鸵鸟为什么爱打架的原因(鸵鸟为什么爱打架的原因是)

鸵鸟蛋 13 0
播放语音朗读全文

huìjiàtuóniǎoshìzhǒnglǐngshíjiātíngshíqiángdedòngtuóniǎowèishénmeàijiàdeyuányīntóngdetuóniǎojiànmiàndìnghuìjiàtuóniǎoxuémíngStruthiocamelustuóniǎowèishénmeàijiàdeyuányīnshǔtuóxíngtuóniǎodeniǎolèishìshìjièshàngzuìdezhǒngniǎolèi

tuóniǎohuìgōngréntuóniǎobānzhǐfēizhōutuóniǎotuóniǎowèishénmeàijiàdeyuányīnshìzhǒngxìngqíngwēndeniǎotuóniǎowèishénmeàijiàdeyuányīnshìshìjièshàngzuìdeniǎotuóniǎochìbǎng退tuìhuàtuóniǎowèishénmeàijiàdeyuányīnleméiyǒufēijiùfēiláizhǐshìzàifánzhíxióngxìngxiàngxìngqiúàideshíhòujiùyàoxuàn耀yàodechìbǎngzàiluǎnchúchéngniǎoyàozhāngkāichìbǎngzhèyàng

tuóniǎoshǔkǒnglóngshídàidedòngshìshìjièshàngzuìdeniǎoyǒuhěngāoyǎngjiàzhídiǎnshìfánzhíshēngchǎnkuàiyǎngchéngběnjīngjiàzhígāotuóniǎoshìcóngguówàiyǐnjìndechùzhǒngfánzhíyǎngshùdōushìguónèiderényuánzàijièjiànguówàijīngyàndechǔshàngzhǔkāidebìngzàishēngchǎnshíjiàn

zhǒng měibānyǒu4tiáotuǐměizhǐtuóniǎoyǒu2tiáotuǐměibāndetuǐshìtuóniǎode2bèiérzhībāndeshùliàngshìtuóniǎode3bèimebāndetuǐdeshùliàngjiùshìtuóniǎode2*3=6bèimetuóniǎotuǐdeshùliàngwèi 1407=20tiáotuóniǎojiùyǒu10zhǐbānjiùyǒu14020。

tuóniǎozhuóshíshíjiāngtóuxiàhěnróngzāoshòulüèshízhědegōngsuǒzàishíshíshítáitóuláichùzhāngwàngtuóniǎochángjiéchéng5~50zhǐqúnshēnghuóchángshícǎodòngxiāngbàn

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~