一只鸵鸟多少只麻雀(1只鸵鸟多少千克)

鸵鸟蛋 18 0
播放语音朗读全文

 

 zhōngguózuìquándemíng:

 1、bīngxuěrónghuàkāifēng

 2、jìnhuánghūnluòyáng

 3、yuánguīhuàdàntàiyuán

 4、yínghuǒchóngkūnmíng

 5、pàngzikāihuìféi

 6、jiādōuxiàoěr

 7、píngānshùn

 8、qiānzhǎngshā

 9、huākāizhǎngchūn

 10、hǎishàng绿zhōuqīngdǎo

 11、quánróngjiětōnghuà

 12、quánmiànzhěngdùn

 13、bèijǐngfēnmíngběijīng

 14、cùnguāngyīncùnjīnguìyáng

 15、lúnchūhǎihángzhōu

 16、fēngpínglàngjìngníng

 17、jīnyíntóngtiě

 18、kōngzhōngtóuliányúngǎng

 19、kuākuātánhǎikǒu

 20、xiàngkuícháoyáng

 21、jiànliǎnjiànbāotóu

 22、yǒngjiǔtàipíngzhǎngān

 23、lánzhīyángqīnghǎi

 24、dōngfāngyǒuzhànluàn西ān

 25、xiāngchàtóng

 26、hóngdeshānchìfēng

 27、lěngdefāngwēnzhōu

 28、juéxǐngzhǐtuóniǎoduōshǎozhǐquèledezhōu

 29、fēnghuǒbǎoyāntái

 30、qiānpíngrǎng

 31、liángcáijiā

 32、xuěgàibīngyínchuān

 33、huāmǎnhǎiwānxiānggǎng)34、bǎoshùcóngcónglín

 35、yángshàngtíngshěnyáng

 36、quánmínliàngāng

 37、qiāngdebīnghàn

 38、kuàizhīshénzhōu)39、shíyánzēngchǎnxiánfēng

 

 bǎitiáo néngpéiháiziwánshàngbàntiānle

 1、shānshàngháiyǒushānchū

 2、shízhāngkǒuzhǐtuóniǎoduōshǎozhǐquèxīn

 3、shuōxiǎozhǐtuóniǎoduōshǎozhǐquèxiàbiānshuōshàngbiānxiǎo。(jiān

 4.zhǐtuóniǎoduōshǎozhǐquèzhǐhēigǒujiàohǒu——

 5.chàdiǎnliùjīn --bīng

 6.:jiāzhōngtiānkǒuháo

 7.:xiǎozàiqiánshǎoliánshěng

 8.: diǎndiǎnchéngjīn quán

 9.: rénzhāngkǒuxiàmiànzhǎngzhǐshǒu

 10.: miàndōushìshānshānshāndōuxiāngliántián

 11.:zhǒnghuāyàochúcǎorénláidāo. --huà

 12.:cúnxīnràngchūménshuōfánrénfánrén. --mèn

 13.:zhǐgǒuliǎngkǒushuíshuíchóu.

 14.huángxīn——

 15.diǎnshuǐzhǔn ——huái

 16.wàifāng——huí

 17.:shíèrxiǎoshí——jīng

 18.:yàobàn,liúxiàbàn——léi

 19.: yuèfēijīntiān——míng

 20.: zōngménshì——nào

 21.: shǒuményuán——shǎn

 22.: yǒuréntōuchē——shū

 23: bànqīngbàn——

 24: shēncánxīncán. --

 25:qiāndiū,bǎidiū——

 26.rén ,cāi ànshì:

 27.rénzhāngkǒu,kǒuxiàzhǎngzhǐshǒu,cāi ànshì:

 28.rénzàinèi,cāi ànshì:ròu

 29.rényāoshàngguàgōng,cāiànshì:

 30.kǒuchīdiàoniúwěi,cāiànshì:gào

 31.kǒuyǎodìng,cāi ànshì: jiāo

 32.èrxiǎo,cāiànshì:nài

 33.dòu,cāi ànshì:liào

 34.yuè,cāi ànshì:zhī

 35.jiā,cāi ànshì: wáng

 36.shísāndiǎn,nánzàidiǎn ,cāi ànshì:zhī

 37.bǎijiǎn ,cāiànshì:bái

 38.yòu,cāiànshì:duō

 39.rénbānliǎng ,cāiànshì:jiā

 40.bài ,cāiànshì:zhǐ

 41.jiāshíkǒu,cāiànshì:

 42.zhǐniú,cāi ànshì:shēng

 43.zhǐgǒukǒu,cāiànshì:

 44.biānshìhóng,biānshì绿,biānfēng,biān,cāiànshì:qiū

 45.réntóushàngzhǎnglecǎo,cāiànshì:huā

 46.jiǔzhǐniǎo,cāi ànshì:jiū

 47.jiǔhào,cāi ànshì:

 48.jiǔliàngchē,cāi ànshì:guǐ

 49.jiǔdiǎn,cāi ànshì:wán

 50.rénzàiwèi ,cāiànshì:

 51.rényǒubiàn,cāiànshì:

 52.rénxìn,cāiànshì:yán

 53.shí ,cāiànshì:

 54.dāochūqiào,cāi ànshì:

 55.shíshūrén ,cāiànshì:shì

 56.shíèrdiǎn ,cāiànshì:dòu

 57.shíshíyuè(chāng),cāi ànshì:cháo

 58.shí ,cāiànshì:

 59.sānkǒuzhòngdié,pǐncāi,cāi ànshì:

 60.sānzhāngzhǐ,cāi ànshì:shùn

 61.shàngxiàchuàntōng,cāiànshì:

 62.shàngxiànánfēn,cāi ànshì:

 63.léi,cāi ànshì:tián

 64.zhàngchūtóu,cāiànshì:tiān

 65.luòzàihéngshānshàng,cāiànshì:xuě

 66.xiǎoniáng,cāi ànshì:miào

 67.shānshàngshān,cāiànshì:chū,yuè

 68.yàojiǎnghuà,cāiànshì:wěn

 69.wěn,cāi ànshì:

 70.shíduìěrduǒ ,cāiànshì:

 71.kǒuzhījiā,pángzhǒngshù,cāi ànshì:

 72.liùshí,shíyǒu,cāi ànshì:píng

 73.gōngérwàng,cāi ànshì:

 74.fǎn,cāi ànshì:běi

 75.tiānshàngèr,kǒu,jiājiādōuyǒu,cāi ànshì:rén

 76.tiāntiān,cāi ànshì:huì

 77.rénchù,cāiànshì:èr

 78.tàiyáng西biānxià,yuèérdōngbiānguà,cāi ànshì:míng

 79.xīndāo,cāi ànshì:

 80shǒubāo,cāi ànshì:bào

 81.wénliǎngquán,cāi ànshì: bīn

 82.,cāi ànshì:chāng

 83.shuǐshànggōngchéng,cāiànshì:gǒng

 84.chūàixīn,cāiànshì:shòu

 85.xiōngyǒuzhài,cāi ànshì:

 86.bànrén,cāi ànshì:bàn

 87.bànyuèliàng,cāiànshì:pàng

 88.bànzhēnbànjiǎ,cāiànshì:zhí

 89.shíhòudeyuèliàng,cāiànshì:

 90.zuǒyǒushí,yòuyǒushí,èr,,cāiànshì:fán

 91.duànniàntóu,cāi ànshì:xīn

 92.zhèngshǎohéng,zuòzhǐcāi,cāi ànshì:

 93.tiánzhōng,cāi ànshì:shí

 94.xiūyàodiūrénxiànyǎn,cāiànshì:xiāng

 95.duōbàn,cāi ànshì:

 96.jiànzàixián,cāi ànshì: yǐn

 97.dōngshēng,cāi ànshì:jiǔ

 98.yǒuxīnzhì,cāiànshì:shì

 99.yǒugòng ,cāiànshì:zhě

 100.yǒuliǎngdòng,zàishuǐ,zàishānshàng ,cāi ànshì:xiān.

 

 yòuérshēnghuó

 1.xiōngzhùzàimíngtónggāoǎi。【shǒuzhǐ

 2.hēiháicóngkāikǒuyàoshìkāikǒudiàochūshétóu。【guā

 3.réntuō穿chuānréntuōmàozidàimàozi。【màojià

 4.zifāngfāngyǒuménméichuāngwàihōngbīngshuāng。【bīngxiāng

 5.liǎngzhǐxiǎokǒudàitiāntiānsuíshēndàiyàoshìshǎozhǐjiùrénxiàohuài。【zi

 6.xiōngwéizhezhùzizuòzhǐyàofēnkāijiùchě。【suàn

 7.zàogāolóuméiméizhuāntóurénzàishuǐxiàzǒushuǐzàirénshàngliú。【sǎn

 8.shēn穿chuānǎocǎochībǎoguòleyándōngtiānxiànchūshēnmáo。【miányáng

 9.xiǎoniángshēngzàishuǐzhōngyāngshēn穿chuānfěnhóngshānzuòzài绿chuánshàng。【huā

 10.yánbáixuěshēnziyìngtiěsānbiànwǎnguìzhōngxiē。【wǎn

 11.yǒumiànméiyǒukǒuyǒujiǎoméiyǒushǒusuīyǒuzhǐjiǎohuìzǒu。【zhuōzi

 12.báinènxiǎobǎobǎozǎochuīpàopàoshēnxiǎozàijiànle。【xiāngzào

 13.shēn穿chuān绿shangshuǐwāngwāngshēngdeziérduōhēiliǎntáng。【西guā

 14.jūnxiǎoyǒunéngkàndàohuàyànyàoyánshǎo。【xiǎnwēijìng

 15.xiàngzhǐxiēzibàoshìháizizhuānáochángzichàngchūhǎozi。【

 16.shìnénghuàdiànshìjiāyàozhīyǒudiànqǐngjiào。【diàn

 17.yuántǒngbáijiāngzǎowǎnxiōngsānshíèrdōushuōyǒuhǎochù。【gāo

 18.shàngshuǐxiàhuǒjiājiāchúfángdōuyǒu (shēnghuóyòngpǐn)。【guō

 19.lǎotóupǎozǒuqǐngshuìjuéjiùyáotóu ()。【dàowēng

 20.jiěyòngzhēnyòng线xiànèrjiěyòng线xiànyòngzhēnsānjiědiǎndēnggànhuójiězuòhuódiǎndēng。(zhǒngdòng)【fēngzhīzhūyínghuǒchóngfǎngzhīniáng

 21.tuóbèigōnggōngqióngàituóshénme chēshuǐlóng()。【qiáo

 22.tóudàihóngmàozishēncǎicóngláichànghuāndiàosǎngzi(dòng)。【gōng

 23.xiānxiūshíjiēzàixiūyuèhuātáishēnziyòngdòngkǒuliángdònglái(dòng)。【zhīzhū

 24.yǒutóuméiyǒujǐngshēnshànglěngbīngbīngyǒuchìnéngfēijiǎonéngxíng(dòng)。【

 25.shēnhuāmiánǎochàngjiàotiánzhuōhàichóngfēngshōugōngláo(dòng)。【qīng

 26.jiězhǎngdezhēnpiàoliàngshēn穿chuānhónghuāshanghēixīngshàngmiànxiāngàichīchóngbǎochángèrmèizuìàiwēngwēngchàngbǎihuāyuánmángyòumánghòutuǐxiédàihuāfěnkuāngzhuāngmǎnshípǐnwèiérlángsānjiěshēnhuángshangyāoérláituǐérzhǎngfēidàotiánjiānzhuōhàichóngwěizhēnsāidāoqiāng。(sānchóng) 。【piáochóngfēnghuángfēng(fēng)

 

 chūnjiéyǒuguāndequán

 chúshǒusuìshùzhōngshēng。(shāngyòng) ——niánzhōngpándiǎn

 yǐnguòliàngzhījiǔ。(jiémíng) ——chūnjié

 huānchūnjié。(páimíng) ——kuàihuónián

 bàinián。(zuòjiāmíng) ——jìngzhī

 gōngcái。() ——(jiābèi )

 chūnjiésānshǒuqiáotóu()-----xiū

 hánsuíchūnsuígènglái。(shíjiéchēng) ——chú

 xiánhuàchú。(chéng) ——liáosuì

 zhījīnsuìchú。(chéng) ——wàngniánzhījiāo

 xīnchūnshǐtuányuán。() ——qìng

 chūnjiésānduógāochǎn()----wèi

 chūnjiésānqiántóugàn()----jīn

 chūnjiésānyúnnán()----tiān

 chúzhīyóngyóngjuéxiǎo。(bàokānyòng) ——liánzàixiǎoshuō

 càncànhuǒguāngxiāngliánsuìsuìchútuán。() ——chū

 měijiǔpiāoxiāngqiānwànjiā。(diànyǐngmíng) ——chūnmǎnrénjiān

 wànxiànggèngxīnpiànhóng。(zhōngchéngyàomíng) ——huíchūndān

 chúzhītáotáo。(chángyòng) ——huānwǎnnián

 xìnderénshǎole。() ——

 niánzhōngsuìwěiquē。() ——lín

 chūnjiéqiándiàoxiū()----chá

 chūnjiéqiányǒuxīnchuàng()----

 chūnjiésānrényòushǒu()----zuì

 chūnjiésān()----rén

 xíngjiéyuēfǎnduìlàngfèi。(diànyǐngmíng) ——huādebiànhuà

 chúqiàféngzhōu。() ——míng

 ér。(shíjiéchēng) ——sānshí

 jīnsuìchú() ——shān

 chúshǒusuìxiēhòu) ——sòngjiùyíngxīn

 miànmèishēnhóng xiǎo xiǎohuǒqīnkǒu duòjiǎoyòucuàngāochūnjiéchángyòngpǐnbàozhú

 miànwèirényàosānshěng (jié) chūnjié

 yǐnguòliàngzhījiǔ (jié)chūnjié

 quànjūnzhēnzhòngtānbēi(jié)chūnjié

 wèirényàosānshěng (jié)chūnjié

 rénrénchéngbāozhòngdiǎngǎiguòjiéyòngpǐnbiānpào

 ménglóngjiětuòshēngguòjiéyòngpǐnyānhuābàozhú

 niánjiāngjǐnguòjiéyòngpǐnxīnchūnlián

 cāiquánàn

 1、huángxīn——

 2、liúshuǐzhǔn ——huái

 3 shíkāi ——yán

 4、gǒngzhūmén——

 5、wàifāng——huí

 6、: zǒuchūshēnguīrénjiéshí——jiā

 7、:qiānlíng——jiān

 8、: shíèrxiǎoshí——jīng

 9、: chuángqiánmíngyuèguāng——kuàng

 10、:yàobàn,liúxiàbàn——léi

 11、:kǒuyǎozhùduōbànjié——míng

 12、: yuèfēijīntiān——míng

 13、: yàobàn,rēngbàn——nǎi

 14、: zōngménshì——nào

 15、: shìyuānjiāpèngtóu——péng

 16、: shàngjiēxià ——

 17、: fāngláizuò,gòngxiàndiǎn——

 18、: tānqiánshāobiànjiùchéngqióng——pín

 19、: bànchūnqiū——qín

 20、: yínchuān——quán

 21、: láizàilái——rǎn

 22、: shǒuményuán——shǎn

 23、: yǒuréntōuchē——shū

 24、: niàngjiǔzhīhòuxiāng

 25、: bànqīngbàn——

 26、: ——

 27、: xiùcáiqiàowěi——

 28、: zhòngdiǎnzhīyuán西běi——tóu

 29、: shēncánxīncán. --

 30、:shíchéngliù——xiào

 31、:gōuxīnyuèbànsānxīng——xīn

 32、:piēshùdiǎn——

 33、:tóu——xué

 34、:qiāntiāo,bǎitiāo——

 35、:qúnyànzhuīzhōuxún2110 ,cāi ànshì:yán

 36、4rénbāntóu ,cāi ànshì:jié

 37、rén ,cāi ànshì:

 38、rénzhāngkǒu,kǒuxiàzhǎngzhǐshǒu,cāi ànshì:

 39、rénzàinèi,cāi ànshì:ròu

 40、réntiāoliǎngxiǎorén,cāi ànshì:jiā

 41、rényāoshàngguàgōng,cāi ànshì:

 42、kǒuchīdiàoniúwěi,cāi ànshì:gào

 43、kǒuyǎodìng,cāi ànshì: jiāo

 44、èrxiǎo,cāi ànshì:nài

 45、dòu,cāi ànshì:liào

 46、yuè,cāi ànshì:zhī

 47、jiā,cāi ànshì: wáng

 48、bànér,cāi ànshì:jiù

 49shísāndiǎn,nánzàidiǎn ,cāi ànshì:zhī

 50、bǎijiǎn ,cāi ànshì:bái

 51、yòu,cāi ànshì:duō

 52rénbānliǎng ,cāi ànshì:jiā

 53、bài ,cāi ànshì:zhǐ

 54、jiāshíkǒu,cāi ànshì:

 55、jiāyǒukǒu,zhǒngtiánzhǒng,chīgòu,háiyǎngtiáogǒu ànshì:shòu

 56、gēngùn,diàofāngxiāng,zi,zàizhōngyāng ànshì:miàn

 57、zhǐniú,cāi ànshì:shēng

 58、zhǐgǒukǒu,cāi ànshì:

 59、jiàn穿chuānxīn,cāi ànshì:

 60、diǎnhéngzhǎng,piēdàonányáng,nányángyǒurén,zhǐyǒucùnzhǎng ànshì:

 61、biānshìshuǐ,biānshìshān,cāi ànshì:shàn

 62、biānshìhóng,biānshì绿,biānfēng,biān ànshì:qiū

 63、rénzhǐyǎn,cāi ànshì:huò

 64、réntóushàngzhǎnglecǎo,cāi ànshì:huā

 65、shíèrxiǎoshí,cāi ànshì:jīng

 66、rényǒuzhǐyǎn,shírényǒuzhǐyǎn,西yángrényǎnzhǐ,

 jiātóngyàngyǎnzhǐ,cāi ànshì:huòzhēnjiàshí

 67、jiǔshíjiǔ,cāi ànshì:bái

 68、jiǔzhǐniǎo,cāi ànshì:jiū

 69、jiǔhào,cāi ànshì:

 70、jiǔliàngchē,cāi ànshì:guǐ

 71、jiǔdiǎn,cāi ànshì:wán

 72、èrjiārén ,cāi ànshì:miào

 73、èrxiǎojiě ,cāi ànshì:姿

 74、èrxiōng, ,cāi ànshì:jìng

 75、rénzàiwèi ,cāi ànshì:

 76、rényǒubiàn,cāi ànshì:

 77、rénfēn,cāi ànshì:é

 78、réndōudàole ,cāi ànshì:dào

 79、réncùntiě,cāi ànshì:kòng

 80、rénxìn,cāi ànshì:yán

 81、shí ,cāi ànshì:

 82、xiōngtóngshǎngyuè,cāi ànshì:tuō

 83、dāochūqiào,cāi ànshì:

 84、shíshūrén ,cāi ànshì:shì

 85、shíèrdiǎn ,cāi ànshì:dòu

 86、shísāndiǎn ,cāi ànshì:zhī

 87、shírén,cāi ànshì:sǎn

 88、shítiān ,cāi ànshì:pàng

 89、shíyuánmǎizǎocān,yuánmǎidòugàn ,cāi ànshì:gàn

 90、shíyuèshí(chāng),cāi ànshì:cháo

 91、shíyuèshí,cāi ànshì:méng

 92、shíjiàxiàsānrén,cāi ànshì:lái

 93、shíduìshí,tàiyángduìyuèliàng,cāi ànshì:cháo

 94、shí ,cāi ànshì:

 95、sānrénliǎngkǒu,cāi ànshì:yàn

 96、sānkǒuzhòngdié,pǐncāi,cāi ànshì:

 97、sānzhāngzhǐ,cāi ànshì:shùn

 98、shàngxià,cāi ànshì:

 99、shàngxiàchuàntōng,cāi ànshì:

 100、shàngxiànánfēn,cāi ànshì:

 wèishùxuéquán

 【xiàchéng】:

 1、2、5 (diūsānluò)

 0000 (wànshī)

 èrliùshí (yǒuǒu)

 40÷6 (duàn)

 1% (bǎitiāo)

 +、-、× (zhīsuì)

 7÷2 (sān)

 1031002 (qiānbiànwànhuà)(shàngxià)

  (jiēèrliánsān)

 10002=100×100×100(qiānfāngbǎi)

 【xiàshù】:

 miètóu ()

 zhōng (èr)

 láijiùgàn (shí)

 shùsuīxiǎoquèzàibǎiwànzhīshàng ()

 tiānzēngbǎibèijiǎnshǎojiǔchéng (shí)

 【xià】:

 100-1(bái) 699(zào)

 jìn(yuē) 30tiān÷2(pàng)

 +shìèr(wáng) chǐ()

 x÷sēn=3() 1/500gōngjīn(jīng)

 【xiàshùxuémíng】:

 cáobīngjiàn(shǐliàngchà) liǎngtóuniújià(duìdǐngjiǎo)

 méiwān(zhíjìng) diūlegōngbèi(xián)

 zhěnduànhòu(kāifāng) bìngjià(píngxíng)

 zhòngshuōfēnyún(qúnlùn) (gēn)

 yuán(yuánxīn) jià(shāngshù)

 chuídiào(děng) tiān(qióngshù)

 xiǎoqiáo(zhōu) yuánzhěng(bǎifēnshù)

 cóngyánpànxíng(jiā) hòuqīngdiǎn(wèizhīshù)

 kǒngzishí(kǒngziyuē:“zhèngshí”) (zhèng)

 mào(jiāohuàn) (xiémiàn)

 【xiàshùxuéjiāmíng】:

 chūnyuán (chénjǐngrùn)

 cānjiābǎisàipǎo (chōngzhī)

 ménjiélièzhōubiǎo (luó)

 4liǎng÷30 (qiánsānqiáng)

 qiūchūnyóu (qīng)

 【】:

 bǎijiǎnèr (jiémíng)(bái)

 1234567 (wàiguóyǐngpiànmíng)(yīnzhīshēng)

 wàibiānzhīshìduōshǎomiànháishìwèizhīshù。 (xiàngmíng)(fēng)

 zhǐshílíngnéngsuànwàn亿;

 ruǎnyìngdōuyǒucāihěnróng。 (suàngōng)(diànzisuàn)

 shùmíngxiǎosān;

 yàoduǎnsānjiùnéngxiěyàozhǎngxiěwán。 (shù)(π)

 jiāfēnliǎngyuànliǎngyuànzisūnduō;

 duōdefǎnshǎodeshǎoshǎodefǎnduōdeduō。 (suàngōng)(suànpán)

 

 chāoméngdedòngquán~jiābǎobèinéngcāizhōngduōshǎozhǐtuóniǎoduōshǎozhǐquè

 zàidòngshìjièyǒuzheduōàidexiǎodòngxiǎozixiǎogǒuxiǎohuāmāopángxiè……wazhēnshìtàiduōleshìháiziduìzhèxiēxiǎodòngdōulezhǐzhǎngma

 láiwándòngyóuba

 1、niángziniángzishēnshìzilínjiǎndāochāizi……xiè

 2、jìndòngxiànglóngchūdòngxiàngfèngfèngshēngbǎizibǎizichénglóng……cán

 3、jiānjiānzhǎngzuǐxiǎotuǐtuōtiáowěishénguǐ……

 4、jiǎoshǒushēn穿chuānzhòushuíruòpèngzhexiàliánmángzǒu……shé

 5、fēiluòshùshàngwǎndàomiàotángyàokànxiǎoyǒuxīnfèigāncháng……què

 6、shuōxiàngshàngméiyǒuruòyòngzuòyàoyàodàohǎizhōngzhuā……hǎi

 7、hǎishàngzhǐniǎogēnzhechuánérpǎochōnglàngzhuāfēngbào……hǎiōu

 8、ěrduǒzhǎngwěiduǎnzhǐchīcàichīfàn……zi

 9、zòngziliǎnméihuājiǎoqiánmiànhǎnjiàohòumiàndāo……gǒu

 10、xiǎoniángliángdàidēnglóngshǎnshǎnliàng……yínghuǒchóng

 

 11、zhīxiāngzuānwānshēnzǒuhuìduàn……qiūyǐn

 12、yànghuāhuā绿xiàtáitiàoshàng……māo

 13、féituǐzijiānzi穿chuānqúnzibèizi……biē

 14、chuánbǎnyìngchuánmiàngāojiǎngmànmànyáo……guī

 15、xīngxīngdiǎndiǎnzǒuzuānxiǎodòng……

 16、jiǎoérxiǎotuǐérgāodàihóngmào穿chuānbáipáo……dāndǐng

 17、xiǎoxiǎochuánbáipéngtóuhóngjiǎnghóng……é

 18、zhànzheméiyǒuzuòzhegāonián穿chuānǎo……gǒu

 19、sānjiéyòuméitóuyòuméixuè……

 20、dāoshùnshuǐpiàoguāngyǒuyǎnjīngméiyǒumáo……

 21、zuòzuòzuòzuòzǒuzuò……qīng

 22、zuǐjiānjiānwěizhǎngdàonányuántōuliángjiāpāoxiàérzhīhuíxiānghuíxiǎng……lǎoshǔ

 23、wèiwèideliúchūdexuè……wénzi

 24、wānwāngōngtóushàngcuōyīnghuózhe穿chuānzhòngxiàole穿chuānhóng……xiā

 25、tóushàngliǎnggēnmáoshēn穿chuānhuāpáochéngtiānláodòngzhǐzhīxiāoyáo……dié

 26、tóudàihóngmàozishēn穿chuānbáipáozizǒubǎijiàzishuōhuàshēnzi……é

 27、niánsuànzifēnxiǎozhǐhuìjiào”……yáng

 28、ziduōliǎngbiānqiàokāikǒuzǒngshuōmiàomiàomiàohēixúnluóyǎnshìdēngbáitiānshuìjué……māo

 29、zǒugōuchuànshāozhezhēnwàngle线xiàn……wèi

 30、xiǎoxiǎoniánquèyǒuzilùnshuíjiànzǒngshìhǎn……shānyáng

 

 31、tóudàihóngdǐngmàoshēn穿chuānbáiǎozǒuxiàngyáochuánshuōhuàxiàngjiào……é

 32、ziméixuéwènkāikǒukǒuzhīdàoqiáoqiáozhèxiǎojiāhuǒshízàizhēnshìjiāoào……zhīle

 33、shēn穿chuānǎocǎochībǎoguòleyándōngtiānxiànchūshēnmáo……yáng

 34、shēngdeguàixiàzhǎngkǒudàibǎobǎodàizhōngyǎngtiàoláizhēnkuài……dàishǔ

 35、cóngtóudàojiǎoyìngkuījiǎzǒuláihéngzhezǒuzhāngzhǎozhǐjiǎoliǎngjiǎnzhēnxiàrén……pángxiè

 36、zònghéngshāzhōngzhǎnchìfēikuàizǒuyóufēishìniǎozhōng……tuóniǎo

 37、zisuīhúnshēnshìjiànsuōchéngtuánkànnài……wèi

 38、yuǎnqiáoyóudǎozuòzǒngyǒushuǐzhùxiàngshàngpēnyàngxiàngshìyòuéryǒushǒu……jīng

 39、huódòngpánzàiqiángzhuānménshōushífēiwénchóngwěiduànàihuìzàishēngxuémíngchēngshìshǒugōng……

 40、shìniǎoyòufēiniǎoyǒuchìshēnmáoliǎnchǒuyàngzhuānàiáoyóu……biān

 41、dǐngshànghóngguāndàishēncǎinéngtiānliàngshízhòngrénxǐng……gōng

 42、rènláoyòurènyuàntiánhuóměnggànshēngchǎnwàndùnliángzhǐcǎodāngfàn……niú

 43、shēnzhǎngyòuzhǎngshēnhòubèizhemiàndòuyǎnjīngzhàoqiánfāngzhuānchúhàichóngyǒuzhù……qīngtíng

 44、xìngqíngzàolièbàochánghuángǎozhōngchēngwángshuōshìmāo……lǎo

 45、tóngkǒngguāngnéngxiǎochàngláimiàomiàomiàobànxúnluódēngchùchàngxíngnándào……māo

 46、jiānzuǐjiāněrjiānxiàtuǐjiǎoxiǎoyāoshēngxìngjiǎohuáduōcāiwěihòutuōzhecóngmáo……

 47、báitiāncǎozhùwǎnshàngkōngzhōngyóujīnguāngshǎnshǎndòngjiànwěijiàntóu……yínghuǒchóng

 48、xiǎoshízhehēishí穿chuān绿páoshuǐguòziànshàngláishuìjué……qīng

 49、shuōshìtiáoniúchēzǒushuōxiǎoquènéngbèipǎo……niú

 50、xiǎoshíxiàngdòuhàozàishuǐzhōngwánshuǎzhǎngtiàogāoshìzhuōchóngguānjūn……qīng

 

 51、báitiānwánjiānkuàimiándàolǎofēnsànrénkuāhǎoyīnyuán……yuānyāng

 52、niángzhēnxīnwǎnshàngháizhītiānméngméngliàngshēngcáitíngzhù……fǎngzhīniáng

 53、shēnxiǎoxiǎotuánjiéyòuqínláoyǒushíbānliángshíyǒushídào……

 54、tóudǐngliǎngzhǐjiǎoshēnbèizhǐhuòzhǐshàitàiyángluò……niú

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~