鸵鸟抽筋摇头怎么办视频(鸵鸟抽筋摇头怎么办视频讲解)

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

1、yuányīnshìyīnwèituóniǎoshìshuāngzhòngguòchéngdōunéngzàifèinèijìnxíngjiāohuànshuāngzhòngshìniǎozàifēixíngshíjìnxíngtuóniǎochōujīnyáotóuzěnmebànshìpíndechìbǎngshàngxiàshàndòngnángnèidejìnfèiwánchéngèrjiāohuàntuóniǎodexiānshìzhǒnghuìfēideniǎolèishìzěnmebiànchéngjīntiāndeyàng

2、zhèyǒudiǎnxiàngrénlèidejiǎogōngfǎnzhāngzhèngzhuàngnéngshìjūngǎnrǎnjiànyòngānlín+qīngméizhùshè

3、tuóniǎoyīnwèitiānshēngdeshēnjiégòuběnshēnxíngdòngjiùjiàobènzhuōxíngzǒushíshēnqiánhòubǎidòngjiàogèngxiàngshìbǎidòngzheliǎngdebǎizhōngdāngmengǎndàodānxīnhuòzāowēixiǎnshítōngchánghuìtínghuǎngtóu便biàngènghǎoguāncházhōuwéidehuánjìngpáichúqiánzàidewēixiébìngzàiwēixiǎndeqíngkuàngxiàtáopǎozhè

4、tuóniǎokàndàohuòzhětīngdàolìngshūdedōng西shēngyīnshíhuìyáotóushìzheduìjiānjiàohuìyáotóuěrdàoyǒushēngchónghuòshēngyánzhèngdeshíhòuhuìyáotóuxióngtuóniǎohuǎnmànyáotóushìzhǒngqiúǒudedòngzuò

5、tuóniǎozěnmefēngōng 1gōngjiànbiéfāng 1zàichújiēduànyòngfānkàngāngméndebànláijiànbiétuóniǎodegōnggōngniǎoyǒuluóxuánzhuàngyīnjīngniǎoméiyǒu2chéngniándegōngtuóniǎowàiguānyànggōngniǎoquánshēnfēnwèihēiniǎochéngzōnghuīzàifánzhíjié

6、fángzhìfāngjiùshìjiāqiángyǎngguǎngǎishànniǎoshědewèishēngtiáojiànjiāngbìngniǎozàiliàozhōngjiāgānjūntàixīnchíbànyuèzuǒyòutuóniǎoduìyàojiàomǐngǎnzhǐduìhányàozhǐpiànyǒuzuòyòngduìtuóniǎochōujīnyáotóuzěnmebànshìpíndeyàomǐngǎnsuǒzàixuǎnmǐngǎndeyàoshìduìchánggānjūnzhìliáode

7、tuóniǎozhāngkāichìbǎngzuǒyòuyáotóudejiùshìzàibǎoshēnhòudexiǎotuóniǎoràngtuóniǎochōujīnyáotóuzěnmebànshìpínduǒkāi

8、wèiquánjiàliàoduōyùndòngměitiānyàoyǒuchōngdeguāngzhàogèngzhòngyàodeshìliàozhōngyàochōngróngshōudegàizhìtànsuānqīnggàilínsuāngàifěnděngzàiliàozhōngtiānjiāgānyóu使shǐliàozhōngdegàilínnéngxùnchōngzhōngdegàizhìyǒuxiàofánggāibìngdeshēngguǒshēngtuóniǎochōujīnyáotóuzěnmebànshìpínlequēgài

9、lǎoshìyáotóushìzěnmehuíshìtuóniǎochōujīnyáotóuzěnmebànshìpínhānhòulǎoshídepàngézàirěnshòunánzàodehuánjìngdànfāngshìzhěngzhǐnéngnàideyáotóutànérqiěyuèyáoyuèjìnshìwànglefánnǎoàishàngleyáotóushàngchúnshǔwánxiàoéwèishénmehuìyáotóunemenshǒuxiānhuìxiǎngdàoshìyīnwèi

10、chéngniántuóniǎoshēngāo25zuǒyòuzhòngyuēbǎisānshígōngjīndetuǐérqiězhǎngzhīchēngzhe200gōngjīnzhòngdetuóniǎoshēnháofèimendechìbǎnghěnxiǎozhǐshìzàibēnpǎozhōngpínghéngzuòyòngtuóniǎodetóuhěnxiǎoziziquèbiédezhǎngyùndòngláichànchàndeyǒuzhǒngyáotóuhuǎngnǎodegǎnjuéqiángzhuàngdetuǐshàngshìméi

11、wèihēiwěiwèibáipáifènshíyīnjīngshēnchūxièzhíqiāngxiàngzuǒwānyīnjīngshǎo25zhǎngyīnjīngcóngshēnchūdàohuísuōdejiānshíjiānyàoshāozhǎngyàoxiānmíngguāngliànghuìjiǎojìngyīngwèihóngxìngwàngshèngjiāopèishíyīngchūxiànzhǎnchìyáotóuyáojǐngmíngjiàotiàoděngdòngzuò

12、péngyǒuhǎo zhèyàojǐndeguòxiàzihuìdòngshōuhuílái jiùxiàngmenrénjiānéngxiàziyǒudiǎnchōujīn tuóniǎochìbǎngjiǔjiǔhuìshēnglèishìdexiēqíngkuàng

13、“tuóniǎoyóudexiàoguǒjīngguòduōniándeyánjiūlínchuángshìyàntǒngzhèngshítuóniǎoyóuzàihěnduǎndeduànshíjiānshūhuǎnxiāochúguānjiéyánròujiāngyìngyóushìjǐngchuíbìngjiānbǎngjiāngyìngténgtòngyǐndeyùndòngdiēsǔnshāngniǔshānghuòshāngyǐnròusuāntòngbìngnéngmíngxiǎnhuǎnjiěhuǎnjiěfēng湿shīhuòguānjiéyánshìyǐnde湿shīzhěnwén

14、píngshízàiqǐnshìshòujǐnlíngdenánshēngbànhǎnchūtǎnláicháshízhēndeshìmènghuàháiyǒushìtīngtóngxuéshuōdeqǐnshìháizibànránshuōchūliǎngkuàimiànbāoliǎngshuàimiànbāobiànzhìleshuàijiàngāozhōngtóngxuéGG,bàn

15、dàolǎotiānleyuányīnzhǐshìleqǐngwènzěnmebànahòuláipiànyòuleyǒu15fēnzhōngzuǒyòujiéguǒnǎodàiténgdeshòuleránhòulenóngyàoháisuànwánhòuláiyòudezhìshānggǎoleshàzuòlelechénglefèi dàolǎotiānleyuányīnzhǐshìleqǐngwènzěnmebàn

16、tuóniǎodetóuhěnxiǎoziziquèbiédezhǎngyùndòngláichànchàndeyǒuzhǒngyáotóuhuǎngnǎodegǎnjuéqiángzhuàngdetuǐshàngshìméiyǒumáodeyòng2zhǐzhàndejiùshìzhèshìtuóniǎodedeshìyīngxìngwèileyīngláiwēixiǎnérkuàibēnpǎotuóniǎodeyǎnqiúdàizhenónghēideyǎnjiémáoshìzài

17、31` tuóniǎochūjiànzhǎngjǐng鹿jiùdīngzhekànzhǎngjǐng鹿hàixiūtuǐjiùpǎotuóniǎokuángzhuīzhǎngjǐng鹿biéatóuhuíjiànmiàntuóniǎozhǐshìxiǎngwènyòngleshénmepáizidetuōmáo33` kànwánxīnwénzidòngwènguǒshìchéngzuòshénzhōu5hàofēishàngtàikōngzuìxiǎng

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~