孵化箱水箱能孵化鸵鸟吗,水箱孵化器孵小鸡后期注意事项

鸵鸟蛋 11 0
播放语音朗读全文

1、dehuàxiāngshuǐxiāngnénghuàtuóniǎomazhōushìsānyuánpáihuàhuàtuóniǎodànhuàxiāngshuǐxiāngnénghuàtuóniǎomaguòdànpánshìhuàxiāngshuǐxiāngnénghuàtuóniǎomamenzuòdehuàxiāngshuǐxiāngnénghuàtuóniǎomaniánjiùmǎiletáizhìliànghěncuòhuàxiāngshuǐxiāngnénghuàtuóniǎomanéngdànzhìhuàxiāngchéngběnjiùbǎiláikuàiqiányònghuàdàndeshìhuàtuóniǎodàndedànwēn湿shīkōngliútōngděngdōuyàogǎibiànxiànzàidōushìquándònghuàqīngsōngdegǎibiàn

2、guānhuàtuóniǎodàndechōng 1quèrèntuóniǎodàndeshòujīngqíngkuàngzàihuàtuóniǎodànzhīqiánmenháiyàojìnquèrèntuóniǎodàndeshòujīngqíngkuàngguǒtuóniǎodànméiyǒushòujīngmezhèdànjiùkěndìngshìhuìhuàchūláide2zuòhǎoxiāoyóushìréngōnghuàsuǒsuǒyǒugōngzuòdōuzuòhuàfēizhōutuóniǎodefāngxià1zhǒngdàndesōuzhùcúntōngniǎoxióngniǎoxiānjìnqíngyīnérwǎnxiàdedàntōng2shùwánshàndewèishēngxiāocuòshīměi2tiānyòngxiāotuóniǎodànzhùcángshìbǎn2zhōupiànmiànqīngxiāobìngyòngěrlínróngtíngzhǐxūnzhēng

3、èrhuàqiánxiāozhǔnbèi 1tuóniǎodànzhùcángshìdexiāoměi2tiānyòngxiāobǎn12zhōuquánqīngxiāobìngyòngěrlínróngjìnxíngxūnzhēng 2zhǒngdàndexiāotuóniǎochǎndànshíyǎngyuányàoyòngxiāoshājiēzhùránhòusònghuàshìxiāoxiāoliàngměipíngfāngyòng37;bānyǎngzhíchǎngdōushìyònghuàjìnxínghuàdeguǒxiǎnghuàdetuóniǎodànliánjìndehuàfāngtuóniǎodàndehuàshùzhǒngdàncǎijuéduōshùtuóniǎozàixià3zhì6shíchǎndànbiéchǎnshànghuòjiāntuóniǎochǎndànhòuyàoshíjiǎndànjiǎnshǎosǔnrǎnzhǒngdànxuǎndezhǒngdànyàoqiúqīngjiébiǎomiànyīngyǒufèn便biànèryàoqiúxiǎoshìzhōngdànzhòngguòzhǒngdàndexuǎnyàoqiúshìgànjìngqīngjiédeérqiěbiǎomiànnéngyǒurèndecúnzàifèn便biànyàoqīngdiàoérqiěyàoqiúxiǎoshìdànguòguòxiǎodehuàdōuhuìyǐngxiǎngdàotuóniǎodehuàérqiěhuìràngchúniǎodezhìliàngshòudàoshānghàitóngshíyàoqiúdàndewàixíngyǒudìngdebǎozhàngbāntuǒyuánzhǒngdànqiányàorènzhēnjiǎncháhuàshìdefēngbǎowēntōngfēngtiáojiànhuàshìnèiwēnzuìhǎohéngdìngzài22zhì25shèshìduìhuàshìděngjìnxíngquánmiànxiāokāishìwēn2zhì3tiānhòurénhuàdeguǎntuóniǎohuàwèi42tiānhuàzhōngqiánwēnhéngdìngzài36;tuóniǎoyǎngzhífāngfánzhídegōngzuò 1gōngcháocáihēitiānézài20yuèlíngjìnxìngchéngshúzàijiēduànyàozàihuódòngzhōuwéigōnggànmáocǎoyángcǎodàocǎoděngyíngcháocáiliàogōngyóucǎixiéláijiàncháozhù2ránhuàhēitiānéjiànchéngcháohòuchǎnluǎnbānzàichūjiāopèihòude8;miǎnrènsǔnzhèndòngdànzàiqiáncúnfàng7dzuǒyòuhuìyǒuchùshēngtuóniǎodànkāiqiánzàizhōngnéngfàngshàng18~21d,shuōdǎozhìjiàogāodepēixiànxiàngzàituóniǎodànhuàshízuìhǎoshōudāngtiāntuóniǎodànjīngxūnzhēngxiāoxūnzhēnghuòchǔcúnniǎodànyīngyǒushìdetóucháoshàngfànghǎoniǎochǎndànshíyǒushìdetóuxiānchūláijiēdànshízhǐyàozhùxiàgàozhīhuàyuán便biànxínglejiēdànnéngjiějuéshìfāngxiàngrèndìngdenántuóniǎodefánzhífāngshì tuóniǎofánzhídeshíjiānsuíéryǒutóngzàiběifēi

4、ànzhàoyǎngédefāng àotuódànhuàbānzài60tiāndànàotuódàndōushìyóugōngàotuóhuàdewàiàotuódànédànhòuzàidēngguāngxiàpànduànshìfǒuchéngxíngzhǐnéngděngdàoniǎochūàotuódànfàngzàiédàndexiāngzhōngjiāngwēndiàodàoédànzhìbǎochízài38zuǒyòuzhīhòu;1shǒuxiānyàohuàdetuóniǎodàndìngyàoshìshòujīngdànfǒushìhuàdebìngqiědìngyàoyǒudìngdexīnxiānnéngchāoguòyuè2huàtuóniǎodànzuìhǎoshìràngtuóniǎohuàzhèyàngshěngréngōngshěngrénérqiěhuàdeyǒuxiàoxìngbiégāo3tuóniǎohuàtuóniǎodàngài

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~