梦幻西游鸵鸟牧场怎么进_梦幻西游鸵鸟牧场怎么进不去

鸵鸟蛋 63 0
播放语音朗读全文

 jiāngyóuhuānyíngjiāqún543546616huòwēixìnjcy897513xún

 jiùxiàngěrdùnzàixiāoshīzàipíng线xiànxiědàode,“xiǎngzhīdàotàiyángxiāoshīzàipíng线xiànhòumènghuàn西yóutuóniǎochǎngzěnmejìnlemale xiāng。”měirànglǎotiāndōuzuìdefāngzhízài

 dànshìdāngyāngyāngderénqúnfēngyǒngérhòuxiānghuìhuìzhújiànxiāoshìne

 guǒméiyǒumenderǎoxiānghuìhuìzhíbǎochízheyuánshēngtàideměihǎone

 

 chángguījǐngdiǎnqièdōudāngnián

 cuòdezhàndàozàikànláiwàiyǎnshítiàoxiáshíshídǒushāizifānglìngrénsuǒránshèngjiédesōngzànlínrányóuxiǎogōnglúnxiànwèishāngmiàoguǒshēnjiāshāshàngwèibiànxiǎnghuìzhuǎnshēn便biànhuìzàihuítóuguǒjīndǐngjiùcuǐcànliàoxiǎngshénniǎozhèfēiháihuìfēihuílái

 

 dào xiāngdeyóuduōzhǐshìcānguānle tiàoxiásōngzànlíncuòzhīlèidejǐngdiǎnquècuòguòle xiāngdejīnghuáxiāngzuìměidejǐngzhèngshìbiāndejǐng

 (shùn便biànxǐngjiāzhèkàndequánshìbiāndefēngjǐngqǐngyàogēntuánhuòzhěyóuxíngkàndexiēchángguījǐngdiǎnláiduìó,O(∩_∩)O)

 

 

 

 zǒngjuémíngmèishìwēnnuǎndexiǎngmíngmèidefāngzuòmíngmèidezichángchángmíngmèixiàozhe……

 xíngjiùgāizànshíwàngdiàodeshēnfènniánlínggàobiéziyàngdebàngōngshìkuàikuàidiūzàibiānnǎoziténgkōngzhuāngmǎnfēngjǐngfàngfēixīnqíngxiàngzhòngxīnhuídàoháishídàiyàngsuíxīnsuǒwánshuǎbēnpǎotiàoyuèzàishāndefēngzhōngyóuzài

 2015nián6yuè11

 zàichéngshàngwèileguòwǎng

 liùxiāngzhīxíngyòuràngzhòngshífēngháishìchuīrénshénqīngshuǎngtàiyángháishìzhàorénzhēngkāiyǎn

 wēnnuǎndechéngajiùzhànfàng

 xíngqiánzhǔnbèi

 chúchūnqiūzhuāngxiàzhuāngwàichōngfēngshìbèidexià便biànchéngdōngérqiězǎowǎnwēnchàzhēndehěnhěn

 bèibāo55Làosuǒdēngshānbāoxíngréndeguìzhòngguìzhòngcáidōuguībèile28Ldexiǎobèibāochūwándeshíhòubèidiǎnlínggǒusuìdewánérguībèile。(rénròuluózishāngshùn便biànshìxiàgēnzhezhǔrénláidiān西běidegānxiāngmen,(*^__^*) ……)

 yàobáihuāyóuchuàngtiēbáijiāhēiālínchángyánníngniúhuángjiěpiànfēnděnghòuláipiànyàoméiyòngshàng

 shùyòngpǐnzhǐjīn湿shīzhǐjīnmenzhùdezhànmiǎnfèigōngNzhǒngshùpǐnduōwèibǎojiéxiǎoyàngzhōngyàng

 shùshǒuxiāngchōngdiànshù线xiàndòngdiànyuánděnggāoyuánshàngdiànchíhàodiànkuàijiànduōdài

 cānshìjiàqiǎoniúnǎitángniúròugànqiángliètuījiànquèshínénghéngsǎo饿èqīng便biànxiǎoqiǎofāng便biànxiédài

 xiāngsōngxiàLX5,kāngD90。(jiùbiéwènxiānglefánshìpāicǎnrěndedōushìLX5gàndehǎoshì

 zhǒngpǐnshuǐmiànjìngyǒu沿yánmàoshùtóujīnwéijīnsǎnxiāngzhēndechāogànzàoméiyǒutàiyángshíwài线xiànshìchāoqiáng

 xíngchénghuāfèi

 ménpiào

 rénzàixiāngfēngwántiānsānménpiàofēnqiánméihuādāngyóuménhuìhuìhènmenzhèyàngdeyóumenméitáopiàojiùshìkěnshōufèidejǐngdiǎnhēihēi~

 chīhǎodezhùhǎodebāochēchūjiùshìxiǎngqiánhuāzàiménpiàoshàngmeláiyǎoamènghuàn西yóutuóniǎochǎngzěnmejìn!O(∩_∩)O

 

 jiāotōng

 kūnmíngzhífēixiāngzàiérwǎngqiǎngdàozhépiàojiàoshuàidāile

 cóngxiāngzuòhuíkūnmíngkōngdiàohuàilekāishāokǎoshìháizhǔdòngfānshēn便biànkǎojūnyúnwèijiāshàngwàngdàiránjiàole

 zàixiāng3tiānbāochēměitiānfèiyòng100-300yuánrénjūn25-60yuán

 2015nián9yuè15gèngxīn

 zhàngōngledediànhuàduìhòuxuǎnzhōngrénjiùshìzhèyàngzhǎodàodeshìjìncūnzidecángmínshíyàoliándeqǐngzhíjiēdiànhuàxìnyǒngyuǎnhuìhuíwēixìnyīndìnghuíkànwǎngluòqíngkuàng)。

 dāngshímenjiālǎodexiǎodewánhěnkāixīnzhīhòujièshàolehǎopéngyǒubāodechēèrniánjiùshì2016niányòuyuēle4péngyǒuzàixiāngzàibāoledechēwánleliǎngtiānháidàojiāchīzānyóuchájuépàopàoxìnrèndexiǎngzhǎolínshībāochēdehuānyíngjiāQQxún:1479076169(shízàishìyànfánlemǒuxiēréndewàngzhǐjiùgōngkāi广guǎnggàole

 pínglùn

 xíngchéngānpái

 xíngchéng

 2015nián6yuè11--6yuè14

 D1:kūnmíngzhífēixiāngbāochēxiǎozhōngdiāntiānchíhuāhǎiwǎnshàngkǎoyángtuǐ

 D2:bāochēhǎichūnzōngjǐngkànsàijié+shùréntóushùtóukāichēhuánhǎi+shùniútóushùyángtóuzōngchéngpǐncángxiāngzhūpáiyóujiānsōngrōng

 D3:zǎobāochēhǎikànchūchénjǐngbāochē线xiànzhànhǎimáoniúsànlúncūnqíngbáihuāhǎizhànxiàxíngchēlányuèshāndòngshāérguīgǎishénxiāndòngzhìzàozhǒngshāobāozhào

 chē线xiànzhànqīngdàocǎoyuánhuāhǎizhànwǎnshàngdànmáoniúròutāngguō

 D4:沿yánqīngdàozhìshíxuěshān-lányuèshānjǐng

 

 běnláizhǐshìxiǎngjiǎngpǐnxuéjiānyōudezhíxiǎoláizheshuōgāokǎojiéshùjiùdàikàncǎoyuánliǎngréndàocǎoyuánshànggǔnzhuīzhuīdòudòuniúwánlèilejiùxiánkànliúyúnjìngkànhuā

 liàolǎomàiménglezhǐdàizhídàiēnhéng!?

 jiēzhexiǎoláiwēixiéguǒdàishàng……

 hòuláizhǐyīnzàiwēishàngxiěsàijiéshàshàshàshízàibànyàokànAzhàobēidetàohànzhǐjiùyǐnláiméiruǎnmèizizàizàizàiyàokàntàodehànzhǐ

 …………

 hǎobaxiǎoxīnduìzhuàngle

 cóngjuédìngchūdàodìnghǎoxíngchéngpiàozhànbāochēcáiyòngledàoliǎngxiǎoshísuǒhuāfèideshíjiāndōuyòngláishuāxīnérwǎngdepiàole

 zàihǎi1900defānggǔnshíniánmendōuduìhěnxìnhànránjuédìngzhífēixiāngshìshízhèngmíngjǐnguǎnshàngyǒulǎoxiàyǒuxiǎojiédōuhěnhuīhuánglǎodeshíběnzhèngjīnggāoxiàxiǎodeshíxíngxiànglángbēnshǐquándōuméiyǒurèngāofǎn

 qǐngjiāyàoxiào仿fǎngguǒdechángzhùshǔhǎishénzhìhǎiháishìlǎolǎoshíshícóngdàogāozhúshìyīnghǎixiāndàokūnmínghuòjiāngzàizuìhòuxiāngméi

 zhífēijiāngbānhuìyǒuwènzhífēixiāngyàoshènzhòng

 

 fēishíyīnmáimǎntiān

 yōuzhechēngdetiānbàoshuōlaxiāngdeqiánhòushítiāndōujiāngshìbào

 

 tiāndezhōngjiūméiyǒuxiàxiàlái……

 jiùyángguāngxíng

 xiāngcǎoyuán

 zhànyōudiǎn

 jiànzàicǎoyuánhǎijǐngnèituīchuāngjiùshìcǎoyuánchūménjiùshìhuāhǎibèishíxuěshānmiànxiàngcǎoyuánzuǒshǒuzhǐshìhǎiyòubiāntiàoshìqìngchǎngzhōucángcūnzhàicuòluòyǒuzhìniánménqiándecǎodiānshàngniúyángchéngqúnchūntiāncǎoxiàtiānfánhuāshèngkāiqiūtiānlángyānhóngdōngtiānbáixuěgài

 wēnxīnxǐngzhèchúleměijǐngzhǐyǒuměijǐngchūlezhànménfāngyuán3gōngnèichúlemèicángzhàiméiyǒurènyǐngyuàncānguǎnjiǔbacàichǎngchāoshìyuànyínxíngděngxiāofèichǎngsuǒdànzhànshìzhù宿cānyǐndeyǒuchúzhǎngsháomáoniúròutāngguōyuǎnjìnchímíng

 zhànquēdiǎn

 (xiělezhànyōudiǎndànduìquēdiǎnzhegèngduōxiědedōushìréndegǎnshòupíngjiàwàngkànwénderénxìngcānkǎoměirénguāngǎnhǎohuāndedìnghuānláidejiéhuòtiāngēnyàngkàndàodedōng西jiùyàngguǒyīnwèizhèyuányīnzhǐběnrénzhǐběnyóuqǐngshàngyòushàngjiǎodiǎnguānkāiyóu

 gāizhànzàichéngzàicǎoyuánshàngshuōbáileshìzàixiāngxiàzhōubiānméiyǒushāngméiyǒufàndiànhuānguàngjiēpàobaderénhuìjuéfāng便biànzhànyǒucāntīngfèidiǎncàichīfànjiàgēnjiāngchéngdechàduōdànliànggèngduōchūwándeshíhòuzàiwàimiànchīwánfànzàihuíláizhùnéngshìyīnwèihuánjìngyīnxiànánmiǎnyǒuzhǐwénziduōméidiǎnwénxiāngqiūshōushíjiétiánshǔméifānghuìzào访fǎngzhàncǎoyuánshàngfēngshātiāntiānsǎohuìyǒuhuīchénméiyǒuláishuǐzhǐyǒujǐngshuǐtiānhǎodeshíhòushuǐdeyánhuánghúnnéngyǒujiéderénhuìshòulezǎoshuǐdàoshìméikànchūyǒushénmewènzhǐshìrénzhùmǎndeshíhòuwǎnshàngyòngshuǐgāofēngshuǐxiǎoshénzhìshuǐgòuyòngdōushìzǎoshàngchuánghòucáizǎodedàoméi

 shuōbáilezhàndetiáojiànxiāngduìshìsuànshìjiàoèliède

 dànshì,2015nián8yuè25zhì9yuè7chénkūntuánduìzàizhèzhànliánzhùhěnduōtiāngǎoxíngzǒudeliànghuódòngchénkūnběnrénzàizhèzhùlemeduōtiānshuōmíngshénmejiāxínglǐnghuì

 yīnwèimenjiāzidōutiāojiǎoqíngsuǒzhèxiēquēdiǎndōulüèlegǎnjuézàiměijǐngmiànqiánzhèxiēxiǎowèndōusuànwèndāngránréngēnrényàngguǒduìzhù宿yàoqiúgāozhuīqiújiéwánměishénzhìjīngzhìdàoliánǒuěrdetíngdiàndōujiēshòuquànzuìhǎobiézhùcǎoyuánshàngzhùxiāngshìchéngyànghuìtíngdiàn),yīnwèixiànzàizōngchéngbèishāochéngfèilezhùhuánjìnggènghǎoqíngtiānhuītiānshīgōngzàoyīngèngshìfánxīn

 

 gāngxiàfēihēiyúntóuréntòuguòlái

 zàitáobǎoshàngzǎozǎodìngfángjiùshìhǎoachūchǎngjiùzhǎodàozhànláijiēdechēgànrénduōduōsuosuomāozheyāozuānjìnchēdòngshuōhuàdōusuǒgàidōushìjiāngde

 cuōzheshǒuliūzhechōngjìnzhànjìnfángjiānyǎnjiùkàndàomǎnchuángdeyángguāng……

 zhèzhǒnggǎnjuéjiàozuòwēnnuǎnhòuláizhízhùxiàcénghuànzhàn

 zhìzàixiāngāidòngdeshǐgāngkāishǐjiùjiéshùshí15fēnzhōng

 

 cóngzài xiāngdeměitiānyángguāngshēn

 

 zhànxiáng

 

 zhèméimiāoxīngrénháowèndǎnxiǎoháiyàodǎnxiǎoyuánběnzhǐkànjiànméizuìhòubèngchūláimendebǎoshénde姿tàiháiméizǒujìnmenjiùhōngérsànshìxiūshàngjìngba

 

 jièhuòcángáobǎobǎogāng5yuèjiùjīngyōngyǒutūndòuniúdegàijiānghōngchuánshìzhàndezhèndiànshénshòuzhīshìèrhuògěileèrdemínghuànzuò”,shìyīnggāijiàozhā西wàngduīzhīlèidema

 tiānchūxiāngháiméizǒujìnnejiùxiéfēngguǒyúnjiāngérlái----bàotuǐabàotuǐzàiqúnzishàngyìnxiàtuózhǎoyìnqīnanǎishìshàngbèizixiāngbànduōniándehǎoyǒume

 

 deshìzhīxiàjiùhuòlíntóulediànzhǎngtuōdàolóngziguānjìnzhídàokāiméixíngmǎnshìfàngměitiānkànquèméidǎnliàngfàngchūlái

 

 xiǎowazuìjìnfēngshēngshénjǐnwèilenǎideshēnjiāānquánjiùzànqiězàilóngziba

 

 zhèluówēidemíngxiāngxíngzhīxiàjiùbiēlejiàoxiǎonéngyīnwèijiàndeshēngréntàiduōjīngtuìjǐnlekànméngǒudexìngměitiānyàozuòdeshìqíngzhǐyǒujiànzàizhuāngyuándeménkǎnqiányōuyuànchǒuzhezhègōngpíngdeshìjièruòyǒusuǒwèishénmeméiyǒuwěi?!

 

 kǎowāngshēngshìhéngjiǔde

 (2015nián5yuè5gèngxīnxiǎocéngjīngshìchìzhàfēngyúndejūnquǎn退tuìhòuzàizhànyǎngtiānniánlǎomàidexiǎozhíbǎoshòuyánzhòngfēng湿shībìngyǎndezhé。2015nián5yuè4xiàlechǎngxuěxiǎoshīzōngleqīngchéndiànzhǎngxiànjìngjìngtǎngzàizhànbèihòudexiǎoshuǐzhuàngshéncǎncéngjīngdejūnquǎnshuāiruòliánxiǎoshuǐdōuchū……cóngmendewēixìnzhōngkàndàozhèxiāonánguòzhìxiǎngxiàngguòshùdeguī宿quèméixiǎngdàoshìyòngzhèyàngdefāngshìkāide。)

 Ps:háipāidàozhàndeliǎngzhǐzhǎngěrduǒméngdāngránshìdǎnxiǎodejiànrénzǒujìnjiùsāodòngān

 zhǒngjiànleyūnó

 fàngxiàxíngjiàoshàngshìxiānqǐngzhànyuēhǎodechēxiǎozhōngdiānxiǎozhōngdiān

 cóngjiāngyùnzhànzuòchēxiāngdōuhuìjīngguòxiǎozhōngdiānyǒuxiēgēntuándebāochēdeyóuhuānzàitíngliúpāizhào

 

 xiǎozhōngdiān xiāngjiù20gōng

 

 xiǎozhōngdiānchùgāohányǒupiàndemàoshèngcǎochǎngměiyuè5yuèxiàxúnkāishǐzhèjiùchénglepiànhuāhǎijuānhuālánghuāsānghuāháiyǒuhěnduōzhīmíngdehuāhuācǎocǎolúnliúkāifàngdàole9、10yuèfèndeqiūtiānzhèjiùchénglelánghuādetiānxiàpiànpiànhuǒhóngdelánghuāchángyāoyàn

 

 xiǎozhōngdiānzuìchūdejǐngjiùshìmànshānbiàndecǎodiānhuākànlezhèzhǒngjǐngxiàngcáizhīdàoshénmejiàoshānhuālànmàn”。

 

 lántiānbáiyúnqīngshānshuǐchènyìngzhepiànpiàncànlàndehóngxiáhuāérshìrènchūlexiǎoxiǎodehuābànzàicángzhùmǎnxīnshìhánxiūfàngduǒduǒ

 

 zhǐyàoláiduìshíjiāncǎoyuándehuāyòngzhǎomenmiànérláizhēngxiāngdiēxiōng怀huái

 

 zàibiānpāizhàoméishìjìncǎodiānpāizhàozhùyǒunénghuìbèidāngcūnmínshōuyuánhuánjìngbǎofèi

 (cángmínshōufèideqǐngzhùzuǐshuíràngmenzhìzàodedàizǒunenánchéngháiyàozàicǎoyuánshàngwèimenānfàngxiāngcuòdezhàndàojīnggòushāfēngjǐnglehǎome?)

 

 tiānchídejuānhuā xiǎozhōngdiāntóngdōushìchénglínchéngpiàndegāoshānjuānhuāguānshuòduōyàng姿tàibáidejiéhuángdegāoguìhóngdeqíngduǒduǒpiànpiàncǎifēnchéngxíngchénglebiāndehuāhǎihuācháo

 

 nián6yuècéngjīngzài xuěshāndehēihǎijiànguògāoshānjuāncóngshùmènghuíhēihǎiquèyòuyuánzhòngfǎncéngjīngwèibiéjiùhuìgēngāoshānjuānyǒngjué……

 

 gāoshānjuānyǎngzàishēnguīrénshí

 

 tiānchídegāoshānjuānràngwànglezài xiǎozhōngdiāngāngjiànguòdejuānhuāhǎi……

 shūshuōxīnyànjiù55555555555

 

 xiàngtónghuàyàngchōngyíngzhemènghuànxiéānníngwèijīngchénrǎn

 

 xiāngshàngcóngcóngdexiǎojuāngāoshānjuānyǒuzheyuánshǐdejìngyuánshǐdetǎndàngyuánshǐdezhuàngměihuáměiéryòugāojié

 

 huòxīngxīngdiǎndiǎnhuòpiànpiànmànshānbiàncǎifēnchénglìngrénxiájiē

 

 zhèshìbáidegāoshānjuānxiězhǐyǒuhuāxīndàidiǎndàndàndefěnkànshàngzhěngdōushìfěnfěnnènnèndezhèpǐnzhǒngzàitiānchíjìnzuìduō

 

 níngjìngqīngyōujiànzhīliǎngwàng

 huǎnghuǎngjiānzǒngjuéyuǎnchùdeshāndìngzhùzheshénxiānmíngjiàohuāxiānzi

 yǒurénshuōzhèfāngjiàotiāntángtiānzhēndejiùshìmelánmegànjìng

 

 zàicǎoyuányǒuzhǒngchōngmǎnchuánshìdegāoshānchǎngyǒuzhǒngzōngjiàoshénhuàshēndeshénshānháiyǒushíduōgāoyuánshèngyùnhǎoháinéngxiàngāoshānmíngguìhuāhuìzhǒngqúnmíngguìyàocáiqúnháiyǒuhuìyàncángmíndeyǐnshí……

 

 kāitiānchíshūdàimenkànzhè,,zhè,,,,,

 huítóuxiàolínshūjuégāngkànguògāoshānjuānháihuìkànshàngshàngxiǎoduīxiǎoduīdejuānhuāme

 

 xíngshìzànshíwèilebǎituōshēnghuódezhìxiāngdehuāhǎihuìràngwàngdiàoqiè

 

 kuàiláicǎoyuángǔncǎozhèdeyúnhěnhǎoxiàngshēnshǒujiùnéngchětuánróubaróubadàihuímèngxiāng

 

 néngxiǎngxiànghuāhǎideyàngdànxiǎngxiàngmǎnyǎnzhídeshūshuǎng

 

 

 

 liùyuèjiùshìyǒuhuāhǎiyǒuyángguāngyǒuwàngdeshíjié

 línshūdàimenshàngpángbiāndezuòxiǎoshān

 

 

 shānhěndǒuqiàohěnnánzǒu

 

 shānshàngshānxiàkāimǎnlexiānhuā

 

 

 20fēnzhōnghòudàoleshénxiāndòngchuánshuōshìshénxiānzhùguòdefāngdòngwàiguàmǎnlejīngfān

 

 láiwèilexúnxiānzōng

 

 yuǎntiàomǎnyǎnjǐnshìyóuhuàbāndetiányuánměijǐngháiyǒuháiyǒuliǎngwèikànzhemenshāndelǎotàitàihēihēi

 yòubiānháiyǒuxiáháiméiláiguò……

 

 zhǐyīnzhèshítiānshàngkāiletiānyǎnchūxiànzhèlíngdeshūshēngqīngfēngjǐnchě

 zhèshìzhūyāoxiàfándejiézòu

 

 menfēikuàicuàndàochēshàngshūdòngchēzijiàchēshàngyǎnkuángbēngēnsàipǎo……

 

 xìnmetiānshàngzàixià

 

 men穿chuāncūnérguòlǐnglüèlecángzhàitiányuánfēngguāng

 láizhuīaláiyǎoa

 

 chōngguò绿deqīnghuángdelánghuācǎidehuāpáipáideqīngjiàchuángchuángpiàoliàngdecángfáng……

 

 chōngxiàng shíxuěshānjiǎoxià

 

 xiàozhechōnghuízhàn

 

 táiyǎnkànchóuhuàilene?!

 

 shìgānggēnsàipǎole10fēnzhōngmane

 

 huítóukàn---------

 zhāngpiàngàoshénmejiàoshítóngtiān

 

 zhāngpiàngàoshénmejiàozhèbiānxiàbiānshài

 

 hǎomajiādōuméilíndàorányǒudiǎnxiǎoshīluò……

 

 shuōhǎodezhuǎnbàone

 pínglùn

 chězhèchǎngjiàozuòlòu

 chuāngqiándǐngyǒucǎijīngfānjīngfānduōcǎiyòngchóuzuòchéngyányǒulánbáihónghuáng绿děngyándōuyǒudìngdehánlánfānshìtiānkōngdexiàngzhēngbáifānshìbáiyúndexiàngzhēnghóngfānshìhuǒyàndexiàngzhēng绿fānshì绿shuǐdexiàngzhēnghuángfānshìdexiàngzhēngtóngshíjīngfāncóngshàngdàoxiàdepáilièshùnshìdìngdetónglántiānzàishànghuángzàixiàderánqiānbiànyàngjīngfāndepáilièshùnnénggǎibiàn

 fēngérměichuīdòngjīngfānjiùdàibiǎozhànwèirénmensòngjīngbǎoyòuquánjiāpíngān

 

 pínglùn

 xiāng

 

 tiānwǎnshàngshìzàizhàngēnzhùmenxiāngyuēpīnchīchīdekǎoyángtuǐ

 ènchīwàngdiàowa

 

 xiāng

 zǎoshàng6diǎnkāishǐměifēnzhōngjiùtàntóukànkànshēngcuòguòchūzishēngèngzhǎnggèngyōu

 néngzàichuángshàngkànchūběnshēnjiùhěnwénfànyàoshìxiǎoxīnshuìguòtóulecuòguòliángchénměijǐnghǎoxiàngduì),xiǎngchōudexīndōuyǒule

 zhànyòngdedōushìzuògōngjīngzhìdeliàodàochùnéngwéndàodàndàndetóuqīngxiāngfángjiāngànjìngbèizidàizheyángguāngdexiāngwèinéngyōngzhedàiyǒuyángguāngwèidàodebèizishuìjuézhēnhǎo

 zhèqīngchéntàiyánglàizàibèishuìlǎnjué……

 

 zǎocānjiǎnyuēqīngshuǎngèzhōuméipāijìnlái

 pínglùn

 sàijiéhuìchǎng

 yāoshàngzhàndewèidānrénpīnchē

 desàijiéhuìchǎng

 biāotàohànzi

 xíngdònghuàxiōngniēqiāliǎnróujiāndàokángzǒu……

 

 cángnóngyuèsàihuìcángniándedōngjié西èryuèchūdecháobáishuǐdehuǒjiédekuòshíjiéděngchéngwèidiān西dechuántǒngjié

 

 qìngdesàijiéhàochēngkāngyīngxiónghuìměidàonóngyuèchūcángjiādōuyàoxuǎnpàizuìbàngdeshǒucānjiāsàijiésàizhěngsàishènghuìshísāntiānjùnzhǎngrénshēngdǐngfèi

 

 jīnniándehuìchǎngxuǎnzài hǎichūnzōngjǐngrénmenxiāngyuēdào hǎijǐngxīnshǎngshǒumenjīngcǎidebiǎoyǎnsàichǎngzhōurénshānrénhǎishǒuhuìcuì

 

 

 jiǎnjiǎn

 

 zhēndeshìyòngláichīdeaqīn

 

 mǎnzàiérguī

 

 jiāoàodexiǎogōngyǒuyǒu

 

 jiǎnjiǎn。。。

 

 kànkànyǒuduōshǎo

 

 退tuìchǎngréngāoshāng

 yúnnánǎimenbiǎoshìbèiqiǎnglefēngtóu

 

 jiǎnwánhuànwánháishìzhèyànghǎokàn

 

 suànsuànwēixióngzhuàng

 

 bēnténggòngxiǎngrénshìfánhuá

 

 àizhěngsàijiéchōngchìzhenónglièdeyánggāngzhī

 

 zhuīgǎnruòshìnánjiùhǎokànle

 

 èzhèyǒudiǎnxiàngguòjiājiāó

 

 màoshìwèichéngnián

 shuōdeshìshàngdewèihāi

 

 kànjiànzhedetàohànzi

 

 jièbèisēnyándesàijiéhuìchǎng

 

 huìchǎngshàngdàochùshìérzuòderénmenjiǎnwánde

 

 leyàozhì

 

 pǎodàoxiūjìnkànkàn

 

 

 hēizǒngsuànkànjiànréngāodeérle

 

 

 huòyīnwèixíngtóuliàngsāozhèdehuítóubèigēnzōngmíngxiǎngāoduōle

 

 

 jìnchǎngle

 

 

 

 cángtóngbāotuōjiādàikǒuqīngcháochūdòngdāngpiàoliàngdecángMMchūdòngleměiméimenwéiguāntàohànzhǐdeyīng姿fēnghuánàohǎofāngxīnjiùzàizhèshùnjiān

 

 

 zhíwèishì,,,měiméi。。。。。。

 

 zǒusàikāishǐlemíngzhǐzhǔnzǒuzhǔnpǎo

 zhǔnpǎo??shìcǎndàodedàima

 fèihuàshǎoshuōkànérzěnmezhéshǒude

 

 “ruòzàicǎoyuánshàngzāozuìqiángzhuàngzuìshànliángdenéngtàodehànzicóngbèishàngqiǎngzǒuhuìsuíérzuòzuìměidexīnniángma?” “gǔn!”

 

 “78hàofànguī。”

 

 “78hàoèrfànguī。”

 

 “78hàosānfànguī。”

 

 “78hàofànguī。”

 

 zuìgǎoxiàodeshìyǒuxiēshǒuwéiguānlebèixiàchǎngshìérquètīnghuàyàopǎofènzhízhezhuāidōuzhuāizhù

 

 dāngtiānsàijiézuìliàngyǎndeshǒujiùzhèyàngxiàchǎnglechǎngnèichǎngwàipiànwǎndelùnshēngshuíràngérxīnxiǎngkuángbēnnezhèshìzǒusàia

 

 xiǎngchípìncǎoyuándeérshìhǎoér

 

 zhùérdeshǒushìhǎoshǒu

 

 qiáoqiáorénjiā

 

 zhuāizhùdōukuàitǎngbèishàngle

 “abatīnghuàwǎnshànggěizhǎoměi。”

 “péiwánleyàoměi!” páo。。。kàng。。。

 hǎi

 jīndesàijiézàishìdāndesàisàichéngwèixiāngcǎoyuánshàngdewénhuàshùjiésàijiéjiāntóngshíxíngwénhuìyǎnmínsàimínshìzhǎnlǎnjiāoliúhuìděngzhǒngwénhuàjīnghuódònghuódòngtōngxiāodànnàofēifán

 hǎijǐnghuājìngyànzhàngpéngmǎncǎoyuánrénmenguōzhuāngshēngshùduàncǎoyuánwánquánchéngledehuānhǎiyáng

 

 cǎoyuándōuchēlexiàháishìchǎngbànsàijiéxíng

 

 àiqīngjiàzhànzàimiànqiánxiǎnhěnmiǎoxiǎo

 wēizàikànshìlǎoxiǔdeqīngjiàpángwànglecéngjīngdezhì

 

 shuōhǎozǒuxúnchángkànxúnchángjǐngdezěnmepǎoláishùréntóushùtóulelèibēn

 shìgǔnháishìgǔn

 

 guǒduàngǔnshàngchēcóngsàichǎngbèihòuràodàohuánhuán hǎijiùzōngba

 

 zàichēshàngpāide

 tiāntàihǎoguāng线xiàntàiyìngliǎngtiānlepāichūzhāngkànchéngdepiànzinèiniúmǎnmiàn

 pínglùn

 měiláizōngdōuyàojìnzuòzuò

 shìzhuāng

 

 

 gēnshàngkàndàodetóngbáibèihuàshànglehuāwén

 

 zàiqīngsōngyǎnyìngdexiàzàishìjièshàngzuìdezhuǎnjīngtǒngxiàmiànyǒuzuò hóngjūnzhǎngzhēngguǎn

 láixiāngmeduōlecóngméijìnguòyīnwèiduìduànshǐshìhěngǎnxìngjīntiānyàoděngwèipéngyǒucóngjiāngguòláihuìwèileshíjiānjiùzǒujìnlehóngjūnzhǎngzhēngguǎnmiǎnfèicānguānde

 xiēwénxiēwénxiēshuōzhēndeméitàirènzhēnkàndànjìnshíjǐnghòuxiēzhēndeguāngdiànshēngxiàoguǒsuǒyǒuderéndōuzhènshèzhùle

 

 hóngjūnzhànshìxuěshāndeshíjǐngzàixiànxuěmàntiānhánfēnglǐnlièhóngjūnzhànshìhánjiāopánshānzhezàixuěshānxiǎnzhōngxíngjìn

 

 hóngjūnzhànshìguòcǎodeshíjǐngzàixiànyúngǔngǔndiànshǎnléimínghóngjūnzhànshìdǐngfēngmàojiānnánzàicǎotánzhōngqiánxíng……

 

 zǒuchūguǎn仿fǎng穿chuānyuèleshíguāngsuìdàoyǒuzhǒnghuǎngshìdegǎnjué

 wàimiàndetiānkōngyángguāngcǎnliècànlànlìngréntóuyūnxuànwàimiànderénqúncǎibānlánbānlánràngrényǎnhuāliáoluàn……

 zuòzheménkǒukànzheyǎnqiándezhèkǒujǐngyǒushàngqiānniándeshǐlechuánshuōshìxiānliúxiàdejīntiāndelǎojǐngjīngxiūshànchéngshuǐchíshuǐchíbiānháiyǒugōngyóupǐnchángjǐngshuǐdewǎnshuǐhěnqīngtiántiānquèxiǎnglái

 

 lái xiāngdeyóuzàicháobàilejīnhuīhuángde sōngzànlínxiùguòyóudēngqīngxiānglǐnglüèguòfēngguāngde cuòcǎoyuánkànguòchǎngcǎodiānhuāhǎizhīhòumàoshìháimiǎnfèicānguānxiàzhèzuò hóngjūnzhǎngzhēngguǎn

 ēnxíngchúlekànfēngjǐngchīměishíshìshìshùn便biànlejiěxiàdāngderénwénshǐ

 xiāng

 

 zài xiāngnéngchīmáoniúròutāngguōmáoniúròuluóboyàocáiděngfàngshǒugōngérchéngdehēitáoguōzhōngmànhuǒdùnzhìwèidàowa………chùshěnglüèènduōshǎoshì

 

 

 yīnwèixiǎoàiměidejiājīngguòdiànzhǎngtónghòumenchuángtóuguìlīnkāipīn2.4dechāochuáng---huódòngchuángguǒránhěnxiāohún

 hǎi

 D3shàngde线xiànzhànhǎimáoniúsànlúncūnqíngbáihuāhǎizhàn

 yàoxīnshǎnghǎideměijǐngjiùyàoshuìlǎnjué

 liùdiǎndàojiājiùdònglehǒuhǒuchuángshàngchōngfēngjiàoshànglínshūkāishàngdezuòjiàzhíbēnhǎi……

 kāichēméndehánfēngjiùràngliǎngwèilǎotàitàixiǎoàiměisuōhuíchēshàngzhǐyǒudepàozàishūdepéibànxiàláidàozhèpiànliáokuòdecǎoyuánxiāngchuánzhèshìtiāntínghuàgěirénjiāndechǎng

 

 

 hǎishìhǎizàixiǎoshìhǎi。(*^__^*)

 hǎobahǎishìgāoyuánjiéxìng湿shīxiàmiànzēngshuǐshēnqiūdōngshuǐxiàluòxíngchéngcǎodiānhǎiránbǎoxiāngshì8gōngshìxiāngzuìyǒugāoyuándefēngjǐngzhīxuěshāncǎoyuánniúyángchéngle西nándesāiběifēngguāng

 

 jièwèi穿chuāndejiùshìchōngfēng

 

 jīngxīnjīngjīng

 zhèháishìhǎizuìměideshíhòuděngdàocǎodiānshàngdelángzhuǎnhóngqīngshāndedàoyǐngbèihuǒhóngdeyánrǎntòuróuzhòuliúdòngbiànhuàndeměinéngràngrénzuìdàodōuxiǎngxǐnglái

 

 zàitiānshàngwánpāiránhòuzhītiáowéigěirénjiāndemǒurénmǒurén

 

 yǒushuǐ便biànhuìlíngdòngyǒushuǐ便biànjuéxiùměishānshuǐxiāngcáigèngwánměishīwěiànyòushēng

 

 xiāngchuántiānshūzhuāngshíxiǎoxīndiàolejìngzijìngzisuìxíngchéngleduōgāoyuán hǎishǔdōuhǎiyuèliàngtiānchíhēihǎi

 

 zhǐyàonénghuózàirénjiānxiānjìngxiàngmenyàngbèifàngyǎngshìhǎode

 

 qīngchéndecǎoyuán hǎiānxiángjìngmànzhemènghuànbāndecǎizhèzhǒngníngjìngjìntòunèixīnshēnchùhěn怀huáimèngmèiqiúmènghúnqiānràodexiāngshìfǒujiùshìzhèkuàiměidene

 

 wánměitiāoshénzhìràngrénliánrěnxīnzǒudeshìjiè

 

 rénjiānxiānjìng shìzhēng

 

 ér怀huáichūnzhuǎnyǎnjiānkěnbiànchéngle4P…

 

 míngàicángzhàidexiǎobáifángzǒngjuéměihǎo

 

 suīxìnghuāyānfēngjǐngquèxùnjiāngnánshuǐxiāng

 máoniúsàn

 kànhǎidechūchén沿yánhuánqiánxíng

 shūshuōdàimenmáoniúsànkànmáoniú

 qīngchéndeyángguānggěiniúxiānshēngshàngcéngjīnbiān

 

 

 è,,,hǎoxiàngduì

 shuōhǎokànmáoniúazěnmejiùkàndàopiānniúleshūpiànǒu!!!

 guòpiānniúhǎoshuàideshuōkànpāizhàozhèwèichāoyǒuxìngdeniúrántóuxiàngměngchōngguòláixiàchàdiǎnrényǎngfānháihǎobǎoyòu

 kànzánmendeniúshuàima

 

 tóuniúliǎngtóuniúsāntóuniú……àikànqīngleshùqīngle

 

 gāoyuánshàngdejuéměishēngmìng

 

 meměi

 

 zhèzhǐshìbiānzhīmíngdecǎoyuánérshūshuōshìmáoniúsàn

 

 qīngzǎodeguāng线xiànbiànhuànqióngměimiǎozhōngdeguāngyǐngdōuyàng

 

 mènghuànzhībāndecángcūnluòbáiyúnlántiānxiānhuācǎodiān……

 

 yóuhuàbāndecǎoshàngchuōzhetóuniúxiàngzhēnzhūyàngsànluòzài

 

 āshuōniúyángmǎnshānshìyīnwèibǎoyòude

 

 yǒurénshuōzuòhuǒchējīngchánghuìkàndàozhèyàngdefēngjǐnghěnpíngchángma

 shíchùchùdōuyǒuměijǐngzhǐguòyàoàiměidexīnshuāngxiànměideyǎnjīngxiànměidexīnqíng

 

 tàiyángmànmànshēnggāochénshēngbiànhuàguāngyǐngkāishǐbiànhuàn

 

 réndegāoyuánránfēngguāngràngkāishǐzhēngxiàngwǎngtiānréndetiányuánshìshēnghuó

 

 “zhèbiāndepéngyǒumenmenhǎoma?”(gěidiǎnzhǎngshēnga!)

 gàobiéleniúmenliànliànshěshàngchēbēnxiàngxiàfāngzhīdàoděngdàideshìshénmejǐng……

 lúncūn

 chēméikāishàngfēnzhōngránliánshēnghǎntíngchētíngchē

 kàndàoleshénmezhèshìcéngjīngrànghúnqiānmèngyíngdexiǎocūnzhuāngmetiānzàiwǎngshàngkànjiànzhāngpiàngēnxīnzhōngdexiāngwánměiwěnxiànzàijìngránzàijīngzhōngměngránxiànbiānzhècéngjīngràngjiànzhōngqíngdexiǎocūnzilúncūn

 

 

 zhèjiùshìdāngniánràngjiànjiùwàngdiàodexiǎocūnzhuāngdewǎngluòpiàn

 jiétóngcǎiyàngle

 

 shìdezhèjǐnjǐnshìbiāndecángzhàiér

 yǒuderéntànxiānghǎowánxiāngméiyǒuměijǐng

 měijǐngshízhídōuyǒuniándōuyǒuzhǐshìmenqiànxiàn

 

 xiàtiānjiùshìyàocǎoyuán沿yánzhōngdiǎnměiduōlebiānjǐngměiduōle

 

 shìránzàishàng

 

 ránzàishàng

 

 ránzàishàng

 

 …………kuángyūnshīdōuméizuòwánzhuǎnshùnjiānguāngyǐngjiùbiànchéngzhèbānyàngxìngxìngránshàngchēgǔnzǒu

 

 xiàzhùdefāngháowènjiāngshìqíng

 yǒupiànduàncányuán,“shuōshìwénchénggōngzhǔzhǐ

 qíng

 

 zhōngmenzhǎodàolezhèfāngcháobàilechuánshuōzhōngshīréndecéngjīngyínshīshēnghuóguòdefāngwèi xiāngcǎoyuándeqíng

 

 shīréncéngjīngliúxiàduōchuánchàngzhìjīndezuòpǐn

 /tīngle宿fànchàng/wèicān/zhǐwèixúnzhǎode

 yuè/zhuǎnguòsuǒyǒujīngtǒng/wèichāo/zhǐwèichùdezhǐwén

 nián/zhǎngtóuyōngbàochénāi/wèicháo/zhǐwèitiēzhedewēnnuǎn

 shì/fānbiànshíwànshān/wèixiūláishì/zhǐwèizhōngnéngxiāng

 shùn/fēishēngchéngxiān/wèizhǎngshēng/zhǐwèiyòupíngān

 /zàijīng殿diàndexiāngzhōng/rántīngjiàn/sòngjīngdezhēnyán

 yuè/zhuǎndòngsuǒyǒudejīngtǒng/wèichāo/zhǐwèichùdezhǐjiān

 nián/zhǎngtóuzàishān/wèijìnjiàn/zhǐwèitiēzhedewēnnuǎn

 shì/zhuǎnshānzhuǎnshuǐzhuǎn/wèixiūláishì/zhǐwèizàizhōngxiāngjiàn

 

 cángzhàiyuǎnshānliútiányuánchèntuōzàishānjiāndeyúnshíshísàn

 

 lándehuāhǎijiàoshǎojiànzhèquèyǒushǎo

 

 qíngwèizhìshíxuěshānménkǒuyòubiānguòcóngshíménkāichēyào10fēnzhōngchēyào20fēnzhōngzǒuzhìshǎo40fēnzhōng

 

 wènniángshénmejiàohuāhǎi

 niángshuōahuāhǎishìzhǒnghěnměidejǐngguānshìyóuhěnduōdehuāhuìcǎogòuchéngdezhèzhǒngjǐngxiàngzhīsuǒbèichēngwèihuāhǎishìyīnwèirénmenyuǎnyuǎnwàngkàndàobiānhuāhǎiyángyàngfánduō广guǎngkuòfēngchuīláishíhǎidetāogǔndòngyàngmíngwèihuāhǎihuāhǎichángchángzàicǎoyuánsēnlínliújìnkàndàohuāhǎixiàngzhēngzhelàngmànměihǎowàngzàixiēxiǎoshuōzhōngchángyòngdàohuāhǎizhèzhǒngchǎngjǐng

 

 xiāngzhīxiàqíngzàishìdānchúndeshānyǒuzhǒngjiǎndānyōuqīngsōngyōnglǎndefēngèngyǒuzhǒngchǒngjīngkàntíngqiánhuākāihuāluòliúwàngtiānshàngyúnjuǎnyúnshūdexiánshìjìng

 

 niúniúhuāhǎiyuánchéngměidefēngjǐnghuàjuǎnyǒu

 

 shénshānxiàcǎibānlándegāoyuánhǎizixuàndehuāhǎixiāngyìnggāoshāncǎodiānshàngniúzàiyóuzǒuniánzhōngzuìměidejǐngzhèngshàngyǎn

 6.7.8yuèshìxiāngzuìměidejiéérxiāngzuìměidejǐngdiǎnkěndìngshìgēntuándexiēchángguījǐngdiǎnérshìbiānjīngzhōngxiàndeduǒhuātóuniúzuòchuángshénzhìchāzheduǒxiǎohuādeyǒuniúfèn

 

 máoniúpiānniúyǒude姿tàizhànlǐnglezhèpiàncǎoyuán

 

 fēngjǐnghuàmènghuàn

 

 zàicéng绿tǎnzhīshàngmǎnlecénghuángdebáidedelándehóngdexiǎohuā

 xiǎngzuìzàizhèhuādehǎiyángzhōngjīnruǎnzhǒng

 

 men穿chuānguòqíngdehuāhǎizhèjuéduìshìchōngmǎnlejīngxiàndekuàichéng

 

 qiánquèzànghuāyínchángchángjiàogǎnshāngxiànzàihuìwèihuāchóuzhǐxiǎngliúxiàbǎiyànxiāng

 guānhuāzàidāngxià

 xiāng

 huídàolexiàzhīchùxiǎoàiměiāqiànliántiānzǎofàndōuméichījiùyáoyáohuǎnghuǎnghuífángjuéle

 jiéànxiàbiǎo

 chènxiǎoàijuéyòukāishǐgēndiànzhǎngmàiméngtàojìnle……

 zhèyuǎnchéngshìdexuānxiāotóngshíyōngyǒuchéngshìshūshìdefángyuángōngdōuyǒutiánérchúnjìngdewēixiàoshēngyǒuhǎodewènhòushùxiāngdòushìhuídàoleshèfángdetóngnián

 

 

 xuānxiāodechéngshìzhōngcóngméiyǒuzhèmelándetiān

 tiāntiānkōnglánlánshēnshǒuxiǎngzhuāquèzhuādàotōngtòudemíngmèidelánzhíyánshēndàotiānbiān

 

 zhōngzuòzhùle

 duōxiǎngzàigǎnshòuhuāhuādeshìjièkànkànxiǎoshùzěnmeshēngzhǎngshuǐzěnmeliútǎnggānzěnmeníngjiéxiānhuāzěnmezhànfàng……

 zhèdehǎokōnghǎoyángguāngdōushìmiǎnfèidejiùchàfènhǎoxīnqínglezhǔnbèihǎolemeláifàngfēideyǎnjīngxīnlínggēngǎnjuégǎndòng……

 meháiyàozuòzàicháliáotiānhuāngfèihǎoshíguāngme

 gǎnxièdiànzhǎngbāngmengǎoláiliǎngliàngxíngchēhēihēi

 gǎnjǐnliànxuéchē

 

 huìchēzhǒngmebàn

 

 méigēndānchēdàodemǒurén

 huāhǎi

 

 yuánwèizàicǎoyuánshàngchēchēhuìyǒuzhǒngsuíxīnliúlàngdekuàikànaliáokuòdecǎoyuánkànayíndeyuánkànatiānbiāndehuāhǎi……

 

 háiyǒukàna,,,bèidiānshēngténgde。。。

 háishìgěikànle。。。

 

 chībǎoshuìbǎolexiǎoàishénqīngshuǎng

 

 

 xiǎoàixiǎochēchē lányuèshān

 

 liǎngréndōuhěncàishǒucháogǎndàirénchēshùchòuwén

 

 shìfǒuyīnwèikōnglüèbáosuǒtiānkōnggènglán

 

 zàigāoyuánshàngchēzàipíngyuánchēfèijìnbǎibèihǎome

 

 kànshānpǎoajiùzhèmetiáoduǎnduǎndeqīngdàozhǐguò20liǎngrénjiùhuīliūliūxiāngfǎnhángle……

 

 niúhōnghōngdechētàn访fǎng lányuèshānhuàjiùliúchǎn

 

 shìshíshàngsuíxīnliúlàngdehòuguǒshìdiēdànggāocháodiélángbèikān……

 zhèdàogōule

 měidāngxīndiǎnó

 

 zhìgēndānchēyǒuchóudemǒurénzhǐpèizhechēchēǎozàoxíngjiǎzhuāngguòchēle

 

 guǐzijìncūntàijūnxiàzánmensǎodàngwa

 

 háiyòngwènma

 hǎobaàiměiméiguòpiànhuāhǎijiùzàikànkàn

 

 shàngdānchēkànhuā

 

 yuǎnyuǎnkànjiànyǒulángānshàngláidōuméiyǒudeanándàoshìlánshōufèi

 biěbiědeqiánbāoxīnzhuìzhuìmànmànnuójìnshèdeliǎngwèicánglǎotàitàiméiděngmenzǒujìnjiùshēnzhǔdònglelángānháixiàodàoshēngzhā西lēi

 mengǎnwàimángdiégōngzhìliánshēngshuōzhā西lēi

 

 shùnguòleguānxíng

 shìzhèyàngdehěnduōsuìshíziliǎngrénbiānbiānjīngjiàoliánliánhǎnzheshòuniǎolayāogānshòuniǎola……

 

 dàolehuāhǎikǒuláizhèdexiǎoàixiàchēzhechēzidāibàntiānxiǎnránjīngdāile

 

 xiǎoaděngděng

 

 zhèchǎngjǐngshēngba

 

 “biānjiùshìshénxiāndòng。”

 

 hǎofāngníngjìngzhìyuǎnméiyǒuxíngtuánzhǒngruòzhìdemàozidǎoyóushǎshǎdexiǎoziméiyǒurénkànrénrénrénméiyǒujǐngdiǎnjiējǐngdiǎndebēnmìng

 

 zhǐyǒusuíxīnsuǒshìfàngxīnqíng

 

 háiyǒuchēlǎoyāobǎoshìlièchéngbànyàotānhuàndejiézòu……

 

 xiāngrénjiāntiāntáng

 

 gāoyuándewèidàoxiàtiāndewèidàojīnggǎnshòudàolene

 

 nàikāishǐdiànhuàgěipéngyǒufēnxiǎngkàndàodeqíngjǐng

 

 hěnjiǔméichūjìnglejìngránshìzhèbānzàoxíngchuǎngjìnjìngtóude

 chēdechēmǒurénbiéxuǎnzhǐhǎozàihòumiànkāijiǎozizhuīahúndàn……

 

 chēchēdōulèidàoleháipǎo

 

 zhètiáozhǎizhǎidexiǎoshuōzhechēchēdebēicǎnjiéàichēdǎngbǎnzhīxiàngchēchētāibèizhā……

 zhīhòushìxiànzàifēnjiětiānàidōushuìdàojiāngjìnzhōngcáiláishuōshìhúnshēntóudōukuàiduànniǎoérpàozǎojiùhuànshàngcángzhuāngsāoqíngmǎn怀huáidàolányuèshānniǎo……

 

 

 cóngzhànchūláixiàng shíxuěshānfāngxiàngqīngdàozhǐyǒuliùbǎizǒuxiàláijìngránhuālexiǎoshí

 

 wàngdecǎoyuánqúnshānqīngchénzhèdekōngyīnggāishìzuìxīnxiānde

 

 xīnhuāzàifàngduǒjiùshìtiāntáng

 

 fēngjǐngwánquánchùyuánshēngzhuàngtàiduìshèyǐngshāoyǒubèibāoláishuōzhèshìtiáohěnyǐndexīn线xiàn

 

 yángpíng:“xiǎoshíhòuqiāxiàduǒhuājiùqiāgàohuārényàngdōuhuìténg。”

 

 ěryīnwényuǎnfāngzhèshìhuāndedōng西

 bìngtònghuǎngyánwěihánlěngzhèshìtǎoyàndedōng西

 

 xiǎngkànlánghuāpiànpiàndelánghuājiùdào xiāng

 

 lánghuāshuōhuàlièzhexīnmǎnzhezàizhèyuǎnrénqúnzhīchùxiàoàotiānlùnyángguāngxiàháishìfēngzhōngdōuyǒuwànqiānfēngqíngfēngyíngyáozhechúnzhēnyòuyāoráo

 

 zhèshìhuāfēihuādeyóuliùyuèzhànkāicànhuángdexiàoliǎnshǎo怀huáichūnbānyáoshēng姿dàoleshèngxiàyuèhuāshìlìngzhāngxiāncóngjǐngmànmànhóngbiànshǒujiǎohóngjīngyíngyòujīnqiūshíjiéhóngnǎobānsuífēngxiāndòngránshāodehuālàngshútòuledezuìyuánshǐzuìxìngdeqíngcóngyǐnmán

 

 lánghuāyòumíngduànchángcǎogēnjīngjūnhánrénhuòshēngkǒuchīlejiùhuìhěnkuàirénmenlángháishuōshìcǎoyuántuìbiànchéngshādezuìhòudàofēngjǐng线xiàncóngshāzǒuchūláiderénkàndào便biànkàndàowàngnéngzàizuìèlièdehuánjìngxiàwánqiángshēngcúnbìngbānkāihuā

 

 zài shíxuěshānjiǎoxiàránxiànzhèyāonièzhèshìyǒuduōzǎoshútóngbànmenhái绿shì绿huángshìhuángjiùdàixiūhóngleshēnzi

 

 róuruòjiāoxiūmèitàibǎichū

 nǎoxiàjīnqiūshífēndeqíngjǐngdezhànfàngwèizhechǎngzāinánháishìquánshìzhezhǒnghuádewángdàidàoshēnqiūlángzhuǎnhóngxuèyāohóngmǎnshìshuíxīnsuìxuèliú

 

 hǎizhújiànshēnggāozhèjīngdào3800lebazhíbèiyǒulemíngxiǎndebiànhuà

 

 yángguāngcǎnlièguāng线xiànkēngdiēshénmepiànzidōuméikàn

 zàihòuyánchǐdetàizhe。。。

 

 

 zhèyàngdeqīngdàoméihuìkàndàoxiàyàozǎoyàojiùtiānhēiqiánguòguāngyǐngděngrénde

 

 zhèjiùshì lányuèshānlebèihòuguāngdeshāndǐngjiùshì shíxuěshānzuìgāochùhǎi4500fēnliǎngduànsuǒdàoshàngyuèháiyǒuxuěxiànzàixuějīngrónghuàle

 bèichēngwèilányuèshāndexiázàishíxuěshānzhǔfēngbèihòuláihuíyàozǒugài5xiǎoshí西běifāngxiàngshìméixuěshāndezhǔfēngzuǒbiānshìmiǎnfēnglóngzàidōngnánmiànháiyǒudàochéngdesānshénshānděngguǒyàodēngshíxuěshāndìngyàotiānfēichángqínglǎngcáiyǒunénglǐnglüèzhemíngxuěshāndexióng姿

 

 shuōhǎichāoguòduōshǎoduōshǎojiùhuìshēngzhǎngzhíle

 xiàtiānguǒránshìkànxuěshāndeshíhòu

 

 zhōngzǒuwánqīngdàoyàngdeshìjuédiǎn

 

 kuàidào shíxuěshānménkǒudeshíhòuwǎngyòuzhuǎnyǒutiáoxiǎozhízǒuhuìkàndàoxiǎocūnzhuāngguòlexiǎocūnzhuāngjiùshì hǎihuángōngzàikàncǎoyuánshìjiàogāojiàokāikuòbānréndàolezhèwèizhì。(bānréngàole

 

 rényàoyǒujīngchángshūdeguànyàoyǒujīngchángchùzǒuzǒudeqíngyàoyǒushàngchízhīhéngdeàihǎozuìdeàihǎoshìàixīnruòguīchùdàodōushìliúlàng

 

 jiùshìzhèyànglǎode

 

 rénjiùgòule

 bié

 péimenwánle3tiāndeshūlíngāichūláizǒuliǎngle

 2015nián9yuè15gèngxīn

 zhànzhǐgōngzhù宿bāochēshìgēntándezhàngōngledediànhuàduìhòuxuǎnzhōngrénjiùshìzhèyàngzhǎodàodeshìjìncūnzidecángmínshíyàoliándeqǐngzhíjiēdiànhuàxìnyǒngyuǎnhuìhuíwēixìnyīndìnghuíkànwǎngluòqíngkuàng)。

 dāngshímenjiālǎodexiǎodewánhěnkāixīnzhīhòujièshàolehǎopéngyǒubāodechēèrniánjiùshì2014niányòuyuēle4péngyǒuzàixiāngzàibāoledechēwánleliǎngtiānháidàojiāchīzānyóuchájuépàopàoxìnrèndexiǎngzhǎolínshībāochēdehuānyíngjiāQQxún:721017366huòjiāqún452992720(shízàishìyànfánlemǒuxiēréndewàngzhǐjiùgōngkāi广guǎnggàole

 

 

 yàokāilelínshūjiàomenděngděngliūyāndejiùjiànlehuìliūyānyòuhuíláiledàiláilejiādexiànniàngmáoniúsuānnǎigǎnxièqíngshànliángyōudeshū

 láiwǎnyuánshēngtàidexiànniàngmáoniúsuānnǎiháishìcéngjīngchángguòdezhǒngchúnzhèngwèidào

 

 wánsòngxíngdemáoniúsuānnǎifēnbiédeshídàolexiǎoàiměibèibāoxiānxíngshàngguī

 

 xiǎoàigāngzǒuchūbǎiliúliànhǎnxiǎoài……

 huíshǒu

 

 huīshǒu

 shuōhǎodehuīhuīshǒudàizǒupiànyúncǎine

 shuípéiyúncǎi!?

 cáodōufánleyòngpiànxiàxiàngméndechǐ:2015nián6yuè1320diǎntiānbào----míngtiānbáitiānbàozhuǎnzhèn

 shíshítiānzhuàngkuàngshàngjiùdediān西běitiānbàowa!!!

 

 fǎnjiāzuòdeshì16diǎnde。(wēnxīnxǐngbānchēshíbiǎoshíchánggèngxīnshàngjǐngōngcānkǎo

 cóngxiāngzuòhuíkūnmíngǒumen4rénzàizuìhòupáishuāshuātǎnghǎoxiàng4tiáokǎochángkōngdiàohuàilekāishāokǎoshìjiāshàngtíngdòngfānshēnkǎoyúnkǎotòuxiāngyòurénènzàiláidiǎnránjiùhǎole

 

 guòqiáotóuzhènyīngleshìsuí便biànpāiliǎngzhāngzhàopiànshǎnhuíchēshàng

 

 jièjiùshìchuánshuōzhōngdelóngxuěshānxiōngjiěmèimengǎnshòuxià

 jiàn

 jiàndàigànliángzuòchēyīnwèiwǎnfànshì22diǎnduōzàixiǎofāngtíngchējǐnyǒujiācānguǎnmàideshìfànguōcàizhìliàngchàháibiéxuǎn

 ràngshànggāogōngzàichǔxióngtíngchēxiǎoshíshuìjué……

 chùshěnglüèX……

 xiězàihòumiàndehuà

 shízhèshìzhēnzhèngshàngdecǎoyuánshìgāoshāncǎodiān

 cǎoǎiǎidede绿xiānlínglíngnènyāngyāngjiānjiāzhehěnduōhuángdebáidedelándefěndexiǎohuāzhèxiēhuādōuchàduōméiyǒuzhǒnghuābiéxiēméiyǒuzhǒnghuābiéyànxiēméiyǒuzhǒnghuābiégāoxiēxiàngshìshāngliànghǎoleshuíchūfēngtóujiāxiāngwēixiāngchèntuō使shǐzhèpiànhuāhǎikànshànghúnránzhèsuànsuànxīnwénliánchángshuōdexié”?

 yuǎnwàngzhīshíyǒushíhuìkànchū绿cǎoshàngyǒupiànhuánghuòpiànbáihuòpiànhóngjiùxiàngzàiyóuhuàzhōngcáinéngjiàndàodejǐngxiàngyǒushíyòuhuākāizàibiànchéngkuàibānlándehuāshìtǎnlùnshìchúnháishìdōudàigěirénxiànxiáxiǎngqiánzhǐyǒuzàixiējiǎngshùtónghuàdedònghuàpiànzhōngcáinéngkàndàozhèmènghuànbāndeměijǐng

 guǒjīngcuòguòlexiàtiāndexiāngqiānwànqiānwànbiézàicuòguòxiāngdeqiūtiān

 zǒubaxiāng

 

 

 

 

 cānkǎogōnglüè

 xiāngshìyuánmíngzhōngdiānxiàn。“xiāngzhīmíngyuáncángjīngzhōngdexiāngwángguózàicángchuánjiàodezhǎnshǐshàngzhízuòwèijìngwángdezuìgāojìngjièérbèi广guǎngfànzàixiàndàihuìzhōngyòushìdiānyuánxiǎngguóshìwàitáoyuántuōbāngdedàimíng,“xiāngshìcángxiāngdeyīn

 xiāngdejiāotōng

 gōngkūnmíngjiāngdōuyǒudàoxiāngdebānchēxiāngtóngyàngyǒudàojiāngkūnmíngdebānchēguòwǎngshàngdeshíbiǎochángyǒudiàozhěngméiyǒucānkǎoxìng

 xiāngyùnzhàndediànhuàxún:0887-8223501 / 8222972。

 tiěqiánxiāngzhèngzàixiūtiěhòujiùfāng便biànle

 fēixiāngyǒuchǎngmíngjiàoqìngchǎngshìjiùgōngqiánkāitōngdehángbānyǒukūnmíng西shuāngbǎnchéngdōuzhòngqìngběijīng广guǎngzhōushànghǎiděngchéngshìdeyóuxuǎnxiānfēiwǎngkūnmíngzàizhuǎn

 dàoxiāngshìhòuchúlesōngzànlínzuò3chēqiánwǎngyuáncuòzàiyùnzhànzuòchēqiánwǎngshíyuánjǐngdiǎnzhǐnéngbāochēshìyuǎnjìnshìzhōubiānde40gōngnèidejǐngmiànbāochēbāochējiàyuēwèi50-300yuányuèchēshāngchēyàoguìxiē)。

 zuìjiāyóushíjiān

 yóuchùgāoyuánmàoshòurántiáojiàndeyǐngxiǎngdàoxiāngxíngduìjiédexuǎnfēichángzhòngyào。5-10yuèshìdàoxiāngxíngdezuìjiāshíjiān。5-6yuèshìguānkànhuāhǎimáoniúgāoshāncǎodiāndeshí,7yuèdetiàoxiázuìwèihóngwěizhuàngguān,7-8yuècǎoyuánshàngdehuāshèngkāifēichángměi。9-10yuèshìkànlánghuāqiūjǐngdehǎoshízhèliǎngjiéwēnchàjiàoyàoshízēngjiǎnzhùbǎonuǎn

 hòuzhuàngkuàng

 xiāngshìhǎiyuē3300suǒyǒudegāoyuányàngzǎowǎnwēnchà

 chūnwēn5-15℃zuǒyòuchūchūnhuàxuěshíhuìjiàolěng

 xiàtiānshìwēnyuēzài10-25℃zuǒyòushuǐcǎofēngmàohuāhǎirénshíchángjiùpiāozhèndànláikuàikuàichángjiànzhèbiānxiàbiānshàidejǐngxiàngbáitiānguǒchūtàiyángwēn25℃,yángguāngqiánglièràngrényǎnjīngdōuzhēngkāidànzǎowǎnhuìyǒuhánlěngdegǎnjuéjiùsuànxiàqiánwǎngxiāngyàodàiwàitào

 qiūtiānjǐngzuìměicǎilínlángyǐnlehěnduōyǒuwēnyuēzài5-20℃zuǒyòu

 dōngwēnzuìyǒuxuěwēnzuìyǒushílíngxià10℃。

 guànjìn

 yǒudeyóuhàicángmíndānxīnxiāngyóuhuìshēngxiēānquánwènshíjiēchùguòdecángmíndōufēichángshànliángyǒuhǎoyóushēnshòucángchuánjiàodeyǐngxiǎngmenshēnghuódefāngmiàndōuxiǎnchūjiàoyǐngxiǎngdehéndàocángyóudìngyàozūnzhòngdāngdezhǒngfēngguànyàotánlùngēncángyǒuguāndezhèngzhìhuàmínhuàjiùhuìyǒushénmewèn

 1、duīzàicángxīnzhōngshìshéndebiāoshàngmiàndeshídiāozheliùzhēnyánhuòxiàngshìcángmíndeshèngxíngdàoyuànduīděngzōngjiàoshèshīcóngzuǒwǎngyòuràoxíngcángmínrènwèizǒufǎnlefāngxiànghuìyǒuzuìguòyàosuíshíshígèngzuòzàiduīshàng

 2、kuàyuèhuǒpénjīngtǒngjīnglúnzhuǎnhuìbiérényòngshǒuchùtóudǐng

 3、cángmínchīgǒuròuhóuròuròuròuròu

 4、yàoluànxiǎoháidetóu

 5、zàicángmínjiāzuòqǐngcháhuòyǐnjiǔshíguǒquèshínéngyàowǎnyánxièjuézàijiēshòushíqǐngshuāngshǒujiēguòguǒduìfāngzhíjiēdàizàidezishàngyàoxià

 6、jìnpāishèrényóushìsēngshídìngyàoshìxiānzhēngduìfāngdetóngmiǎnyàodefánduōmiàozàiwàimiànpāizhàojìnmiànhòujiùnéngpāizhàotōupāidehòuguǒshífēnyánzhòngyǒudezhùmíngkuǎnhòucáipāishèqǐngyàoluànpāi

 7、cángmínhuāntǎojiàháijiàhěnduōfāngdejiàshìmíngbiāojiàdefèiyòngguǒjuéjiàmíngquèjuétǎojiàháijiàyǒushíjiǎngjiàchéngfǎnérhuìrényuè

 8、cángzhìjīnbǎoliúduōduōdedàodecángdǎoyóuyuánjiùyǒuzhǐlǎohuòlǎogōngruòfēizhǔdòngqǐngyàoxiàngmentīngzhèwèngèngyàowènxiǎoháizi:“zhīdàoshìshuíma?”

 gāoyuánfǎnyīng

 hěnduōréndānxīnhuìgāofǎnshízhèshìmagèngduōshìxīnyīnjuédìngdeyuèyuèyàoláixiǎngguǒwènbiérénxiānghuìgāofǎnmazhēndezuòóyǒuchàde

 xiānghǎilüègāoxiēyǒuderénnénghuìchūxiàngāoyuánfǎnyīngyóushìzhǎnghǎideyóushēnggāofǎndeyuǎngāochángzhù2000hǎiderén

 gāofǎnxiàngyǒunánlǎoxiǎopàngshòudòngjìngzhīshuō

 chūdàoxiāngqièlièyùndòngxíngzǒunéngzuòláodòngmiǎnbàoyǐnbàoshíyàoyǐnjiǔyānduōshíshūcàishuǐguǒděngyǒuwéimìngdeshípǐnduōyǐnshuǐzhùbǎonuǎn

 dàoxiāngdewǎnjǐnliàngchōngzǎohuòtóuzhǐchōngzǎoyánjìnpàozǎo

 kāizhekōngdiàoshuìjuéhuìdǎozhìquēyǎngqiè

 guǒyǒugāofǎnyàokāishǐjiùyǎngjǐnliàngkàoshēnshìyīngfǒuhuìyǒulàixìng

 ruòyǒugǎnmàohāisòushāoděngzhèngzhuàngdìngyàoshíchīyàokànshēngfǒuhěnróngzhuǎnhuàchéngfèizhǒngruòqíngkuàngyánzhòngyàoxiàchèjiànghǎi

 huǎnjiěgāoyuánfǎnyīngdeyàopǐngāoyuánhóngjǐngtiānqián7tiānyòng)、gāoyuánānqián1tiānyòng)、nuòkāngjiāonángqián3tiānyòng)、àoxiéyǎngpiàngāofǎnshíhuòzhīqiányòng4,15-30fēnzhōnghuǎnjiěhuòxiāochúgāofǎn)、bǎinínghuòfēnkòngzhìgāoyuánfǎnyīngyǐndetóutòng)、xiàojiùxīnwánduō)、dāncānpiànzhìliáoxīnxuèguǎnbìng)、táotángzhùshèzhīdezhǒng)+gōngdetóutòngfěnzhītáotángzhēnshuǐ+bāotóutòngfěn)、西yángcānhánpiànzēngjiāděng

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~