzhǒngyōuróuguǎduànxiāomiàndexiǎnghòuguǒchángchángbiǎoxiànzàizhìcáidesǔnshīshàngérwéiràngmenmiǎnhòu退tuìdefāngjiùshìduànqiánjìnshìjièshàngwéizhǐkàodejiùshìduìxiǎngchuàngzàodeshíyùnyòngsuīránxiǎngkàndàozhedànquèshíshìzuìzhíkàode

xuéhuìguānshàngdeményàoràngrènnénggěidewèiláidàiláimíngxiǎnchùdedōng西jìndexīnlíngdegōngzuòdeshìjiè

shū piān12 zhīsuǒniúdùnshìyīnwèifēichángchóngbàiniúdùnyīnwèiniúdùnzàishùxuéguāngxuétiānwénxuéděnglǐngzuòchūledegòngxiànyóushìniúdùnxiànlewànyǒuyǐndìngniúdùnháiyǒudàihàojiàoxiàndàixuézhī”。

guāntuóniǎodìngyòngdàojièdàibàishàngtuóniǎoxiàoyīngshìzhēndemadejièshàodàojiùjiéshùlezhīdàocóngzhōngzhǎodàoyàodexìnlemaguǒháixiǎnglejiěgèngduōzhèfāngmiàndexìnshōucángguānzhùběnzhàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~