鸵鸟为什么生活在湿润地区(鸵鸟为何能在零下四十几度的地方生存)

鸵鸟蛋 17 0
播放语音朗读全文

jīntiāngěiwèifēnxiǎngtuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùndezhīshízhōnghuìduìtuóniǎowèinéngzàilíngxiàshídefāngshēngcúnjìnxíngjiěshìguǒnéngpèngqiǎojiějuéxiànzàimiànlíndewènbiéwàngleguānzhùběnzhànxiànzàikāishǐba

xiāngguānyuè

guāntuóniǎodezhīshí

1、e、fángdezhǔnbèituóniǎohuànqiúchóngbìngbáibìngtuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùnbǎochíquānshěwèishēngzǎofángyàoshíyīngzuòxīnchéngmiáofángjiēzhǒng

2、chǎnluǎngāofēngtōngchángshēngzài5-6yuè9-11yuèzhùzēngjiāyíngyǎngwèilezēngjiāchéngshútuóniǎodàndeshùliàngwèishíjiānwèiměitiānzǎoshàng6:30zhì7:30,jiānzhìxiāngtóngshàngjiùshìguāntuóniǎoyǎngzhíguòchéngzhōngdezhùshìxiànggōngjiālejiěxuécānkǎowàngduìjiāyǒubāngzhù

3、tuóniǎodechǎndànzhōuwèiniánbānchǎnluǎnchǎnluǎn20-40méixiēgāochǎntuóniǎo3suìhòu1chǎnluǎnchǎnluǎn40-60méiyōuxiùzhěchāoguò80méituóniǎobān0-5suìxìngchéngshú

4、tuóniǎobān6-9yuèjiùhuìxiàdànměixiàdàndeshùliàngduōdeshíhòuyǒushíduōzuǒyòutuóniǎodeshēngzhǎngshìzhǐcóng13zhōulíngzhìkāichǎnqiándeshēngzhǎngjiēduànzhòngcóng40-60gōngjīnzēngjiādào100gōngjīnshíyòuniǎoshìwàifàngyǎngwèizhǔ

5、xiàdāngyǒuréngàoyàotóumáizàishāziláiànshìshìshǔtuóniǎodejiùdǎnfǎntuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùntuóniǎoshìcōngmíngdedòngbìnggěihǎohǎoshàngtuóniǎodezhīshítuóniǎozuānshāduītóuwěi

6、tuóniǎojǐngshànghēixiǎodegōngduǎnyùnhuòbèishàngguīzheténglǒuzhuānghǎoduōhuò

tuóniǎodeshēngcúnhuánjìngshìshénmeyàngde?

1、tuóniǎoguànshēnghuózàigànzàodecǎoyuánshābànshātuóniǎoshìshìjièshàngzuìdeniǎolèizhīzhǔyàofēnzàifēizhōunánzàizhèzhǒnghuánjìngxiàtuóniǎoshìyīnglegànhànhuāngdeshūshēngcúntiáojiànbèilehěnqiángdenàinàinài饿èděngshìyīngnéng

2、tuóniǎozhǔyàoshēnghuózàifēizhōudeshācǎohuāngcǎoyuánguàncóngdàituóniǎoyǒuliǎngtiáotuǐmenshìxiàndàiniǎolèizhōngzuìdeniǎoshēngāodào3jǐngzhǎngtóuxiǎozizhǎngluǒzuǐbiǎnpíngduǎnxiǎonéngfēimendetuǐhěnzhǎngjiǎoyǒushànxíngzǒubēnpǎo

3、tuóniǎozhǔyàohuāngcǎoyuánguàncóngděngdàizhōngsuǒzhǒngyǒushíjìnnóngdejīngguàncóngzhōngzài西nánfēizhōushénzhìháijiàndǒuqiàodeshízhìgāoyuánshàng

4、tuóniǎoshìshēngzhǎngzàishìkāikuòdehuánjìngzhōngyǎngzhíhuánjìngyàoyǒujiàodemiànqiěméngāoyīnggāizàizuǒyòuérqiěyǎngzhíhuánjìngyīnggāiyǒuquántiāndezhàogāotuóniǎodemiǎnyàowèituóniǎogōngchōngdeqīngliàoyǐnyòngshuǐwéichíshēngzhǎng

5、tuóniǎofēnshēnghuózàifēizhōudehuāngcǎoyuánguàncóngděngdàituóniǎodechéngniǎoshēngāo5xióngtuóniǎodezhòng150qiānyīnròuděngdōuyǒuhěngāodejīngjiàzhíyǒushēngzhǎngkuàifánzhíqiángyǎngkàngbìngqiángděngyōudiǎnzàiduōguójiābèi广guǎngfànxúnyǎng

6、xiàngshéyàngzhǎngdejǐngshàngzhīchēngzhehěnxiǎodetóutuóniǎoshēnghuózài2022-03-08tuóniǎoshēnghuózàishācǎoyuánguàncóngděngdàituóniǎobāndōushìqúnshēnghuódezhǔyàofēnzàifēizhōudehuāngcǎoyuánguàncóngděngdàishífēnkāikuòdeshādàishùcǎoyuán

tuóniǎoshēnghuózàishénmefāng

tuóniǎodejǐngzhǎngshìshēndebànjǐntuóniǎoshìshìjièshàngzuìdeniǎotuóniǎoluǎnshìshìxiàndàishìjièshàngzuìdeluǎnbāntuóniǎodeniǎodemáochénghuīérxióngniǎodeshuāngwěiyǒubáimáotuóniǎodeshǎoyǒuróngmáodetóujǐngdefēnshìdànhóngzhìqiǎnlán

shātuóniǎohuìshíyòngshābāngzhùxiāohuàshíǒuěrhuìshípínggàidīngziděng

tuóniǎodehūnpèifāngshìwèixióngduōzhùcháohòushùzhǐniǎohuìzàitóngcháoxuénèichǎnluǎnpíngjūnchǎnluǎnshùliàngwèi10-12méi/zhǐluǎnshùdào25-30méizuǒyòu/

tuóniǎodànjīngguò40-42tiānzuǒyòuhuàhuàhòudeyòuniǎoxíngjiāxiāngshìzhōngxìngyòuniǎochénghuīxióngxìngyòuniǎodewěidàiyǒubái

tuóniǎoshìqúnxíngxìngzǒuqínlèishìyīngshāhuāngyuánzhōngshēnghuóxiùtīngjuélíngmǐnshànbēnpǎopǎoshíchìshàndòngxiāngzhùkuà8m,shí70km/h,néngtiàoyuè5m。

tuóniǎodexìngdiǎnyǒushénme

dìngxiāotuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùnqīngchúyǎngzhíchǎngmiàntuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùndefèn便biànshícánzhātuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùnměitiānqīngtuóniǎodeyǐnyòngshuǐdechútuóniǎoshēnshàngdemáotuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùndemáonéngchúzhùmáonéngtài

yǎngzhíshēngdòngshēnqǐngbànréngōngfánshēngdòngzhèngtuóniǎoshēnghuóxìng tuóniǎoshìqúndedòngshǔxíngxìngzǒuqínlèijiàoshìyīngzàishāhuòzhěhuāngyuándāngzhōngshēnghuó

tiánluódexìngbāokuòshíxìngwèishíxìngdōngnuǎnxiàliángzhìsōngruǎněrliàofēngdeshuǐtiánliúzhǎoděnghuánjìngbānwǎnshàngchūláishíhuódòngyǒutáodexìngshànyòngyǒudezheshuǐhuòshùnshuǐtáozǒu

zhēng xióngniǎogāo5zuìzhòng155gōngjīnniǎojiàoxiǎoliǎng退tuìhuàchìdegōngnéngzhǔyàoshìyòngláipínghéngshēnchìzàihánlěngdejiéyòngláigàimáodetuǐbǎochíwēnjiāopèishíyòngláiqiúǒuqíngchéngniǎochángyòngchìláibǎoyòuniǎoxuézhōngdedàn

gāo5quánshēnyǒuhēibáidemáozizhǎngérmáoduǎnxiǎotuǐzhǎngpíngshí60km/h,zuìkuài72km/h。suǒshuōtuóniǎoshìdòngérshìniǎolèidànshìyǒuniǎolèidediǎnyǒuniǎohuìmáochìbǎngluǎnshēng

tuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùndejièshàojiùliáodàozhèbagǎnxièhuāshíjiānyuèběnzhànnèirónggèngduōguāntuóniǎowèinéngzàilíngxiàshídefāngshēngcúntuóniǎowèishénmeshēnghuózài湿shīrùndexìnbiéwànglezàiběnzhànjìnxíngcházhǎoō

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~