保定市区鸵鸟养殖场,保定清苑鸵鸟养殖基地

鸵鸟蛋 13 0
播放语音朗读全文

 bǎodìngzhāopìnwǎng

 guānzhùbǎodìngzhāopìn||bǎodìngréncái||bǎodìngqiúzhí||bǎodìngzhǎogōngzuò||bǎodìngzhāopìnhuì||bǎodìngréncáishìchǎng||deqīnmennínyàoguānzhùbǎodìngzuìhuǒbàodeběnzhāopìnwǎnggōngzhònghào:baixingjob diǎnzuǒxiàfāngyuèyuánwénjìnwǎngzhànchákànzhíwèifēnlèizhǎogōngzuògèngfāng便biàn

 bǎodìngrùnjiāchǎng

 

 bǎodìngrùnjiāchǎngchéngpìn

 CADjiāshèruògànmíng 3000-5000yuán

 bàngōngshìCADxuéyuánjiānwényuán yuèxīn2000-2500yuán

 chējiānshēngchǎnzhìzuòānzhuānggōnggōng yàoqiúshùgāo yuèxīn3000-6000yuán

 gōngxuégōng yuèxīn2000-5000yuán

 yuánshùmíng yǒujīngyànjūn xīn2500-3000yuán+chéng

 shàngrényuánbāochīzhù jiābānyǒuzhù

 diànhuà:18233388211 13333228211

 zhǐbǎodìngshìběièrhuánzhǎngchéngjiējiāochākǒujìn

 jiǎntóuzhì:https://www.baixingjob.com/Company_11484.html

 bǎodìnghuáxìnchēdǎohángxiāoshòuyǒuxiàngōng

 

 bǎodìnghuáxìnchēdǎohángxiāoshòuyǒuxiàngōngzhāopìn

 diànhuà20míng nánxiàn shìyōuxiān rènxīn2500yuán+chéngbǎozhèng4000-6000yuán/yuè

 zhōuliùxiū zhèngchángbáibān jiābān niánhòuxiǎn

 zhǐbǎodìngshìgāokāibǎobǎigòu广guǎngchǎngduìmiàn

 diànhuà:13730442081

 bǎodìngbǎixìngréncáiwǎng:https://www.baixingjob.com

 ■bǎodìngshìlóngchēpèijiànjīngxiāozhāo

 shòuhuòyuánnánxiàn,18-50suìgōng2500-3000yuán

 huòchēxiūgōngyàoqiúhuìjiǎndānxiūgōng3000-5000yuán

 shànggōngzuòzhōngbāochīgōngyuèjié

 zhǐ:bǎodìngshìliánchínánjiē1880hào

 diànhuà:15933236917

 jiǎntóuzhǐ https://www.baixingjob.com/Company_17622.html

 ■gāokāijìngshuǐxiāoshòugōngzhāopìn

 diànhuà3míng

 xīn2500-4000yuán+chéng+jiǎngjīn

 yuán3míng nán xīn2500-4000yuán/yuè+chéng+jiǎngjīn

 néngchūchàzhěxīn3000-6000yuán/yuè+chéng+jiǎngjīn

 zhǐbǎodìnggāoxīn

 diànhuà:18632283810 yángjīng

 jiǎntóuzhǐwww.baixingjob.com

 ■értóngyǐnglóuzhāopìn

 qiántáijiēdài niánlíng30suìxià běngōng1500yuán+chéng+fàn+jiǎngjīnzōngyuèxīn2000-3000yuán

 huàzhuāngshī yàoqiúgāo jiǎndānhuàzhuāngdàixīnpéixùn shìyòngguòhòuyuèxīn2000-3000yuán

 shèyǐngshī zhǔyàoértóngdeshèyǐngyuèxīn3000-5000yuán

 shèyǐngzhù yǒujīngyànjūn yòushīzhuānyōuxiān xuéshèyǐngshùshèyǐngshīpéixùnfāngxiàng shìyòngguòhòuyuèxīn2000-3000yuán

 píngmiànshè zhǔyàoduìzhàopiàndeměihuàxiūyàoqiúshúliàncāozuòPSxiūgōng běngōng+chéng+fàn+jiǎngjīn2000-3000yuán

 bàngōngshìwényuán yàoqiúxìng yuèxīn2000yuán+jiǎngjīn

 yǒufàn měiyuè2tiāngōngxiū

 diànhuà:18603122458

 zhǐbǎodìngshìjūnxiào广guǎngchǎngjìn

 jiǎntóuzhǐ https://www.baixingjob.com/Company_7768.html

 ■bǎodìngshìhuáxīnshèngxiùgāngchéngpìn

 xiùgāngjiǎnbǎnzhéwāngōngyuèxīn4000-6000yuánshùzhǎngshúliàntóng dàitóng

 xuégōngyuèxīn2500-3000yuán

 xiùgāngānzhuānggōngyuèxīn4000-6000yuándǒnghànzhěyōuxiān

 yuán:2míng,35suìxiàdàimiàn

 shàngrényuánmiǎnfèishí宿 gōng gōngyuèjié niánlíng45suìxià zhǐyàoshùhǎo dàiyōuhòu

 zhǐbǎodìngshìchāng128hàobǎodìngshìtuóniǎoyǎngzhíchǎng

 diànhuà:13833067552 0312-3229456 zhōuxiānshēng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_7338.html

 ■ài

 fángchǎnjīngrénniánlíng25suìzuǒyòunánxiànxíngjīngyīngjūnyǒujīngyànjūnqiánliǎngyuèxīn1800+chéngzōngyuèxīn5000-10000yuánměizhōudānxiūzhíwěndìnghòujiāowàixiǎn

 gōnggōngmiǎnfèipéixùnchéngcóngbáizhǐdàoqiāndāndequánmiànchéngzàiduǎnshíjiānnèizhǎnkāi

 chéngnuòrénshēngtǒngjīnláibāngbǎodìngshìtuóniǎoyǎngzhíchǎngshíxiànmengěigōngchéngshúzhǎnpíngtáiquánmiànzhízhǎnshōu

 dexiànshàngshēngkōngjiānshíxiànzuìnéngdejuézhǎnrénmàiyuándelèichūhuíbàodezhèng

 zhǐbǎodìngshìxìngyángguāngjiējiāochākǒuběixíng200西àiguózháizhèngménkǒuduìmiàn

 diànhuà: 18633273908 zhāngjīng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_View.asp?ComId=10781

 ■shāndōngyíngyǎngwèishìshípǐnyǒuxiàngōngzhāopìn

 zhǔyínggěicāncuìhuāliǎngpǐnpáigànchīmiànlèichǎnpǐnwèibǎodìngshìtuóniǎoyǎngzhíchǎnglegènghǎodezhǎnbǎodìngshìchǎngxiànzhāopìn

 bǎodìngshìdàibiǎo6míng yuèxīn4000-6000yuán

 chēxiāo3míng yuèxīn4000-6000yuán

 zhǐbǎodìngshìjiànguófēngpèichéngjìn

 diànhuà:18132567888 yángxiānshēng

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_6786.html

 ■huáběidiàn线xiàncáiyǒuxiàngōngzhāopìn

 wàimàoyuánnánxiàn2-3míng,35suìxiàwàimàodiànzishāngxiāngguānzhuānxīn2700yuán+chéng

 xíngzhèngzhù,1míng,35xiàxíngzhèngguǎnxiāngguānzhuān,2500yuán

 huì,1 mínghūncáihuìxiāngguānzhuānyǒudìngdegōngzuòjīngyàn,2700yuán

 shùyuánnán,1míngdiànxiāngguānzhuān。2700yuán

 chǔbèigànnán,2-3míngdiànsuànxiāngguānzhuān,2700yuán

 (shànggǎngwèiyàoqiúquánzhìzhuānshàngxué

 zhìjiǎnyuán,1míngzhōngzhuānshàng,35xiàhūnyōuxiān,2500-3500。

 cāozuògōngnán,15míngzhōngzhuānshàng,2500-3500yuán

 cánzhígōngnánxiànruògànmíng1800-2000yuán

 měizhōuxiūtiānbànxiǎnjiāohuàdìngjiéjiǎ

 diànhuà:3328036 zhǐgāoxīnhéngyuán西998hào

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_9639.html

 ■xìngránshāngmàogōngzhāopìn

 xiǎohuò jiāoxiànsònghuò yǒuzhèngchúyuèxīn3100yuánbāokuòfàn

 gēnchēzhuāngxiègōngyuèxīn2800-3000yuánměiyuè2tiāngōngxiūměiyuè300yuánfàn

 chúguìzhuānggōng nánxiàn yǒujīngyànyōuxiān

 xīn2500+jiàn (3500zuǒyòuyuán/yuè

 shìsònghuòānzhuānggōng yuèxīn2700yuán+fàn300yuán+chéng

 guǎnnánxìngyuèxīn:2500yuán——3000yuán

 shàngrényuányǒuquánqínjiǎng,8xiǎoshígōngzuòzhìměiyuè2tiāngōngxiū xiàgǎngzhígōngyōuxiān

 zhǐzuānshíjiē110hào

 diànhuà:13730193111 13131240695 liánrénwángxiānshēng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_4801.html

 ■zhàohǎishāngmàoyǒuxiàngōngchéngzhāo

 1、wǎngluòdiànnǎocāozuòyuán10míngniánlíngxuéxiàndàimiàn

 2、jiānzhíjīngrénwǎngluòtuī广guǎngyuán10míngniánlíngxuéxiànyǒuxīn2000~8000yuán+

 3、jīngniánlíngxuéxiànyuèxīn2200~10000yuán+

 4、ménjīngniánlíngxuéxiànyuèxīn2600~10000yuán+

 shàngxíngyǒuxiāngguāngōngzuòjīngyànzhěyōuxiān

 gōngzuòshíjiān8:30~11:30xià13:20~17:00,shuāngxiūguójiādìngjiéjiǎxiū

 duìchūderényuányǒuxiànjīnyuèjiǎngguónèiyóujiǎngzhíwèijìnshēngniánjiǎng

 liándiànhuà:17333204447~18903362521

 gōngzuòzhǐbǎodìngshìxiàngyángběijiē818hàojīnshà1206 ;láiyuánxiànchéng

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_View.asp?ComId=17463

 ■běishìchéngliánsuǒwǎngluò

 zhāopìnbǎojiéyuán niánlíng40-60suìnánxiàngōngmiàn

 shàngbānshíjiān:(zuìshǎo3xiǎoshí、5xiǎoshí、6xiǎoshíděngjūnshíjiānyóuxuǎnjiānzhíquánzhíjūn

 bāochīzhù宿shěpèiyǒubèikōngdiàoměizhōuwǎngfèitiēdàixīnpéixùn

 zhǐbǎodìngshìjiǔhàogōngshāngméndiànběiguóxiāntiānxiàméndiàn zhāo

 bǎodìng11jiāméndiànjiùjìnfēnpèi

 shìchéngrénshìdiànhuà13001875332jīng

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_View.asp?ComId=9763

 ■tiānchénglóngliáoxiègōngzhāopìn

 bàngōngshìnèiqín bǎo+quánqín+xiào+jīngyàndiàozōngyuèxīn2800-3000yuán

 yíngyuán 25suìshàng xīn+chéng 3000yuánzuǒyòu

 wǎngluòxiāoshòuzhǔguǎn nánxiàn yuèxīn miàntánshāngdìng

 yuànzhǔguǎn nánxiàn yuèxīnmiàntán

 shàngrényuányàoqiú25suìshàng měiyuèyǒu4tiāngōngxiū,8xiǎoshígōngzuòzhì

 zhǐliánchínánjiē254hào mínghuádiànnǎochéngběi500

 diànhuà:5913877 13831288877

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_7213.html

 ■bǎodìngbǎohóngshùpǐnshōucánggōngchéngpìn

 xiāoshòuyuánruògànmíng nánxiàn yǒujīngyànjūn 7.5xiǎoshígōngzuòzhì měiyuè4tiāngōngxiū

 dìngjiéjiǎxiū lìngyǒudàixīnniánjiǎ

 gōngrènxīn2500yuán+chéng+xiào+jiǎngjīn píngjūn3000-7000yuánshàngfēngdǐng

 gōnghuìdìngzhīyóuyuángōngcānyuángōngshēngdàngāo

 zhǐbǎodìngshìdōngfēngcháoyángjiāokǒumàoxiělóu18-1805

 diànhuà: 17334211995 jīng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_9582.html

 ■nóng西xiàolǎohuǒguōdiàn

 yuán yuèxīn2500-2800yuán+quánqín

 shàngrényuánbāochīzhù

 diànhuà:18731290889 15933955228

 zhǐnóng西xiàodōngménduìmiànxiǎochījiē

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_9311.html

 ■bǎodìngshìdǐngxīngāngjiégòugōngchéngyǒuxiàngōngchéngpìn

 bàngōngshìwényuányuèxīn2500yuán-3000yuánzuǒyòu+bāochīzhù

 guǎnyuèxīn2500yuánzuǒyòu+bāochīzhù

 chēgōngchuáng)、diàngōnghàngōngmǎogōngshùkòngpēngōngyuèxīn4000-5000yuán+fànyǒuzhènghuìkànzhǐzhěgōnglìng

 jīngdàimiàn

 gāngjiégòushèyīngjièshēngyuèxīn2000-2500yuán

 gāngjiégòushèshīyuèxīn5000yuánzuǒyòu

 shāgōngyuèxīn4500-5500yuán

 chējiāngōngrényuèxīn3500-4500yuán

 shàngrényuánbāochīzhùbānyǒubānfèibānzhùdìngjiéjiǎxiūzhǎngwěndìngzhěxiǎn

 diànhuà:0312-5992057 15033288893 liúshì13931295739zhāngxiānshēng

 zhǐbǎodìngzhǎngchéngběijiēbǎoběiyàojìnchéng23、28、12bǎoběiyàoxiàchē

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_9537.html

 ■xiàoshùncāntīngzhāopìn

 zhāopèicàigōng yuèxīn3200-3500yuán

 yuánshēngqíngōng yuèxīn2600-2800yuán

 zhōngdiǎngōng dàimiàn

 shàngrényuánbāochīzhù

 diànhuà:13463216572 17731263110 15188626786

 zhǐbǎodìngshìtiānédōngxiùlánchéngshìhuāyuánnánmén西

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_5445.html

 ■jīnjiǎnyàntuán

 mínyínggōng| 5000-10000rén| liáo//wèishēngjiǎnrènzhèng

 jīnjiǎnyàntuánjiǎnjiè

 jīnjiǎnyànchéng1994niányuán广guǎngzhōuxuéyuànshìguózuìxiānbèiwèishēngxíngzhèngménzhǔndesānfāngxuéshíyànshìzhīqiánjīngzhǎnchéngwèiquánguóguīzuìjiǎnxiàngzuìquántōngguòguóxíngbiāozhǔnrènzhèngzuìduōwǎngluòzuì广guǎngyíngézuìgāochéngzhǎngxìngzuìhǎodexíngxiàndàishēngshùkāizhǎnbāokuòxuéjiǎnyànyàolínchuángshìyànwèishēngjiǎnyán4kuàicóng2008niánkāishǐtuánniányíngézēngzhǎnglián5niánchāoguò50%,2012niántuányíngéchāoguò10亿yuánrénmínjīnjiǎnyànwèiquánguó13000jiāzhōngsānjiǎyuàn1000duōjiāliáogòugōng1600duōxiànggāoxīnjiǎnyànshùzàiquánguóyōngyǒu22jiāzigōngfànwéigàiquánguó30shěngshìzhìtuánqiánzài广guǎngzhōunánnánjīng西ānzhèngzhōuféizhōuzhòngqìngzhǎngchūnkūnmíngguìyángchuānzhǎngshāshěnyángnánníngtiānjīnhángzhōushànghǎitàiyuánshíjiāzhuānghǎinánhēilóngjiāngxiānggǎngděngchéngshìgòngshè32jiāzigōng

 zhěnduànzhīchídàibiǎo2míng

 gōngzuòdiǎnbǎodìng

 gōngdài:4.5qiānshàng/yuè

 xiǎnjīnshuāngxiūdàixīnniánjiǎsānjiéjīnshēngjīnděng

 miànshìzhǐbǎodìngbànshìchùlánjiēdōngfēngjǐngxiǎochūshìshíjiāzhuāngjīnxuéjiǎnyànsuǒyǒuxiàngōngshíjiāzhuāngdōngkāiyànshānjiē148hàoshì

 zhíwèimiáoshù

 gōngzuòzhí

 1、gēnjīngānpáiyuànqíngkuàngkāizhǎnyíngxiāohuódòngbǎozhèngbiāodeshíxiàn

 2、měiyuèpàisòngcáipiàobìngzuòhǎoyuàngōngzuòquèbǎoshíhuíkuǎnwánchénghuíkuǎnbiāo

 3、zhēnduìxìngshèxuéshùliánděngjiànliánghǎoguānzēngqiángxiàngdeshúchéng

 4、shànglǐngdǎoānpáidegōngzuò

 rènzhíyàoqiú

 1、quánzhìzhuānshàngxuéshēngliáoyíngxiāoguǎnxiāngguānzhuān

 2、xíngxiàngzhìliánghǎotóunǎolínghuóqīnggōngzuòzhìyǒuliánghǎodeshí

 3、jiàoqiángdegōutōngbiǎoxiédiàonéng

 liánrénjīng13070512236 yóuxiāngtianj-wuqiong@kingmed.com.cn

 ■běidǐngxuānchēzhuāngshìyòngpǐnzhìzàoyǒuxiàngōngzhāopìn

 běngōngchéng2008niánzǒngwèibǎodìngshìjiànzhīchūshì4sdiàndeyōuzhìgōngyīngshāngquánguó800duōjiā4sdiànwèishùnyīngshìchǎngduìgāopǐnzhìchēxìnghuànèishìchǎnpǐndeqiúgōngjiànledǐngxuānnèishìgǎizhuāngliánsuǒgòubǐngchéngyòngxīnchuàngzàoguānàidàoréndezōngzhǐjiāonèishìréndìngzhìwèigèngduōchēzhǔchuàngzàowánměinèishìwèizhǎnbiāobiāozàoguónèinèishìgǎizhuāngpǐnpái

 bǎnshīgēnchǐcùnyàoqiúbǎngāoxīnmiàn

 cáijiǎngōngshùmíngnánxiànyuèxīn4000-6000yuán

 zhǔyàogōngzuògēndìngdānyàoqiúchǐcùncáijiǎnyuáncáiliào

 fèngrènyuángōngshùmíngyuèxīn4000-6000yuán

 yàoqiúshúliàncāozuòfèngrènjīngyànpéixùn

 bàngōngshìnèiqínyuèxīn2800-3500yuán

 yàoqiúnéngcāozuòdiànnǎoxīnyǒunàixīn

 guǎnnánxiànyuèxīn3000yuánshàng

 chējiāngōngshùmíngniánlíng40suìxiàgāozhōngshàngxuédàimiàn

 zhǔyàogōngzuòdānliàochūxìn

 shàngrényuánbāochīzhùgōngdàiyōuhòuzhǎngwěndìngjiǎobǎoxiǎn

 miànshìzhǐběisānhuánzhǎngchéngběijiējiāochākǒudōngdōngzhuāngyuánAshāng

 diànhuà:0312-7509091

 liánrénzhāngshì

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_7286.html

 ■bǎodìngshànfāngshípǐnxiāoshòuyǒuxiàngōng

 zhāopìnzhíwèi

 miàndiǎngōngyuèxīn2500-3000yuánnéngshúliànzhìzuòshìzhǔshímiàndiǎn

 yíngyuányuèxīn2500-3000yuán

 cāozuògōngyuèxīn2500-3000yuán

 shàngrényuánnánxiànměiyuèyǒugōngxiūzhèngchángbáibāntuōqiàngōng

 zhǐbǎodìngshìruìānběichéngfēngjǐngnánménshāng

 diànhuà:17703228979 dǒngjīng

 jiǎntóuzhǐ https://www.baixingjob.com/Company_11041.html

 ■bǎodìngkāngqiángliáoxièzhìzàoyǒuxiàngōng

 ●zhuāncóngshìshǒushùxièdeshèshēngchǎnxiāoshòu

 ●chǎnpǐnbāokuòguānjiéshǒushùxièkuānguānjiéshǒushùxièzhùshǒushùxièděng

 ●tōngguòIISO9001:2008ISO13485:2003guǎnrènzhèng

 ●shēngchǎnjiǎnshèbèixiānjìnyōngyǒuqiángdeshèzhìzàonéng

 ●xíngzhǎndeyǐnlǐngzhě

 xièshè10míngxīnchóu:2600-5000yuán

 (běn3000,èrběn2800,sānběn2600měibànniándiàozhěng,3500hòuxiàokǎoyǒujīngyànzhěmiàn

 yàoqiúběnshàngxuéxièshèxiāngguānzhuānshúliàn使shǐyònghuìruǎnjiàn

 èrshùkòngjiāgōng10míngxīnchóu:3000-5000yuán

 yàoqiúzhōngzhuānshàngxuéyǒushùkòngjiāgōngjīngyàn

 sānqiángōng10míngxīnchóu:3000-5000yuán

 yàoqiúzhōngzhuānshàngxuéxièxiāngguānzhuān

 xiāoshòunèiqín1míngxīnchóu:2200-4000yuán

 yàoqiúzhuānshàngxuéxièshèxiāngguānzhuānyīngshúliànofficebàngōngruǎnjiàn

 shēngchǎnhuà1míngxīnchóu:2200-5000yuán

 yàoqiúzhuānshàngxuéxièshèxiāngguānzhuānshúliànofficebàngōngruǎnjiàn

 shàngrényuánbāochīzhùxiǎndānxiūshìnèibānchējiēsòng

 zhǐbǎodìngshìmǎnchéngxīnxìngchǎnyuán

 diànhuà:13503325760

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_7069.html

 ■bǎodìngshìjiēkǎifāngbàngōngshèbèiyǒuxiàngōng

 bǎodìngshìjiēkǎifāngbàngōngshèbèiyǒuxiàngōngchéng2001niánzhǔyàojīngyíngyìnchuánzhēnyìnsuìzhǐbiāoqiānkǎoqínděngbàngōngshèbèihàocáipèijiànwéixiūběngōngshìsōngxiàchuánzhēnbǎodìngdàishāngshòuhòuzhànxiōngchuánzhēnyìnbiāoqiānyìnbǎodìngdàishāngshòuhòuwéixiūzhànhuìyìnbǎodìngdài

 diànnǎochéngyíngyuánshùmíngniánlíng35suìxiàyǒujīngyànyōuxiānxīn+chéngyuèxīn3000yuánzuǒyòu

 yìnyìnwéixiūshīyuèxīn3000-4000yuán

 yìnwéixiūxuéyuányǒuxiāngguānchǔsuànzhuānyōuxiāndàimiàn

 shàngrényuánzhèngchángbáibāndānxiūzhǎngwěndìngsānxiǎngōngzuòqīngsōng

 zhǐbǎodìngshìmínghuádiànnǎochéngsānlóu

 diànhuà:13833065071

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_4807.html

 ■bǎodìngxìnchēqiáozhìzàoyǒuxiàngōng西chǎngzhāopìn

 jiāgōngzhōngxīncāozuògōngyuèxīn3500-5000yuánjiàngōng5000-7000yuán

 chuángcāozuògōngyuèxīn3500-5000yuánjiàngōng5000-7000yuán

 shàngrényuán8xiǎoshígōngzuòzhìyǒushítáng宿shězhù宿yǒukōngdiàomiǎnfèiWIFI

 zhǐbǎodìngshìjiànguózhōngxìngchēchǎng西qiáotóuběixíng500

 diànhuà:18230022585 15930928258 pángxiānshēng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_17788.html

 ■zhǎnglóngyàobǎodìngbànshìchùzhāopìn

 gōngbànshìchùzhǔyíngxīnnǎoxuèguǎnlèiyàopǐn-xuèmàiqīngpiànxuèmàiqīngpiànhuóxuèyòngxuèzhèngdegāozhīxuèzhènggāoxuètáng尿niàobìngxīnzàngbìngnǎogěngnǎoxuèshuānhòuzhèngtóutòngtóuyūnzhíxíngbiāozhǔnguójiāshípǐnyàopǐnjiānguǎnbiāozhǔnYBZ02962004-2008Z。xiànzhāopìn

 yàopǐnjiǎngjiěyuán5míng nánxiàn yǒutáijiǎngjiějīngyànzhěyōuxiānyuèxīn3500-6000yuánzuǒyòu

 èryàopǐnshòuhòuzhǔguǎnnánxiànyuèxīn6000yuánzuǒyòu

 sānwēixìnguǎnzhuānyuányàoqiúdǒngwēixìngōngzhònghàodeyùnyíngdàimiàn

 shàngrényuánměizhōudānxiūzhǎngwěndìngjiǎobǎoxiǎn

 zhǐbǎodìngshìběishìběièrhuándōng19hàobǎoyàoyuànnèi

 diànhuà:15303127925 yáojīng

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_11103.html

 ■bǎodìngruìānwànlóngchāoshì

 sànhuòzhǎoyuán:3-5míngniánlíngèrshízhìshísuìyǒujīngyànzhěyōuxiānyuèxīn2000-2300yuán

 liánréndiànhuà:13373123188,18233311888guō

 zhǐbǎodìngshìruìānchéngwànlóngchāoshì

 jiǎntóuzhǐ: https://www.baixingjob.com/Company_7766.html

 ■xióngxiànwǎngbǎnchǎng

 zhāopìnpíngmiànshè2míngbāozhuāngyìnshuā),zhìbǎngōngxué2míng,2500-4500yuánbāochīzhù

 diànhuà 13930262515 18931262515

 zhǐbǎodìngshìxióngxiàn

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_17814.html

 ■hóngxīngměikǎilóngfēngjiāchéngpìn

 fēngjiāzhāopìndǎogòu5míngxīn2000+chéngniánlíng20-35suì

 zhǎngqiángzhǐzhāopìndǎogòu5míngxīn2000+chéngniánlíng25-40suì

 gōngzuòshíjiānshàng9:00-xià5:30 gōngxiū4tiān

 gōngzuòshíjiānbǎodìngshìkǎiběijiēběièrhuánjiāochākǒuhóngxīngměikǎilóng

 diànhuà:18833280134

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_View.asp?ComId=17816

 ■jīnrónggōngzhāopìn

 gōngzuòrényuánshùmíngyǒujīngyànjūnyuèxīn4000yuánshàngměizhōushuāngxiūshíjiānjiàoyóunánxiànniánlíng45suìxià

 zhǐbǎodìnggāokāidiànjiǔdiàn

 diànhuà:13393323791 zhàowénjiàn

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_17819.html

 ■bǎodìngshèngjiéjiāzhèngyǒuxiàngōng

 qiánjìnzhōngdezhōngpéixùnwèi广guǎngyàomenpéixùndexuéyuánqǐngjiābēnzǒuxiānggàotiáojiànxià

 ...【zhāoshēngzhuānyīngyuányuèsǎo

 ...【miǎnfèizhuānpéixùn miǎnfèikǎoshìzhèng miǎnfèijièshàogōngzuò

 ...【shànggǎngdài24xiǎoshízhùjiāqíngkuàngwèi

 tīnghuàgàn:3600--5800yuán/yuè

 使shǐjìngàn:4200--8000yuán/yuè

 pīnmìnggànniánxīn10wànshàng

 ...【péixùnbàomíngyàoqiú

 1.jiànkāng+chōngmǎnhuóde

 2.kǒuzàiběishěngfànwéinèi+dìnggōngzuòde

 3.chíyǒujiùshīdēngzhèngdeméiyǒudeláixiàobàn

 4.nénggòujiānchí20tiānshíjiānshàngde

 5.rènchéngxìngāoqiède

 ...【liǎngzhāo

 1.xīnháixiǎngtiānkāiqiědǒnggǎnēndeyào

 2.huānháizi bàozào cuòzhéjiùbàoyuàndeyào

 zhǐbǎodìngxīndàiCliùhàolóuliùhàoshāng menzàizhèděng

 diànhuà:13731212163lǎoshīwēidiàntóng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_17829.html

 ■píngānzōngjīnróngzhāopìn

 zhíwèishòuhòuzhuānyuánxiāoshòudàibiǎochǔbèizhǔguǎn

 xuézhōngzhuānshàngxué

 niánlíng:25—40zhōusuìnánxiàn

 dàixīn+chéng+niánzhōngjiǎng+xiàngjiǎng+yóu

 xiǎnjīnzhōuliùshuāngxiū

 yàoqiúyǒurènxīnshàngjìnxīnzhèngnéngliàngzhēngqiánwàngqiángyǒujīngyànjūn

 寿shòuxiǎnchēxiǎndàikuǎncáixìnyòngmàichēmàifángshànghǎijiāhuàděng16xiàngzōngjīnróng

 zhíbǎofèishōuliàobiàngèngpéibànwéilǎoqiú

 zhǐchuàngjǐnxiùjiē678hào

 diànhuà:13333221252(wēixìntóng)

 liánrénzhàoshì

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_17846.html

 ■bǎodìngwàněrdiànxièzhìzàoyǒuxiàngōng

 shùkòngchēgōngchēgōnggōng4000zuǒyòumiàn

 diànhuà:13398649139 shíjīng

 zhǐbǎodìng西èrhuán西jiāokǒuxīnzhuāngcūn

 jiǎntóuzhǐ https://www.baixingjob.com/Company_6340.html

 ■zhōngguópíngānshòuhòuzhāopìn

 nèiqín5míngnánxiànyǒujīngyànjūnyuèxīn2000-3000yuánshuāngxiūdìngjiǎxiūzhèngchángbáibānzǎo8-wǎn5 zhǔyàozhāopìnrényuánjiēdài

 èrshòuhòugōngzuòrényuán10míng25-45suìnánxiànyǒujīngyànjūnbàntiānbānměizhōushuāngxiūxiǎnjīnzōngyuèxīn5000-8000yuán

 sānchǔbèizhǔguǎn5míngzhuānshàngxué,25-45suìnánxiànměizhōushuāngxiūxiǎnjīnzōngyuèxīn5000-10000yuán

 zhǐbǎodìngshìgāokāidiànjiǔdiàn西xíng200nán

 diànhuàwēixìn:13613326802 zōuzhǔrèn

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_11030.html

 ■bǎobǎishēngxiānzhuānguìchéngpìn

 pìnshēngxiānniúyángròuròuyíngyuánshìyōuxiānbǎodìngkǒu20-40suìzhījiānbàntiānbānyuèxīn2500-4000yuán

 dàngāoshòumàirényuánruògànmíng25-40suìbǎodìngkǒuyǒushòuhuòjīngyànzhěyōuxiānkǎobàntiānbānxīn+chéngzōngyuèxīn2500-5000yuán

 zhǐ:1.cháoyángběijiēbǎobǎigòu广guǎngchǎng2.běièrhuánhuǒzhíyuánpángbiān3.bǎoshīxiǎojìn

 liánrénshìxiānshēng

 diànhuà:18931287135 ,15603219316

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_9379.html

 ■bǎodìngshìkāngshuǐchéngpìnxiàgǎngwèirényuán

 1、bàngōngshìwényuán cáihuìzhuānyōuxiān 2500yuányīngpìndiànhuà18332832888zhāngjīng

 2、jiēdiànhuàwényuán 2000+zhù+xiào yīngpìndiànhuà:13331283806sūnzhǔguǎn

 3、sòngshuǐgōng 3600--6500yuányīngpìndiànhuà18331063799qínjīng

 4、píngzhuāngshuǐyuán 20--40suìchīnàiláozàishìzuòshìchǎng,3000-5000yuányīngpìndiànhuà18332832888zhāngjīng

 5、chējiānnángōngrén 2500~3000yuán yīngpìndiànhuà13831274123guōzhǔrèn

 zhǐnóngxué西xiàoduìmiànkāngshuǐ

 yuèxiū4tiān

 jiǎntóuhttps://www.baixingjob.com/Company_5403.html

 ■xiéshǒudiànyǒuxiàngōng

 1.线xiànbǎnhànjiēshúliàngōng20míngyuèxīn2500-3000yuányàoqiú:shúdiànziyuánjiànshúzhī线xiànbǎnhànjiēliúchéngrénnénggòuwánchénghànjiērèn

 2.zhìjiǎnyuán2míngyuèxīn2500-3000yuányàoqiú:yǒuxiāngguānzhìjiǎngōngzuò2niánshàngjīngyàn

 3.hànjiēxuéyuán10míngdàimiànshànggōngzuòzhèngchángbáibān8xiǎoshíyuègōngxiū6-8tiāngōngcān

 zhǐ:bǎodìngshìlóngxìng西zhōnggǎngchǎndiànhuà:13001878880zhàojīng

 jiǎntóuzhǐhttps://www.baixingjob.com/Company_8894.html

 ■yīngbǎojiāzhèngchéngpìn

 xìngdechūntiānláilexìngměigāoxīnshíxiànmèngxiǎngjiùzàizhè

 yīngbǎojiāzhèngyǒuxiàngōngyīnzhǎnyàozhāopìn

 wényuánliǎngmíngzhuānshàngxué

 zhǔguǎnliǎngmíngzhuānshàngxuéyǒujiāzhèngguǎnjīngyànyōuxiān

 cuīshī5míng

 liáoshī5míngzhōngànjīngyànyōuxiān

 yàoqiúxìngniánlíng45suìxiàshēnjiànkāngguānduānzhènggōutōngnéngqiánggōngdài:2500-8000

 gōngzhǐbǎodìngshìruìānběichéngfēngjǐng10-1hào

 liándiànhuà:3065118///13032080135wēixìntónghào

 jiǎntóuzhǐ:https://www.baixingjob.com/Company_View.asp?ComId=10084

 zhāopìnqiúzhíhuānyíngguānzhùliúyánmenzàibǎodìngmenàibǎodìng

 diànhuà:13785251604

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~